Anda di halaman 1dari 11

KOLEJ VOKASIONAL

PERDAGANGAN JOHOR BAHRU


PENGAJIAN ISLAM
WPI6012
TAJUK: SISTEM SOSIAL MENURUT ISLAM

NAMA : FARAH NAJIHAH BINTI ISMAIL


NO.K/P : 980212015754
KELAS : 3BAK1
PENSYARAH : USTAZAH JUHAIDA HUSNA BINTI
MOHD SHUKOR

ISI KANDUNGAN
BIL

ITEM

Pengertian Sistem Sosial Islam

Ciri ciri dan matlamat Sistem Sosial Islam

Nilai murni Sistem Sosial Islam

Perbezaan Sistem Sosial Islam dengan Sistem Sosial Bukan


Islam

MUKA SURAT

9-10

11

Masalah Pergaulan Bebas

12

Punca punca masalah Pergaulan Bebas

13-14

Cara cara menangani masalah Pergaulan Bebas

15-16

Lampiran / Gambar

17-18

Kesimpulan / teladan

19

10

Sumber Rujukan

20

Penghargaan
2

Pertama sekali, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih
kepada Pensyarah Modul Pengajian Islam ,Ustazah Juhaida Husna Binti Md Shukor kerana
dia memberi sokongan dan galakan kepada saya sepanjang saya melengkapkan tugasan ini.
Selain itu, ucapan terima kasih juga akan ditunjukkan kepada kedua-dua ibu bapa
yang saya hormati selama-lamanya. Mereka sentiasa memberi dorongan,sokongan,galakan
dan tunjuk ajar sepanjang saya melakukan tugaan in sehinggalah selesai.
Di samping itu,penghargaan juga diberikan kepada kepada semua guru - guru saya
yang memberi banyak tunjuk ajar berkenaan penjagaan masa dan penggunaan sumber
semasa saya membuat tugasan ini.
Segala sumbangan idea dan kefahaman yang dikongsi bersama didahului dengan
ucapan terima kasih.

PENGERTIAN SISTEM SOSIAL ISLAM


Perkataan sosial bererti setiap aktiviti atau kegiatan manusia dalam masyarakat. Istilah ini
juga apabila dihubungkaitkan dengan manusia membawa pengertian kepada sebarang
kelakuan atau sikap yang dipengaruhi oleh pengalaman dan tingkah laku orang lain yang lalu
dan semasa, sama ada secara langsung atau secara tidak langsung.
3

Manusia sejak dahulu hingga hari ini mewujudkan kehidupan masyarakat mereka
menurut berbagai-bagai teori sosial. Islam sebagai Al-Din yang bersifat rabbani meletakkan
asas

utama

kehidupan

sosial

yang

bersih

daripada

sebarang

keterlaluan

dan

ketidakseimbangan.
Masyarakat menurut Islam adalah satu panggabungan manusia yang diwujudkan
melalui ikatan undang-undang rabbani bagi mencapai tujuan kehidupan kemasyarakatan yang
harmoni dan aman damai. Sistem sosial Islam merangkumi keseluruhan hubungan
kemasyarakatan yang saling kait-mengait di antara satu sama lain dan kekuatannya terletak
pada undang-undang yang mengendalikan sistem tersebut.

CIRI CIRI DAN MATLAMAT SISTEM SOSIAL ISLAM


Ciri ciri sistem sosial menurut Islam ialah :
1. Ciptaan Allah dan berpandukan Al Quran dan Hadis
Sistem Islam yang bersifat rabbani dan berteraskan perancangan Allah untuk hambahambaNya mempunyai ciri-ciri khusus untuk membezakannya dengan sistem sosial yang
diasaskan oleh pemikiran manusia.
2. Berteraskan perancangan Allah s.w.t atau batasan dalam pergaulan
Perhubungan sesama manusia tanpa mengira keturunan, bangsa, agama dan pangkat
dengan syarat mengikut hukum syarak. Perbezaan tersebut adalah perkara tabii dalam proses
pembentukan tamadun manusia. Setiap pergaulan antara muslim dengan bukan muslim
mestilah ada batasan yang bertujuan untuk menjaga kehormatan, dan kamuliaan akhlak
manusia itu sendiri.
3. Menjalin Ikatan Uhkhuwah
Sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud ; Dan tolong-menolonglah kamu
daalm (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah tolong-menolong dalam membuat
dosa dan pelanggaran (al-Maidah : 2)

