Anda di halaman 1dari 17

KEMALANGAN JALAN RAYA Sejak akhir-akhir ini, tajuk-tajuk berita seperti di atas sering dipaparkan dalam media massa

sama ada media cetak atau media elektronik. Fenomena ini kian kritikal dan menggusarkan fikiran masyarakat. Peratus kes kemalangan ini terus meningkat dari setahun ke setahun, terutamanya pada musim perayaan. Senario yang menggemparkan ini tidak boleh dibiar berterusan dan mesti ditangani dengan secepat mungkin. Apakah usaha-usaha yang patut diimplementasikan bagi menyelesaikan masalah yang merunsingkan dan mengacau-bilaukan minda masyarakat ini? Kemalangan jalan raya tidak harus dipandang enteng Mesti di!anteras ke akar um!i Kudrat semua pihak mesti digem!leng A"am janganlah !er!elah !agi# Pada pendapat saya, kerajaan memainkan peranan penting dalam usaha penyelesaian ini. Kerajaan mesti menguatkuasakan undang-undang. Hukuman berat mesti dikenakan terhadap sesiapa yang berani melanggar peraturan di jalan raya. ak kata peribahasa, ! setinggi$tinggi ter!angnya !angau akhirnya pasti jatuh ke tanah!. "amsilnya, saya mencadangkan agar pesalah laku tra#ik haruslah didenda sekurang-kurangnya $%&'' atau dipenjarakan selama enam bulan. (engan ini, pengguna jalan raya tidak akan berani memperlekeh amaran kerajaan lagi. Selain itu, kerajaan mesti memperketat tahap kelulusan ujian yang dijalankan untuk menguji pemandu kenderaan. )leh sebab itu, usaha kerajaan mestilah berlandaskan peribahasa di mana ada kemahuan di situ ada jalan. *esen-lesen tidak harus diberikan kepada para pemandu dengan mudah. $entetan itu, kerajaan mesti sentiasa mem!iayai ongkos untuk mengadakan pelbagai kempen kesedaran. Kempen-kempen ini haruslah diadakan dengan objekti# menyedarkan para pengguna jalan raya tentang kepentingan mematuhi peraturan jalan raya. %nisiatif ini mampu membantu meminimumkan kemalangan di jalan raya yang terus berlaku. Seterusnya, polis tra#ik mestlah menjalankan tugas dengan dedikasi. %ereka mesti menjalankan tugas masing-masing dan memberkas golongan yang melanggar undang-undang di jalan raya. Saman mesti sentiasa dikeluarkan untuk memberi amaran kepada si pelanggar peraturan jalan raya. Kelengkapan polis tra#ik mestilah sempurna. (i samping itu, polis tra#ik yang amanah amat diperlukan. %ereka tidak harus menerima rasuah sebaliknya mesti bersikap adil dan saksama. Sikap !erdiri di atas pagar mestilah dipraktikkan oleh anggota polis tra#ik. %mplikasinya, polis-polis tra#ik juga turut memainkan peranan yang agak penting. *ain daripada itu, segenap lapisan masyarakat mesti melaksanakan tanggungja+ab masingmasing. ,ika didapati ada pengguna jalan raya telah melanggar undang-undang seperti mengadakan perlumbaan haram dan sebagainya, kita mesti segera membuat laporan kepada pihak berkuasa. (engan bekerjasama !agai aur dengan te!ing antara polis dan masyarakat, kemalangan dapat dikurangkan. Kata orang tua-tua, -malang tidak !er!au.. Pengguna jalan raya sendiri mesti memahami maksud bidalan ini. Pengguna jalan raya mesti sentiasa memerhatikan papan-papan tanda di tepi jalan. Papan tanda yang disediakan oleh kerajaan bertujuan memastikan keselamatan para

pengguna di jalan raya. Keselamatan para pengguna jalan raya pasti dapat dijamin jika arahan telah dipatuhi. Akhir sekali, pemandu kenderaan mesti sentiasa memusatkan perhatian semasa memandu. %ereka tidak harus memandu sambil membuat perkara lain seperti menggunakan tele#on, bergosip dengan orang lain dan sebagainya. Kesimpulannya, kemalangan yang di jalan raya berlaku tidak diimpikan oleh setiap orang. ak kata pepatah, -pandu &ermat ji'a selamat.. Pengguna-pengguna jalan raya mestilah mengimplementasikan ke'ajipan masing$masing. (engan ini, barulah keselamatan setiap pengguna dapat dijamin. /saha-usaha kolekti# yang telah saya cadangkan mestilah dilaksanakan dengan segera. 0ngat, -hendak seri!u daya tak hendak seri!u dalih1.

2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
Baru-baru ini beberapa kawasan di negara kita telah dilanda banjir kilat. Hal ini telah menimbulkan pelbagai masalah kepada penduduk di kawasan tersebut. Berikan cadangan anda tentang usaha-usaha yang wajar dilakukan untuk mengatasi banjir kilat.

Sejak belakangan ini, beberapa kawasan di negara kita sering dilanda banjir kilat. Kalau dahulu banjir hanya berlaku di kawasan rendah yang berhampiran dengan sungai atau di kawasan persisiran pantai tetapi kini banjir kilat mula menjengah bandar-bandar besar. Seperti yang dilaporkan oleh media tempatan, antara kawasan yang sering dilanda banjir kilat ialah kawasan sekitar Lembah Klang, dan yang terbaru di bandar raya Shah Alam. Satu hakikat yang perlu diterima adalah banjir kilat mengundang penderitaan dan kepayahan yang bukan sedikit kepada penduduk yang terlibat. Justeru, usaha-usaha wajar dilakukan agar fenomena banjir kilat ini tidak berterusan. Proses urbanisasi berlaku dengan pantas. utan diteroka dan bukit digondolkan untuk dijadikan sebagai tapak pembangunan. Kawasan perumahan dan kilang-kilang tumbuh bagai !"endawan tumbuh selepas hujan#. $alau bagaimanapun, pihak pemaju seakanakan alpa untuk menyediakan sistem perparitan yang sempurna. %leh itu, pihak berkuasa wajar menyediakan peraturan yang lebih ketat dan pemantauan yang lebih kerap apabila sesuatu kawasan itu hendak dibangunkan. Pastikan pihak pemaju menyediakan sistem perparitan yang memenuhi piawaian yang ditetapkan. &engan adanya sistem perparitan yang baik, air dapat mengalir dengan lan"ar ke sungai-sungai dan seterusnya ke laut. Pemaju yang tidak mematuhi syarat dan peraturan yang ditetapkan hendaklah diambil tindakan undang-undang. Sesungguhnya, men"egah lebih baik daripada mengatasi. Selain itu, terdapat sesetengah kilang dan ladang ternakan sengaja dibina berhampiran dengan sungai. 'ujuannya adalah untuk memudahkan mereka membuang sisa buangan termasuk sisa toksik ke sungai. asil buangan tersebut bukan sahaja men"emarkan sungai malah mendapan sisa tersebut akan menyebabkan sungai menjadi "etek. Akibatnya, air sungai akan melimpah setiap kali hujan lebat yang turun tanpa henti untuk tempoh yang lama. %leh yang demikian, pihak pengusaha kilang dan penternak yang terbabit perlu lebih bertanggungjawab. Sikap mementingkan keuntungan dan kesenangan diri harus dikikis. (ereka sepatutnya membuang sisa kilang dan sampah sarap di tempat pelupusan yang ditetapkan, bukannya disalirkan ke sungai. Sekiranya sikap tidak bertanggungjawab ini masih berterusan, tindakan menamatkan operasi kilang atau ladang ternakan tersebut hendaklah diambil.Pembangunan di kawasan tanah tinggi kerap kali menjadi pun"a berlakunya pemendapan di dasar sungai yang menyebabkan sungai menjadi "etek. Pihak Jabatan Pengairan dan Saliran seharusnya peka dengan kejadian seperti ini. Sebaik sahaja gejala ini dikesan, tindakan

