Anda di halaman 1dari 9

Transkrip Teks Hikayat Si Miskin

Hikayat Si Miskin
Ini hikayat ceritera orang dahulu kala sekali peristiwa Allah SWT menunjukkan
kekayaaNnya kepada hambaNya. Maka adalah seorang miskin laki-biniberjalan mencari
rizqinya berkeliling negara antah berantah. Adapun nama raja di dalam negara itu maharaja
Indera Dewa. Namanya terlalu amat besar kerajaan baginda itu.Beberapa raja-raja di tanah
Dewa itu takluk kepada baginda dan mengantar upeti kepada baginda pada tiap-tiap tahun.
Hatta, maka pada suatu hari baginda sedang ramai dihadapi oleh segala raja-raja,
menteri, hulubalang, rakyat sekalian di penghadapannya. Maka Si Miskin itupun sampailah
ke penghadapan itu. Setelah dilihat oleh orang banyak, Si Miskin laki-bini dengan rupa
kainnya seperti dimamah anjing rupanya. Maka orang banyak itupun ramailah ia tertawa
seraya mengambil kayu dan batu. Maka dilemparilah akan si miskin itu kena tubuhnya habis
bengkak-bengkak dan berdarah. Maka segala tubuhnyapun berlumur dengan darah. Maka
orangpun gemparlah. Maka titah baginga Apakah yang gempar di luar itu?. Sembah
segala raja-raja itu Ya tuanku Syah Alam, orang melempar Si Miskin tuanku. Maka titah
bagindaSuruh usir jauh-jauh!. Maka diusir oranglah akan Si Miskin hingga sampailah ke
tepi hutan. Maka orang banyak itupu kembalilah. Maka haripun malamlah. Maka bagindapun
berangkatlah masuk ke dalam istanannya itu. Maka segala raja-raja dan menteri, hulubalang
rakyat sekalian itupun masing-masing pulang ke rumahnya. Adapun akan Si Miskin itu
apabila malam iapun tidurlah di dalam hutan itu. Setelah siang hari maka iapun pergi
berjalan masuk ke dalam negeri mencari rizqinya. Maka apabila sampailah dekat
kepada kampung orang . Apabila orang yang empunya kampung itu melihat akan dia. Maka
diusirlah dengan kayu. Maka Si Miskin itupun larilah ia lalu ke pasar. Maka apabila dilihat
oleh orang pasar itu Si Miskin datang, maka masing-masing pun datang ada yang melontari
dengan batu, ada yang memalu dengan kayu. Maka Si Miskin itupun larilah tunggang
langgang, tubuhnya habis berlumur dengan darah. Maka menangislah ia berseru-seru
sepanjang jalan itu dengan tersengat lapar dahaganya seperti akan matilah rasanya. Maka
iapun bertemu dengan tempat orang membuangkan sampah-sampah. Maka berhentilah ia
di sana. Maka dicaharinyalah di dalam sampah yang tertimbun itu barang yang boleh
dimakan. Maka didapatinyalah ketupat yang sudah basidibuangkan oleh orang pasar itu
dengan buku tebu lalu dimakannya ketupat yang sebiji itu laki-bini. Setelah sudah
dimakannya ketupat itu maka barulah dimakannya buku tebu itu. Maka adalah segar sedikit
rasanya tubuhnya karena beberapa lamanya tiada merasai nasi. Hendak mati rasanya. Ia
hendak meminta ke rumah orang takut. Jangankan diberi orang barang sesuat hampir
kepada rumah orang itupun tiada boleh. Demikianlah Si Miskin itu sehari-hari.
Hatta, maka haripun petanglah. Maka Si Miskin pun berjalanlah masuk ke dalam
hutan tempatnya sediakala itu. Di sanalah ia tidur. Maka disapunya lah darah-darah yang
ditubuhnya tiada boleh keluar karena darah itu sudah kering. Maka Si Miskin itupun tidurlah
di dalam hutan itu. Setelah pagi-pagi hari maka berkatalah Si Miskin kepada
isterinyaYa tuanku, matilah rasaku ini. Sangatlah sakit rasanya tubuhku ini. Maka tiadalah

