Anda di halaman 1dari 3

komsas

1kAGLDI LMA1 DISLM8Lk (Dzu|karna|n Ithna|n)


SINCSIS
Azam8azlZanawaLl Llna Llm dan 8endera menalkl moLoboL unLuk berkhemah dl 1an[ung
ongku erkhemahan lLu bagl memungklnkan mereka mengambll u[lan kelas erLama engakap
dan andu uLerl ualam masa yang sama bapa Azam seorang warLawan kehormaL menglkuL
rombongan MenLerl erLanlan melawaL negerlnegerl dl uLara Semenan[ung yang dllanda muslm
kemarau
keLlka sedang berkhemah lLu Azam dan 8azl menyakslkan perlsLlwa kapal Lerbang
Lerhempas Lanpa mengeLahul bahawa kapal Lerbang lLulah yang dlnalkl oleh bapa Azam Selepas
menyakslkan Lragedl LersebuL Azam dan 8azl dlLawan oleh sekumpulan pen[ahaL en[ahaLpen[ahaL
lLu membawa mereka ke Lengah lauL lalu memblarkan moLoboL mereka karam seLelah lanLal
moLoboL mereka dlLembak Azam dan 8azl hanyuL sehlngga ke Lengah lauL dalam keadaan Lldak
sedar dlrl
Akhlrnya mereka berdua dlselamaLkan oleh ak Wldodo yang membawa mereka ke
rumahnya dl ulau 8angsang sumaLera 1lmur SeLelah mendengar berlLa LenLang kemalangan kapal
Lerbang yang dlnalkl bapanya Azam mencarl [alan unLuk pulang ke !ohor uengan perLolongan AnLlk
(anak ak Wldodo) Azam dan 8azl selamaL sampal dl !ohor ul !ohor mereka sempaL menyakslkan
upacara pengkebumlan mayaL Lragedl LersebuLLermasuklah bapa Azam sendlrl

1ema
keglglhan keLabahan dan keberanlan beberapa orang rema[a yang menghadapl pelbagal masalah

ersoa|an
1 ke[asama darlpada semua plhak dalam menghadapl kesusahan dan kesullLan
2 kesabaran dalam menghadapl sebarang dugaan dan rlnLangan
3 kepaLuhan Lerhadap perlnLah Allah

|ot
uljollo meootot ktoooloql
ermu|aan
Azam dan rakanrakannya menalkl moLoboL unLuk berkhemah dl 1an[ung angku uS yazld
daLang ke rumah kakak lparnya uan kaLl[ah dan memberlLahu bahawa ada sebuah kapal Lerbang
Lelah dlrampas oleh pengganas Walau bagalmanapun dla belum mendapaL pengesahan LenLang
berlLa lLu dan maslh belum pasLl sama ada abangnya Lnclk 8azall LuruL berada dl dalam kapal
Lerbang lLu

erkembangan
Azml menglkuL uS ?azld ke lbu pe[abaL polls dl !ohor 8ahru usp ?azld mendapaL maklumaL
bahawa kapal Lerbang yang dlnalkl oleh Lnclk 8azall yang menemanl MenLerl erLanlan melawaL
negerlnegerl dl uLara Semenan[ung Lldak mendaraL dl Lapangan 1erbang AnLarabangsa Subang
seperLl yang dl[angkakan uS ?azld mendapaL Lahu bahawa dua leLupan kecll Lelah berlaku dl ruang
udara dan dl daraL yang dlkenalpasLl berhamplran dengan 1an[ung angku LeLupan lLu LuruL
menarlk perhaLlan Azam da 8azl unLuk mellhaL ke[adlan LersebuL

||maks
Walau bagalmanapun mereka Lelah dlLangkap oleh pengganas dan membawa mereka ke
Lengah lauL Akhlrnya moLoboL yang dlnalkl oleh mereka Lelah karam dan mereka Lldak sedarkan dlrl

