Anda di halaman 1dari 29

TINGKATAN 1

Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan-soalan yang berikut.


TEMA 1: PENCAPAIAN KENDIRI

1 Mengapakah setiap individu digalakkan untuk mengembangkan potensi dirinya?
A Menimba ilmu pengetahuan
B Membina identiti diri yang positif
C Menonjolkan bakat dan kemahiran
D Mengenal pasti kekurangan pada diri
2 Seseorang yang mempunyai identiti diri yang positif akan sentiasa
A yakin terhadap kebolehan dirinya.
B memupuk semangat kekitaan.
C hidup aman dan sejahtera.
D bersaing dengan orang lain.
3 Antara berikut, yang manakah merujuk kepada potensi diri seseorang individu?
I Bakat
II Kebolehan
III Kekuatan diri
IV Keyakinan diri
A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D I, II, III, dan IV
4 Antara berikut, yang manakah merupakan cirri-ciri yang terkandung di dalam
perkembangan potensi jasmani?
I Melakukan aktiviti riadah
II Meningkatkan kualiti kehidupan
III Mengembangkan kemahiran bakat
IV Meningkatkan daya pengeluaran
A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D I, II, III, dan IV
5 Bagaimanakah cita-cita atau matlamat hidup dapat dikecapi?
A Mengenal pasti potensi diri
B Mengembangkan potensi diri
C Menilai potensi diri
D Mengubah potensi diri
6 Apakah kepentingan untuk mengembangkan potensi diri?
A Menonjolkan kemahiran dan bakat
B Mencapai kejayaan dalam kehidupan
C Menyumbang kepada masyarakat dan negara
D Melibatkan diri dalam pelbagai bidang
7 Pilih situasi yang menunjukkan usaha untuk meningkatkan kecemerlangan diri.
A Radiah bercita-cita untuk menjadi jurutera kerana ia merupakan pekerjaan bergaji tinggi
B Woon Yong gigih berlatih badminton setelah ditegur oleh ayahnya.
C Anita menyertai kem kepimpinan untuk meningkatkan keperibadian diri.
D Martin bergaul dengan murid-murid yang pandai supaya menjadi lebih popular.
8 Apakah potensi diri yang mungkin dimiliki oleh seseorang yang bercita-cita menjadi
peguam?
A Daya kreativiti yang tinggi
B Lemah-lembut dan mesra
C Pandai berpidato dan bersyarah
D menguasai Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
9 Keperibadian seseorang individu merujuk kepada
I perlakuan
II pergaulan
III perwatakan
IV penampilan
A I, dan II B I , dan III C II, dan IV D III, dan IV
10 Bagaimanakah potensi diri dapat dikembangkan di alam persekolahan?
I Bakat
II Pendidikan
III Latihan yang berterusan
IV aktiviti kokurikulum
A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D I, II, III, dan IV
TINGKATAN 1
Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan-soalan yang berikut.
TEMA : 2 HUBUNGAN KEKELUARGAAN

1.
Mengapakah kita perlu menghormati kedua-dua orang ibu bapa kita?


A Kerana mereka lebih tua daripada kita.
B Kerana mereka membesarkan dan mendidik kita.

C Kerana mereka menghabiskan banyak wang untuk kita.

D Kerana mereka menyediakan tempat tinggal untuk kita.

2.
Bagaimanakah kita hendak menunjukkan bahawa kita menghormati ibu bapa?


A Memberi wang yang banyak kepada mereka.

B Melakukan sesuatu tanpa meminta izin daripada mereka.

C Memberi hadiah yang mahal-mahal terhadap mereka.

D Tidak melawan apabila mereka menegur perbuatan kita.

3.
Anak-anak yang mendapat pendidikan yang sempurna akan


A mengenang jasa ibu bapa.

B memastikan ibu bapa tidak memalukan mereka.

C menghantar ibu bapa ke rumah orang-orang tua.

D membiarkan ibu bapa tinggal bersendirian.

4.
Peribahasa seperti kacang lupakan kulit sesuai untuk anak-anak yang


A tidak tahu berdikari

B tinggal berjauhan daripada

C sering menyusahkan ibu bapa

D tidak mengenang jasa ibu bapa

5.
Apakah tindakan yang perlu kita lakukan apabila dimarahi oleh ibu bapa kita?


A Memarahi ibu bapa kembali.

B Berjanji akan membalas dendam.

C Merajuk dan mengurungkan diri di dalam bilik.

