Anda di halaman 1dari 49

PENGANTAR ULUM HADIS

Mohamad Fauzi Bin Hassan


IPG Kampus Kent
Kandungan dan Peruntukan Masa
MASA
BIL TAJUK
TEORI AMALI

Muqadimah Ulum
1 2 jam -
Hadis

2 Al-Hadis 4 jam -

Hadis Sumber
3 kedua syariat 4 jam -
Islam

4 Sejarah al- Hadis 5 jam -


Muqadimah Ulum Hadis
Pengetahuan Kemahiran Pengalaman Pengajaran
dan Pembelajaran
Pendahuluan Mengklafikasikan hadis- Strategi :
hadis Kuliah
Pembahagian Ulum Munaqasah
Hadis : Hadis Riwayah Membezakan Forum
dan Hadis Dirayah pembahagian ulum hadis
berdasarkan hadis KB:
Sejarah Perkembangan Riwayah dan hadis Banding beza
Ulum Hadis Dirayah Kenal Pasti
Klasifikasi
Jenis-jenis Ilmu Hadis Menggalurkan sejarah
perkembangan ulum Nilai :
hadis Berhati-hati dalam
menerima sesuatu hadis
Menyenaraikan serta
memberi sinopsis jenis- Meyakini al hadis
jenis ilmu hadis sebagai sumber hukum
kedua
Al-Hadis

Pengalaman Pengajaran
Pengetahuan Kemahiran Pembelajaran

Pendahuluan Menjelaskan maksud Straegi:


istilah hadis, sunnah, Penerangan
Pengertian al-Hadis khabar dan Athar
, Perbincangan
Assunah, Alkhabar dan Membanding beza hadis
al-Athar qudsi dan hadis nabawi Bengkel

Hadis Qudsi dan Hadis


Nabawi
Hadis Sumber Kedua Syariat Islam

Pengetahuan Kemahiran Pengalaman pengajaran


Pembelajaran

Pendahuluan Memperincikan hadis Strategi:


sebagai sumber kedua Projek mengumpul
Autoriti Al-Sunnah dan syariat Islam maklumat berkaitan
Peranan-peranannya tajuk melalui pelbagai
Menghuraikan peranan- sumber termasuk
peranan al-hadis internet
Sejarah Al-Hadis
Pengetahuan Kemahiran Pengalaman Pengajaran
Pembelajaran
Pengumpulan dan Menerangkan sejarah Strategi:
penulisan Hadis pengumpulan dan Menganalisis hadis dari
penulisan hadis segi peranan dan
Tokoh-tokoh hadis kritikan Orientalis
dizaman sahabat dan Menyenarai dan terhadap hadis
tabi’in memberi sinopsis
tokokh-tokoh hadis di KMD
Pandangan Orientalis zaman sahabat dan Mengkaji penghayatan
terhadap al-Hadis Tabi’in hadis di kalangan umat
Islam di masa awal, kini
Menganalisis pandangan dan kemungkinan akan
orientalis terhadap datang
peranan dan fungsi
hadis
Ilmu Hadis dan Perbahasan
 Ilmu hadis bermaksud beberapa ilmu
berkaitan dengan hadis
 Perbahasannya berkisar tentang
Pengertian
Kehujahan
sumber ambilan
Pembahagian darjat-darjat hadis
Faedah-Faedah mempelajarinya
Pengertian Hadis
 Dari segi Bahasa
 Beerti baharu lawan kepada perkataan qadim yang
beerti sedia ada iaitu al-Quran
 Bermakna cerita , berita atau perkataan ( Surah al-
Nisa’ 4:87)
 Membawa makna mimpi ( Surah yusuf 12:101)
Pengertian Hadis
 Istilah
 Ibn Hajar
 Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW
 Al-Harawi
 Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW
sama ada dari segi perkataan, perbuatan, ikrar, gerak laku dan
diamnya sama ada dalam jaga atau tidurnya
 Al-Khatib ( Usul al-Hadith: Ulum wa al-Mustalah al-Hadith)
 Semua Perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad
SAW sama ada perkataan, perbuatan, ikrar, sifat atau
akhlaknya. Begitu juga dengan perjalanan hidupnya dalam
tempoh sebelum atau sesudah baginda menjadi Rasul. Takrif ini
adalah hampir sama dengan takrif sunnah mengikut ahli hadith
Pengertian Hadis
 Rumusan
 Jika ditinjau dari segi pengertian tersebut
ternyatalah hadith merupakan sesuatu yang bertitik
tolak daripada diri Rasulullah SAW yang berupa
kata-kata, tindakannya atau juga ikrarnya untuk
dijadikan sebagai sumber hukum atau rujukan
Pengertian Sunnah
 Bahasa
 Beerti perjalanan (sirah) sama ada yang baik atau
jahat . Sekiranya dirujukkan kepada diri Nabi
Muhammad SAW. Sunnah ialah kebiasaan atau
amalan Nabi Muhammad SAW yang selalu
dilakukan. Lawannya adalah Bida’ah yang beerti
sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi
SAW
Pengertian Sunnah
 Istilah
 Apa-apa yang dihubungkaitkan dengan diri Rasulullah SAW baik
yang berupa perintah mahupun larangan atau juga keizinannya
yang pernah berlaku sepanjang hidup baginda

