Anda di halaman 1dari 6

Pendekatan Realisme Pendekatan Realis mendominasi kajian politik dunia semasa era Perang Dingin sehingga kini.

Kemunculannya adalah sebagai reaksi kepada pendekatan Idealisme yang bersifat ideal serta terlalu melihat kepada apa yang sepatutnya dilakukan( ought to be) dan bukannya reality sebenar sesuatu fenomena itu berlaku(really/ w h a t i s ) . P r i n s i p I d e a l i s m e y a n g i d e a l t i d a k m e m b e r i k e s a n d a l a m m e n g k a j i tingkah laku negara-negara sehinggalah membawa kepada Perang Dunia Kedua se k a l i g u s m e n e n g g e l a m k a n p e r a n a n L i g a B a n g s a y a n g m e n j a d i k e p e r c a y a a n golongan Idealis. Ekoran kegagalan Idealis ini, maka lahirlah pendekatan Realisme yang menggunakan kuasa sebagai teras untuk menerangkan politik dunia dengan mengenepikan pemikiran yang penuh harapan seperti Idealis. Menurut Viotti & Kauppi (1987), sejarah permulaan pendekatan Realisme diasaskan dari pemikiran zaman klasik seperti Thucydides (4714 0 0 S . M ) , Machiavelli (1429-1527) dan Thomas Hobbes (1588-1679). Ketiga-tiga tokoh ini menggunakan kuasa sebagai asas yang mendasari pendekatan Realisme. Di dalam pendekatan ini juga, aktor utama yang paling ditekankan ialah negara dimana ianya b e r b e z a d a r i p a d a p e n d e k a t a n I d e a l i s m e y a n g m e n j a g a k e m a n d i r i a n i n d i v i d u . Seterusnya, Realisme mempunyai tiga andaian utama yang menjad i asas kepada pendekatan ini. Pertama, golongan Realis mengandaikan manusia secara semulajadinya bersifat tamak dan mementingkan diri sendiri. Manusia juga disifatkan sebagai jahat dan tidak boleh dipercayai antara satu sama lain. Kedua, golongan Realis men g a n d a i k a n t i n g k a h l a k u n e g a r a a d a l a h r a s i o n a l . M a k a s e b a r a n g t i n d a k a n negara yang dilihat mencabuli negara lain diterima atas asas negara sebagai aktor rasional yang bertindak untuk kepentingan dan kemanana negara. Ketiga,Realis mengatakan aktor-aktor negara menyuarakan matlamat mereka dari satusuara yang diabsahkan yakni pemerintah di negara tersebut. Dalam keadaan ini pandangan pemerintah akan diletakkan sebagai pandangan negara. S e l a i n a n d a i a n , t e r d a p a t b e b e r a p a k o n s e p a s a s y a n g r e l e v a n d e n g a n pen d e k a t a n R e a l i s m e . D i a n t a r a n y a i a l a h k o n s e p k u a s a , k e s e i m b a n g a n k u a s a , sistem antarabangsa dan bantaun kendiri ( self help ) . M e n u r u t V i o t t i & K a u p p i (1987), kuasa dari perspektif Realis ialah merujuk kepada keupayaan aktor untuk mengawal atau mempertingkatkan pengaruh atau kesan dari tindakannya ke atas p i h a k l a i n . D a l a m k e a d a a n d u n i a y a n g b e r s i f a t a n a r k i , R e a l i s m e n y a r a n k a n p erlunya sesebuah negara memiliki kuasa untuk menjamin keselamatan Negara disamping mempertahankan kedaulatan dan maruah. Oleh itu, fenomena persaingan kuasa merupakan penentu untuk mencapai keamanan dunia. Konsep keseimbangan kuasa pula merujuk kepada kedudukan keseimbangan di antara negara dalam politik dunia. Kedudukan ini perlu untuk mengelakkan wujudnya satu kuasa yang dominan. Keseimbangan tersebut boleh dicapai menerusi keupayaan pertahanan yang setara di antara negar -negara dan penubuhan pakatan ketenteraan negara-negara. Sebagai contoh, semasa era Perang Dingin, terdapat

dua pakatan ketenteraan utama di dunia iaitu Nato yang diketuai Am e r i k a d a n W a r s a w P a c t y a n g d i t e r a j u i K e s a t u a n S o v i e t . D a l a m s y s t e m antarabangsa yang bersifat anarki, terdapat satu lagi konsep yang dipegang oleh golongan Realis iaitu bantuan kendiri atau ( self help). Sistem dunia yang bersifat sedemikian telah melahirkan rasa tidak percaya di antara negara -negara di dunia. Oleh itu, negara akan mengutamakan keselamatannya terlebih dahulu sebelum menerima bantuan atau berinteraksi dengan negara lain.