D
Mendiamkan diri, kemudian meminta maaf daripada mereka.


6.
Apakah yang patut dilakukan sekiranya ahli keluarga ditimpa masalah?


A Bertanyakan masalahnya dan mencuba membantunya.

B Menceritakan masalah ahli keluarga kepada orang lain.

C Mengetawakan ahli keluarga yang menghadapi masalah.

D
Membiarkan ahli keluarga menyelesaikan sendiri masalahnya.


7.
Apakah yang akan berlaku terhadap keluarga yang tidak mengamalkan kasih
sayang terhadap keluarga mereka?


A Keluarga tersebut akan porak-peranda.

B Keluarga tersebut akan hidup dalam keadaan harmoni.

C Keluarga tersebut akan menjadi buah mulut orang lain.

D Keluarga tersebut akan gagal dalam kehidupan mereka.

8.
Sebagai ketua keluarga, apakah tanggungjawab utama bapa?


A Mengawal pergerakan anak-anak.

B Menyediakan wang yang banyak untuk keluarga.

C Menyediakan keperluan anak-anak secukupnya.

D Menghukum anak-anak yang melakukan kesalahan.

9.
Penyataan yang manakah antara berikut benar?


A
Ibu bapa harus memastikan anak-anak mendapat kebebasan
sepenuhnya.

B Setiap individu perlu mementingkan diri tanpa mempedulikan orang lain.

C
Ibu bapa memainkan peranan penting untuk memastikan anak-anak
berjaya dalam hidup.

D Anak-anak yang berjaya hanya perlu menikmatinya bersendirian tanpa
perlu berkongsi dengan ibu bapa.

10.
Apakah yang perlu diamalkan dalam sesebuah keluarga untuk mengekalkan
keharmonian keluarga?


A Setiap keluarga perlu berdikari.

B Setiap keluarga perlu bersikap adil.

C Setiap keluarga perlu mementingkan diri sendiri.

TINGKATAN 1
Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan-soalan yang berikut.

TEMA 3 :HIDUP BERMASYARAKAT

1. Yang berikut merupakan ciri-ciri pelajar yang mempunyai sahsiah dan sikap positif, kecuali

A sentiasa berdisiplin
B menegakkan pendapat sendiri
C menjaga dan meningkatkan imej sekolah
D mengamalkan nilai-nilai murni masyarakat

1. Antara berikut yang manakah bukan kebaikan sahsiah dan sikap positif?

A Sekolah berpotensi menjadi pusat kecemerlangan
B Budaya ilmu dapat dipertingkatkan oleh para guru
C Pemupukan budaya penyayang dalam kalangan warga sekolah
D Pelajar lebih bertanggungjawab ketika menjayakan kegiatan ko-kurikulum

1. Mengapakah peraturan penting untuk sesebuah sekolah?

A Supaya peristiwa yang tidak diingini berlaku
B Supaya pelajar tidak nakal
C Supaya pelajar dapat mendisiplinkan diri
D Supaya guru dapat mengajar tanpa gangguan

1. Apakah tanggungjawab seorang guru Hal Ehwal Murid (HEM) dalam sesebuah sekolah?
I Mengekalkan disiplin di kalangan murid
II Menjaga keselamatan sekolah
III Menguatkuasakan peraturan sekolah
IV Menjaga kebersihan sekolah

A I, II dan III
B II, III dan IV
C I, III dan IV
D I, II, III dan IV1. Mengapakah sekolah akan menjadi lebih selamat dan selesa dengan pemupukan sahsiah
dan sikap positif?

A Kerana pihak sekolah diberikan kemudahan yang secukupnya
B Kerana pelajar bekerjasama menjaga keselamatan dalam kawasan sekolah
C Kerana pelajar tidak perlu menjalani sesi kaunseling dan motivasi
D Kerana pelajar tidak terlibat dalam perbuatan yang melanggar
peraturan dan undang-undang sekolah

1. Tindakan yang manakah tidak membantu menjaga dan meningkatkan imej sekolah?

A Penglibatan warga sekolah dalam program sekolah
B Prihatin dan mengambil berat terhadap satu pihak dengan pihak yang lain
C Menceritakan kehebatan dan keistimewaan sekolah sendiri
kepada pelajar sekolah lain
D Memberi sokongan moral kepada rakan sekiranya tidak mengambil
bahagian dalam sesuatu acara.


1. Kerosakan peralatan sekolah menyebabkan

A imej sekolah terjejas
B murid tidak dapat belajar dengan selesa
C murid dan guru terpaksa berkongsi peralatan
D guru terpaksa mengeluarkan wang untuk membaikinya.