 Pembahagian Sunnah Nabi Muhammad SAW ( mengikut


ulamak usul)
 Sunnah al-Huda iaitu perjalanan hidup Nabi Muhammmad SAW yang
berbentuk ibadat atau syariat yang tidak dilakukan akan merosakkkan
sunnah atau syiar Islam seperti ibadah sembahyang jama’ah,
azan,iqamah dan sebagainya.
 Sunnah al-Zawa’id iaitu perjalanan hidup yang berupa amalan
tambahan bertujuan untuk menyempurnakan atau mengelokkan lagi
syiar Islam seperti cara makan, berpakaian, berjalan, duduk dan
sebagainya.
Pengertian Sunnah
 Selain membahagikan Sunnah kepada dua bahagian
tersebut para ulamak usul juga mengatakan bahawa
sunnah ialah apa-apa yang bersumberkan daripada
diri Rasululullah berdasarkan dalil-dalil syarak selain
daripada aapa yang dibaca dan yang bukan berupa
mukjizat ( al-quran) sama ada dari segi perkataan,
perbuatan dan ikrar yang boleh menjadi hukum atau
dalil syarak.
 Sementara menurut pandangan para ulamak fiqh.
Sunnah ialah apa-apa yang diberi pahala kerana
menunaikannya dan tidak mendapat apa-apa
sekiranya ditinggalkan
Pengertian Sunnah
 Rumusan
 Daripada ketiga-tiga pengertian tersebut ternyata
bahawa pengertian yang dibuat oleh ahli hadis
dianggap lebih lengkap (komprehensif) dan
merangkumi semua aspek yang berhubung dengan
diri Rasulullah SAW sama ada dalam tempoh
Baginda belum diutus menjadi Rasul atau
selepasnya, dan juga sama ada ia melibatkan
penetapan hukum syarak atau tidak
ILMU MUSTOLAH HADIS
 Ilmu Mustolah Hadis ialah ilmu usul dan
kaedah-kaedah untuk mengenali keadaan
Sanad dan Matan dimana untuk diterima atau
ditolak.

Ilmu Hadis terbagi dua bahagian yaitu:


Ilmu Hadis Riwayah dan Ilmu Hadis Dirayah.
1 - Ilmu Hadis Riwayah
 Ilmu Hadis Riwayah ialah ilmu yang
memfokuskan kepada
pemindahan kata-kata Nabi s.a.w, perbuatan,
riwayat,penjagaan dan penulisannya
2 - Ilmu Hadis Dirayah
 Ilmu Hadis Dirayah ialah ilmu yang membantu kita untuk
mengetahui hakikat riwayat, syarat-syarat,
bagian-bagian serta hukum-hukumnya. Dapat juga
membantu kita mengetahui keadaan perawi, syarat-syarat
perawi dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

Yang di sebut Riwayat dalam ilmu mustolah ialah:


Memindahkan Hadis dan seumpamanya dengan
mensanadkan
kepada orang yang dinisbatkan kepadanya. Pemindahan
tersebut dilakukan secara riwayat atau khabar dsb
Sejarah dan Perkembangan Ilmu Hadits
Period Pertama (Zaman Rasul)
 Para sahabat bergaul dan berinteraksi langsung dengan Nabi, sehingga setiap

permasalahan atau hukum dapat ditanyakan langsung kepada Nabi.


 Para sahabat lebih concern dengan menghafaz dan mempelajari Al-Qur’an

 Secara umum Rasulullah saw melarang menuliskan hadits karena takut tercampur baur

dengan ayat Al-Qur’an karena wahyu sedang / masih diturunkan.