beradaya lagi hancurlah rasanya anggotaku ini. Maka iapun tersedu-sedu menangis. Maka
terlalu belas rasa hati isterinya melihat laku suaminya demikian itu. Maka iapun menangis
pula seraya mengambil daun kayu lalu dimamahnya. Maka disapukannyalah seluruh tubuh
suaminya sambil ia berkata Diamlah, tuan jangan menangis. Sedihlah dengan anteng kita.
Maka selaku ini adapun akan si miskin itu aslinya daripada raja keinderaan.
Makakena sumpah Batara Indera maka jadilah ia demikaian itu. Maka adalah suaminya
itu pun segarlah sedikit tubuhnay setelah itu maka suaminyapun masuk ke dalam hutan
mencari ambat yang muda ayng patut dimakannya. Maka dibawanyalahkepada isterinya.
Maka demikianlah laki-bini.
Hatta beberapa lamanya maka isteri Si Miskin itupun hamillah tiga bulan lamanya.
Maka isterinyamenangis hendak makan buah mempelam yang ada di dalam taman raja
itu. Maka suaminya itupun terketukkan antingnyatatkalaia di Keinderaan menjadi raja tiada
ia mau beranak. Maka sekarang telah mudhorot. Maka baharulah hendak beranak seraya
berkata kepada isterinya, Ayo, hay adinda tuan hendak membunuh kakandalah rupanya ini
tiadakah tuan tahu akan hal kita yang sudah lalu itu jangankan hendak meminta barang
suatu. Hampir kepada kampung orang tiada boleh. Setelah didengar oleh isterinya kata
suaminya demikian itu, maka makinlah sangat ia menangis. Maka kata suaminya, Diamlah
tuan, jangan menangis! Berilah kakanda pergi mencaharikan tuan buah mempelam itu,
jikalau dapat oleh kakanda akan buah mempelam itu kakanda berikan pada tuan. Maka
isterinya itu pun diamlah. Maka suaminya itu pun pergilah kepasar mencahari buah
mempelam itu. Setelah sampai di kedi orang berjual buah mempelam. Maka si Miskin itu
pun berhentilah di sana. Hendak pun dimintanya takut ia akan dipalu orang. Maka kata
orang yang berjualan buah mempelam itu, Hai miskin. Apa kehendakmu? maka sahut Si
Miskin, Jikalau ada belas dan kasihan serat Rahim tuan akan hamba orang miskin hamba
ini minta diberikan yang sudah terbuang itu. Hamba hendak memohonkan buah mempelam
tuan yang sudah busuk itu barang sebiji sahaja tuan. Maka terlalu belas hati sekalian orang
pasar itu yang mendengar kata si Miskin. Seperti hancurlah rasa hatinya maka ada yang
memberi buah mempelam ada yang memberikan nasi ada yang memberikan kain baju ada
yang memberikan buah-buahan. Oleh anak yang daid makan oleh isterinya itu. Maka si
Miskin itupun heranlah akan dirirnya oleh sebab diberi orang pasar itu berbagai-bagai jenis
pemberian. Adapun akan dahulunya jangankan diberinya barang suatu hampirpun tiada
boleh. Habislah dilemparnya dengan kayu dan batu. Setelah sudah ia berpikir dalam hatinya
demikian itu, maka iapun kembalilah ke dalam hutan mendapatkan isterinya. Maka katanya,
Inilah tuan, buah memepelam dan segala buah-buahan dan makan-makanan dan kain
baju. Itupun diinjakkannyalah isterinya seraya menceriterakan hal ihwalnya tatkala ia di
pasar itu. Maka isterinya pun menangis tiada mau makan jikalau bukan buah mempelam
yang di dalam taman raja itu. Biarlah aku mati sekali. Maka terlalulah sebal hati suaminya itu
melihatkan akan kelakuan isterinya itu seperti orang yang hendak mati. Rupanya tiadalah
berdai lagi. Maka suaminya itu pun pergilah menghadap maharaja Indera Dewa itu. Maka
baginda itupun sedang ramai dihadap oleh segala raja-raja. Maka si Miskin datanglah. Lalu
masuk kedalam sekali. Maka titah baginda, hai Miskin, apa kehendakmu. Maka sahut si