Sukan Tahunan
Majlis Penyampaian Hadiah Pesta Ria


1. Acara-acara di atas dapat

A mendedahkan bakat murid-murid
B meningkatkan imej sekolah
C menambahkan perbendaharaan sekolah
D menyatupadukan para guru


1. Ciri-ciri sahsiah dan sikap yang positif termasuklah

I berdegil dalam pendirian
II berdisiplin dalam tingkah laku
III menghormati dan mematuhi peraturan sekolah
IV menghargai sumbangan dan tunjuk ajar guru

A I, II dan III
B I, II dan IV
C II, III dan IV
D I, III dan IV

10.Sekiranya sekolah kamu menjadi johan dalam Pertandingan 3K peringkat kebangsaan, ini
menunjukkan sekolah kamu mementingkan
I kesetiaan
II kebersihan
III keceriaan
IV keselamatan

A I, II dan III
B I, III dan IV
C I, II dan IV
D II, III dan IV

TINGKATAN 1
Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan-soalan yang berikut.

TEMA 4: WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA

1. Gelaran bagi tukang cerita (Cerita Rakyat)
1. Nakhoda si Tanggang
2. Pencerita
3. Penglipur lara
4. Pelawak

2. Generasi sekarang dapat menghargai cerita rakyat sebagai _______budaya Malaysia
dengan mengambil _________daripada contoh-contoh cerita rakyat

1. Sejarah, kebaikan
2. Sejarah, iktibar
3. Warisan, kebaikan
4. warisan, iktibar

3. Nyatakan 3 Jenis cerita rakyat
i) Cerita asal-usul
ii) Cerita kepahlawanan
iii) Cerita Jenaka
iv) Cerita Kehidupan

1. i, ii,iii
2. i, iii, iv
3. ii,iii,iv
4. i,ii,iv

TINGKATAN 1
Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan-soalan yang berikut.
TEMA 5: MALAYSIA NEGARA BERDAULAT
1. Asas kerajaan demokras berparlimen ialah kerajaan yang memerintah dipilih oleh rakyat
melalui ________________
A undi rahsia
B pilihan raya
C referendum
D perlantikan
2. Kerajaan pilihan rakyat harus bertanggungjawab menjaga ____________ rakyat
A harta
B hal-ehwal peribadi
C kehidupan
D kebajikan
3. Mengapa demokrasi selalu dikaitkan dengan Yunani?
A Yunani adalah kerajaan yang pertama mengamalkan demokrasi
B Perkataan pilihan raya berasal dari Yunani
C Perkataan parlimen berasal dari Yunani
D Yunani adalah negara pertama yang mengadakan pilihan raya
4. Siapakah yang layak mengundi dalam pilihan raya negara kita?
I Warganegara Malaysia
II Hanya lelaki
III Warganegara yang berumur 21 tahun ke atas
IV Warganegara yang berumur 21 tahun ke bawah
A I dan II
B III dan IV
C I dan III
D III dan IV
5. Berikut adalah negara-negara yang mengamalkan demokrasi, kecuali
A Malaysia
B Amerika Syarikat
C India
D China
6. Apakah maksud kerajaan demokrasi?
A Pemerintahan yang sangat adil
B Kerajaan yang dibentuk oleh raja
C Pemerintahan yang dipilih oleh rakyat
D Kerajaan yang disokong oleh semua rakyat
7. Ahli Suruhanjaya Pilihanraya dipilih mengikut syarat-syarat berikut, kecuali
A tidak muflis
B tidak memegang jawatan bergaji
C umur tidak lebih daripada 65 tahun
D wakil Dewan Undangan Negeri
8. Apakah kelebihan sistem demokrasi dalam pemilihan tokoh murid di sekolah?
A Mewujudkan persaingan dalam kalangan murid
B Memberi peluang memilih rakan yang disukai
C Dapat memilih calon yang bebar-benar layak
D Dapat mengenali murid yang dicalonkan dengan lebih mendalam
9. Apakah perkara yang terkandung dalam perlembagaan dan menjadi panduan untuk
memerintah sesebuah negara?
A Tanggungjawab dan kewajipan setiap warganegara kepada bangsa dan tanah air
B Tugas-tugas utama Majlis Raja-raja dalam memelihara adat istiadat orang Melayu
C Kuasa mutlak yang dimiliki oleh raja tetap dikekalkan dalam bidang tertentu
D Tanggungjawab untuk memelihara dan mengekalkan proses
demokrasi melalui pilihan raya yang adil dan saksama
Sabah
Melaka
Sarawak
Pulau Pinang

10.Negeri-negeri di atas tidak memiliki sultan. Apakah peranan Yang di-Pertuan Agong terhadap
negeri-negeri tersebut?
A Menjadi ketua agama Islam
B Mentauliahkan duta-duta negara

C Mengurniakan darjah kehormatan
D Merupakan lambang perpaduan di negeri-negeri tersebut.

