Anda di halaman 1dari 5

MAKSUD stratifikasi sosial

Stratifikasi sosial merupakan suatu konsep dalam sosiologi yang melihat bagaimana anggota masyarakat dibedakan berdasarkan status yang dimilikinya. Status yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat ada yang didapat dengan suatu usaha (achievement status) dan ada yang didapat tanpa suatu usaha (ascribed status). Stratifikasi berasal dari kata stratum yang berarti strata atau lapisan dalam bentuk jamak.

Pitirin A. Sorokin mendefinisikan stratifikasi sebagai pembedaan penduduk atau anggota masyarakat ke dalam kelas-kelas secara hierarkis. Sedangkan menurut Bruce J. Cohen sistem stratifikasi akan menempatkan setiap individu pada kelas sosial yang sesuai berdasarkan kualitas yang dimiliki.

Stratifikasi dapat terjadi dengan sendirinya sebagai bagian dari proses pertumbuhan masyarakat, juga dapat dibentuk untuk tercapainya tujuan bersama. Faktor yang menyebabkan stratifikasi sosial dapat tumbuh dengan sendirinya adalah kepandaian, usia, sistem kekerabatan, dan harta dalam batas-batas tertentu.

Mobilitas sosial merupakan perubahan status individu atau kelompok dalam stratifikasi sosial. Mobilitas dapat terbagi atas mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal juga dapat terbagi dua, mobilitas vertikal intragenerasi, dan mobilitas antargenerasi.

Berkaitan dengan mobilitas ini maka stratifikasi sosial memiliki dua sifat, yaitu stratifikasi terbuka dan stratifikasi tertutup. Pada stratifikasi terbuka kemungkinan terjadinya mobilitas sosial cukup besar, sedangkan pada stratifikasi tertutup kemungkinan terjadinya mobilitas sosial sangat kecil.

Dimensi Stratifikasi Sosial

Untuk menjelaskan stratifikasi sosial ada tiga dimensi yang dapat dipergunakan yaitu : privilege, prestise, dan power. Ketiga dimensi ini dapat dipergunakan sendiri-sendiri, namun juga dapat didigunakan secara bersama.

Karl Marx menggunakan satu dimensi, yaitu privilege atau ekonomi untuk membagi masyarakat industri menjadi dua kelas, yaitu kelas Borjuis dan Proletar. Sedangkan Max Weber, Peter Berger,

Jeffries dan Ransford mempergunakan ketiga dimensi tersebut. Dari penggunaan ketiga dimensi tersebut Max Weber memperkenalkan konsep : kelas, kelompok status, dan partai.

Kelas sosial merupakan suatu pembedaan individu atau kelompok berdasarkan kriteria ekonomi. Untuk mendalami kelas sosial ini Soerjono Soekanto memberikan 6 kriteria tradisional.

Menurut Horton and Hunt keberadaan kelas sosial dalam masyarakat berpengaruh terhadap beberapa hal, diantaranya adalah identifikasi diri dan kesadaran kelas sosial, pola-pola keluarga, dan munculnya simbol status dalam masyarakat.

Bentuk stratifikasi dapat dibedakan menjadi bentuk lapisan bersusun yang diantaranya dapat berbentuk piramida, piramida terbalik, dan intan. Selain lapisan bersusun bentuk stratifikasi dapat juga diperlihatkan dalam bentuk melingkar. Bentuk stratifikasi melingkar ini terutama berkaitan dengan dimensi kekuasaan.

Ada tiga cara yang dapat kita lakukan untuk bisa mengetahui bentuk dari stratifikasi sosial. Ketiga cara tersebut adalah dengan pendekatan objektif, pendekatan subyektif, dan pendekatan reputasional. materi referensi: Sosiosogi, Soelaeman Soemardi