e|era|an
8akanrakan Azam lalLu zanawaLl 8endera dab Llna Llm pula Lelah dlselamaLkan oleh plhak
polls usahausaha mencarl penumpang Lerus dllakukan oleh pasukan penyelamaL Azam dan 8azl
Lelah dlselamaLkan oleh ak Wldodo dan anaknya AnLlk ak Wldodo membawa mereka pulang ke
rumahnya dl ulau 8angsang SumaLera 1lmur uengan perLolongan AnLlk Azam dan 8azl Lelah
menalkl moLoboL darl ulau 8angsang unLuk pulang ke !ohor kesemua mangsa dlkebumlkan dl
dalam saLu lubang besar pada 9 ulsember 1977 kerana semua ldenLlLl mangsa Lldak dapaL dlkenal
pasLl Azam LerlngaL akan pesanan Lerakhlr arwah ayahnya agar dapaL men[aga keluarganya Azam
berharap agar pada suaLu harl nanLl pen[enayah dan orang yang bersubahaL dalam rampasan kapal
Lerbang lLu akan dlLangkap oleh plhak berkuasa

Watak dan erwatakan
1 kamarul Azam ela[ar belasan Lahun anak sulung darlpada Llga beradlk anggoLa pasukan
pengankapmempunyal nllalnllal keplmplnan beranl kuaL semangaL Lldak udah puLus
asaglglhmenghormaLl orang lalnLaaL pada agama
2 8azl kawan azamsebayadengan azamcekap dan berpengalaman dl lauL kuaL
semangaLmenghormaLl orang laln memaLuhl arahan LaaL pada agama
3 uS ?azld 8apa saudara Azam angoLa pollspenyabarbl[aksuka membanLu orang lalnglglh
4 uan kaLl[ah lbu Azam penyayang penyabarLabahLenang
3 ak Wldodo menyelamaLkan Azam dan razl nelayan Llnggal dl 8angsangbalk haLl
6 AnLlk Anak ak Wldodo sebaya dengan azam membanLu bapanya menangkap lkan cekap
dan berpengalaman mengendallkan moLoboL suka menolong orang

atar
1 LaLar masa [angka masa saLu mlnggu harl Ahad 4 dlsember 1977 pada pukul 831
malampada harl [umaaL 9 dlsember 1977
2 LaLar LempaL !ohor 8ahru lapangan Lerbang 8ayan Lepas anLal LldoselaL
[ohorslngapuraporL dlcksonpulau Lloman lapangan Lerbang anLarabangsa subang Lan[ung
pangku pulau rangsangLan[ung kl[ang Lan[ung pendas
3 LaLar masyarakaL masyarakaL berbllang kaum

Gaya 8ahasa
1 8ahasa lnggerls 8rlLlsh seaman we have an emergency on board
2 8ahasa Arab assalamualalkum warahmaLullah
3 8ahasa lndonesla Ah ngak apaapa dong
4 erlbahasa memasang Lellngga bapa borek anak rlnLlk
3 ersonaflkasl suaLu rasa kemesraan men[alar ke haLl sanubarl mereka
6 AyaLayaL pendek
7 AyaLayaL yang pan[ang

N||a|
8eker[asama keberanlan kecekalan kesabaran kaslh sayang hormaL menghormaLl Lawakal
kesyukuran berLerlma kaslh

enga[aran
1 klLa hendaklah beker[asama dan memberlkan banLuan kepadaorang yang memerlukannya
2 SeLlap orang mesLllah sabar dalam menghadapl masalah dan dugaan
3 klLa haruslah beranl dan Lldak mudah puLus asa dalam menghadapl sebarang masalah
4 klLa seharusnya berserah kepada 1uhan seLelah berusaha kerana 1uhan yang menenLukan
segalagalanya
3 SeLlap orang harus berLerlma kaslh seLelah menerlma banLuan darlpada orang laln
6 klLa perlu menghormaLl orang laln LeruLamanya yang leblh Lua dan leblh berpengalaman
darlpada klLa