Secara umumnya, persamaan yang dimiliki oleh ketiga-tiga pendekatan ini adalahciri-ciri asasnya iaitu persamaan dari segi pandangan terhadap sifat semulajadim a n u s i a y a n g p e s i m i s d a n t a n g g a p a n t e r h a d a p t i n d a k a n n e g a r a y a n g b e r s i f a t rasional. Selain itu, konsep-konsep utama Realisme seperti kuasa, keseimbangankuasa dan konsep bantu kendiri masih dipegang oleh pendekatan Neorealisme dan N e o k l a s i k a l R e a l i s m e . P e r b e z a a n y a n g w u j u d h a n y a l a h b e r k a i t a n d e n g a n penambahan yang dilakukan oleh kedua-dua pendekatan terbaru ini seperti faktor struktur antarabangsa sebagai punca peperangan oleh Neorealis dan faktor individudalam proses pembuatan polisi negara oleh golongan Neoklasikal Realis. Tidak terdapat perbezaan yang ketara diantara ketiga-tiga pendekatan ini kerana ianya berasal daripada satu pemikiran pokok iaitu Realisme dan dikembangkan olehs a r j a n a s a r j a n a m a s a k i n i s u p a y a b e r s e s u a i a n d e n g a n d u n i a k o n t e m p o r a r i disampin g mencabar pendekatan-pendekatan hubungan antarabangsa yang lainseperti Neoliberalisme dan Teori Srukturalisme. RujukanZ a r i n a O t h m a n . 2 0 0 6 . N e o r e a l i s m e d a n I n s t i t u s i o n a l i s m e d a l a m P e r a n g d a n Keamanan. Dlm Ghazali Mayudin et.al. (pnyt). Demokrasi Kepimpinan dan Keselamatan dalam Politik Malaysia, hlm.188-191. Bangi: Penerbit UKM.Muhammad Takiyuddin Ismail.2007. Aliran Neokonservatif Dalam Dasar Luar Amerika Syarikat: Satu Analisis Terhadap Pengembangan Idea, Peranan Dan Pengaruh . Sintok: Penerbit UUM.M a h f u d z a h M u s t a f a . 1 9 9 9 . P e n d e k a t a n R e a l i s D a l a m P e r s p e k t i f H u b u nganAntarabangsa. Dlm Ghazali Mayudin (pnyt). T e o r i S a i n s P o l i t i k P i l i h a n : Aplikasinya Dalam Konteks Malaysia . hlm 105-129. Bangi: Penerbit UKM.Viotti, P. & Kauppi, M.1987. International Relations Theory . New York. Collier Macmillan Publishers

3. Definisi Teori Satu kenyataan yang mengandungi konsep-konsep dan perkaitan diantaranya yang membolehkan seseorang memahami, menjelas, menerang, menilai, membuat ramalan, dan membuat kawalan terhadap fenomena (Caragan & Shields, 1998). Satu percubaan untuk menerang atau menjelaskan satu pengalaman atau satu idea tentang bagaimana sesuatu kejadian berlaku (Littlejohn, 1996).

4. Teori adalah peta tentang kebenaran, teori adalah jawapan sementara yang dibentuk bagi persoalan yang timbul tentang sesuatu fenomena (Griffin, 1997) Teori dalam ilmu pengetahuan - model atau kerangka pemikiran yang menjelaskan fenomena alam atau fenomena social tertentu. Teori juga merupakan satu rumusan daripada pengetahuan sediaada yang member panduan untuk menjalankan penyelidikan dan mendapatkan maklumat baru.