Miskin, ada juga tuanku lalui sujud kepalanya lalu diletakkannya ketanah, ampun tuanku,
beribu-ribu ampun tuanku jikalau ada karenanya dauli Syah Alam akan patulah hamba
orang yang hina ini hendaklah memohonkan daun mempelam sah alam yang sydah gugur
ke bumi itu barangkali tuanku. Maka titah baginda, hendak engkau buatkan apa daun
mempelam itu? Maka sembah si Miskin, hendak dimakan tuanku. Maka titah baginda,
ambilkanlah barang setangkai berikan kepada si Miskin ini. Maka diambilakn oranglah
diberikan kepada si Miskin itu. Maka diambillah oleh si Miskin itu seraya menyembah
kepada baginda itu. Lalu keluar ia berjalan kembali. Setelah itu maka baginda pun
berangkatlah masuk ke dalam istananya. Maka segala raja-raja dan menteri hulu-balang
rakyat sekalian itupun masing-masing pulang ke rumahnya arkin. Maka si Miskin pun
sampailah kepada tempatnya. Setelah dilihat oleh isterinya akan suaminya dating itu
membawa buah mempelam setangkai. Maka ia tertawa-tawa. Seraya disambutnya lalu
dimakannya.
Maka adalah antaranya tiga bulan lamanya. Maka ia pun menangis pula hendak
makan nangka yang di dalam taman raja itu juga. Maka si Miskin itu pun pergilah pula
memohonkan kepada baginda itu. Maka sujudlah pula ia kepada baginda. Maka titah
baginda, apa pula kehendamu hay miskin? Maka sahut si Miskin, ya tuanku, ampun
beribu-ribu ampun sahut ia sujud kepalanya lalu diletakkannya ke tanah. Sahut ia berkata
pula, hamba ini orang yang miskin. Hamba minta daun nangka yang gugur ke bumi, barang
sehelai. Maka titah baginda, hay Miskin, hendak kau buatkan apa daun nagka? Baiklah aku
beri buahan barang sebiji Maka diberikan kepada si Miskin itu. Maka ia pun sujud seraya
bermohon kembali mendapatkan isterinya itu.
Maka ia pun sampilah setelah dilihat oleh isterinya itu, suaminya datng itu. Maka
disambutnya buah nangka itu. Lalu dimakan oleh isterinya itu. Adapun selama isterinya si
Miskin hamil maka banyaklah makn-makanan dan kain baju dan beras padi dan segala
perkakas-perkakas itu diberi orang kepadanya.
Hatta maka dengan hal yang demikian itu maka genaplah bulannya. Maka pada
ketika yang baik dan saat yang sempurna pada malam empat belas hari bulan. Maka bulan
itu pun sedang terang. Maka pada ketika itu isteri si Miskin itu pun beranaklah seorang anak
laki terlalu amat baik parasnya dan elok rupanya. Maka dinamainya akan anaknya itu
Markaromah artinya anak didalam kesukaran. Maka dipeliharakannyalah anaknya itu. Maka
terlalu amat kasihsayangnya akan anak itu tiada boleh bercari barang seketika jua pun
dengan anaknya Markaromah itu.
Hatta, maka dengan takdir Allah SWT menganugarahi kepada hambanya. Maka si Miskin
pun menggalilah tanah hendak berbuat tempatnya tiga beranak itu. Maka digalinyalah tanah
itu hendak mendirikan tiang teratak itu. Maka tergalilah kepada sebuah telaju yang besar
berisi emas terlalu banyak. Maka isterinya pun datanglah melihat akan emas itu. Seraya
berkata kepada suaminya, adapun akan emas ini sampai kepada anak cucu kita sekalipun
tiada habis dibuat belanja. Maka terlalu sukacita hatinya laki isteri itu. Maka oleh
isterinyadiambilnya emas itu dibawanya kepada suaminya. Maka si Miskin itupun pergilah
kepada saudagar-saudagar yang di dalam negeri antah-berantah itu. Setelah itu maka

bertemulah ia dengan saudagar itu. Maka segeralah ia ditukar oleh saudagar itu. Seraya
katany, marilah tuanhamba duduk dekat hamba disini, dari mana tuan datang ini dan
apakah maksud tuan hamba dating kepada hamba ini? Maka kata si Miskin itu seraya
tersenyum, ada juga kehendak hamba ini kepada tuan hamba jikalau tuan hamba boleh
menolong akan hamba katakanlah. Maka sahut saudagar itu, katakanlah hajat tuan hamba