TINGKATAN 1
Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan-soalan yang berikut.

TEMA 6: CABARAN MASA DEPAN

1. Hutan simpan diwujudkan untuk melindungi spesis____________dan tumbuhan semula jadi
yang semakin pupus.

A. asing
B. ekosistem
C. haiwan
D. Habitat

2. Pengeluaran dan ___________lesen pembalakan kepada individu , organisasi tertentu perlu
dihadkan untuk mengawal aktiviti pembalakan

A. denda
B. pemberian
C. alternatif
D. subsidi

3. Keseimbangan __________dapat diwujudkan dengan penanaman semula hutan untuk
mengekalkan ekologi.

A. ekosistem
B. graviti
C. sumber
D. habitat

1. Kesejahteraan rakyat akan tercapai apabila idividu mempunyai sikap _______terutamanya
terhadap golongan kurang upaya.

1. simpati
2. empati
3. sivik
4. baikhati


PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012
TINGKATAN SATU
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
1 JAM
ARAHAN: Kertas ini mengandungi 3 bahagian iaitu:
Bahagian A: Soalan Objektif (60 markah)
Bahagian B: Peraturan Sekolah (20 markah)
Bahagian C: Soalan Struktur (10 markah)
Bahagian A: Pilih jawapan yang paling sesuai
1 Kerajaan demokrasi bermaksud
A sistem pemerintahan yang adil. B kerajaan yang dipilih oleh rakyat.
C kerajaan yang disokong oleh rakyat. D kerajaan yang diperintah oleh seorang raja.
2 Negara manakah yang tidak mengamalkan sistem kerajaan demokrasi?
A Brunei. B Indonesia.
C Australia. D Amerika Syarikat.
3 Rakyat berpeluang memilih kerajaan yang mentadbir melalui
A pilihan raya. B undang-undang.
C perlembagaan. D proses perundingan.
4 Kita dapat mengamalkan prinsip demokrasi di dalam kelas dengan cara
A melaungkan perkataan demokrasi beramai-ramai.
B membuat bising di dalam kelas apabila tiada guru.
C menghormati adat resam dan budaya rakan-rakan yang berbilang kaum.
D merosakkan harta benda sekolah.
5 Kelebihan sistem demokrasi dalam memilih tokoh murid di sekolah ialah
A dapat memilih rakan yang rapat.
B dapat mewujudkan persaingan antara rakan-rakan.
C dapat memilih calon yang berkelayakan.
D dapat mengambil hati rakan yang tercalon sebagai tokoh murid.
6 Mengapakah kita perlu mengamalkan sikap saling menghormati antara satu sama lain?
A Mewujudkan semangat perpaduan.
B Mewujudkan semangat kekitaan.
C Mewujudkan semangat berpersatuan.
D Mewujudkan semangat persefahaman.
7 Kita boleh membentuk jati diri yang positif melalui
A usaha yang berterusan.
B pendidikan akademik di sekolah.
C bakat dan potensi diri.
D didikan agama dan moral.
8 Antara berikut, yang manakah menunjukkan sikap empati?
A Menghulurkan derma tanpa mengharapkan balasan.
B Memberi bantuan kewangan untuk menunjuk-nunjuk.
C Menghulurkan bantuan kerana mahu menjaga hati seseorang.