5. Teori dirumuskan sebagai: Kenyataan/penerangan yang dibentuk bagi menerangkan sesuatu fenomena/situasi.Bersifat sementara. Kajian sistematik perlu bagi menyokong bukti penerangan dan penjelasan.Teori boleh diterima, ditolak dan diubahsuai berdasarkan hasil kajian sistematik. Bukan satu keputusan tetapiprasyarat terhadap segala kemungkinan dalam pengetahuan empirikal.

6. Kepentingan Teori Sebagai panduan dalam membuat keputusan dan mengambil tindakan. Membantu mengenal pasti pola peristiwa dipersekitaran agar jangkaan dapat dibuat mengenai sesuatu fenomena. Membolehkan keputusan dibuat berdasarkan kepentingan yang disejajarkan dengan ramalan dan jangkaan. Membantu seseorang untuk menjadi lebih cekap dan berkemampuan menyesuaikan diri dengan orang lain atau situasi yang berubah-ubah.

7. Memboleh seseorang menyesuaikan diri dengan keadaan yang kompleks. Membantu individu manusia untuk menghadapi situasi kehidupan yang sukar secara proaktif. Membolehkan individu mentafsir peristiwa secara lebih fleksibel dan seimbang. Membantu individu melihat atau mentafsir sesuatu perkara dengan perspektif baru. Membantu individu untuk meluaskan tanggapan dan bersedia untuk menghadapi situasi yang sentiasa berubah.

8. Teori dalam Hubungan Antarabangsa Sgt perlu dan penting bagi menerangkan dan meramal masa depan Hubungan Antarabangsa. Untuk lebih memahami dunia yang sentiasa berubahubah. Berfikir secara teori bagi menjelaskan proses sesuatu polisi antarabangsa dgn melakukan kajian atau mbuat ramalan utk mengenal pasti seperti fenomena yg berlaku di global. Membantu Negara meneliti setiap polisi antarabangsa, keselamatan nasional dan analisis perisikan.

9. Menguji setiap maklumat yang diperoleh betul atau salah Merumuskan segala sebab dan akibat setiap fenomena Sebagai rujukan kepada pembuat polisi bagi mengemukakan idea mereka tentang fenomena perubahan dunia Tanpa konsep dan teori yang disertakan dengan contoh yang empirik, sukar untuk mengetahui sesuatu perkara dengan lebih jelas.

10. Realisme Golongan realis beranggapan bahawa manusia pada hakikatnya dan semulajadinya Cuma mementingkan diri sendiri serta tamak. Oleh itu pergelutan untuk mendapatkan kuasa menjadi focus interaksi manusia dan seterusnya negara, Tradisi pemikiran ini boleh dikesan Sun Tzu dan Thucydides yang menasihati para pemerintah diwilayah masing-masing tentang cara menggunakan kuasauntuk mengukuhkan kedudukan serta mempertahankan kepentingan negara. Sun Tzu menekankan kepentingan strategi kepimpinan dalam teks yang berjudul The Art Of War. Unit analisis adalah negara. Sistem antarabangsa bersifat anarki

11. Penepian unsur-unsur nilai Tingkah laku Negara adalah rasional Konsep-konsep asas dalam realism 1)Keseimbangan kuasa. 2)Konsepkuasa 3)Anarki Antara tokoh-tokoh realis ialah Sun Tzu, Thucydides, Machiaveli, Thomas Hobbes, Von Clausewitz, Hans Morgenthau. Bukti empirik PD 2 dan serangan Amerika keatas Afghanistan dan Iraq.

12. Liberalisme Sejarah Pendekatan atau teori liberalism telah mula berkembang semenjak zaman peradaban Greek dan latin lagi. Berasal daripada istilah Libertas, yang bermaksud kebebasan. Liberalisme merangkumi pemikiran dan falsafah tentang hal yang berkait kebebasan maksimum individu daripada sebarang kawalan kerajaan.

13. Liberalisme dalam Hubungan Antarabangsa Liberalisme dihuraikan dalam hasil penulisan tentang hubungan Antarabangsa sebagai satu tradisi pemikiran yang sarat dengan optimisme. Pendekatan liberalisme yang berteraskan kepercayaan bahawa manusia pada hakikatnya adalah baik. Manusia yang berlimu beradap dan diberi persekitaran yang sesuai boleh hidup dengan aman dan dapat bekerjasama dalam sebuah masyarakat yang berpegang kepada undangundang dan peraturan yang dipersetujui oleh masyarakat. Bagi pendukung teori ini isu moral perlu diberi perhatian.