 Secara umum sahabat masih banyak yang buta huruf sehingga tidak menuliskan hadits,

mereka meriwayatkan hadits dengan menghafaz secara lisan.


 Sebagian kecil sahabat –yang pandai baca tulis- menuliskan hadits seperti : Abdullah Bin

Amr Bin Ash yang mempunyai catatan hadits dan dikenal sebagai “Shahifah Ash Shadiqah”
juga Jabir Bin Abdullah Al Anshary mempunyai catatan hadits yang dikenal sebagai
“Shahifah Jabir”
 Pada ketika tertentu orang arab badawi ingin fatwa Nabi dituliskan, maka Nabi meluluskan
permintaannya untuk menuliskan hadits untuknya.
 Para sahabat masih disibukkan dengan peperangan penaklukan kabilah-kabilah di seluruh

jazirah Arab.
 Para sahabat yang belum faham tentang suatu hukum mereka saling bertanya kepada

yang lebih tahu dan saling mempercayai penuturannya


Period Kedua (Masa Khulafa’ ar- Rasyidin)
 Sebagian sahabat tersebar keluar jazirah Arab karena ikut

serta dalam jihad penaklukan ke daerah Syam, Iraq, Mesir,


Persia.
 Pada daerah taklukan yang baru masuk Islam, Khalifah

Umar menekankan agar mengajarkan Al-Qur’an terlebih


dahulu kepada mereka.
 Khalifah Abu Bakar meminta kesaksian minima satu orang

bila ada yang meriwayatkan hadits kepadanya.


 Khalifah Umar melarang sahabat besar keluar dari kota

Madinah dan melarang memperbanyak periwayatan hadits.


 Setelah Khalifah Umar wafat, sahabat besar keluar kota

Madinah tersebar ke Ibukota daerah taklukkan untuk


mengajarkan agama
 Khalifah Ali meminta bersumpah orang yang meriwayatkan

hadits
Period Ketiga
 Para sahabat besar telah berhijrah keluar dari Madinah.

 Jabir pergi ke Syam menanyakan hadits kepada sahabat Abdullah

Bin Unais Al Anshary.


 Abu Ayyub Al Anshary pergi ke Mesir menemui sahabat Utbah

Bin Amir untuk menanyakan hadits.


 Masa ini sahabat besar tidak lagi membatasi diri dalam

periwayatan hadits, yang banyak meriwayatkan hadits antara lain :


 a.       Abu Hurairah (5347 hadits)

 b.      Abdullah Bin Umar (2360 hadits)

 c.       Anas Bin Malik (2236 hadits)

 d.      Aisyah, Ummul Mukminin (2210 hadits)

 e.       Abdullah Bin Abbas (1660 hadits)

 f.        Jabir Bin Abdullah (1540 hadits)

 g.       Abu Sa’id Al Kudri (1170 hadits)

 h.       Ibnu Mas’ud

 i.         Abdullah Bin Amr Bin Ash


 Pada waktu pemerintahan Khalifah Ali, terjadi
pemberontakan oleh Muawiyah Bin Abu
Sofyan, setelah peristiwa tahkim muncul
kelompok kawarij yang memusuhi Ali dan
Muawiyah.
 Setelah terbunuhnya Khalifah Ali, muncul
Syiah yang mendukung Ali dan keturunannya
 Sementara kelompok jumhur tetap mengakui
pemerintahan Bani Umayah.
 Sejak saat itu mulai bermunculan hadits palsu
yang bertujuan mendukung masing-masing
kelompoknya. Kelompok yang terbanyak
membuat hadits palsu adalah Syiah Rafidah
 Period Keempat (Masa Pembukuan Hadits)
 Pada waktu Umar Bin Abdul Aziz (Khalifah ke-8 Bani
Umayyah) yang naik tahta pada tahun 99 H berkuasa,
beliau dikenal sebagai orang yang adil dan wara’ bahkan
sebagian ulama menyebutnya sebagai Khulafaur
Rasyidin yang ke-5, tergeraklah hatinya untuk
membukukan hadits dengan motif :

a. Beliau bimbang ilmu hadits akan hilang karena belum dibukukan


dengan baik.
b. Kemahuan beliau untuk menyaring hadits palsu yang sudah mulai
banyak beredar.
c.Al-Qur’an sudah dibukukan dalam mushaf, sehingga tidak ada lagi
kebimbangan tercampur dengan hadits bila hadits dibukukan.
d.Peperangan dalam penaklukan negeri negeri yang belum Islam dan
peperangan antara sesama kaum Muslimin banyak terjadi,
dibimbangkan ulama hadits berkurang karena wafat dalam
peperangan-peperangan tersebut
 Khalifah Umar mengarahkan kepada Gobenor Madinah Abu
Bakar Bin Muhammad Bin ‘Amr Bin Hazm (Ibnu Hazm) untuk
mengumpulkan hadits yang ada padanya dan pada tabi’in
wanita ‘Amrah Binti ‘Abdur Rahman Bin Sa’ad Bin Zurarah Bin
‘Ades, murid Aisyah-Ummul Mukminin.
 