Matlamat sistem sosial menurut Islam telah dinyatakan di dalam Al Qur'an dan al Sunnah ia,
di antaranya:
1. Bekerjasama Untuk Kebaikan
Bekerjasama antara satu sama lain untuk melaksanakan kebajikan dan tidak bekerjasama
untuk dosa dan kezaliman. Firman Allah yang mafhumnya:
4

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah
tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (Al Ma'idah: 2)
2. Mendapat Keredhaan Allah S.W.T
Segala bentuk perhubungan di antara manusia, adalah dengan tujuan untuk melaksanakan
keta'atan kepada Allah. Firman Allah yang mafhumnya:
"Hai orang orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah sebenar benar taqwa kepada
Nya; dan janganlah sekali kali kamu mati melainkan dalam keadaan sebagai muslim. Dan
berpeganglah kamu semuanya kepada tali (al Din) Allah, dan janganlah kamu bercerai
berai." (Ali 'Imran: 102-103)
3. Melaksanakan Hak Dan Tanggungjawab Sebaik-Baiknya
Kebebasan merupakan salah satu daripada hak-hak asasi manusia. Kebebasan yang
dilindungi oleh sistem sosial Islam ialah kebebasan manusia beragama, kebebasan bersuara,
kebebasan untuk mendapat pendidikan, dan kebebasan mencari dan memilih pekerjaan.
Namun demikian dasar yang ditetapkan oleh sistem sosial Islam ialah tanggungjawab dan
tugas menjaga keselamatan sosial lebih didahulukan daripada menuntut hak dan memenuhi
kebebasan.

NILAI NILAI MURNI SISTEM SOSIAL ISLAM


1. Ukhuwah Islamiyah
Persamaan di Kalangan Umat Manusia
Sistem sosial Islam melihat perbezaan bangsa, warna kulit, bahasa dan
kewarganegaraan sebagai perkara tabi'i dalam pertumbuhan dan perkembangan tamaddun
manusia. Islam tidak bertujuan untuk melenyapkan perbezaan-perbezaan seperti ini ataupun
mengetepikannya memandangkan kebaikan-kebaikan yang terdapat dalamnya dapat
memudahkan manusia mengenal di antara satu sama lain.

2. Kasih sayang sesama makhluk


Kita dianjurkan untuk mengasihi sesama manusia juga makhluk hidup lainnya dengan
memberikan kasih sayang dan mendoakan mereka supaya mendapat rahmat Allah serta
ampunan-Nya. Dengan begitu, malaikat yang ada di langit, yang jumlahnya lebih banyak
daripada penduduk bumi akan mengasihi kita.
5

3. Hormat menghormati
Hormat didefinisikan sebagai mempunyai pandangan yang tinggi terhadap seseorang
dengan memberikan layanan yang penuh sopan, menghargai, menjunjung tinggi,
memuliakan, menerima dan mematuhi. Secara ringkas, menghormati seseorang bererti
melayani dengan penuh sopan, memandang tinggi kepadanya dan menghargai kebaikannya.
Sikap sebegini telah lama digariskan di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad
SAW dan melalui contoh-contoh sikap Rasulullah SAW .

PERBEZAAN SISTEM SOSIAL ISLAM DENGAN SISTEM BUKAN


ISLAM
ASPEK
PUNCA
TAKRIF
SUMBER
FOKUS
AKTIVITI
TUMPUAN
MATLAMAT

SISTEM SOSIAL ISLAM

SISTEM SOSIAL BUKAN

Allah swt
Jasmani + Rohani
Al-Quran & As-Sunnah

ISLAM
Akal
Akal (fikir dunia) + Jasmani
Alam fizikal dan pengalaman

Ilmu + akhlak
Kawalan akhlak
Duniawi-ukhrawi
Keredhaan Allah,

manusia
Kebendaan
Logik dan nafsu
Duniawi sahaja
Kepuasan diri semata-mata

kebahagiaan dunia dan


akhirat

CONTOH KES
Pergaulan Bebas
Definisi
Pergaulan bebas sering ditakrifkan dengan
sesuatu yang negatif seperti seks bebas, narkoba,
kehidupan malam, dan lain-lain. Memang istilah ini
diadaptasi dari budaya barat dimana orang bebas
untuk