* 4 tahun lalu MOBILITY SOSIAL

Mobiliti sosial masyarakat Malaysia bertambah baik


Mobiliti sosial adalah peluang yang diberikan kepada status sosial seseorang untuk menaikkan taraf diri daripada tahap yang rendah ke aras yang lebih baik. Proses gerak pindah ini boleh menjadi hasil yang positif atau negatif kerana risikonya sangat tinggi. Berubah ke satu aras hidup yang lebih baik adalah impian bagi setiap orang kerana keselesaan dan kebahagiaan yang akan dinikmati kelak dapat merubah keadaan hidup yang sedia ada. Umpama pepatah orang yang cemerlang tunjukkan hasil, orang yang gagal berikan alasan. Paul B. Horton mentakrifkan mobiliti sosial sebagai gerakan perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lain. Tafsiran Kimball Young dan Raymond W. Mack pula lebih kepada struktur sosial yang melihat wujudnya pola-pola yang mengatur kelompok sosial berkenaan (http://id.wikipedia.org).

Mobiliti sosial ini lebih mudah berlaku dalam masyarakat yang terbuka dan menjadikan persaingan sebagai pilihan memajukan negara. Sebagai contoh, Amerika Syarikat maju dalam banyak bidang berbanding negara-negara lain kerana masyarakatnya menjadikan persaingan sebagai teras untuk membaiki mobiliti sosial. Masyarakat yang tertutup akan terus berada dalam kemunduran dan lambat untuk berubah kerana sentiasa terikat dengan penjara pemikiran yang diterjemahkan dalam bentuk sistem feudal, kasta atau ideologi. Justeru, kedudukan Malaysia yang lebih baik berbanding United Kingdom adalah sesuatu yang amat dibanggakan. Kemerdekaan negara telah memberi peluang dan ruang kepada masyarakat Malaysia untuk hidup dengan lebih bebas dan terbuka bagi menentukan hala tuju negara mereka sendiri. Namun harus diingat, United Kingdom telah mempunyai bandar raya sendiri sejak akhir tahun 1800-an lagi dan perkembangan pesat globalisasi telah sedikit sebanyak telah membentuk stratifikasi sosial yang baru dalam masyarakatnya. Kemasukan beramai-ramai imigran asing ke negara itu menjadikan mobiliti sosial agak bercelaru dan kerajaannya terpaksa berdepan dengan cabaran baru yang belum pernah mereka alami. Stratifikasi sosial adalah pengkelasan masyarakat kepada kelas sosial dan kelas kasta. Perbezaan kedua-duanya ialah kelas sosial lebih bersifat terbuka dan memberi ruang kepada komunitinya untuk memilih dan membuat perubahan manakala kelas kasta lebih ketat dan tidak boleh diubah. Keberuntungan masyarakat Malaysia ialah melihat kelas sosial sebagai salah satu pemangkin kepada kemajuan melalui proses transformasi terhadap penguasaan ilmu dan kemahiran. Perubahan mobiliti sosial yang sangat jelas di Malaysia ialah ketegasan kerajaan memecahkan pengenalan kaum berasaskan pekerjaan. Proses pembaharuan ini telah dilaksanakan secara terancang melalui pendidikan, pembangunan ekonomi, kestabilan politik dan toleransi agama. Peristiwa 13 Mei 1969 adalah pemacu kepada kepesatan mobiliti sosial yang menyaksikan pembentukan Dasar Ekonomi Baru (DEB) dengan serampang dua mata iaitu pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat. Dua objektif ini berlangsung selama 20 tahun yang memperlihatkan tumpuan kepada mengeluarkan kelompok masyarakat miskin dan termiskin daripada warisan tradisi nenek moyang yang pernah terjajah dahulu iaitu kemiskinan. Pada tahun 1970, insiden kemiskinan di kalangan masyarakat ialah 49.3 peratus dan di akhir rancangan DEB, kadar tersebut menyusut kepada 15.0 peratus. Kerajaan memandang berat program ini dengan membelanjakan RM329,000 meliputi Rancangan Malaysia Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima. Usaha-usaha ini menepati suruhan Allah swt yang mengarahkan umat manusia untuk berusaha bagi mengubah nasib sendiri. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Surah Ar-Rad ayat 11) Pencapaian memberangsangkan ini telah memberi keyakinan kepada pemimpin dan rakyat Malaysia untuk menjadi lebih berani meneroka kejayaan demi kejayaan.