mendalamkan semula sungai wajar dilakukan, janganlah sudah terhantuk baru mengadah. &alam masa yang sama, sampah sarap yang menghalang pengaliran air juga hendaklah dibersihkan. &i samping itu, akta yang menghalang pembangunan di kawasan bukit yang berhampiran dengan tempat kediaman hendaklah dikuatkuasakan. Jika tidak, penduduk-penduduk yang tinggal di kaki bukit terutamanya yang berhampiran dengan sungai akan terdedah kepada banjir kilat. Sebaik sahaja banjir kilat berlaku di Shah Alam, beberapa "adangan telah dikemukakan untuk mengatasi banjir kilat. Antara "adangan yang dikemukakan adalah dengan membina benteng atau tebatan banjir. Pembinaan benteng dan tebatan banjir akan menghalang air sungai daripada melimpahi kawasan sekitarnya. Pendudukpenduduk di kawasan rendah juga akan dipindahkan manakala jalan raya yang kerap dilanda banjir kilat akan dinaiktarafkan. Kerajaan Selangor melalui (enteri )esarnya &ato* Seri (ohamad Khir b. 'oyo telah memohon peruntukan kepada kerajaan pusat untuk melaksanakan "adangan tersebut. $alaupun kos melaksanakan "adangan itu menelan belanja jutaan ringgit namun atas nama kemanusiaan, setinggi mana pun kosnya "adangan tersebut perlu dilaksanakan segera untuk mengelakkan berlakunya tragedi kemanusiaan yang lebih dahsyat. Sistem amaran banjir kilat juga perlu disediakan. Sebagaimana tsunami, banjir kilat juga boleh mengan"am nyawa manusia selain merosakkan harta benda serta memusnahkan dokumen penting yang lain. Sistem amaran banjir ini boleh dipasang di tempattempat atau kawasan yang berpotensi untuk dilanda banjir kilat. Alat penggera tersebut akan mengeluarkan isyarat apabila paras air menghampiri indeks yang ditetapkan. &engan adanya sistem amaran tersebut, penduduk boleh mengambil tindakan segera untuk menyelamatkan nyawa serta barang berharga. )erdasarkan perbin"angan di atas, dapatlah disimpulkan bahawa menangani banjir kilat bukanlah satu kerja yang mudah, tidak semudah yang dijangkakan. +amun, komitmen dan penggemblengan tenaga semua pihak dalam melaksanakan usahausaha seperti yang dinyatakan di atas penting untuk menangani masalah banjir kilat. Kita berharap dengan adanya bantuan segera yang diberikan, keresahan penduduk yang menjelma akibat berlakunya banjir kilat akan dapat dihapuskan. 'egasnya, masalah banjir kilat ini perlu diatasi segera agar hasrat mewujudkan negara maju menjelang ,-,- dapat direalisasikan. ...................................................... Langkah-langkah untuk menangani gejala buang bayi di kalangan remaja.

/emaja merupakan pelapis dan penentu jatuh bangunnya sesebuah negara pada masa depan. +amun, gejala sosial yang menghantui remaja sekarang seperti membuang anak menjadikan kita dalam dilema. 0ntuk mengelakkan rasa malu dan hinaan masyarakat, anak yang tidak berdosa ini dibuang merata-rata. Pelbagai langkah boleh diambil untuk menangani gejala buang bayi di kalangan remaja. Antaranya ialah kerajaan perlu mengkaji semula Seksyen 123 dan 124 Kanun Keseksaan agar denda yang lebih berat dikenakan ke atas mereka yang bersalah. 5ni perlu dilakukan agar remaja akan berasa takut dan serik untuk membuang bayi. 6koran mereka akan berhati-hati semasa bergaul dan mengelakkan hubungan yang melampaui batasan agama. 5ni membolehkan mereka menghayati gaya hidup sihat dan bermai Kejadian mengandung tanpa nikah dan membuang bayi pasti dapat dielakkan.

&i samping itu, didikan agama yang sempurna juga perlu diberikan kepada anak-anak seawal yang mungkin demi memandu mereka ke arah kebaikan. &engan iman kukuh, mereka tidak mudah terpengaruh dengan gejala dan persekitaran yang ne7 5ni kerana mereka sudah boleh membe8akan antara yang baik dengan yang buruk. Segala perbuatan haram dan berdosa seperti melakukan seks bebas dapat me hindari. +atijahnya, mereka akan mengamalkan "ara hidup sihat bersama-sama murni yang menjadi kebanggaan masyarakat 'imur. /emaja yang membuang bayi la8imnya terdesak oleh perasaan malu yang dikhuatiri boleh 9men"onteng arang* ke muka keluarga. %leh itu, pihak berkuasa menerusi Jabatan Kebajikan (asyarakat 0K(:, misalnya perlu menubuhkan pusat-pusat jagaan untuk ibuibu muda yang mengandung. Pusat ini boleh berfungsi sebagai tempat remaja berkenaan mengadu dan mendapatkan bimbingan. &engan "ara ini, nyawa bayi tidak berdosa boleh diselamatkan. &i samping itu, ibu-ibu yang mengandung ini boleh menebus dosa mereka dengan menjadi ahli masyarakat yang berguna. Langkah seterusnya ialah penubuhan bank bayi. )ank ini berfungsi menjaga setiap bayi yang tidak diingini atau tidak mampu dibela oleh ibu mereka. )ayi-bayi ini dijaga oleh pihak berkenaan sehingga besar dan boleh hidup berdikari. &alam tempoh tertentu pula, pihak bank bayi boleh memberi peluang kepada si ibu mengambil ana semula sebelum diberikan kepada pasangan yang tidak mempunyai anak. &engan "ara ini, nasib dan masa depan mereka lebih terjamin berbanding tragedi yang menimpa seandainya dibuang sewaktu dilahirkan. Langkah terakhir yang boleh dilakukan ialah menerusi kempen-kempen program moti;asi. 'anggungjawab ini boleh dilakukan oleh pelbagai media yang ada di negara kita. &engan kata lain, grafik dan pendedahan berbentuk 9Kisah )enar* seseorang yang pernah membuang anak akan membangkitkan kesedaran para remaja. (anakala, program moti;asi kesedaran seperti 9Adab )ergaul* dan 9&osa-dosa )esar*, misalnya mampu memperkuat lagi rasa insaf dan takut remaja akan dosa. Justeru, mereka sen beringat dan berwaspada daripada melakukan noda dan dosa. Kesimpulannya, setiap bayi yang dilahirkan mempunyai hak untuk hidup. %leh itu, semua pihak harus melihat gejala membuang bayi se"ara rasional. 'indakan bersepadu Angkatan /elawan /akyat </6LA:, Jawatankuasa Kemajuan Kampung <JKKK: /ukun 'etangga </': perlu untuk menangani pergaulan bebas di kalangan remaja. 'indakan awal ini perlu kerana 9men"egah itu lebih baik daripada mengubati*. .................................................
LANGKAH-LANGKAH MENGATASI GEJALA AN!ALISME

