Anda di halaman 1dari 6

1

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS


FAKULTI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
BORANG SOAL SELIDIK
Asslammualaikum dan Salam Sejahtera,
Saudara/ Saudari,
Tujuan saya mengedarkan soal selidik ini untuk mendapatkan maklum balas serta data untuk
menjawab persoalan kajian ke atas kajian yang bertajuk di bawah:

PERSEPSI DAN AMALAN PENGAJARAN KEMAHIRAN BERFIKIR GURU


MATEMATIK SEKOLAH RENDAH

Panduan untuk menjawab soal selidik:


1. Kerjasama anda adalah diharapkan untuk menjawab semua soalan yang terkandung
dalam set ini dengan ikhlas.
2. Semua maklumat yan diberikan adalah rahsia dan bertujuan untuk kajian sematamata.
3. Kejujuran anda memberi maklumat akan menetukan kejituan kajian ini.
4. Kajian ini hanyalah tertumpu kepada guru-guru matematik sekolah rendah sahaja.
5. Ribuan terima kasih diucapkan di atas kerjasama anda dalam menjayakan
penyelidikan ini.
Penyelidik: Nur Athirah Binti M Nazeri

Bahagian A
Arahan:

Tandakan ( / ) butiran peribadi anda.


Latar Belakang
1.

Apakah jantina anda?


Lelaki
Perempuan

2.

Berapkan umur anda?


(Sila nyatakan dalam angka)
_____ tahun

3.

Berapa tahun anda sudah berkhidmat sebagai guru?


(Sila nyatakan dalam angka)
_____ tahun

4.

Adakah anda adalah guru opsyen matematik?


Ya
Tidak
Jika tidak, sila nyataan opsyen anda.
_____________________________

Bahagian B: Persepi guru terhadap pengajaran berfikir.


Arahan:

Tandakan (/) pada soalan tinjauan yang dilakukan secara jujur. Skala penilaian adalah seperti
berikut.

Skala

Sangat setuju

Setuju

Tidak setuju

Bil.
1 Berfikir adalah lebih baik diajar dengan menentukan
kemahiran berfikir dan merentasi kurikulum
(penerapan penuh).
2 Subjek khusus untuk mengajar kemahiran berfikir
patut diperkenalkan di sekolah (penerapan terpisah
dan bebas).
3 Kemahiran berfikir pelajar boleh ditingkatkan secara
tersirat melalui kaedah pengajaran (penerapan tidak
langsung).
4 Pemikiran pelajar boleh dibentuk apabila kemahiran
berfikir digunakan sebagai strategi dalam
pengembangan pengajaran (penerapan separa).
5 Pengajaran kemahiran berfikir berguna untuk
kejayaan pelajar dalam aktiviti di luar sekolah.
6 Pengajaran kemahiran berfikir sangat penting untuk
membantu pelajar meningkatkan pencapaian
akademik.
7 Pengajaran kemahiran berfikir perlu untuk berjaya
dalam pekerjaan.
8
9
10
11
12
13
14
15

Mengembangkan kemahiran berfikir kepada pelajar


adalah penting.
Saya mempunyai kemahiran yang cukup untuk
mengembangkan kemahiran berfikir pelajar.
Saya mempunyai kefahaman yang cukup untuk
mengajar kemahiran berfikir.
Saya berkebolehan mengajar pelajar bagaimana untuk
berfikir dengan baik.
Melalui subjek yang diajar, objektif kemahiran
berfikir boleh dicapai.
Kurikulum sedia ada menyediakan peluang untuk
mengajar kemahiran berfikir.
Silibus yang terlalu banyak tidak memberi ruang
untuk mengajar kemahiran berfikir.
Kurikulum tidak menyediakan panduan yang cukup
tentang bagaimana kemahiran berfikir boleh diajar
melalui subjek matematik

Sangat tidak
setuju
4
2

16
17
18

Tumpuan terhadap kemahiran berfikir pelajar


menghalang perjalanan pengajaran.
Pengetua menekankan pengajaran kemahiran berfikir
sebagai sesuatu yang penting dalam program sekolah.
Penggunaan buku teks membantu dalam pengajaran
kemahiran berfikir