melakukan

hal-hal

diatas

tanpa

takut
6

menyalahi norma-norma yang ada dalam masyarakat. Berbeza dengan budaya timur yang
menganggap semua itu adalah perkara biasa sehingga sering kali kita mendengar ungkapan
jauhi pergaulan bebas.
Pada masa kini, penyimpangan dan masalah seksual, khusus di kalangan remaja
semakin membimbangkan. Perselisihan fahaman seperti dosa masing-masing tanggung,
kubur masing masing jaga, membuatkan masalah dosa dan zina sesuatu yang mula dipandang
remeh. Penyimpangan seks, iaitu zina sesuatu yang amat keji dan mesti dihindari setiap
Muslim sebagaimana firman Allah yang bermaksud: "...dan janganlah kamu mendekati zina
sesungguhnya zina itu perbuatan yang sangat keji dan satu jalan yang sangat buruk." Alam
remaja adalah alam yang sangat mencabar sehingga disebut nabi dalam satu senarai orang
kenamaan akhirat adalah remaja yang terselamat dan menyelamatkan diri daripada zina.

PUNCA-PUNCA YANG MENYEBABKAN MASALAH PERGAULAN


BEBAS BERLAKU
Banyak sebab pergaulan bebas jadi begitu merebak :

1.

Tahap Iman yang lemah


Kebanyakan remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas mempunyai kelemahan

iman, ketandusan ilmu dan kurangnya penghayatan agama mendorong seseorang itu dikuasai
nafsu daripada menggunakan akal fikiran yang waras. Tahap iman manusia hidup dalam
jiwanya yang lemah dan kosong. Manusia yang lemah tidak takut dan gentar akan hari
pembalasan di akhirat kelak. Akibatnya, mereka tidak dapat membezakan kebaikan dan
keburukan dan antara kebenaran dan kebatilan.
2.

Dunia Cinta Remaja


Di zaman moden ini, pergaulan bebas antara lelaki dan

perempuan yang bukan mahram telah dilihat sebagai satu


7

kemajuan dalam pembentukan masyarakat yang lebih maju tetapi bukan sebagai pelanggaran
perintah

Allah

SWT.

Memang

lumrah,

perasaan

ingin

berpasangan semakin memuncak ketika berada di alam remaja. Tetapi sekiranya perasaan ini
tidak dikawal, sudah tentu ini akan menimbulkan gejala - gejala sosial seperti pergaulan
bebas, anak luar nikah, zina dan sebagainya.
3.

Pengaruh Media Massa dan pendedahan bahan lucah


Internet sememangnya mengubah pemikiran manusia di seluruh dunia. Internet

menjadi sangat berpengaruh dalam kalangan remaja berbanding dengan media yang lain.
Selain itu, bahan-bahan lucah dapat memasuki negara dengan mudah. Rancangan-rancangan
yang disiarkan di televisyan memaparkan adengan-adengan seks. Media cetak seperti
majalah-majalah berbentuk hiburan juga member kesan negatif. Banyak majalah
memaparkan gambar-gambar artis barat dan kelakuan dan gaya mereka.

4. Keadaan Keluarga Yang Tidak Stabil (Broken Home)


Keadaan keluarga sangat berpengaruh terhadap tingkah laku / perkembangan psikis
remaja. Apabila keadaan orang tua tidak harmonis maka perkembangan psikis anak akan
terganggu dan anak cenderung mencari kesenangan di luar. Kerana anak merasa orang tua
tidak memberi kasih sayang, sehingga anak mencari pelampiasan dengan cara bergaul secara
bebas.

5.

Keadaan Ekonomi Keluarga


Keadaan ekonomi keluarga yang rendah, itu akan membuat seorang anak tidak

mengenyam pendidikan dengan baik. Dan kebanyakan anak akan putus sekolah sehingga
anak tersebut akan bergaul dengan para remaja yang senasib. Mereka akan membentuk suatu
kelompok yang beranggotakan anak yang putus sekolah. Keadaan ekonomi juga dapat
menjadi faktor yang cukup mendominasi, karena menurut Rumah Sakit Ketergantungan Obat
Jakarta melaporkan bahawa remaja yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas adalah para
remaja.

CARA-CARA MENANGANI MASALAH PERGAULAN BEBAS


Memandangkan masalah ini semakin menular di kalangan remaja,langkah-langkah perlu
diambil untuk menyelesaikan masalah ini. Langkah-langkah yang patut diambil adalah
seperti berikut:
1.

Peranan ibu bapa

Ibu bapa harus mengambil berat tentang pergaulan anak-anak mereka. Rakan-rakan anak
harus dikenali dengan lebih mendalam. Ibu bapa perlu mengawasi perilaku anak-anak.
Peribahasa Melayu ada menyebut, kalau tiada angin masakan pokok akan bergoyang.
2.