Saban hari, kita sering mendengar isu remaja yang tidak pernah habis diperkatakan. 'idak kurang juga berita-berita mengenai salah laku oleh remaja yang tidak pernah lekang di dada-dada akhbar tempatan hampir pada setiap hari. /emaja sebenarnya bolehlah dianalogikan sebagai batu permata yang bakal men"orakkan masa depan negara.

+amun, mereka tidak sedar akan hakikat tersebut. (ereka sering melakukan kesalahan yang melibatkan kemusnahan harta benda awam yang boleh diringkaskan dengan perkataan 9;andalisme*. (enyedari tentang hal ini, tiadakah usaha-usaha dari pihak tertentu untuk menangani masalah ini= <4, patah perkataan: &alam konteks ini, ibu bapalah yang perlu memainkan peranan penting. &idikan agama dan nilai moral yang sempurna haruslah ditanam dalam jiwa anak-anak mereka. 5bu bapa perlu mendidik anak-anak mereka supaya menghargai harta benda awam yang terdapat baik di kawasan tempat tinggal mereka mahupun di tempat lain. Selain itu, mereka harus memantau akti;iti-akti;iti yang biasa dilakukan oleh anak-anak mereka dan mengetahui latar belakang rakan-rakan bagi anak-anak mereka. Sekiranya mereka mendapati anakanak mereka terlibat dalam gejala ;andalisme ini, tindakan sewajarnya harus dilakukan. al ini termasuklah dengan memberi amaran tegas kepada anak-anak mereka. 'indakan ini memang sesuai dengan kata orang-orang tua,!Sayangkan anak, tangan-tangankan#. <2-- patah perkataan: &i samping itu, masyarakat tidak harus berpeluk tubuh apabila gejala ;andalisme 9menjalar* dengan berleluasa di kawasan perumahan mereka. Perbuatan seperti men"onteng dinding bangunan, merosakkan telefon awam, buaian di taman permainan dan tong sampah awam wajar diambil perhatian. (asyarakat di sesebuah kawasan itu perlu mengadakan mesyuarat dengan para ibu bapa tentang gejala itu dan mengenakan tindakan seperti denda berupa bayaran kepada ibu bapa yang didapati anaknya terlibat dalam salah laku ini. Kesannya, ibu bapa akan menjadi lebih peka terhadap tindak-tanduk anak-anak mereka. <42 patah perkataan: Selain itu, pihak kerajaan perlu mengadakan kempen-kempen untuk memerangi gejala ;andalisme. Pihak kerajaan boleh menyebarkan idea tersebut melalui stesen tele;isyen dan radio tempatan untuk menangani gejala yang semakin 9membarahi* negara ini. Kerajaan juga perlu mengenakan bayaran kompaun yang setimpal kepada sesiapa yang didapati melakukan sebarang akti;iti yang melibatkan kerosakan harta benda awam. 5ndi;idu yang didapati bersalah melakukan perbuatan laku musnah ini perlulah melakukan kerja-kerja kebajikan kepada masyarakat seperti menyapu sampah dan membersihkan tandas awam dan taman-taman permainan. +atijahnya, sudah pasti gejala ;andalisme akan dapat diatasi dengan penguatkuasaan undang-undang yang tegas oleh pihak berwajib. <>1 patah perkataan: Kesimpulannya, semua pihak perlu berganding bahu dan mengerah keringat untuk bersama-sama memerangi gejala ;andalisme ini. $alaupun isu ini dilihat tidaklah terlalu teruk, tetapi ingatlah bahawa ia dapat memberi impak yang besar kepada negara. Sekiranya semua kemuahan awam kita tidak boleh digunakan atau di"onteng, maka di manakah kita hendak meletakkan air muka kita. 5mej negara yang bersih hanya akan tinggal kenangan sahaja. Ayuhlah kita bertindak segera untuk 9memerangi* gejala ini dan ingatlah , 9jangan sudah terhantuk barulah nak terngadah*.