D Mengharapkan sesuatu apabila memberi sebarang bantuan atau pertolongan.
9 Apakah maksud kelestarian alam sekitar?
A Menjaga keindahan alam sekitar.
B Mengekalkan keadaan alam sekitar.
C Membawa perubahan kepada alam sekitar.
D Berusaha untuk memulihara alam sekitar.
10 Pilih warganegara yang mempunyai kesedaran sivik.
A Menjaga harta benda awam untuk kepentingan bersama-sama.
B Melakukan sesuatu tindakan untuk kepentingan diri sendiri.
C Melanggar peraturan dan undang-undang negara.
D Membaik pulih kemudahan awam yang rosak.
11 Perlembagaan berfungsi sebagai
A penggubal dasar-dasar negara.
B pentafsir undang-undang.
C garis panduan cara pemerintahan kerajaan.
D panduan untuk menggubal undang-undang pada peringkat persekutuan.
12 Melalui sistem demokrasi, rakyat diberi peluang dalam
A proses pembuatan keputusan.
B pelaksanaan undang-undang negara.
C menggulingkan kerajaan yang memerintah.
D memilih raja yang menjadi ketua negara.
13 Ketua agama Islam bagi negeri Sabah danSarawak ialah
A Ketua Menteri.
B Menteri Besar.
C Yang di-Pertuan Besar.
D Yang di-Pertuan Agong.
14 Bagaimanakah perlembagaan membentuk semangat patriotisme?
A Apabila hak asasi rakyat terjamin.
B Apabila rakyat mempunyai matlamat yang sama.
C Apabila rakyat bebas menganut agama masing-masing.
D Apabila hak antara kaum bumiputera dan bukan bumiputera dibenarkan.
15 Badan kehakiman berfungsi untuk
A menggubal dasar negara yang tertinggi.
B memperjuangkan hak kea rah pemerintahan negara.
C menjalankan segala hal yang berkaitan dengan undang-undang dan pengadilan.
D menggubal undang-undang pada peringkat persekutuan.
16 Dasar-dasar kerajaan ditentukan oleh
A Jemaah Menteri.
B Perdana Menteri.
C ParlimenMalaysia.
D Kementerian Luar Negeri.
17 Perlembagaan diinterpretasikan sebagai
A dokumen pengenalan negara.
B suatu lambing kedaulatan negara.
C susunan undang-undang negara mengikut tarikh terbitnya.
D aturan undang-undang dan prinsip asas untuk memerintah negara.
18 Rakyat berpeluang untuk menyuarakan pendapat dan fikiran mereka kepada kerajaan
dengan
A mengadakan pilihan raya.
B menyertai persidangan di parlimen.
C menulissurat terbuka kepada kerajaan.
D memilih wakil rakyat dalam pilihan raya.
19 Kumpulan eksekutif yang melaksanakan tugas kerajaan dan tidak terlibat dalam politik
dikenali
sebagai
A wakil kerajaan.
B kakitangan awam.
C Pegawai Perkhidmatan Awam.
D ahli Suruhanjaya Kakitangan Kerajaan.
20 Pilih perlakuan yang menunjukkan warganegara yang tidak mempunyai kesedaran sivik.
A Menconteng pondok telefon awam.
B Menggunakan minyak tanpa plumbum untuk kenderaan.
C Membiarkan nasib golongan kurang upaya tidak terbela.
D Mengabaikan pendidikan moral dan agama anak-anak.