 Khalifah Umar Bin Abdul Azis menulis arahan kepada Ibnu
Hazm :
  
 “Lihat dan periksalah apa yang dapat diperoleh dari hadits Rasulullah,
lalu tulislah karena aku takut akan lenyap ilmu disebabkan
meninggalnya ulama dan jangan anda terima selain hadits Rasulullah
saw dan hendaklah anda sebarkan ilmu dan mengadakan majlis-majlis
ilmu supaya orang yang tidak mengetahui dapat mengetahuinya,
lantaran tidak lenyap ilmu hingga dijadikannya barang rahasia.”
 Berdasarkan arahan resmi Khalifah itu, Ibnu Hazm
minta bantuan dan mengarahkan kepada Abu Bakar
Muhammad Bin Muslim Bin Ubaidillah Bin Syihab az
Zuhry (Ibnu Syihab Az Zuhry)-seorang ulama besar
dan mufti Hijaz dan Syam- untuk turut membukukan
hadits Rasulullah saw.
 Setelah itu penulisan hadits pun marak dan
dilakukan oleh banyak ulama abad ke-2 H, yang
terkenal diantaranya :
a. Al-Muwaththa’, karya Imam Malik Bin Anas (95 H – 179 H).
b. Al Masghazy wal Siyar, hadits sirah nabawiyah karya
Muhammad Ibn Ishaq (150 H).
c.Al Mushannaf, karya Sufyan Ibn ‘Uyainah (198 H)
d.Al Musnad, karya imam Abu Hanifah (150 H)
e.Al Musnad, karya imam Syafi’i (204 H)
 Periode kelima (Masa Kodifikasi Hadits)
 1. Period Penyaringan hadits dari Fatwa-fatwa
sahabat (abad ke-III H)
 Menyaring hadits nabi dari fatwa-fatwa sahabat nabi
 Masih tercampur baur hadits sahih, dhaif dan
maudlu’ (palsu).
 Pertengahan abad tiga baru disusun kaedah-kaedah
penelitihan kesahihan hadits.
 Penyaringan hadits sahih oleh imam ahli hadits
Ishaq Bin Rahawaih (guru Imam Bukhary).
 Penyempurnaan kodifikasi ilmu hadits dan kaedah-
kaedah pengsahihan suatu hadis.
 Penyusunan kitab Sahih Bukhory
 Penyusunan enam kitab induk hadis (kutubus
sittah), yaitu kitab-kitab hadits yang diakui oleh
jumhur ulama sebagai kitab-kitab hadits yang
paling tinggi mutunya, sebahagian masih
mengandungi hadis dhaif tapi ada yang
dijelaskan oleh penulisnya dan dhaifnya pun
yang tidak keterlaluan dhaifnya, ke enam
kuttubus shittah itu adalah :
a.      Sahih Bukhory
b.      Sahih Muslim
c.       Sunan Abu Dawud
d.      Sunan An Nasay
e.       Sunan At-Turmudzy
f.        Sunan Ibnu Majah
 2. Period menghafal dan meng isnadkan hadits
(abad ke-IV H)