LANGKAH-LANGKAH MEM"#"K SEMANGAT #AT$I%TIK &ewasa ini, golongan remaja dikatakan kurang mempunyai semangat patriotik.<50: 5su yang men"etuskan polemik dalam kalangan media massa saban hari ini pantas meniti dari bibir ke bibir. /emaja a"ap kali dikaitkan dengan kebejatan sosial dan budaya hedonistik yang begitu "epat merebak umpama ;irus epidemik.<05: (aka, prakarsa yang pragmatik perlu diambil demi memastikan api semangat patriotik dalam kalangan remaja tidak terpadam dan lenyap begitu sahaja sebelum nasi menjadi bubur.<KS:<?3 patah perkataan: Antara langkah dominan bagi menyuburkan semangat patriotik adalah dengan menyertai Program Latihan Khidmat +egara <PLK+: yang dianjurkan oleh kerajaan.<A5: Program yang telah dilaksanakan sejak dua tahun lalu ini sememangnya mempunyai pelbagai maslahat yang amat berguna. al ini demikian kerana tentatif program tersebut dipenuhi dengan akti;iti memupuk semangat patriotik seperti latihan kawat kaki, kursus menembak, dan akti;iti berkumpulan.< @A: (elalui akti;iti B akti;iti ini, pelatih-pelatih yang terdiri daripada lepasan Sijil Pelajaran (alaysia dapat mempelajari nilai-nilai murni seperti bertanggungjawab, bekerjasama, dan hormat menghormati.< @C: al ini dapat memupuk perpaduan yang merupakan elemen penting dalam semangat patriotik, bak kata pepatah, *bersatu kita teguh, ber"erai kita roboh*.< @C:<2-- patah perkatan: &i samping itu, tokoh-tokoh yang berjasa dan telah banyak menabur bakti kepada negara sewajarnya dikenali dan dihargai.<A5: 'okoh-tokoh seperti 'unku Abdul /ahman, 'ok Janggut, (at Kilau, dan Abdul /ahman Limbong dapat menjadi inspirasi dan idola para remaja.< @A: Semangat tokoh-tokoh tersebut berjuang bermati-matian demi mempertahankan tanah tumpah darah mereka perlulah mengalir dalam darah para remaja dan *tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas* agar tidak menjadi lipatan sejarah semata-mata.< : Para remaja perlulah mengimplementasikan semangat patriotik ke arah yang positif seperti belajar bersungguh-sungguh, bekerja keras memajukan negara, dan memartabatkan nama negara sehingga (alaysia dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara maju yang lain.< :<2-D patah perkataan: Sebagai kesimpulannya, semangat patriotik amat penting demi kelangsungan negara kita pada masa hadapan.<K5: 'anpanya negara hanya gah pada pandangan 8ahir tetapi pada hakikatnya kosong dan rapuh. Para remaja digalakkan menyertai PLK+ dan memba"a kehidupan tokoh-tokoh pejuang bangsa bagi menyuburkan ke"intaan kepada negara.</5: Pendek kata, #+egara Kita 'anggungjawab Kita# tema hari kemerdekaan akan direalisasikan oleh warga yang patriotik. Ayuh para remaja, hidup suburkanlah semangat patriotik ke dalam diri kita semuaE ................................................. Ibu ba&a memainkan &eranan &enting untuk men'(rakkan ma)a de&an )e)e(rang. #ada &enda&at anda* a&akah &eranan ibu ba&a untuk membantu anak-anak men'a&ai kejayaan yang 'emerlang dalam &elajaran.

5bu bapa memainkan peranan yang penting dalam sesebuah keluarga. Sebagai anak, seseorang itu memerlukan bantuan dan sokongan daripada ibu bapa untuk men"apai kejayaan yang "emerlang dalam pelajaran. &engan bantuan dan doa daripada ibu bapa, maka anak-anak mampu men"apai kejayaan yang "emerlang dalam pelajaran. 'anggungjawab ibu bapa untuk mendidik anak-anak hingga men"apai kejayaan merupakan tugas yang amat berat dan tidak dapat dinafikan oleh sesiapa pun. %leh hal yang demikian, ibu bapa sentiasa memainkan pelbagai peranan untuk memastikan anakanak "emerlang dalam pelajaran. Salah satu peranan yang dapat dimainkan oleh ibu bapa untuk membantu anak-anak men"apai kejayaan yang "emerlang dalam pelajaran ialah membesarkan anak-anak dalam suasana yang harmoni dan "eria. Keharmonian dan ke"eriaan menjamin anak-anak membesar dengan selamat dan sihat. al ini demikian kerana kehidupan yang bahagia akan membebaskan anak-anak daripada masalah keluarga seperti pertelingkahan antara ibu bapa dan apa-apa jua masalah yang dapat mengganggu keharmonian dan kesejahteraan keluarga. (elalui "ara ini, anak-anak dapat menumpukan perhatian yang sepenuhnya dalam pelajaran mereka kerana tidak dibebani tekanan yang berat. &alam hal ini, anak-anak akan dapat berusaha dengan bersungguh-sungguh tanpa gangguan dalam pelajaran mereka kerana mereka hidup dalam keadaan gembira dan seronok pada setiap hari. 'egasnya, ibu bapa bertanggungjawab memastikan anak-anak membesar dalam suasana yang harmoni dan "eria sepanjang masa bagi men"apai kejayaan yang "emerlang dalam pelajaran. Selain itu, ibu bapa juga mestilah bertanggungjawab mengawasi perkembangan dan pergaulan anak-anak mereka dengan rakan sebaya. Pergaulan anak-anak dengan rakan sebaya memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan harian dan masa depan anakanak. al ini demikian kerana anak-anak lebih mudah dipengaruhi oleh rakan sebaya dalam segala tindakan atau kelakuan. &alam kebanyakan keadaan, anak-anak lebih memper"ayai dan meyakini kawan daripada ibu bapa sehingga merreka sukar untuk membe8akan perkara yang baik dengan perkara yang buruk. Apabila anak-anak bergaul dengan rakan bermasalah, seperti ponteng sekolah, menghisap rokok, dan sebagainya, mereka akan mengikut jejak rakan sebaya mereka itu dan lama-kelamaan mereka tidak berminat untuk belajar. 0ntuk menangani hal ini, ibu bapa mestilah mengenali latar belakang setiap rakan sebaya anak mereka dan mengenal pasti perubahan yang berlaku kepada anak-anak mereka pada setiap masa. (elalui "ara ini, ibu bapa akan dapat menangani sesuatu perkara yang melanda anak mereka lebih awal, bak kata pepatah ! beringat sebelum kena, berjimat sebelum habis.# Seterusnya, ibu bapa haruslah memastikan anak-anak mereka mendapat pendidikan agama dan moral yang "ukup. Pendidikan agama dan moral ini perlu diberikan kepada anak-anak sejak ke"il lagi. al ini bertepatan dengan tuntutan pepatah yang menyatakan !melentur buluh biarlah daripada rebungya.# Seruan ini memang betul kerana la8imnya anak-anak sukar dibentuk dan diperbetul setelah mereka melewati usia kanak-kanak. Apatah lagi, seperti kata bijak pandai, anak-anak itu diibaratkan kain putih, jadi ibu bapalah yang bertanggungjawab untuk men"orakkannya. Jika anak-anak tidak dibentengi dengan pendidikan agama dan moral sejak ke"il, mereka dengan mudah akan dibanjiri