21 Setiap warganegara perlu mewujudkan perpaduan kaum untuk
A menimbulkan jurang perbezaan antara kaum.
B memudahkan rakyat mengenal pasti sesuatu kaum.
C menjadi ikutan para pelancong dari luar negara.
D meneruskan kesinambungan sosial dalam masyarakat.
22 Bagaimanakah kita boleh menunaikan tanggungjawab menjaga dan mengekalkan alam
sekitar/
A Menjaga kebersihan persekitaran tempat tinggal.
B Menyapu sampah sarap apabila perlu sahaja.
C Memboikot kempen alam sekitar yang dianjurkan.
D Mengumpul bahan- bahan terpakai yang tidak boleh digunakan.
23 Ibu bapa bertanggungjawab membentuk jati diri anak-anak dengan cara
A memberikan kebebasan sepenuhnya kepada mereka.
B memanjakan mereka dengan segala kemewahan.
C mendidik anak-anak apabila berkesempatan sahaja.
D memberikan didikan agama dan moral yang secukupnya.

24 Pihak kerajaan dapat membantu golongan kurang upaya melalui
A pemberian wang kepada mereka setiap bulan.
B penyediaan pusat-pusat untuk mengumpulkan mereka.
C penyediaan kemudahan dan memudahkan pergerakan mereka.
D program kaunseling dan motivasi yang diadakan setiap minggu.
25 Apakah keunikan yang dimiliki oleh masyarakatMalaysia?
A Alam sekitar yang tidak pernah dicemari.
B Golongan kurang upaya diberi nafkah tanpa perlu bekerja.
C Perpaduan yang terjalin dalam kalangan masyarakat.
D Rakyat berupaya menghadapi segala cabaran dalaman dan luaran.
26 Sokongan moral yang dapat diberikan kepada golongan yang kurang bernasib baik dan
kurang
upaya ialah
A wang perbelanjaan.
B kempen kemanusiaan.
C bantuan makanan dan pakaian.
D kata-kata semangat untuk meneruskan hidup.
27 Kualiti air dapat dipelihara sekiranya perlakuan berikut tidak diamalkan
A Memagar kawasan sungai.
B Mengurangkan penggunaan air di rumah.
C Membuang sampah sarap ke dalam sungai.
D Bergotong-royong membersihkan kawasan sungai.
28 Golongan kurang upaya bermaksud
A orang yang kerap jatuh sakit.
B orang yang tidak dapat meneruskan hidup.
C orang yang tidak berkeupayaan untuk melaksanakan tugas yang diberikan.
D orang yang tidak berupaya mencapai sepenuhnya keperluan biasa seperti individu normal.
29 Mengapakah pembentukan jati diri begitu penting kepada generasi muda?
A Kerana dapat membantu mereka yang terjebak dalam gejala sosial.
B Kerana dapat menambahkan pengetahuan mereka dalam soal-soal agama.
C Kerana dapat menjadi benteng untuk mereka menghadapi segala bentuk cabaran.
D Kerana dapat menghabiskan masa mereka dengan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan.
30 Undang-undang negara digubal oleh
A badan eksekutif. B badan kehakiman.
C badan perundangan. D badan bukan kerajaan.
Bahagian B: Peraturan Sekolah
Isikan tempat kosong dalam penyataan di bawah dengan jawapan yang paling sesuai.
Kod Salah laku Tindakan Markah Demerit
112 Mencuri

331 Rambut panjang

442 Lewat Sekolah

444
Makan di kantin
sebelum/ selepas rehat

551
Berkelakuan kasar
terhadap guru

881 Ponteng kelas

882 Ponteng sekolah

(20 markah)
Bahagian C: Soalan Struktur (10 markah)
1 Nyatakan peranan kerajaan kepada rakyat di negara yang mengamalkan pemerintahan
demokrasi seperti di
Malaysia?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________
( 2 markah)
2 Apakah kebaikan sistem kerajaan demokrasi yang diamalkan di negara ini?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________
( 2 markah)
3 Senaraikan dua cirri sistem demokrasi diMalaysia.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________
(2 markah)
4 Bagaimanakah cara-cara untuk membentuk masyarakat yang sejahtera?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________
(2 markah)
5 Nyatakan dua ciri-ciri masyarakat yang sejahtera?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________
(2 markah)

Share this:
Twitter
Facebook5
AHAGIAN A ( Soalan Objektif 30 markah )


1.
Seseorang yang dapat mengawal dirinya pada setiap masa
menonjolkan potensi diri dari aspek

A jasmani

B rohani

C emosi

D intelek
2.
Antara berikut, yang manakah sebab-sebab kita perlu mempunyai
matlamat dalam hidup?

I Dapat mengembangkan kelebihan seseorang

II Dapat memperolehi kekayaan

III Untuk mencapai kejayaan

IV Dapat mengatasi halangan

A I dan II

B II dan III

C I, II dan III

D I, III dan IV
3.
Antara perlakuan-perlakuan rakan sebaya berikut, yang manakah
boleh mempengaruhi kita?

A Kegembiraan yang dialami rakan

B Bakat menyanyinya

C Penderitaan yang dialami rakan

D Sikap positif terhadap sesuatu
4.
Ciri-ciri asertif adalah

I berani menolak ajakan negatif

II
mampu membezakan baik dan buruk sesuatu tindakan
yang diambil

III bersikap tegas

IV mampu menyelesaikan masalah sendiri

A I dan II

B II dan III

C I, II dan III

D II, III dan IV
5.
Sebelum mengambil keputusan perlu difikir semasak-masaknya
kerana

A ia akan mempengaruhi diri dan orang lain

B tindakan yang diambil mungkin membawa keuntungan besar

C masalah tidak dapat diselesaikan sendiri

D tindakan yang diambil mungkin membawa kerugian
6.
Konflik biasanya dapat diselesaikan dengan cara-cara berikutkecuali