Bahagian C: Amalan Pengajaran Berfikir yang Diamalkan Oleh Guru Matematik


Arahan:
Tandakan (/) pada soalan tinjauan yang dilakukan secara jujur. Skala penilaian adalah seperti
berikut.
Skor

Sangat kerap
1

Kerap
2

Kurang kerap
3

Bil.
1 Menggalakkan pelajar untuk melihat persamaan dan
perbezaan antara dua benda atau konsep.
2 Menggalakkan pelajar untuk mengkategorikan benda
atau subjek mengikut kepentingan berdasarkan ciriciri sepunya.
3 Menyusun idea atau subjek kepada urutan, kronologi
atau kepentingan untuk memudahkan penyimpanan
maklumat yang efisien dan efektif.
4 Menekankan pelajar untuk mendefinisikan istilah dan/
atau konsep utama yang dibincangkan di dalam kelas.
5 Mendorong pelajar untuk memberi sebab kepada
jawapan.
6 Mendorong pelajar untuk memberi sebab
menggunakan analogi.
7 Mendorong pelajar untuk menentukan hubungan
antara semua bahagian atau secara keseluruhannya.
8 Menggalakkan pelajar menilai kebenaran andaian
berdasarkan kepada bukti yang sah dan andaian
berdasarkan kepada maklumat.
9 Mengkehendaki pelajar untuk menilai
kebolehpercayaan sumber-sumber sebelum menerima
sesuatu hujah.
10 Menggalakkan pelajar untuk mencari maklumat dan
bukti sebelum mereka membuat generalisasi.
11

Menggalakkan pelajar untuk membuat inferens

Tidak pernah
4
3

12

13

14
15

16

17
18

19
20
21
22

23
24
25
26
27
28

berdasarkan kepada bukti dan maklumat yang sedia


ada.
Saya mementingkan pelajar untuk mempertimbangkan
semua penyelesaian yang mungkin bagi masalah
sebelum memutuskan jalan terbaik untuk
menyelesaikannya (Penyelesaian masalah).
Saya menggalakkan pelajar menerangkan bagaimana
mereka menemui sesuatu keputusan atau kesimpulan
(Pemikiran kritis).
Saya menggalakkan pelajar untuk melontarkan idea
baru (Pemikiran kreatif).
Saya menggalakkan pelajar untuk mempertimbangkan
semua pilihan dan kesannya sebelum membuat
keputusan (Membuat keputusan).
Saya mengaplikasikan taksonomi objektif pendidikan
Bloom sebagai panduan dalam penyoalan aras yang
berbeza.
Soalan berbentuk struktur digunakan dalam soalan
saya kepada pelajar.
Saya menyoal soalan terbuka aras tinggi berbanding
soalan terbuka aras rendah yang boleh dijawab dengan
jawapan yang spesifik.
Saya menggunakan pengurusan grafik khusus untuk
mengurus kemahiran berfikir dan komunikasi verbal.
Saya mendorong pelajar menyelesaikan tugasan
dalam kumpulan yang kecil.
Saya mempelbagaikan arahan antara individu,
kumpulan kecil dan perbincangan kelas.
Saya memberikan masa berfikir kepada pelajar untuk
membentuk respons semasa melakukan kerja
kumpulan.
Saya memberikan masa menunggu sebelum
mengharapkan sesuatu respons daripada pelajar.
Saya menyoal beberapa soalan untuk menjadikan
respon pelajar lebih jelas dan berkembang.
Saya dengan cepat mempertimbangkan semula respon
pelajar.
Saya mempertimbangkan dan menerima idea ganjil
yang diutarakan oleh pelajar.
Saya berfikiran terbuka dan menilai sesuatu
berdasarkan alasan yang baik.
Saya mencari penerangan yang lebih mendalam jika
perkara itu tidak jelas.

29

Saya menggunakan maklumat yang relevan dalam


interaksi dan perbincangan.

Anda mungkin juga menyukai