pelbagai bentuk kejahatan yang akan merosakkan diri mereka. Pendidikan agama dan moral yang baik membolehkan anak-anak menapis dan menepis segala bentuk kemungkaran dan hal ini membantu mereka memperoleh kejayaan dalam pelajaran dengan "emerlang. &i samping itu, ibu bapa juga hendaklah berbin"ang dan bertukar-tukar pendapat dengan anak-anak tentang sesuatu perkara atau masalah yang timbul. 5bu bapa juga mestilah sentiasa mengambil berat terhadap masalah yang dihadapi anak-anak dan tidak menjadikan kesibukan bekerja sebagai alasan untuk menjauhi anak-anak. Fang lebih penting, ibu bapa mestilah bersedia untuk menjadi pendengar yang baik kepada anakanak. Kesedihan anak-anak mestilah dikongsi bersama supaya segala masalah yang ditanggung mereka tidak terperap dan membengkak di dalam hati mereka. )iasanya, anaanak yang memendam perasaan tidak dapat menumpukan perhatian mereka dalam pelajaran, dan dengan demikian menjadi salah seorang yang ter"i"ir dalam pelajaran. +atijahnya, komunikasi dua hala dan perbin"angan antara ibu bapa dengan anak-anak dapat melorongkan mereka ke gerbang kejayaan. Sebagai kesimpulannya, ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam membantu kejayaan anak-anak. 5bu bapa hendaklah bertanggungjawab terhadap masa depan anakanak sebelum nasi menjadi bubur. Sekiranya anak-anak terjebak dalam masalah so"ial, keadaan akan menjadi semakin serius dan sukar untuk diselamatkan. Jika ibu bapa kurang memberikan perhatian terhadap masa depan anak-anak, mereka sangat sukar untuk men"apai kejayaan. %leh itu, ibu bapa memainkan peranan yang besar dalam men"orakkan masa depan anak-anak, khususnya untuk men"apai kejayaan yang "emerlang dalam pelajaran. ................................................. Ke)ihatan amat &enting dalam kehidu&an kita. %leh itu*kita &erlulah menjaga ke)ihatan agar berada dalam keadaan yang baik. +erikan &enda&at anda tentang langkah-langkah untuk menjaga ke)ihatan diri. Kesihatan amat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. &engan memiliki tubuh badan yang sihat, seseorang dapat melaksanakan akti;iti harian tanpa halangan. Anak-anak dapat ke sekolah menimba ilmu dan ibu bapa dapat men"ari re8eki untuk keluarga. )agi sesetengah orang, nikmat kesihatan hanya disedari apabila mereka diserang penyakit. (ereka sanggup menghabiskan wang membeli ubat dan makanan kesihatan untuk mengubati penyakit yang dihadapi. 'ambahan pula, pelbagai ubat dan produk makanan kesihatan wujud di pasaran sekarang seperti !Aendawan tumbuh selepas hujan#. %leh sebab peri pentingnya nikmat ini dalam kehidupan, beberapa langkah perlu diambil agar kesihatan kita terjamin. Salah satu langkah yang perlu kita beri perhatian untuk menjaga kesihatan adalah dengan menjaga kebersihan persekitaran tempat tinggal. Keadaan di dalam dan di luar rumah hendaklah bersih daripada sampah sarap dan tempat-tempat air bertakung. Perkara ini akan dapat menghapuskan tempat pembiakan agen-agen penyakit seperti lalat, tikus,

nyamuk dan lain-lain. Kita perlulah menyahut seruan kempen yang dilan"arkan oleh (ajlis Perbandaran Kota )haru )andar /aya 5slam iaitu kempen !Jumpa Sampah Kutip# dan kempen !(emerangi L5LA'5 <lipas,lalat dan tikus:.# %leh itu, sampah perlu dibakar, dikambus atau dibuang di tempat khas. Pasu-pasu bunga dan longkang perlu diperiksa agar air tidak bertakung dan menjadi tempat pembiakan nyamuk. &engan demikian, penyakit-penyakit bawaan ;ektor seperti taun, malaria, dan denggi dapat dielakkan. 'egasnya, menjaga kebersihan persekitaran merupakan langkah asas untuk kita semua ke arah men"apai tahap kesihatan yang optimum. Selain itu, pemeriksaan kesihatan amat wajar dilakukan untuk memastikan kesihatan kita berada dalam keadaan baik. (engikut saranan pakar perubatan, seseorang perlu melakukan pemeriksaan kesihatan sekurang-kurangnya dua kali setahun atau enam bulan sekali. Pemeriksaan ini meliputi tekanan darah, paras gula dalam darah, tahap kolesterol dan lain-lain lagi. 'ujuan pemeriksaan dibuat untuk memastikan tahap kesiahatan kita berada dalam keadaan sihat dan dapat mengesan penyakit kronik dengan lebih awal seperti penyakit darah tinggi, ken"ing manis dan sebagainya. al ini bertepatan dengan peribahasa, !(en"egah lebih baik daripada mengubatinya#. )agi pesakit yang telah diserang penyakit ini, keadaannya akan boleh dikawal sebelum menjadi serius seperti peribahasa,!Aegah sebelum parah#. Pendek kata, kesihatan seseorang akan berada dalam keadaan baik jika kita se"ara berdisiplin menjalani pemeriksaan kesihatan diri di hospitalhospital se"ara berjadual. (engamalkan pemakanan seimbang tidak kurang pentingnya sebagai langkah menjaga kesihatan kita. Amalan pemakanan berkait rapat dengan kesihatan seseorang. al ini bertepatan dengan peribahasa 5nggeris tentang amalan pemakanan iaitu !$hat you are, is what you eat#. )oleh dikatakan seseorang yang mengamalkan pemakanan yang seimbang akan memperoleh kesihatan yang baik. (engamalkan pemakanan seimbang bermakna seseorang mengambil makanan yang berkhasiat dan ber8at sesuai dengan keperluan tubuh badan seseorang. Seseorang indi;idu memerlukan makanan yang sesuai berdasarkan usia, pekerjaan dan keperluan-keperluan lain. Sebagai "ontohnya, seorang bayi memerlukan lebih kalsium berbanding orang dewasa yang memerlukan lebih protein. 0ntuk lebih jelas, seseorang perlu merujuk kepada piramid makanan sebagai panduan untuk mendapatkan gi8i seimbang. Sehubungan dengan itu, makanan ringan dan minuman bergas perlu dielakkan kerana boleh memudaratkan kesihatan kita. Pendek kata, langkah terbaik untuk men"apai tahap kesihatan adalah dengan mengamalkan diet makanan seimbang. Seterusnya, kesihatan kita akan lebih terjamin jika kita melakukan kegiatan riadah. Amalan riadah seperti berenang, jogging, menunggang basikal dan kegiatan sukan lain adalah baik untuk kesihatan. Pensyarah Sains Sukan 0ni;ersiti 'eknologi (ara <0i'(:, Profesor (adya &r. Gulkifli Abdul Kadir, menyarankan setiap indi;idu melakukan kegiatan riadah selama 1- minit dua kali seminggu bagi mendapatkan tahap kesihatan yang optimum. Kegiatan riadah ini akan menjadi kebiasaan jika setiap hari kita melakukannya dengan penuh disiplin dan istiHamah sesuai dengan peribahasa, !Alah bisa tegal biasa.# &engan melakukan kegiatan riadah, otot-otot tubuh akan lebih bertenaga dan ke"ergasan badan akan bertambah baik. &i samping itu, seseorang dapat menghirup