-Para ulama hadits berlumba-lumba menghafalkan


hadits yang sudah tersusun pada kitab-kitab hadis.
-Para ulama hadis mengadakan penelitian hadis
hadis yang tercantum pada kitab-kitab hadis.
-Ulama hadis menyusun kitab-kitab hadis yang
bukan termasuk kuttubus shittah
 3.  Period Klasifikasi dan Sistematik Susunan Kitab-Kitab Hadis
(abad ke-V H s.d 656 H, jatuhnya Baghdad)
 -Mengklasifikasikan hadis dan menghimpun hadis-hadis yang sejenis
 Menghuraikan dengan luas (men syarah) kitab-kitab hadis.
 Memberikan komentar (takhrij) kitab-kitab hadits.
 Meringkas (ikhtisar) kitab-kitab hadis.
 Menciptakan kamus hadis.
 Mengumpulkan (jami’) hadis-hadis bukhory-Muslim
 Mengumpulkan hadits targhib dan tarhib.
 Menyusun kitab athraf, yaitu kitab yang hanya menyebut sebahagian
hadits kemudian mengumpulkan seluruh sanadnya, baik sanad kitab
maupun sanad dari beberapa kitab.
 Menyusun kitab istikhraj, yaitu mengambil sesuatu hadits dari sahih
Bukhory Muslim umpamanya, lalu meriwayatkannya dengan sanad
sendiri, yang lain dari sanad Bukhary atau Muslim karena tidak
memperoleh sanad sendiri.
 Menyusun kitab istidrak, yaitu mengumpulkan hadis-hadis yang memiliki
syarat-syarat Bukhary dan Muslim atau syarat salah seorangnya yang
kebetulan tidak diriwayatkan atau di sahihkan oleh keduanya
 Period keenam (dari tahun 656 H – sekarang)
 Mulai dari jatuhnya Baghdad oleh Hulagu
Khan dari Mongol tahun 656 H – sekarang ini.
 Menertibkan, menyaring dan menyusun kitab
kitab takhrij.
 Membuat kitab-kitab jami’
 Menyusun kitab-kitab athraf
 Menyusun kitab-kitab zawaid, yaitu
mengumpulkan hadits-hadits yang tidak
terdapat dalam kitab-kitab yang sebelumnbya
kedalam sebuah kitab yang tertentu.
Kedudukan Hadis Dalam Hukum Islam
 Sumber Hukum Islam yang pertama adalah
Al-Qur’an dan yang kedua adalah Hadis
 Sumber hukum Islam terbahagi kepada dua
kategori yang besar :
 Sumber yang disepakati ( al-quran, as-sunnah, ijma’
& qias) –
 Sumber yang tidak disepakati ( istihsan.
Istishab,masalih mursalah, ahli Madinah & uruf)
Sebab-sebab Al-Qur’an lebih tinggi
darjatnya dari hadis
 1.      Al-Qur’an kita terima dari Nabi dengan jalan Qoth’i (pasti) karena didengar dan
dihafal oleh sejumlah sahabat dan ditulis oleh para penulis wahyu. Sedangkan hadits
tidak semuanya dihafal atau dituliskan dan tranmisinya berupa dzan (dugaan kuat).
 2.      Para sahabat mengumpulkan Al-Qur’an dalam satu mushaf dan memindahkan
kepada umat dalam keadaan aslinya (redaksinya) sehuruf pun tidak berubah, tidak
bertambah dan tidak berkurang dan mushaf itupun terpelihara dengan sempurna dari
masa ke masa. Sedangkan hadits dapat diriwayatkan dengan maknanya saja.
 3.      Semua ayat Al-Qur’an Mutawatir. Sedangkan hadits kebanyakan tidak mutawatir
 4. Al-Qur’an merupakan pokok yang memuat prinsip dasar dan hadits adalah
penjelas dari yang pokok atau hadits adalah cabang dari yang pokok. Bila hadits yang
cabang mendatangkan yang bertentangan dengan Al-Qur’an yang pokok maka ditolak.
  5. Ijma Sahabat, yaitu Khalifah Abu Bakar, Umar bila akan memutuskan hukum suatu
perkara yang belum ada keputusan hukumnya pada masa Rasulullah maka mereka
merujuk ke Al-Qur’an, bila tidak ditemukan di Al-Qur’an maka Khalifah
mengumpulkan sahabat-sahabat besar untuk ditanyakan apakah ada yang pernah
mendengar Hadis Rasulullah, mengenai masalah tersebut, bila ada yang menyebutkan
haditsnya maka Khalifah memutuskan hukum berdasarkan hadis tersebut. Kaedah
tersebut juga dilakukan oleh Usman dan Ali dan tidak ada yang berselisihi mengenai hal
ini.
Fungsi Hadis terhadap Al-Qur’an
 Memperkuat hukum yang ada di Al-Qur’an.
 Menerangkan (bayan) hukum yang disebutkan
dalam dalam Al-Qur’an.
 Memperinci hukum yang disebutkan dalam dalam
Al-Qur’an.
 Mentakhsish (meng khususkan) dari ketentuan yang
umum dari Al-Qur’an.
 Menghapus (nasakh) hukum yang ada di Al-Qur’an.
 6.      Melengkapi hukum yang belum ada di Al-
Qur’an.
Sejarah Penulisan Hadis
 sunnah di zaman rasulullah berperanan sebagai
pertunjuk yang diam dan senyap