Terjemahan
Hikayat Si Miskin
Hikayat ini menceritakan orang pada zaman dahulu sekali. Suatu peristiwa yang
mana Allah SWT menunjukkan kekayaanNya kepada hambaNya. Menceritakan orang
miskin suami-isteri yang mencari rizki ke negara antah berantah. Nama raja dalam negara
tersebut adalah Indera Dewa. Beliau teramat mahsyur. Raja-raja di tanah Dewa tersebut
takluk kepada Baginda dan membayar upeti setiap tahunnya.
Suatu hari baginda sedang berkumpul bersama raja-raja, menteri dan hulubalang
serta rakyatnya. Lalu Si Miskin menuju ke tempat berkumpul tersebut. Orang-orang
melihatny, Si miskin suami-isteri tersebut berpakaian usang seperti habis dimamah anjing.
Orang-orang tertawa melihatnya sambil mengambil kayu dan batu. Si Miskin dilempari
tubuhnya dan bengkak serta berdarah. Baginda berkata ada apakah gerangan di luar itu?.
Para raja menjawab ya taunku Syah Alam, orang melempari Si Miskin tuanku. Baginda
berkata usirlah jauh-jauh!.Diusirlah oleh orang-orang Si Miskin tersebut hingga ke tepi
hutan dan orang-orang kembali.
Setelah hari mulai malam, baginda masuk ke dalam istananya. Seluruh raja, menteri
dan hulubalang serta rakyat pulang ke rumahnya. Sedangkan Si Miskin ketika malam ia tidur
di dalam hutan. Setelah siang hari ia masuk ke dalam negeri mencari rizkinya. Ketika
sampai di dekat kampung, apabila warga kampung melihatnya ia diusir dengan kayu dan Si
Miskin lari ke dalam pasar. Apabila orang pasar melihat Si Miskin datang maka orang pasar
melemparinyadenagn batu bahkan memukulnya dengan kayu. Si miskin menangis kencang
sepanjang jalan karena lapar dan haus seperti hendak mati.
Ketika bertemu tempat sampah ia berhenti. Dicarinya makanan di atas tumpukan
sampah. Didapatinya ketupat basi dan sebuku tebu lalu dimakan bersama isterinya. Setelah
dimakannya ia merasa badannya agak segara karena telah beberapa hari tidak makan nasi
karena Ia takut hendak meminta kepada orang. Jangankan diberi, datang ke rumahnya pun
diusir. Begitulah kehidupan Si miskin setiap hari.
Ketika hari sudah petang, si miskin masuk ke dalam hutan tempatnya sediakala. Di
sanalah ia tidur. Ia menyapu darah di tubuhnya yang sudah kering lalu tidur. Setelah pagi
datang, Ia berkata kepada Isterinya Ya tuanku, matilah rasanya. Tubuhku sangat sakit,

