Anda di halaman 1dari 5

KAJIAN TAHAP STRESS DIKALANGAN PENSYARAH MATEMATIK DI INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK (INSPEM)/JABATAN MATEMATIK UPM, SERDANG

NURUL AINEE BINTI AHMAD KABRI (Pelajar Latihan Industri di INSPEM)

Borang soal selidik ini diedarkan untuk mengkaji tahap stress

dikalangan pensyarah matematik INSPEM/Jabatan Matematik UPM

JULAI 2011

Nota:

Segala butir-butir yang terkandung didalam soal selidik ini adalah sulit serta dirahsiakan dan hanya untuk kegunaan kajian semata-mata.Sila jawab semua soalan yang dikemukakan dengan jujur dan berhati-hati.

BAHAGIAN A Demografi

Di dalam bahagian ini,anda dikehendaki memberi maklumat mengenai latar belakang anda. Sila tandakan (√) pada petak yang disediakan.

1. Umur

2. Jantina

3. Status

4. Pengalaman mengajar

20

hingga 29 tahun

30

hingga 39 tahun

40

hingga 49 tahun

Lebih 50 tahun

Lelaki

Perempuan

 

Bujang

Berkahwin

Duda/Janda

Kurang 1 tahun

1

tahun hingga 5 tahun

6

tahun hingga 10 tahun

Lebih 10 tahun

BAHAGIAN B Tahap Stres

Kenyataan di bawah menunjukkan beberapa situasi dipersekitaran yang anda hidapi. Sila BULATKAN satu angka yang sesuai dengan persepsi anda terhadap kenyataan tersebut berdasarkan skala berikut:

1

Amat Tidak Setuju

2

Setuju

3

Tidak Pasti

4

Tidak Setuju

5

Amat Setuju

1.

Saya merasakan yang saya silap memilih kerjaya.

1 2

3

4

5

 

Saya merasakan tugas pentadbiran yang saya lakukan tidak cukup

       

2.

dihargai oleh Pihak Pendaftar,kerana markah untuk kerja pentadbiran tidak sepadan dengan beban kerja pentadbiran yang diberi

1 2

3

4

5

3.

Saya berfikir untuk meletakkan jawatan atau bertukar tempat kerja.

1 2

3

4

5

4.

Saya berasa sangat letih dari segi emosi dan fizikal selepas bekerja.

1 2

3

4

5

5.

Saya berjaya mengendalikan pelajar-pelajar yang kurang berusaha dengan baik.

1 2

3

4

5

6.

Saya lebih memikirkan kelemahan diri,dari memikirkan kelemahan pelajar apabila ramai pelajar saya tidak lulus ujian yang saya beri.

1 2

3

4

5

 

Saya berasa bahawa tugas-tugas pentadbiran dan perancangan

       

7.

aktiviti di jabatan/pejabat menyebabkan saya sentiasa sibuk sehinggakan mengganggu penyelidikan.

1 2

3

4

5

8.

Banyak kali juga saya terpaksa menyiapkan kerja-kerja dari jabatan/pejabat di rumah.

1 2

3

4

5

9.

Saya kekurangan masa untuk memberi tumpuan kepada pelajar- pelajar,terutamanya pelajar bermasalah apabila di luar waktu kelas.

1 2

3

4

5

10.

Saya fikir terdapat beberapa aktiviti diperingkat fakulti atau universiti yang tidak berfaedah

1 2

3

4

5

11.

Saya merasakan pekerjaan saya sekarang menyeronokkan

1 2

3

4

5

12.

Saya merasakan pensyarah senior kurang bermotivasi untuk membimbing pensyarah lebih muda di dalam penyelidikan.

1 2

3

4

5

13.

Saya merasakan gaji yang diterima sekarang berpadanan dengan beban kerja.

1 2

3

4

5

 

Saya merasakan pegawai atasan universiti beberapa kali membuat

       

14.

keputusan tanpa mempertimbangkan atau mendengar pendapat pensyarah-pensyarah.

1 2

3

4

5

15.

Saya merasakan pegawai atasan universiti kurang turun ke bawah untuk bergaul dan mendengar pendapat pensyarah-pensyarah.

1 2

3

4

5

16.

Saya merasakan pihak pendaftar tidak layak untuk memberi arahan-arahan tertentu kepada pensyarah.

1 2

3

4

5

 

Saya merasakan pegawai atasan saya mendengar pendapat

       

17.

orang-orang tertentu sahaja dalam membuat beberapa keputusan,sedangkan keputusan yang dibuat melibatkan semua pensyarah.

1 2

3

4

5

18.

Saya merasakan pegawai atasan saya kurang berusaha untuk memberi motivasi kepada pensyarah

1 2

3

4

5

 

Saya merasakan pegawai atasan saya lebih kepada melabel dan

       

19.

mendengar pendapat orang lain,dari membimbing dan berbicara hati ke hati akan pensyarah-pensyarah yang dikatakan bermasalah.

1 2

3

4

5

20.

Saya berasa disibukkan dengan tugas-tugas pentadbiran dan perancangan akiviti yang melebihi daripada kadar yang sepatutnya.

1 2

3

4

5

 

Sekiranya dikehendaki menyiapkan tugas berkaitan pengajaran dan

       

21.

penyelidikan dengan deadlineyang sama,saya akan memilih menyiapkan tugas berkaitan penyelidikan dari pengajaran.

1 2

3

4

5

 

Saya tidak akan menyerahkan tugas berkaitan pengajaran kepada

       

22.

pensyarah lain atau penyelaras kursus walaupun saya sibuk dengan tugas pentadbiran dan penyelidikan.

1 2

3

4

5

 

Pensyarah yang masih kurang dari segi penyelidikan dan penyeliaan pelajar,haruslah dikurangkan tugas-tugas pentadbiran dan

       

23.

perancangan aktiviti. Sebaliknya kerja-kerja pentadbiran tersebut harus diutamakan kepada pensyarah yang penyelidikan dan penyeliaan pelajarnya sudah dikira stabil dan agak kuat.

1 2

3

4

5

24.

Saya merasa pensyarah terpaksa membuat kerja-kerja pemfailan yang melebihi dari yang sepatutnya.

1 2

3

4

5

25.

Saya lebih suka membuat penyelidikandari mengajar.

1 2

3

4

5

26.

Saya gembira secara umunya bekerja di sini.

1 2

3

4

5

Secara keseluruhan, segala beban kerja dan aktiviti yang perlu dihadiri atau dirancang

(Sila pilih satu sahaja):

A. Tidak membuatkan saya stress pada kebanyakan masa.

B. Membuatkan saya stress pada kebanyakan masa.

Terima kasih kerana meluangkan masa mengisi borang soal selidik ini. Kerjasama Prof./Prof. Madya/Dato/Dr./Tuan/Puan amat saya hargai.