Aspek pendidikan dan ekonomi adalah dua kaedah yang sangat berkesan untuk merangsang mobiliti sosial ini dan disokong sepenuhnya oleh peranan politik yang sentiasa memastikan setiap perancangan dapat dilaksanakan. Di Malaysia, sektor ekonomi dikawal oleh etnik Cina yang mendominasi sebahagian besar kek ekonomi negara. Manakala kuasa politik dipegang sepenuhnya dengan utuh oleh etnik Melayu bagi mempastikan iklim pembangunan yang positif dan terkawal. Dalam suasana yang harmoni, pembangunan negara dapat digerakkan ke arah kemajuan dan membebaskan diri daripada belenggu penjajahan. Kewujudan peluang ini telah membuka ruang dan memberi galakan kepada setiap rakyat Malaysia untuk mendapatkan ilmu dan kemahiran dengan lebih cepat, senang dan selesa. Kemudahan sekolah, kolej dan universiti telah ditingkatkan dan diperkemaskan. Sekolah yang daif dibantu khususnya di luar bandar manakala di bandar pula diwujudkan sekolah bestari bagi menggerakkan literasi komputer di kalangan pelajar bermula dari sekolah rendah. Kesannya dalam tempoh 20 hingga 30 tahun amat membanggakan kerana semua kelompok masyarakat telah mendapat peluang yang sama. Bezanya ialah sama ada mahu ataupun tidak. Keinginan dan usaha bergantung kepada diri sendiri dan dibantu oleh teknik dan strategi yang betul. Malaysia melangkah setapak lagi dalam usaha pengukuhan mobiliti sosial ini dengan memberi penekanan kepada pembangunan modal insan. YAB Perdana Menteri ketika membentangkan Rancangan Malaysia Kesembilan baru-baru ini telah memberi nilai yang amat bermakna kepada jiwa masyarakat Malaysia yang telah dibenakkan dengan pembangunan fizikal yang pesat. Oleh kerana pembentukan nilai ini mengambil masa, hasilnya akan jelas kelihatan dalam tempoh 10 hingga 15 tahun yang akan datang. Pembentukan nilai dan budaya itu nanti sememangnya telah dirancang dengan teliti melalui beberapa instrumen seperti pendidikan dan penyebaran fikrah melalui media supaya masyarakat mendapat gambaran tentang hasil akhir yang ingin dilihat. Kejayaan meningkatkan mobiliti sosial dapat memadamkan episod lama generasi yang suram. Hari ini anak-anak Melayu di luar bandar tidak lagi mewarisi pekerjaan tradisi ibu bapa mereka dan berada dalam kelas sosial yang tersendiri. Mereka lebih bertuah kerana maksud tersirat berada dalam kelompok sosial ini ialah : 1. Memiliki tahap kesihatan yang memuaskan. 2. Hubungan dan interaksi sesama komuniti yang lebih baik. 3. Mengurangkan jenayah sosial. 4. Sistem keluarga yang harmoni. 5. Menikmati hidup yang lebih ceria. Kejayaan mobiliti sosial rakyat Malaysia seterusnya akan ditentukan oleh gaya kepimpinan ketua kerajaan yang sedia ada. Cabaran globalisasi menjadi faktor penghalang yang akan melambatkan kesaksamaan sosial di dalam masyarakat. Jurang stratifikasi sosial yang luas akan mewujudkan tiga kategori kelas iaitu : 1. Kelas Atasan (golongan kaya)

2. Kelas Pertengahan 3. Kelas Bawahan (golongan miskin) 4. Di luar Kelas (golongan paling miskin) Adalah sukar untuk memisahkan keempat-empat golongan ini dalam jangka masa singkat kerana nilai, budaya dan cara berfikir berbeza-beza. Bagaimanapun pendidikan akan merubah susunan kelas ini dalam jangka masa panjang kerana melalui pendidikan, berlakunya perubahan mental dan tingkah laku yang diingini. Peningkatan mobiliti sosial di Malaysia banyak disumbangkan oleh kesedaran kepimpinan terhadap peranan pendidikan bagi memajukan rakyat Malaysia. Posted by Zahir Zainudin at 10:55 PM

Anda mungkin juga menyukai