udara segar semasa melakukan senaman di taman-taman permainan serta dapat mengurangkan tekanan atau stress selepas seharian penat bekerja di pejabat. Seyogia disarankan agar kita dapat melakukan kegiatan senaman se"ara untuk memperoleh kesihatan yang baik. Amalan gaya hidup sihat merupakan langkah yang tidak kurang pentingnya untuk mendapatkan kesihatan yang baik. Kini, kita dikejutkan dengan berma"am-ma"am amalan hidup yang negatif telah menular dalam masyarakat kita. Antara gaya hidup yang negatif ialah amalan seks rambang dan bebas, melanggani pela"ur, penagihan dadah dan pil-pil khayal, ketagihan arak serta lain-lainnya. )egitu juga amalan merokok yang masih menjadi sebahagian "ara hidup muda-mudi dan remaja dalam masyarakat kita seolah-olah kempen !Katakan 'ak +ak Pada /okok# giat dijalankan. Sudah tentu, gaya hidup tidak sihat akan mengundang penyakit seperti Sindrom Kurang &aya 'ahan Penyakit <A5&S:, siflis dan lain-lain. Amalan-amalan sebegini perlu dijauhkan seterusnya mengamalkan "ara hidup sihat berdasarkan norma-norma agama dan budaya timur kita. Lantaran itu, beralihlah kepada "ara hidup sihat bagi mendapatkan kesihatan yang baik sebagaimana kempen !Iaya idup Sihat# yang diuar-uarkan oleh kerajaan. Sebagai kesimpulannya, penjagaan kesihatan perlu menjadi agenda dan keutamaan dalam hidup kita seharian. Pelbagai langkah boleh diambil untuk memperoleh kesihatan yang baik. Antaranya, menjaga kebersihan diri dan persekitaran, mengambil pemakanan seimbang dan melakukan kegiatan riadah. Kita haruslah lebih prihatin dan mengambil berat tentang kesihatan diri agar dapat menjalani kehidupan yang berkualiti. 5ndi;idu yang sihat akan mampu memberi sumbangan kepada pembangunan dan kemakmuran negara selaras dengan slogan, !/akyat Sihat +egara Sejahtera#. .................................................
Semangat kejiranan dalam kalangan rakyat di negara kita semakin longgar# (ada pendapat anda apakah langkah$langkah yang harus diam!il supaya semangat kejiranan dalam kalangan penduduk dapat ditingkatkan# ,iran ialah orang yang tinggal di sekeliling rumah kita, iaitu di sebelah, di hadapan, dan juga di belakang rumah kita. ,ika kita tinggal di dalam satu taman atau di sebuah kampung yang sama, mereka akan dikenali sebagai jiran tetangga kita. ,iran sangat penting kerana merekalah yang akan menjadi sahabat kita dan orang yang akan membantu kita apabila kita menghadapi kesusahan nanti. Pepatah %elayu ada mengatakan baha+a )Jiran sepakat mem!a'a !erkat)# ,adi, kita perlulah mengukuhkan semangat kejiranan supaya kita sentiasa bersatu hati dalam melakukan sesuatu perkara. )leh itu, langkah-langkah yang +ajar hendaklah diambil untuk memupuk semangat kejiranan dalam kalangan penduduk setempat.

*angkah primer yang harus diambil ialah mengadakan akti3iti gotong-royong. %elalui akti3iti gotong-royong, jiran dapat berkumpul dan bekerjasama sambil berbincang tentang akti3iti yang akan dilakukan. Apabila berkumpul dan berbincang, mereka akan dapat berkenal-kenalan antara satu dengan yang lain yang sekali gus membolehkan seseorang itu mengenal hati budi jiran mereka dengan lebih dekat. Hal ini dapat digambarkan melalui pepatah %elayu yang mengatakan baha+a *tak kenal maka tak &inta+# Sebagai contoh, akti3iti yang boleh diadakan secara bergotong-royong ialah membersihkan ka+asan taman, menyediakan hidangan untuk kenduri-kendara, dan sebagainya. %elalui cara ini, kita dapat menjalinkan dan meningkatkan hubungan sesama jiran. Selain itu, kita juga hendaklah mengadakan majlis-majlis rumah terbuka semasa sesuatu sambutan perayaan. Amalan ini dapat membentuk ikatan silaturahim dan memperkukuh semangat kejiranan dalam kalangan jiran setempat. %elalui acara rumah terbuka, jiran dapat bertanya khabar dan bercerita tentang pengalaman dengan lebih dekat. Seterusnya, melalui majlis rumah terbuka ini, semua ahli dalam masyarakat berpeluang untuk berkumpul dan berbincang sambil menikmati juadah yang disediakan oleh tuan rumah. Sebagai contoh, semasa perayaan Hari $aya Aidil#itri, "ahun aharu 4ina, Krismas, (eepa3ali, dan sebagainya majlismajlis rumah terbuka hendaklah dijadikan acara tahunan. "egasnya, majlis rumah terbuka mampu mendekatkan ahli masyarakat untuk bertemu muka dan berkenalan dengan lebih erat lagi. (i samping itu, kita juga hendaklah mengadakan akti3iti Hari Keluarga untuk memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat setempat. Semasa akti3iti ini diadakan, semua ahli keluarga jiran akan turut serta untuk melibatkan diri dalam akti3iti seperti berkayak, memasukkan air ke dalam botol, terompah gajah, dan sebagainya. Apabila akti3iti Hari Keluarga diadakan, kemesraan akan terjalin bukan sahaja antara ibu dengan bapa, malah anakanak juga. Akti3iti seperti ini hendaklah diadakan di padang bola sepak, gelanggang bola tampar, taman rekreasi, atau padang sekolah yang berhampiran. ,adi, melalui akti3iti ini, hubungan yang erat sesama jiran dapat dibentuk yang secara tidak langsung akan menimbulkan perasaan ingin membantu antara satu dengan yang lain seperti yang terungkap dalam peribahasa %elayu ke !ukit sama didaki ke lurah sama dituruni# ukan itu sahaja, kita juga harus menggalakkan rakyat supaya melibatkan diri dalam akti3iti sosial seperti persatuan atau pertubuhan. Penduduk setempat mestilah membentuk satu persatuan yang mempunyai satu sistem organisasi yang teratur. Persatuan atau pertubuhan ini hendaklah melibatkan semua penduduk sebagai ahli. (e+asa ini, banyak pertubuhan sukarela

ditubuhkan dalam masyarakat seperti Pertubuhan $ukun "etangga, ,a+atankuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung, Pertubuhan Khairat Kematian, dan sebagainya. Sebagai contoh, melalui Pertubuhan $ukun "etangga, masyarakat setempat secara bergilir-gilir menga+asi keselamatan taman untuk mengelakkan kejadian-kejadian yang tidak diingini berlaku. Hal ini dapat kita lihat dalam peribahasa %elayu, iaitu i!arat aur dengan te!ing yang mementingkan semangat sandar-menyandar atau saling membantu dalam kehidupan.