A melalui perbincangan

B bertolak ansur

C melibatkan pihak ketiga dalam perbincangan

D tidak mahu mengalah
7.
Keluarga bahagia dapat diwujudkan sekiranya

I anggota keluarga saling membantu

II
anggota keluarga memahami kewajipan dan
tanggungjawab terhadap keluarga

III anggota keluarga tidak mementingkan diri sendiri sahaja

IV
anggota keluarga sanggup menyumbang sebahagian
daripada pendapatan mereka

A I dan II

B II dan III

C I, II dan III

D II, III dan IV
8.
Makanan seimbang dan berkualiti patut mengandungi khasiat yang
berikut

I vitamin

II zat galian

III fiber

IV protein

A I dan IV

B II dan III

C II, II danIII

D I, II, III dan IV
9.
Demi mengeratkan hubungan kekeluargaan, kita perlu

A menanggung semua kesusahan

B mengambil tahu hal peribadi anggota keluarga

C peka terhadap perasaan anggota keluarga

D mengelakkan perbincangan dalam keluarga
10.
Antara berikut, perlakuan manakah dapat mewujudkan keluarga
bahagia?

I Mengutamakan kepentingan diri sendiri

II Menjalinkan hubungan mesra antara satu sama lain

III Peka terhadap perasaan ahli keluarga

IV Saling membantu

A I dan II

B II dan III

C I, II dan III

D II, III dan IV
11.
Sokongan pelajar perlu diberi kepada pasukan sekolah semasa
pertandingan untuk

A meningkatkan semangat

B menjayakan pertandingan

C menceriakan suasana pertandingan

D bersaing dengan sokongan pasukan lawan
12.
Berikut merupakan contoh-contoh budaya sekolah kecuali

A budaya sekolah dalam taman

B budaya sekolah penyayang

C budaya sekolah berdisiplin

D budaya ponteng sekolah
13.
Antara berikut, yang manakah objektif peraturan sekolah diadakan?

A Meningkatkan imej sekolah

B Membentuk disiplin pelajar

C Menakutkan pelajar

D Melindungi guru
14.
Aktiviti kokurikulum bermaksud

A aktiviti di luar waktu pembelajaran

B aktiviti dalam kelas

C aktiviti dalam dan luar kelas

D aktiviti mengembangkan bakat
15.
Antara berikut, yang manakah merupakan akibat peralatan sekolah
dirosakkan?

A Imej sekolah terjejas

B Imej pelajar terjejas

C Proses pembelajaran tidak dapat dijalankan dengan licin

D Pihak pentadbir terpaksa membaikinya
16.
Demi pembangunan negara, warganegara patut mempunyai

I badan sihat

II minda cerdas

III sahsiah dan sikap positif

IV wajah menarik

A I dan II

B II dan IV

C I, II dan III

D II, III dan IV
17.
Apakah peranan pelajar dalam membantu meningkatkan imej
sekolah?

A Memberi sumbangan dalam bentuk wang tunai

B Menyertai kelab sukan

C Menyebarkan berita ke sekolah lain

D Menyertai aktiviti dan acara sekolah
18.
Sokongan dan penglibatan semua warga sekolah dalam program dan
acara sekolah akan membantu sekolah mencapai

A kejayaan

B kegagalan

C keunggulan

D ketinggian
19.
Cerita rakyat biasanya disampaikan pada waktu malam sahaja
kerana

A keadaan yang lebih selesa

B boleh dijadikan sebagai hiburan selepas penat bekerja

C perlu kerja pada waktu siang

D penglipur lara tidak ada masa lapang pada waktu siang
20.
Usaha Pembukuan cerita-cerita rakyat memudahkan orang ramai

A menghayati cerita rakyat pelbagai kaum

B membeli buku itu

C mencari bahan-bahan cerita itu

D menyampaikan kepada kawannya
21.
Untuk menjadi seorang penglipur lara, dia patut

I menari

II bercerita

III bermain alat muzik

IV menyanyi

A I dan II

B III dan IV

C I, II dan III

D II, III dan IV
22.
Cerita rakyat patut dikekalkan sebagai warisan budaya yang
berharga supaya

A ia tidak dilupakan oleh generasi muda

B ia dapat difahami oleh semua pihak

C cerita asal dapat dikekalkan

D dapat menokok tambah cerita
23.
Apakah yang dimaksudkan dengan kerajaan demokrasi?

A Kerajaan yang diwakili oleh rakyat

B Kerajaan yang dipilih oleh raja

C Pemerintahan yang disokong rakyat

D Pemerintahan berdaulat
24.
Antara berikut yang manakah tidak benar tentang pilihan raya?