14. Selain itu pekara-pekara yang ditekankan ialah undang-undang antarabangsa , organisasi antarabangsa selain pengunaan kuasa semata-mata. Pemikiran liberalis ini ketara sekali kehadiranya pada era diantara dua perang dunia pada tahun 1920 hingga 1930an, satu eksperimen yang diharapkan boleh membawa keamanan sejagat ialah penubuhan liga BangsaBangsa. (RashilaRamli 2002).Antara tokoh liberalism ialah Immanuel Kant, Mo Ti dan Woodrow Wilson. Para sarjana liberal dan pemimpin negara liberal telah membahaskan bahawa kerjasama

antarabangsa dan mengelakkan keganasan adalah paling baik untuk negara sendiri dan lebih rasional untuk dicari. Pandangan aktor adalah tidak bersifat unitari.

15. Prinsip asas liberalisme : 1)moral 2)undang-undangAntarabangsa 3) organisasi antarabangsa Konsep kerasionalan liberal dalam perspektif antarabangsa merujuk kepada kesanggupan aktor rasional untuk mengetepikan kepentingan jangka pendek mereka demi mengekalkan kebahagian dan kesejahteraan jangka panjang komuniti yang mereka anggotai: Bukti empirik: institusi antarabangsa PBB

16. Konstruktivisme Merupakan teori Alternatif kepada liberalism dan realisme. Mengekalkan kritikal skeptisisme Pasca moden terhadap asumsi atau andaian realis dan liberalis. Mengfokuskan kepada pembanggunan teori dimana kepentingan negara identitinyaberasal.Mengandaikan bahawa budaya yang kompleks membentuk kelakuan atau perwatakan sesebuah negara berdasarkan keselamatan antarabangsa dan kekuatan ketenteraan

17. Konstruktivis cuba untuk menggantikan realism dengan oversimplified tanggapan tentang kepentingan Negara dengan menekankan unsure budaya kompleks dan model linguistic (bahasa). Mempercayai bahawa sifat semulajadi manusia adalah baik (tabula rasa), tetapi boleh dipengaruhi atau dikonstrak oleh persekitaran sosial. Michael Barnett menggambarkan hubungan antarabangsa teori konstruktivis sebagai idea-idea tentang bagaimana menentukan struktur antarabangsa, bagaimana struktur ini mendefinisikan kepentingan dan identity negaranegara dan bagaimana negara-negara dan actor bukan-negara menghasilkan (reproduce) semula struktur ini

18. Prinsip utama dari Konstruktivisme adalah keyakinan bahawa "politik Antarabangsa dibentuk oleh idea-idea persuasif, nilai-nilai kolektif, budaya, dan social identiti ". Konstruktivisme berpendapat bahawa reality antarabangsa secara social dikonstruksi oleh struktur kognitif yang member makna terhadap dunia material. Contoh Empirik: hagemonimidia, hiburan misalnya Hollywood secara persuasive cuba membentuknilai-nilai masyarakat amerika dan dunia melaluifilem-filem yang ditayangkan dengan menekankan unsure budaya dans osial ala Amerika Syarikat untuk mempengaruhi masyrakat dan pembuatdasar.

19. Kesimpulan Dalam mengkaji Hubungan Antarabangsa, perlunya teori bagi memahami fenomena dunia dengan jelas. Teori amat penting dalam proses membuat polisi antarabangsa bagi sesuatu negara. Antara pendekatan utama yg digunakan dalam bidang Hubungan

Antarabangsa ialah Realisme, Liberalis medan Konstruktivisme. Teori ini mempunyai andaian dan konsep tersendiri dalam menterjemah corak tingkahlaku aktor-aktor peringkat antarabangsa.

20. Kepelbagaian pendekatan ini menggambarkan sifat ilmu sains social yg fleksibel dan akur kpd persepsi pemikiran yg tertentu. Berasaskan kunci yg dipegang oleh teori-teori diatas, membolehkan kita menilai kelebihan dan kekurangan yg ada dalam pemikiran masing-masing.