Seterusnya, kita mestilah menyemarakkan budaya kunjung-mengunjung dalam kalangan rakyat sebagai langkah untuk memupuk dan mengekalkan semangat kejiranan. (alam hidup bermasyarakat, kita digalakkan men5iarahi jiran kita. %elalui akti3iti ini, kita akan mengetahui masalah dan kesusahan yang dialami oleh jiran kita. Sebagai contoh, kita perlu berkunjung ke hospital jika kita mendapat berita baha+a jiran kita dimasukkan ke hospital kerana menghidap sesuatu penyakit atau kemalangan. 6alaupun pepatah %elayu ada mengatakan baha+a !erat mata memandang !erat lagi !ahu memikulnya, namun sebagai jiran, kita mestilah berpegang pada prinsip &u!it paha kiri paha kanan terasa juga. %aksudnya ialah jika kita mempunyai semangat kejiranan yang tinggi, kita akan dapat merasai segala kesusahan dan keperitan yang dialami oleh jiran kita. ,adi, melalui la+atan kita itu, sekurang-kurangnya kita dapat meringankan penderitaan yang dialami oleh jiran kita itu. Kesimpulannya, kita perlu memupuk semangat kejiranan dalam kalangan penduduk setempat. (alam era globalisasi ini, sikap mementingkan diri sendiri dan sikap tidak mempedulikan orang lain semakin menebal seperti yang terkandung dalam pepatah %elayu *!agai enau dalam !elukar melepaskan pu&uk masing$masing+# ,ika hal ini dibiarkan, semangat kejiranan akan luntur dan seterusnya akan menjejaskan perpaduan negara. Ada pepatah yang mengatakan baha+a *!ersatu kita teguh !er&erai kita ro!oh+# )leh itu, dengan meningkatkan semangat kejiranan, perpaduan akan bertambah utuh dan teguh. ,adi, dalam setiap masa, kita mestilah sentiasa berusaha untuk memastikan semangat kejiranan sentiasa terpelihara supaya negara kita sentiasa aman, harmoni dan sejahtera. ...........................................................

S,ALAN-.uliskan se!uah &erita !erdasarkan peri!ahasa /0erakit$rakit ke hulu !erenang$renang ke tepian !ersakit$sakit dahulu !ersenang$senang kemudian1# Hai5am seorang anak yatim. apanya meninggal dunia semasa dia berusia 7' tahun. 0bunya, Puan %ina pula lumpuh sebahagian daripada tubuhnya akibat

diserang angin ahmar kira-kira dua tahun yang lalu.Hai5am mempunyai seorang adik perempuan yang bernama 8aj+a Amira.Adiknya berumur sembilan tahun. *antaran kemiskinan dia terpaksa berhenti sekolah semasa berada dalam tingkatan empat +alaupun mendapat tentangan daripada ibunya. erbekalkan sedikit +ang simpanan ar+ah ayahnya, dia mula berniaga secara kecil-kecilan. Pada mulanya dia menjual air di tepi jalan besar berdekatan dengan rumahnya tetapi kurang mendapat sambutan.8amun, dia tidak berputus asa. (ia mencuba pula menjual buah-buahan yang diambilnya daripada Pak Karim, seorang peraih buah di kampungnya.%alangnya keuntungan yang diperolehnya tidak setimpal dengan usaha yang telah dilakukannya.

Hai5am sering termenung memikirkan masa depannya. (ia kemudiannya mengambil keputusan untuk mencari pekerjaan di di bandar yang terletak berhampiran dengan kampungnya. (ia kemudiannya diterima sebagai pencuci pinggan mangkuk di sebuah restoran yang terkenal di bandar itu. )leh sebab kerajinannya, dia telah dinaikkan pangkat sebagai pelayan di restoran tersebut. Kini, sudah hampir lima tahun dia bekerja di restoran itu. (ia begitu gembira bekerja di situ kerana majikannya seorang yang bertimbang rasa, pemurah dan tidak lokek berkongsi ilmu dengannya.(ia juga telah belajar memasak masakan "imur dan juga arat daripada che# masakan di situ. anyak pengalaman yang ditimbanya semasa bekerja di situ. agi menjamin masa depannya, pada setiap bulan dia akan menyimpan sebahagian daripada pendapatan yang diterimanya ke dalam bank.(ia juga bercita-cita untuk memiliki restorannya sendiri suatu hari nanti. erbekalkan pengalaman dan juga +ang simpanan yang dia miliki, dia telah mengusahakan sebuah gerai makanan menjual lauk-pauk secara kecil-kecilan. )leh sebab makanan yang disediakan begitu sedap sekali, gerainya mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada para pelanggan.(ari sebuah gerai yang kecil, dia telah menye+a sebuah bangunan untuk dijadikan restoran. Akhirnya, perniagaannya telah berkembang maju dan dia telah membuka beberapa ca+angan di sekitar bandar tersebut. ak kata pepatah %elayu 9 erakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakitsakit dahulu, bersenang-senang kemudian9. egitulah apa yang berlaku dalam

kehidupan Hai5am, daripada seorang pemuda yang tiada berharta,kini mempunyai keme+ahan yang dicapainya melalui usaha yang tidak pernah kenal erti putus asa. 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 S,ALAN-(eri!ahasa /2i mana ada kemahuan di situ ada jalan1 menasihati kita supaya sentiasa !erusaha untuk men&apai sesuatu tujuan# .ulis se!uah karangan !erdasarkan peri!ahasa itu# :(i mana ada kemahuan, di situ ada jalan9./ngkapan peribahasa ini selalu diucapkan oleh masyarakat %elayu ketika merancang sesuatu usaha. Peribahasa ini bermaksud baha+a kalau seseorang itu mempunyai impian, dia akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapainya. ,ika diteliti pada maksud peribahasa ini,pengertiannya amat mendalam sekali. Seseorang itu diberi keyakinan baha+a cita-citanya akan dapat dicapai melalui usaha yang gigih.,usteru, seseorang itu mestilah berani menempuh sebarang cabaran dan halangan sebelum menikmati sesuatu hasil. Sehubungan dengan itu, jika seseorang yang bercita-cita untuk menjadi doktor tidak akan dapat mencapai cita-citanya jika dia tidak belajar dengan tekun. 4ita-citanya ini akan menjadi seperti angan-angan %at ,enin. )leh yang demikian, usaha itu adalah penting bagi mencapai cita-cita tersebut persis kata mutiara :/saha itu tangga kejayaan9. Ada kalanya juga peribahasa ini diucapkan sebagai suatu sindiran. Sindiran ini bertujuan menyedarkan seseorang itu tanpa menyakitkan hatinya. Seseorang yang memahami maksud peribahasa ini akan segera menyedari kesilapan dirinya dan berusaha untuk memperbaiki kesilapan dirinya. Selain peribahasa ini, terdapat beberapa lagi peribahasa lain yang mempunyai pengertian yang sama juga. "amsilnya, peribahasa :Hati hendak, semua jadi9, :Kalau hendak seribu daya, kalau tak mahu seribu dalih9 dan :Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya9.