 Sabda Rsululullah SAW


“Janganlah kamu menulis sesuatu yang kamu terima
daripada aku selain Al-Qur’an. Barangsiapa yang menulis
apa yang diterimanya dari aku selain Al-Qur’an hendaklah
memadamkannya tetapi tidak mengapa kamu cukup
menyampaikan apa yang kamu dengar dari aku (tanpa
menulisnya) dan barangsiapa yang sengaja berdusta ke atas
aku maka hendaklah bersedia dengan tempat duduknya di
neraka.” (hadith sahih riwayat Muslim).
 dibimbangi akan menyebabkan percampuran di antara Al-
Qur’an dan hadith
 tidaklah ramai para sahabat yang tahu membaca dan
menulis
 percampuran Al-Qur’an akan menyebabkan keaslian kitab
Allah tercemar dan bercampur dengan kalam manusia
 pengumpulan Al-Qur’an itu sendiri sahaja baru bermula
pada zaman Abu Bakar As-Sidq atas saranan Umar Ibn
Khattab ra dan disempurnakan tugas ini oleh sahabat
bernama Zaid Ibn Sabit ra selepas berlakunya peristiwa
perang Yamamah
 pengumpulan semula dan penyelarasan Al-Qur’an di atas
mushaf yang satu yang dikenali mushaf usmani pada
zaman Khalifah Usman Ibn Affan ra (lihat fathul Bari dan
Al-Itqan Fi Ulum Qur’an).
Penulisan hadis
 pengumpulan hadis itu sendiri pada zaman tabie’en iaitu
ketika era Khalifah Umar Ibn Aziz ra dari Bani Umaiyah yang
menjadi khalifah selama 2 tahun lebih dari tanggal 99 Hijrah
sehingga 101 Hijrah.
 Arahan pengumpulan hadith dan membukukannya dimulakan
oleh beliau kepada Gabenor Madinah pada waktu itu yang
bernama Abu Bakr bin Muhamad ibn Amr ibn Hazm (wafat
117 Hijrah) dan turut sama memerintahkannya supaya
menuliskan hadith dari seorang tabien wanita yang bernama
Amrah Binti Abd Rahman ra dengan katanya :