rasanya tubuhku hancur. Katanya sambil menangis. Isterinya merasa iba melihat suaminya.
Sang isteri ikut manangis sambil memamah daun untuk dioleskan ke tubuh suaminya sambil
berkata diamlah taun, jangan menangis! Seduhlahg dengan anting kita!. Sebenarnya Si
Miskin adalah raja Keinderaan yang terkena kutukan Batara Indera hingga seperti itu.
Suaminya itupun segera sembuhdan masuk ke dalam hutan mencari ambatmuda yang bisa
dimakan dan dibawa kepada isterinya. Seperti itulah suami isteri itu.
Setelah beberapa lama, Isteri Si miskin hamil tiga bulan. Isterinya menangis meminta
buah mangga yang ada di taman raja. Suaminya terinagt antingnya ketika menjadi raja ia
tidak mau memiliki anak dan sekarang telah menjadi hal genting dan berkata kepada
isteinya hai adinda, apakah emngkau hendak membunuhku?, lupakah engkau masalah
kita. Jangankan meminta barang, masuk ke dalam kampung saja tidak boleh. Setelah
isterinya mendengan hal itu, ia makin menangis. Suaminya berkata diamlah tuan, jangan
menangis! Aku akan pergi mencarikan adinda buah mempelam dan aku berikan kepada
adinda. Barulah isterinya diam mendengar hal tersebut. Maka si suami pergi ke pasar
mencari buah mangga. Setelah sampai di kedai tempat orang berjual buah mangga, Si
Miskin berhenti hendak meminta namun takut dipukuli. Orang yang berjualan berkata hai
miskin, mau apakah engkau?. Si miskin menyahut aku hendak memohon belas
kasihanmu, kasihanilah aku yang miskin ini. Bolehkah saya meminta buahmangga yang
busuk itu sebiji saja?. Orang itu mearasa iba mendengar perkataan Si Miskin. Ketika itu ada
yang memberi buah mangga, ada yang memberi nasi, ada yang memberi baju dan buahbuahan. Karena itulah, Si Miskin merasa heran kepada dirinya karena orang-orang pasar
banyak memberinya. Karena dahulu ia tidak boleh masuk ke dalam kampung dan dilempari
orang-orang. Setelah ia berpikir mengenai hal itu, ia masuk ke hutan dan menceritakan
kejadian ketika di pasar. Isterinay menangis mendengae cerita suaminya karena tidak mau
memakan jika buah mangga tersebut bukan berasal dari taman raja. Suaminay merasa
sebal melihat kelakuan isterinya namun ia tek berdaya. Maka ia menghadap indera Dewa
ketika sedang ramai berkumpul bersama raja-raja. Si Miskin datang dan masuk ke dalam.
Baginda bertanya hai mkiskin, apa kehendakmu?. Si miskin menjawab sambil bersujud
ampun tuanku, beribu ampun, hamba orang miskin hendak meminta daun mangga Syah
Alam yang sudah jatuh tuanku. Baginda berkata akan kau gunakan apa daun mangga
itu?. Si miskin menjawab hendak di makan tuanku. Baginda berkata ambilkanlah
setangkai untuk si miskin ini!. Si miskin diambilkan dan dibawanya seraya menyembah
kepada baginda dan berjalan ke luar.
Setelah itu, baginda masuk ke dalam istananya. Seluruh raja-raja, menteri dan
hulubalang beserta rakyat pulang ke rumahnya masing-masing. Si miskin sampai ke
tempatnya. Setelah isterinya melihat kedatangannya membawa buah mangga setangkai,
Sang Isteri menyambut sambil tertawa lalu dimakannya buah mangga itu. Setelaj tiga bulan
lamanya, si isteri menangis hendak makan buah nangka yang ada di dalam istana raja. Si
miskin pergi meminta kepada baginda. Ia bersujud kepada baginda. Baginda bertanya apa
lagi kehendakmu hai miskin?. Si miskin menjawab ya tuanku, ampun beribu ampun
sambil bersujud hamba yang msikin ini hendak meminta daun nangka yang gugur itu

sehelai . Baginda berkata hendak kau apakan daun nagka? Baiklah aku beri buahnya
sebiji. Lalu diberikan kepada si miskin. Lalu si miskin bersujud seraya bermohon hendak
kembali kepada isterinya. Setelah sampai di tempatnya dan dilihatnya isterinya.
Disambutnya buah nangka itu lalu dimkannya.
Ketika isterinya hamil menjadi banyak makanan dan kain baju, beras, padi, dan
segala perkakas diberi orang. Karena itu, setelah genap sembilan bulan, pada malam empat
belas bualn temaram isterinya melahirkan seorang putera yang tampan. Diberi nama
Markaromah yang berarti anak susah. Anak itu dirawatnya denagn baik dan penuh kasih
sayang.
Karena takdir Allah SWT kepada hambanya. Si miskin menggal tanah untuk tinggal
bertiga bersama anaknya. Digalilah tanah itu untuk menancapkan tiang. Ia menemukan
bongkahan emas yang banyak. Ketika isterinya melihat emas itu seraya berkata emas ini
cukup baut anak cucu kita dan tidak akan habis untuk belanja. Keduanya merasa sukacita.
Diambilnya emas itu dan dibawa ke saudagar di negeri entah berantah. Ia segera
menukarnya. Sudagar itu berkata duduklah taunku, darimana tuan datang dan apa maksud
kedatangan tuan?si miskin menjawab sambil tersenyum hamba hendak meminta tolong
saudagar menyahut katakan saja kehendakmu tuan...