Konklusinya, setiap indi3idu mestilah berusaha untuk memperoleh apa yang mereka hajati. Kita tidak boleh hanya berpeluk tubuh sahaja. Hal ini berlaku demikian kerana tanpa usaha ibarat mengharapkan buah yang takkan gugur untuk selama-lamanya. 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Karangan Anti &adah


Perjuangan menentang dadah memerlukan penglibatan masyarakat secara total. Kefahaman masyarakat terhadap tanggungjawab mereka amat diperlukan memandangkan usaha menangani gejala dadah tidak harus diletakkan di bahu kerajaan semata-mata. Mereka tidak harus mengambil sikap terus menghukum atau membiarkan mana-mana penagih atau bekas-bekas penagih kerana kerjasama masyarakat amat penting dalam memulihkan golongan penagih untuk kembali kepada kehidupan normal.

Memang tidak dapat dinafikan bahawa kebanyakan penagih mahupun bekas penagih cenderung bergelumang dengan kancah itu kerana sikap masyarakat yang meminggirkan golongan itu untuk mendapat tempat dalam kelompok sosial mahupun ekonomi. Lantaran itu, masalah dadah akan menjadi semakin serius jika kite tidak memberi peluang kepada penagih untuk kembali ke jalan yang betul. Persepsi masyarakat terhadap penagih juga perlu diubah kerana mereka bukanlah penjenayah, tetapi pesakit yang perlu diberikan rawatan. Memang besar mereka melakukan kesilapan pada peringkat awal kerana terjerumus dengan penagihan dadah. Tegasnya, sikap yang positif daripada masyarakat amat diperlukan bagi memastikan golongan ini dapat dibimbing agar dapat memperbaik cara hidup mereka.

i samping itu, institusi keluarga juga memastkan peranan amat penting dalam menangani masalah ini. !bu bapa merupakan orang yang bertanggungjawab untuk mendidik anak-anak mereka supaya tidak terjebak ke lembah yang hina ini. "esaan Perdana Menteri, atuk #eri $bdullah $hmad %adawi baru-baru ini agar seluruh anggota masyarakat memperkasa institusi kekeluargaan harus disahut dengan penuh muhasabah. Tanpa kekuatan dan kesungguhan untuk membina komuniti terpenting ini, pasti usaha mereformasikan bangsa akan gagal.

adah dan jenayah masih menjadi dua musuh tegar yang sering mengancam kesejahteraan institusi kekeluargaan. #etiap ahli keluarga perlu sentiasa peka terhadap tindak-tanduk anggota keluarga sendiri agar tidak-sesekali membuka ruang kepada dua musuh tersebut menyelinap masuk dalam kehidupan berkeluarga. masalah sosial yang dihadapi oleh pelbagai kaum. adah ialah satu

#elain kerajaan, peranan besar ibu bapa yang berfungsi sebagai tapak pembentukan peribadi den sahsiah diri perlu lebih diperkasakan. Kita kerap mendengar kisah anakanak yang terjebak dalam penyalahgunaan dadah disebabkan perceraian ibu bapa, derita anak yang ketandusan kasih sayang keluarga, di samping pengaruh rakansebaya.Punahnya ikatan kekeluargaan telah menjadi penyumbang kepada tercetusnya banyak gejala sosial dalam kalangan anak muda. &usteru, peranan institusi kekeluargaan masih terus berada di puncaknya.

#ekolah ialah tempat yang paling sesuai untuk menggerakkan kempen membenci dadah dan cara paling berkesan ialah memfokuskan kepada pelajar yang disyaki atau cenderung untuk terlibat. alam usia tahap rebung ini, lebih mudah untuk mengembalikan mereka ke pangkal jalan melalui kaedah kaunseling, dan sebagainya. 'alau bagaimanapun dalam usaha itu, masalah utama pentadbiran sekolah ialah mengesan pelajar yang menagih dadah sebelum tindakan susulan lainnya dapat dilakukan. Kaedah ujian air kencing tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, tetapi hanya secara rawak menyebabkan ada pelajar terlibat terlepas, serta terus dibiarkan mempengaruhi rakan-(rakan sebaya lainnya. Tetapi, melalui bantuan teknologi, iaitu mesin pengimbas mata canggih yang diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran, masalah mengesan pelajar yang menagih dadah menjadi lebih mudah. &usteru, mesin berharga )M*++,+++ yang beroperasi secar bergerak ini perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk memastikan setiap sekolah bebas daripada pengaruh dadah.

%egitu pun teknologi sahaja tidak mencukupi jika semua pihak khususnya Persatuan !bu %apa dan "uru ,P!%"- tidak mengambil langkah proaktif. .saha pencegahan dan pemulihan di peringkat sekolah tentunya dapat dijalankan dengan lebih agresif lagi jika dilakukan secara bersepadu. &anganlah hanya tertumpu kepada usaha ke arah

kecemerlangan semata-mata sehingga mengabaikan masalah sosial dalam kalangan pelajar khususnya penagihan dadah.

#ecara tuntas, ancaman dadah di negara ini semakih menggawatkan dan menimbulkan pelbagai permasalahan sosial yang kronik. /enomena ini merupakan satu ancaman besar kepada negara sekiranya langkah menanganinya tidak diambil segera. &ika tidak, hasrat melihat negara bebas daripada ancaman dadah yang juga musuh nombor satu negara menjelang tahun *+01, mungkin tidak kesampaian. &usteru, keadaan itu menuntut satu gerakan pembasmian yang lebih berfokus, tersusun, jitu, dan menyeluruh tanpa bergantung kepada usaha kerajaan bagi menanganinya. kerajaan menggembleng tenaga membanteras gejala tersebut. iharap semua pertubuhan bukan kerajaan ,2"3-, swasta, dan pihak sekolah tampil bersama-same

you are the president o# the 80*A% club o# your school.;our school library is not +ell maintained and the other students ha3e been camplaining about it.;ou planned to +rite a report to the principal to in#orm her about the problems there.;ou +ould like to gi3e some suggestions on ho+ to o3ercome the problems