“Tuliskan kepada aku hadith baginda rasulullah yang ada padamu dan
dari hadith riwayat oleh Amrah binti Abd rahman sebab aku takut
akan hilang dan hancurnya ilmu”
(riwayat Ad-Darimy).
Usaha Penulisan
 perintah khalifah maka dikumpulkanlah hadith baik yang
dipunyai oleh beliau serta dari tabien wanita itu yang banyak
meriwayatkan dari ummul Mukminah Aisyah ra serta beliau (ibn
hazm) turut juga mengarahkan Ibn Syihab Az-Zuhri seorang
ulama besar Hijjaz (wafat 124 Hijrah) untuk membantu
pengumpulan hadith rasulullah salallahualaihiwasalam
 setelah berlakunya zaman fitnah dan pembunuhan, lahirnya
Khawarij, Syiah dan beberapa puak sesat yang mendorong para
ulamak dan muslihin Islam memikirkan jalan untuk
menyelamatkan hadith baginda dengan mengumpulkan hadith
yang sahih dan memperkenalkan ilmu isnad atau disebut
mustalahah.
 Kerana arahan pelaksanaan membukukan hadith itu dilaksanakan
oleh Ibn Syihab Az-Zuhri maka disebut bahawa beliaulah yang
pertama mengumpulkan hadith secara tersusun
Usaha diteruskan
 Pada zaman khalifah Abbasiyah muncullah pula
golongan ulama seperti Ibn Juraij (150 H) yang
mengumpulkan hadith di Makkah
 Abu Ishaq (151 H) dan Imam Malik (179 H) yang
mengumpulkan hadith di Madinah
 Ar-Rabi ibn Syabih (160 H) , Hammad ibn
Salamah (176 H) yang mengumpulkan hadith di
Basrah
 Sufyan As-Sauri (116) di Kufah
 Al-Auzaie (156 H) yang mengumpulkan di Syam
Perkembangan
 Manakala selain menumpukan pada usaha menghimpunkan hadith para
ulama’ juga mula meneliti hadith- hadith yang sampai kepada mereka dan
perawi-perawi yang meriwayatkan hadith
 Mereka mula meneliti siapakah perawi hadith, keadaan dan sifat
peribadinya, kaedah menerima dan menyampaikan hadithnya, tarikh lahir
dan kematiannya, perawi yang meriwayatkan darinya dan yang
diriwayatkan olehnya dan pelbagai lagi demi menjaga kesahihan dan
kebenaran hadith itu dari kepalsuan.
 Demikianlah terpeliharanya sunnah dan dijagai serta diwarisi ilmu ketelitian
hadith dan sunnah ini oleh para sahabat kepada tabien dan mereka iaitu
tabie seperti Said ibn Musayyib ra (93 H) , Amir ibn Syarhabil (104 H),
Muhammad ibn Sirin (110 H), Al-A’masy (148 H) sewaktu berlakunya fitnah
dan pembohongan serta dusta yang berganda kepada sunnah maka
berganda dan bergigih jugalah mereka dalam meneliti dan mengetatkan
syarat penerimaan hadith dan melakukan penelitian kepada perawi hadith
serta sanadnya.
Seterusnya….
 Dari kalangan tabi’ tabien yang berguru kepada tabien seperti Ma’amar
ibn Rasyad (153 H), Syu’bah ibn Hajjaj (160 H), Sufyan As-Sauri (161H) ,
Malik Ibn Anas ( 179 H) mereka ini merupakan tabi tabien yang menjadi
pewaris dari tabien dan menulis serta meneliti ilmu jarah wal ta’dil serta
mengkaji hal ehwal rawi dan halnya serta menghukumkan mereka
dalam soal penerimaan hadith
 Kemudian selepas berlalunya mereka maka datanglah generasi
Abdullah ibn Mubarak (181 H) , Yahya ibn said Al-Qathan (189 H) ,
Sufyan Ibn Uyainah (197 H) yang mewarisi ilmu dan menguasai sunnah
dari penipuan.
 Kemudian muncul kurun ketiga iaitu zaman Abu Daud At-Thiyalisi
(204H) , Yazid ibn harun (206 H), Abd Razak ibn Humam ( 211 H), Abu
Asim Al-nabil ( 212 H), Yahya ibn Yahya naisaburi (226H) dan Abu
Walid At-Tiyalisi (271 H). Selepas zaman mereka ini maka lahirlah
zaman penulisan khusus dalam masalah ilmu rawi dan rijal serta
munculnya ilmu jarah wal ta’dil secara terperinci yang mengkhususkan
bahagian tertentu dalam ilmu rijal.
Kesimpulan
 ilmu sunnah yang berkembang melalui perkembangan zaman dan
diwarisi oleh ulama sebelumnya kepada ulama selepasnya menjaga
keaslian sunnah rasulullah salallahualaihiwasalam dengan berpandukan
kepada ilmu isnad dan riwayat yang dikenali sebagai ilmu rijal atau jarh
wal ta’dil yang semua ini dikumpulkan dalam ilmu yang disebut
mustalahah hadith
 Demikianlah sehingga terputusnya mata rantai ilmu ini pada zaman
mutakhir ini apabila para ulama sudah tidak mengenal lagi riwayat yang
sahih dan dhaif dan mencampur adukkan di antara hadith yang sahih
dan tidak sahih dalam penulisan –penulisan mereka lalu membuat
istinbat hukum dan lahirlah fiqih yang pelbagai didasari ta’asub pada
mazhab dengan meninggalkan hadith dan sunnah yang sahih dan
berpegang kepada hadith dhaif, maudhu’ dan mungkar.
 Sesungguhnya sunnah itu terpelihara sehingga ke hari ini dalam kitab-
kitab dan tulisan ulama terdahulu salaf soleh yang sampai kepada kita
melalui jalan riwayat dan dipelihara di dalam naskah-naskah maktutokh
(tulisan tangan) mereka dan disimpan di muzium-muzium dan
perpustakaan seluruh dunia
Peranan para ulama hadith masa kini dan
pelajar hadith
 a) Mempelajari ilmu hadith dan memahiri kaedah para ulama
yang berbeza-beza dalam manhaj penerimaan riwayat, penulisan
hadith , penghukuman hadith, kaedah penyusunan hadith.

b) Mengetahui dan menyelidik sejarah dan tarikh para ulamak


hadith, perkembangan hadith zaman berzaman dan mengkaji
waktu terputusnya sanad sesuatu hadith dan kaedah
penyampaian kitab dan tulisan ulama terdahulu kepada kita.