Sinopsis Hikayat si Miskin

Suatu hari Mara Karmah berjalan bersama saudaranya, namun saudaranya Puteri Nila
Kesuma menangis ingin minum susu, Mara Karmah pun ikut menangis sambil
menenangkan adiknya. Kemudian Mara Karmah memberi adiknya sepotong ketupat yang
telah dipotongnya menjadi dua. Maka Putri Nila Kesuma berhenti menangis. Selama
perjalanan tujuh hari tujuh malam, tujuh ketupat yang dimiliki dua bersaudara itu habis
sebab Mara Karmah memberikan setengah potong ketupat pada malam hari dan setengah
potongnya diberikan pada pagi hari kepada adiknya. Setelah ketupat itu habis, Puteri Nila
Kesuma menangis karena ingin makan. Mara Karmah pun mencari makanan di hutan dan
memberikannya kepada adiknya. Dan saat dia menemukan air, dia memandikan adiknya.
Selama beberapa hari berjalan, ia melewati gunung yang tinggi, padang rumput dan laut
yang merupakan tempat tinggal dewa-dewa. Ia juga bertemu dengan binatang buas, seperti
ular naga buta raksasa. Mereka semua memberikan kesaktian pada Mara Karmah. Dan Ia
pun bertemu dengan bukit berjentera, tempat raja-raja dan dewa bertapa. Sedangkan, jika
Mara Karmah bertemu dengan raja-raja itu, maka Puteri Nila Kesuma ia sembunyikan.
Beberapa hari berjalan, sampailah ia di sebuah pohon beringin yang besar dan air yang
mengalir dari atas gunung. Di sanalah ia memandikan adiknya. Tiba-tiba ada seekor burung
terbang di atas kepalanya, lalu Puteri Nila Kesuma menangis karena ingin burung itu. Maka

Mara Karmah pun melompat, menangkap burung itu. Kemudian diberikannya kepada
adiknya. Puteri Nila Kesuma meminta burung ini untuk dimakan. Mara Karmah berkata
kepada adiknya untuk bersabar dan menunggunya, sebab ia akan mencari api. Mara
Karmah pun berjalan menuju sebuah dusun. Di dusun itu, ia melihat kebun yang banyak
tanamannya. Ia berkeliling sambil menunggu orang yang punya kebun itu. Tiba-tiba orang
yang punya kebun itu menuduh Mara Karmah bahwa Mara Karmah yang mencuri
tanamannya selama ini. Tetapi Mara Karmah menyangkalnya bahwa bukan dia lah yang
mencuri tanamannya melainkan dia hanyalah orang miskin yang ingin meminta api. Orang
dusun tetap tidak percaya. Ia menampar dan memukul Mara Karmah sembari mengatakan
bahwa itu lah akibatnya orang yang telah menganiayanya. Mendengar perkataan orang
dusun itu, Mara Karmah teringat pada adiknya bahwa dia tidak akan bertemu dengan
adiknya karena mati dianiaya. Dan ia pun menangis. Melihat tubuh Mara Karmah yang
bengkak-bengkak dan berlumur darah, orang dusun itu menyangka bahwa Mara Karma
telah meninggal. Kemudian ia mengikat bahu sampai kaki Mara Karmah dengan tali seperti
orang mengikat lepat. Setelah itu ia membuangnya ke laut.
Itu lah cerita raja Palinggam Cahaya yang bernama raja Puspa Indera. Ia memiliki seorang
putra yang tampan, bernama raja Mangendra dan istri bernama Puteri Manda Ratna.
Kerajaannya sangat besar.
Unsur-unsur Intrinsik Hikayat Si Miskin
Tema
: Pengorbanan
Alur
: Maju ( Diceritakan dari awal hingga akhir)
Alkisah, maka tersebutlah perkataan Mara Karmah berjalan dua bersaudara itu,..
(Paragraf I, baris 1)
Syahdan, beberapa lamanya, ia berjalan itu, maka bertemu dengan gunung yang tinggitinggi dan padang-padang yang luas-luas,.. (Paragraf II, baris 1)
Syahdan, beberapa ia melihat kekayaan Allah Subhanahuwa Taala,.. (Paragraf III,
baris 1)
Hatta, dengan demikian, maka ia pun sampailah kepada sepohon kayu beringin,..
(Paragraf IV, baris 1)
1.