A Rakyat bebas mengundi wakil

B
Warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas
layak mengundi

C Diadakan lima tahun sekali

D Parlimen perlu dibubarkan sebelum pilihan raya diadakan
25.
Perkataan demokrasi membawa maksud

A kuasa rakyat

B kuasa pemerintahan

C pilihan rakyat

D kerajaan berperlembagaan
26.
Antara berikut, yang manakah konsep penting dalam sistem
pemerintahan Malaysia?

I Demokrasi berparlimen

II Raja berperlembagaan

III Demokrasi pusat

IV Raja persekutuan

A I dan II

B II dan III

C I, II dan III

D II, III dan IV
27.
Antara berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri masyarakat
sejahtera?

I Bersatu padu

II Bekerjasama

III Hormat-menghormati

IV Bertolak ansur

A I dan IV

B II dan III

C I, II dan III

D I, II, III dan IV
28.
Antara berikut merupakan hak-hak orang kurang upaya kecuali

A hak mengundi

B hak bersekolah

C hak menyuarakan pendapat

D hak melakukan vandalisme
29.
Apakah cara memupuk semangat kekitaan dalam masyarakat kita?

A Melakukan vandalisme

B Mempunyai kesedaran sivik

C Mengamalkan semangat kejiranan dan tolong-menolong

D Mengamalkan semangat kelestarian
30.
Jati diri positif dapat dibina melalui perkara berikut kecuali

A pendidikan moral

B pendidikan agama

C hubungan manusia yang baik

D mematuhi norma-norma masyarakat


BAHAGIAN B
SOALAN STRUKTUR
Jawab SEMUA soalan.

1. Tandakan ( ) pada penyataan yang benar dan tandakan ( X ) pada penyataan yang
salah.

(a)
Kita tidak perlu membalas jasa ibu bapa kerana
memang sudah menjadi kewajipan mereka untuk
membesarkan kita. [ ]

(b) Setiap anggota keluarga perlu memberi perhatian [ ]
kepada setiap pandangan yang diberikan oleh
anggota keluarga yang lain.

(c)
Apabila ibu bapa kita telah tua, kita
bertanggungjawab untuk memberi perlindungan
kepada mereka. [ ]

(d)
Ibu bapa perlu menurut segala kemahuan
anak-anak mereka dengan sedaya upaya. [ ]

(e)
Setiap ahli keluarga perlu bertutur dengan sopan
sesama mereka. [ ]

(f)
Kita boleh menghantar ibu bapa ke rumah orang tua-
tua untuk mengelakkan mereka menyusahkan kita. [ ]
( 6 markah )
2.
Lihat gambar di bawah dengan teliti dan kemudian jawab soalan-soalan yang
berikutnya.

(a) Senaraikan 2 peraturan sekolah anda.

i)


ii)

( 2 markah)
2
(b) Apakah tujuan peraturan sekolah diwujudkan?
( 1 markah)
3
(c) Nyatakan 2 kebaikan mematuhi peraturan sekolah.

i)


ii)

( 2 markah)
3.
Lengkapkan jadual di bawah dengan jawapan yang paling sesuai.

Tajuk cerita rakyat
Jenis
(kaum) Pengajaran

(a) Nakhoda Tanggang


(b) Kong Zhi Meminta Tunjuk
Ajar BudakKecil


(c) Ahli sihir yang
angkuh


(d) Kura-kura Pintar


(e) Burung Layang-layang

( 10 markah)
4.
Isi tempat kosong dalam soalan di bawah dengan jawapan yang paling
sesuai.

perpaduan kebajikan rakyat
pilihan raya berparlimen budaya

(a)
Kerajaan demokrasi ialah kerajaan atau pemerintahan yang dipilih oleh
___________.

(b)
Pemerintahan kerajaan demokrasi dipilih oleh rakyat melalui proses
__________.

(c) Malaysia mengamalkan sistem kerajaan demokrasi ____________.

(d)
Antara prinsip utama kerajaan demokrasi di Malaysia adalah amalan
kepelbagaian _____________.

(e)
Kerajaan yang dipilih oleh rakyat perlu menjalankan tanggungjawab
untuk menjaga ___________ rakyat.

(f)
Amalan kerajaan demokrasi dapat menjamin ___________ dan
kesejahteraan negara.
( 6 markah)
5.
Berikan 2 contoh kesedaran sivik di sekolah dan di tempat awam.

Di sekolah Di tempat awam

(a) (a)

(b) (b)
( 4 markah)
KERTAS SOALAN TAMAT