c) Melihat dan menyelidik para guru dan murid ulamak hadith,


perawi yang meriwayatkan dan diriwayatkan darinya, bilangan
hadith, jenis dan kedudukan hadith-hadith tersebut
 d) Mengumpulkan hadith-hadith yang banyak masih
belum diketahui dalam kitab-kitab yang masih belum
dibuka oleh kebanyakkan orang kerana hadith bukan
hanya berada dalam ashab sunnah atau sahihan atau
musnad sahaja sebaliknya banyak lagi hadith yang
belum dijumpai oleh kebanyakan para pelajar hadith.

e) Menyemak dan melihat sanad, riwayat dan perawi


yang meriwayatkan dan berusaha menjelaskan
kedudukan perawi serta kedudukan matan hadith dan
mencari kesamaan dalam hadith-hadith yang sudah
berada dalam kitab yang mashyur dan berusaha
menyingkap kesamaran perawi yang dituduh majhul
dan berusaha membersihkan hadith waham, hadith
dhaif jika mampu dengan jalan riwayat yang lain.
 f) Menyusun dan mengumpulkan hadith-
hadith yang sahih dalam satu susunan yang
memudahkan dan menurut bab dan meneiliti
kesalahan cetakan dan kesilapan penulisan dan
kecuaian yang berlaku dalam pemindahan
hadith.

g) Menyebarkan dan mengalakkan pembacaan


dan pengajian hadith oleh para pelajar ilmu
agama sebagai asas sebelum menguasai ilmu
lain seperti fiqh, usul, tafsir dan lain-lain
kerana ilmu hadith merupakan ilmu dasar
yang menjadi tapak kepada keilmuan Islam.
ISTILAH-ISTILAH YANG DIGUNAKAN DALAM 'ILMU
MUSTHALAH HADITH

 Sanad:
 iaitu jalan yang menyampaikan kepada hadith.
 Isnad:
 iaitu menyebutkan hadith itu kepada orang yang
mengatakannya. Sanad dan isnad hampir sama
ertinya; keduanya adalah penting untuk
menentukan nilaian hadith. 'Abdullah bin Mubarak
berkata: "Isnad adalah dari urusan agama, dan
kalaulah tidak kerana isnad, nescaya berkatalah
orang yang mau apa yang ia mau berkata."
 Musannid:
 iaitu orang yang meriwayatkan hadith dengan
isnadnya
 Musnad:
 iaitu kitab yang dikumpulkan hadith di dalamnya,
yang diriwayatkan dari seorang sahabat atau lebih.
 Matan:
 iaitu hadith nabi (s.a.w) yang di akhir sanad
 Riwayat:
 iaitu memindahkan hadith dari seorang kepada
seorang yang lain, dan orang yang memindahkan
disebut rawi.
 Istikhraj dan Ikhraj:
 iaitu mengambil sesuatu hadith dari sesuatu kitab, dan
mencari sanad yang lain dari sanad penyusun kitab itu,
atau menerangkan bahawa hadith itu dipindahkan oleh
penyusun dari kitab yang lain; umpamanya dikatakan:
Akhrajah Al-Bukhari, ertinya: mengeluarkan hadith itu
oleh Imam Bukhari; maksudnya ada disebut di dalam
Bukhari dan ia memindahkannya ke dalam kitabnya.
 Muhaddis:
 iaitu orang yang banyak menghafaz hadith serta
mengetahui sifat-sifat orang yang meriwayatkan
tentang 'adil dan kecacatannya.

 Hafiz:
 iaitu orang yang menghafaz sebanyak 100,000 hadith
dengan isnadnya.

 Hujjah:
 iaitu orang yang menghafaz sebanyak 300,000 hadith
dengan isnadnya.

 Hakim:
 iaitu orang yang meliputi 'ilmunya dengan
urusannya hadith.
Pandangan Orientalis terhadap Hadis
 Para orientalis dan misionaris Yahudi dan Kristian
telah menimbulkan kesan yang cukup besar. Melalui
tulisan-tulisan yang diterbitkan dan dibaca luas,
mereka telah berhasil mempengaruhi dan meracuni
pemikiran sebagian kalangan Umat Islam.
 muncullah gerakan anti-hadis di India, Pakistan,
Mesir, dan Asia Tenggara. Pada 1906 sebuah gerakan
yang menamakan dirinya Ahl-Qur’an muncul di
bahagian barat Punjab, Lahore dan Amritsar.
Pimpinannya, Abdullah Chakrawali dan Khwaja
Ahmad Din, menolak hadits secara keseluruhan.

Anda mungkin juga menyukai