Tokoh

2.

Mara Karmah
Alkisah, maka tersebutlah perkataan Mara Karmah berjalan dua bersaudara itu,
(Paragraf I, baris 1)

1.

Puteri Nila Kesuma


.., maka tuan Puteri Nila Kesuma itu pun menangis hendak minum susu, (Paragraf I,
baris 1)

1.

Orang dusun
Maka dilihatnya kebun orang dusun itu terlalu banyak jadi tanam-tanaman, (Paragraf IV,
baris 14)

1.

Penokohan :

2.

Mara Karmah

Penyabar
Diamlah adinda jangan menangis, karena kita orang celaka, dimanakah kita boleh
mendapat susu, lagi kita sudah dibuangkan orang. (Paragraf I, baris 1)

Baik hati dan penyayang


Maka diambil oleh Mara Karmah segala tarik kayu .yang patut dimakannya, maka
diberikannya kepada saudaranya itu. Dan barang dimana ia bertemu dengan air, maka
dimandikannyalah akan saudaranya. (Paragraf I, baris 5 dan 6)

Pemberani
Tiada aku lari, karena aku tiada berdosa kepadamu. (Paragraf IV, baris 20)

1.

Puteri Nila Kesuma

Cengeng (mudah menangis)


Maka tuan Puteri Nila Kesuma itu pun menangis hendak minum susu. (Paragraf I, baris 1)

1.

Orang dusun

Kejam
Maka ditamparinyalah dan digocohnya akan Mara Karmah itu.. (Paragraf IV, baris 21)

Menaruh dendam
Maka sekarang hendak ke mana engkau melarikan nyawamu itu daripada tanganku
sekarang; sedangkan lamanya aku menantikan engkau tiada juga dapat (Paragraf IV,
baris 19)

1.

Setting :

2.

Waktu

Pagi hari
Mara Karmah pun berjalan menuju bunyi ayam berkokok itu, (Paragraf IV, baris 13)

1.

Tempat

Hutan
Maka diambil oleh Mara Karmah segala tarik kayu dan umbut-umbut dan buah-buahan
kayu yang ada di dalam hutan itu yang patut dimakannya, (Paragraf I, baris 5)

Kebun
Maka dilihatnya kebun orang dusun itu terlalu banyak jadi tanam-tanaman, (Paragraf IV,
baris 14)

Dusun
, setelah sampai ia kepada dususn orang itu. (Paragraf IV, baris 13)

1.

Suasana

Haru
Maka ia pun terkenanglah akan saudaranya yang tinggal di dalam hutan seorang dirinya itu.
Maka katanya dalam hatinya,Wahai adinda tuan, betapa gerangan hal tuan sepeninggal
kakanda ini kelak, karena dianiaya oleh orang, matilah kakanda tiasa bertemu dengan tuan
lagi, (Paragaraf IV, baris 23 dan 24)

Sedih
Maka ia pun menangis terlalu sangat, lalu rebah pingsan tiada khabarkan dirinya. Maka
dilihatnya segala tubuh Mara Karmah itu habis bengkak-bengkak dan berlumur dengan
darah, dan tiada ia bergerak lagi. (Paragraf IV, baris 25 dan 27)

1.

Sudut Pandang : Orang ketiga (diaan) serba tahu

2.

Maka ia pun diamlah. Maka sampai tujuh hari tujuh malam ia berjalan itu,
(Paragraf I, baris 2 dan 3)

3.

Maka ia terkenanglah akan saudaranya yang tinggal di dalam hutan seorang dirinya
itu. (Paragraf IV, baris 23)

1.

Amanat :

2.

Janganlah menaruh dendam pada orang lain.

3.

Janganlah menuduh orang lain sebelum ada bukti yang membenarkan bahwa
orang tersebut yang melakukannya.

4.

Jadilah orang yang jujur dan pemberani walaupun berat.

Sekian lah Hasil Kerja saya


Disusun oleh
Nama : Amin Fazri Rambe
Kelas : X-2
Mapel : B. Indonesia

Anda mungkin juga menyukai