Peranan pihak sekolah


Pencegahan pergaulan bebas harus dilakukan dengan memberikan pengetahuan seks

melalui ceramah. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat kini dalam
peringkat

akhir

mengadakan

perbincangan

dengan

Kementerian

Pelajaran

untuk

melaksanakan pendidikan seksual di sekolah seluruh negara Pelaksanaan pendidikan itu perlu
disegerakan supaya remaja dapat dibimbing secara terancang dan sempurna, seterusnya
membantu mereka lebih memahami isu berkaitan seksualiti dan menjadi benteng kepada
mereka dari terbabit dalam kegiatan tidak bermoral seperti pergaulan bebas [Berita Harian,2
Mei 2005].
[KERATAN AKHBAR]
3.

Berpikir Masa Depan


Berpikir masa

depan adalah agar

dapat

menyusun langkah-langkahnya dalam menggapai masa


depan yang ia cita-citakan yang dia impikan agar tidak
menjadi seorang yang hampa tanpa harapan dan tanpa cita-cita.
4. Berkomunikasi dengan Baik
Apabila berkomunikasi dengan baik kita dapat berhubungan baik dengan masyarakat
dan membuat masyarakat tahu akan diri dan tidak mengajak kepada hal yang negatif karena
lingkungan atau masyarakat tidak akan mengganggu.
5.

Menanamkan Nilai Ketimuran


Nilai ketimuran atau nilai keislaman sangat penting dalam membentuk kepribadian

seseorang dengan meningkatkan keimanan sebagai pegangan atau perisai untuk berpikir ke
pergaulan bebas.

KESIMPULAN
Sistem sosial Islam adalah satu bentuk perancangan yang sangat indah dicipta oleh
Allah s.w.t untuk semua umat manusia. Penciptaan yang tiada tolok banding dan tiada daya
pemikiran akal manusia dapat mengatasinya. Jika iman di dada telah lengkap dan tetap
dengan niat kerana Allah maka sistem ini akan dapat diguna pakai oleh semua umat manusia
9

tanpa sebarang cacat cela. Namun begitu manusia masa kini lebih mementingkan akal dan
fikiran mereka daripada sumber yang satu iailtu Al Quran. Saban hari yang mendatang anak
yang dilahirkan yang asalnya ibarat kain putih itu tidak dicorakkan dengan baik , sebaliknya
dibiarkan tanpa didikan dan bimbingan mengikut sunnah Nabi Muhammad . Kelalaian
ibubapa menjadi asas kepada permasalahan yang bakal timbul apabila anak mula membesar
dan telah mula berani bersuara kerana mereka bergurukan Facebook, Internet dan semua
Media Sosial yang hanya melalaikan.
Maka ternyata sangat penting didikan awal di rumah oleh kedua ibubapa tanpa
mengharapkan orang lain dan menyalahkan pihak tertentu. Malah kemunculan kelompok
Islam liberal yang banyak dipengaruhi oleh kelompok orienstalis yang menanggap Islam
sebagai kolot, dogmatic dan literal telah membantu secara tidak langsung pihak barat
menjayakan agenda mensekularisasikan fahaman umat Islam.
Hakikatnya, Allah SWT telah menegaskan bahawa Agama Islam adalah jalan yang terbaik
untuk diikuti sekalian umatNya, seperti di dalam firmanNya:
Dan bahawasa sesungguhnya inilah jalanKu (agama Islam) yang betul lurus, maka
hendaklah kamu menurutnya, dan janganlah kamu menurut jalan-jalan (yang lain dari Islam)
kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah, dengan yang demikian itulah
Allah perintahkan kamu, supaya kamu bertakwa. (al-anam:153).

SUMBER RUJUKAN
1) INTERNET
- http://www.artikelsiana.com/2015/09/pengertian-pergaulan-bebas-penyebab.html
(9/8/2016 : 11.54 PM)

10

- https://www.bersosial.com/threads/faktor-faktor-penyebab-terjadinya-pergaulanbebas.17337/ (9/8/2016 : 11.54 PM)


- http://www.jec.jamiyah.org.sg/subindex.asp?id=a024_12 (21/7/2016 : 12.05)
-http://www.remajadimalaysia.blogspot.my/2010/10/pergaulan-bebas.html (19/7/2015
: 11.37)

11

Anda mungkin juga menyukai