Anda di halaman 1dari 17

EDU3093

TUJUAN AKTA PENDIDIKAN 1996


Perluasan skop
Pusat kecemerlangan pendidikan
Pendidikan prasekolah
Perkembangan pendidikan swasta
Kedudukan bahasa kebangsaan
Penyelarasan kurikulum
Penillaian yang sama
Pendidikan islam diperluaskan
Bidang kuasa Menteri Pendidikan
Pendidikan teknikal
Latihan perguruan
Kedudukan bahasa suku kaum
KEPENTINGAN AKTA PENDIDIKAN
1996 TERHADAP PENDIDIKAN
NEGARA

Dasar Pendidikan
Asas pembangunan
Kebangsaan berlandaskan
negara
Falsafah Pendidikan
Kebangsaan
Ilmu dan pendidikan
sebagai penentu utama Bahasa Melayu sebagai
arah tujuan negara bahasa kebangsaan

Memperkembang potensi Kurikulum kebangsaan dan


individu sepenuhnya dan sistem peperiksaan yang sama
mencapai aspirasi negara
KEPENTINGAN AKTA PENDIDIKAN
1996 TERHADAP PENDIDIKAN
NEGARA

Sistem Pendidikan
Kebangsaan Di Semua Pendidikan teknik diperluas
Peringkat

Pengajaran Agama Islam


Perpaduan kaum dan Nilai Murni

Pendemokrasian Mempertingkat maktab


pendidikan perguruan
ASAS PEMBANGUNAN NEGARA

Pembangunan Mengikut
dari segi JERIS kehendak dan
individu aspirasi
pendidikan masa
kini

Melahirkan tenaga kerja dan rakyat yang


mempunyai daya inovatif dan kreatif , turut
menyumbang fikiran dan tenaga dalam
mencapai aspirasi negara seperti mana yang
termaktub dalam Wawasan 2020.
ILMU DAN PENDIDIKAN
SEBAGAI PENENTU UTAMA
ARAH TUJUAN NEGARA

Membolehkan Bersaing
masyarakat Msia
Tujuan dalam
menguasai ilmu,
pendidikan kemahiran dan peringkat
nilai murni yang global
diperlukan.
Perkembangan
pesat sains,
teknologi dan
maklumat
MEMPERKEMBANG POTENSI
INDIVIDU SEPENUHNYA DAN
MENCAPAI ASPIRASI
NEGARA
Akta Pendidikan 1996 memperkenalkan banyak peruntukan
perundangan (legislative provision) baru untuk menangani
cabaran pendidikan menjelang abad ke-21 dan memenuhi
kehendak atau hasrat Wawasan 2020.
DAN BAHAWASANYA pendidikan mempuunyai peranan
penting dalam menjayakan wawasan negara demi utnuk
mencapai taraf negara maju sepenuhnya dari segi kemajuan
ekonomi, keadilan sosial, dan kekuatan rohani, moral dan
etika, ke arah mewujudkan suatu masyarakat yang
bersatupadu, demokratik, liberal dan dinamik.
DASAR PENDIDIKAN
KEBANGSAAN
BERLANDASKAN FALSAFAH
PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Akta Pendidikan 1996 menjelaskan bahawa dasar


pendidikan adalah berlandaskan kepada hasrat
wawasan 2020 dan Falsafah Pendidikan Negara.
DAN BAHAWASANYA Dasar Pendidikan Kebangsaan
adalah berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
BAHASA MELAYU SEBAGAI
BAHASA KEBANGSAAN

Pengantar utama dalam


system Pendidikan
Kedudukan Bahasa kebangsaan.
kebangsaan
diperkukuhkan
Mata pelajaran yang
wajib diajar.

Seksyen 17 Dalam Akta Pendidikan


1996 dijelaskan tentang kedudukan
Bahasa Kebangsaan
KURIKULUM KEBANGSAAN DAN
SISTEM PEPERIKSAAN YANG
SAMA
Seksyen 18

Kurikulum semua jenis dan kategori sekolah


akan selaras dengan kehendak negara.
Kurikulum Kebangsaan (wajib diguna)

Murid-murid dari semua jenis dan kategori sekolah


akan disediakan untuk mengambil peperiksaan
yang ditetapkan oleh kerajaan
Seksyen 19
menggunakan penilaian atau pengukuran yang
sama tentang pencapaian murid-murid
SISTEM PENDIDIKAN
KEBANGSAAN DI SEMUA
PERINGKAT
Seksyen 15 dan Seksyen 16
konsep sistem pendidikan kebangsaan
dimantapkan dengan meliputi semua peringkat
persekolahan
peringkat pendidikan tinggi

pra sekolah
PERPADUAN KAUM

Mengekalkan status quo sekolah rendah jenis


kebangsaan dan juga 60 buah sekolah Cina swasta.

Pengajaran bahasa Cina , Tamil dan bahasa


bumiputera diperuntukkan di sekolah.
PENDEMOKRASIAN
PENDIDIKAN
Seksyen 21, memberi kuasa kepada Menteri untuk menubuh
dan menyenggara tadika. Seksyen ini perlu untuk membolehkan
kementerian mengadakan kemudahan prasekolah kepada
kanak-kanak khususnya masyarakat luar bandar dan
berpendapatan rendah.
Mutu program pendidikan di semua tadika juga akan dapat
dipertingkatkan kerana tadika akan diwajibkan menggunakan
Garis Panduan Kurikulum Prasekolah yang dikeluarkan oleh
Kementerian Pendidikan.
Pendidikan boleh diikuti oleh kanak-kanak bermula lima tahun.
PENDIDIKAN TEKNIK
DIPERLUAS
Seksyen 37 dan Seksyen 38
menaiktarafkan sekolah vokasional
dan politeknik

sejajar dengan keperluan tenaga


kerja kemahiran yang tinggi di
masa akan datang
PENGAJARAN AGAMA ISLAM
DAN NILAI MURNI
memperuntukkan supaya
Seksyen Pendidikan Islam wajib diajar di
50 semua sekolah untuk syiar dan
nilai-nilai murni yang sejagat.

Institusi pendidikan swasta dikehendaki


mengadakan pengajaran bahasa kebangsaan,
Pengajian Malaysia dan Pendidikan Islam atau
Moral untuk memupuk semangat cintakan negara
dan nilai murni.
MEMPERTINGKAT
MAKTAB PERGURUAN
Seksyen 47 (1)

mempertingkatkan kualiti tenaga


pengajar

selaras dengan kehendak dan


perkembangan negara
TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai