Anda di halaman 1dari 7

KISI-KISI

UJIAN AKHIR SEMESTER PENDIDIKAN AL ISLAM


KELAS/ SEMESTER : VI/ 1
SD/MI MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANTUL

PENDIDIKAN AL QUR’AN

INDIKATOR SOAL BENTUK SOAL


NO KOMPETENSI YANG DIUJI
PG ISIAN URAIAN
Disajikan salah satu ayat dari Q.S. Al-Ghasyiyah, peserta didik dapat menunjukkan bacaan ayat
1
tersebut dengan benar.
Disajikan salah satu ayat dari Q.S. Al-Ghasyiyah, peserta didik dapat menentukan nomor ayat
2
tersebut dengan benar.
Membaca, mengartikan, dan Disajikan salah satu ayat dari Q.S. Al-Ghasyiyah, peserta didik dapat menentukan kelanjutan dari
3
1 menghafalkan Q.S. Al-Ghasyiyah ayat tersebut dengan benar
dengan benar Disajikan salah satu ayat dari Q.S. Al-Ghasyiyah, peserta didik dapat menunjukkan arti ayat
4
tersebut dengan benar.
Disajikan pernyataan tentang Q.S. Al-Ghasyiyah, peserta didik dapat menunjukkan salah satu
5
pokok isi surat Q.S. Al-Ghasyiyah
Peserta didik dapat menyebutkan jumlah ayat dari Q.S. al-Ghasyiyah 16
Disajikan bagian ayat Al-Maidah : 3, peserta didik dapat menyebutkan hukum bacaan kalimat
17
yang diberi garis bawah dengan benar.
Disajikan salah satu hukum bacaan mim sukun, peserta didik dapat menunjukkan ayat dari Q.S. 6,
Mengenal hukum bacaan mim
2 Al-Ghasyiyah yang terdapat hukum bacaan mim sukun dengan benar. 7
sukun Disajikan salah satu hukum bacaan mim sukun, peserta didik dapat menunjukkan ayat dari Q.S.
8
Al-Maaidah yang terdapat hukum bacaan mim sukun dengan benar.
Peserta didik dapat memilih huruf dari hukum bacaan mim sukun dengan benar. 9
Peserta didik dapat memilih cara pelafalan hukum bacaan mim sukun dengan benar 10
Peserta didik dapat menunjukkan pengertian dari Q.S Al-Maidah 11
Peserta didik dapat menunjukkan tempat diturunkannya Q.S Al-Maidah 12
Disajikan bagian ayat dari Q.S Al-Maidah : 3, peserta didik dapat membaca bagian ayat tersebut
13
yang diberi garis bawah dengan benar.
Disajikan bagian ayat dari Q.S Al-Maidah : 3, peserta didik dapat menyebutkan arti dari potongan
Mengartikan Q.S. Al-Maidah : 3 14
3 ayat tersebut dengan benar
dengan benar Disajikan bagian ayat dari Q.S Al-Maidah : 3, peserta dapat menyebutkan salah satu isi kandungan
15
tentang agama Islam dengan benar
Disajikan pernyataan tentang Q.S Al-Maidah : 3, peserta didik dapat menunjukkan makanan
18
haram karena cara memperolehnya
Peserta didik dapat menunjukkan makanan haram karena dzatnya 19
Membaca, mengartikan, dan Disajikan bagian dari hadits tentang mengajarkan Al-Qur’an, peserta didik dapat menunjukkan 20
4 menghafalkan hadits membaca Al artinya dengan benar.
Quran dengan benar

PENDIDIKAN AQIDAH

BENTUK SOAL
NO KOMPETENSI YANG DIUJI INDIKATOR SOAL ISIA URAIAN
PG
N
1 Memahami hikmah menyakini Disajikan salah satu nama lain hari kiamat, peserta didik dapat mengartikan nama lain hari kiamat 1
adanya hari akhir dengan tepat.
Peserta didik dapat menyebutkan salah satu tahapan perjalanan hidup manusia 16
Peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda hari akhir dengan tepat. 19
peserta didik dapat menyebutkan hikmah beriman kepada hari akhir dengan tepat. 2
Disajikan beberapa penyataan, peserta didik dapat mengurutkantahapan kehidupan manusia
3
dengan tepat.
peserta didik dapat menjelaskan nama lain dari alam kehidupan manusia dengan tepat. 4
Disajikan penyataan tentang perjalanan hidup manusia, peserta didik dapat menyebutkan berapa
lama perjalanan hidup tersebut dengan tepat.
Disajikan beberapa pernyataan, peserta didik dapat membedakan nama surga dan neraka dengan
5
benar
Disajikan potongan ayat Al Quran, peserta didik dapat menunjukkan nama syurga dalam ayat
Memahami hikmah adanya syurga 6
2 tersebut
dan neraka Peserta didik dapat menjelaskan penghuni neraka dengan benar 7
Disajikan sebuah pernyataan, peserta didik dapat menunjukkan amalan yang menyebabkan orang
8
masuk surga
Peserta didik dapat menyebutkan perbuatan yang menyebabkan orang masuk neraka 17
Peserta didik dapat menunjukkan pengertian syirik 9
Disajikan ayat Q.S. An Nisa (4): 36, peserta didik dapat menunjukkan bunyi dari ayat tersebut
10
Memahami larangan berbuat dengan benar.
3
syirik Disajikan ayat Q.S. Luqman (31): 13, peserta didik dapat menunjukkan kedudukan perbuatan
11
syirik
Disajikan beberapa penyataan, peserta didik dapat menunjukkan perbuatan syirik dengan tepat 12
Peserta didik dapat membedakan syirik akbar dan syirik ashghar 13
Peserta didik dapat menunjukkan akibat perbuatan syirik ashghar 14
4 Memahami macam-macam syirik Peserta didik dapat menyebutkan 3 macam syirik akbar 20
Peserta didik dapat membedakan riya’ dan sum’ah dengan tepat. 15
Peserta didik dapat menyebutkan contoh perbuatan syirik ashghar. 18
PENDIDIKAN AKHLAQ

BENTUK SOAL
NO KOMPETENSI YANG DIUJI INDIKATOR SOAL
PG ISIAN URAIAN
Membiasakan sikap terpuji: Peserta didik dapat menunjukkan hadist tentang tanggungjawab 1
Peserta didik dapat menunjukkan contoh perilaku bersyukur 2
1 tanggung jawab, menepati janji,
Peserta didik dapat menyebutkan ucapan orang yang berjanji 16
berterima kasih dan ramah Peserta didik dapat menunjukkan ciri – ciri orang yang ramah 3
Peserta didik dapat menyebutkan landasan dasar ukhuwah islamiyah 4
Menampilkan adab pergaulan Peserta didik dapat menyebutkan adab menengok orang sakit 5
2 sesama muslim dan umat Disajikan beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat menunjukkan adab
6
penganut agama lain pergaulan dengan penganut agama lain dengan benar.
Peserta didik dapat menyebutkan hak seorang muslim terhadap muslim lainnya 19
3 Menghindari perilaku dengki Peserta didik dapat menyebutkan nama paman Rasulullah yang menghalangi dakwahnya 7
Peserta didik dapat menjelaskan arti hasad 8
Peserta didik dapat menyebutkan nama surat dalam Al-Qur’an yang merupakan laknat Allah
17
seperti Abu Lahab dan Abu Jahal terhadap Abu Lahab
Peserta didik dapat menjelaskan akibat dari sifat hasad 9
Menghindari perilaku bohong Peserta didik dapat menjelaskan tentang Musailamah Al Kadzab 10
4 Peserta didik dapat menunjukkan khalifah yang membrantas Musailamah Al Kadzab 11
seperti Musailamah Al Kadzab Peserta didik dapat menunjukkan cara menghindari perilaku bohong 12
Peserta didik dapat menjelaskan arti acuh tak acuh 13
Menghindari sifat tercela; acuh peserta didik dapat menunjukkan akibat sikap acuh tak acuh 14
5
tak acuh dan dhalim Peserta didik dapat menunjukkan lawan kata dhalim 15
Peserta didik dapat contoh perbuatan dhalim 18
Menghindari prilaku tercela; 20
6 peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri orang yang munafiq
fitnah dan bohong

PENDIDIKAN IBADAH

BENTUK SOAL
NO KOMPETENSI YANG DIUJI INDIKATOR SOAL
PG ISIAN URAIAN
Peserta didik dapat menjelaskan waktu pelaksanaan Shalat ‘Idain 1
Peserta didik dapat menunjukkan hukum shalat ‘Idul Fitri 2
Peserta didik dapat menunjukkan sebelum dilaksanakannya shalat ‘Idul Fitri 3
1 Memahami ketentuan shalat ‘idain
Peserta didik dapat menunjukkan tata cara pelaksanaan Shalat Idain 4
Peserta didik dapat menunjukkan waktu pelaksanaan puasa arafah 5
Peserta didik dapat menunjukkan Surat dalam Al Quran tentang perintah berqurban 16
Peserta didik dapat menyebutkan ketentuan haji 19
Peserta didik dapat menyebutkan waktu pelaksanaan haji 6
Peserta didik dapat menunjukkan yang termasuk rukun haji 7
2 Memahami ketentuan ibadah haji Peserta didik dapat menjelaskan tentang wukuf 8
Peserta didik dapat menjelaskan tentang sai 9
Peserta didik dapat menjelaskan tentang tahallul 17
Peserta didik dapat menjelaskan akibat jika tidak melaksanakan wajib haji 10
Peserta didik dapat membedakan haji dan umrah dengan tepat. 11
Peserta didik dapat menunjukkan waktu pelaksanaan umrah dengan benar 12
Peserta didik dapat menyebutkan rukun umrah dengan benar 18
4 Memahami ketentuan umrah
Peserta didik dapat menunjukkan larangan haji dan umrah 13 20
Peserta didik dapat menjelaskan tentang thawaf 14
peserta didik dapat menyebutkan hikmah haji dan umrah 15

PENDIDIKAN TARIKH

BENTUK SOAL
NO KOMPETENSI YANG DIUJI INDIKATOR SOAL
PG ISIAN URAIAN
Peserta didik dapat menunjukkan peristiwa yang terjadi pada Nabi Muhammad ketika hijrah ke
1
Thaif
Menceritakan kisah hijrah ke Peserta didik dapat menyebutkan orang yang menemani nabi Muhammad Saw hijrah ke Thaif 2
1
Thaif Peserta didik dapat menceritakan peristiwa yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW berada di
3
kebun anggur
Peserta didik dapat menceritakan orang yang ditemui Nabi Muhammad SAW di kebun anggur 16
Peserta didik dapat menyebutkan pemimpin kerajaan Habasyah 4
Peserta didik dapat menceritakan kaum Muslim yang hijrah ke Habasyah 5
Menceritakan kisah hijrah ke Peserta didik dapat menyebutkan surat yang dibacakan wakil kaum muslimin terhadap Raja
2 17
Habasyah (Abesinia) Habasyah
Peserta didik dapat menunjukkan tanggap dari pemimpin kerajaan Abesinia terhadap utusan kaum
6
Quraisy
3 Menceritakan kisah hijrah nabi Peserta didik dapat menyebutkan sahabat yang menggantikan tidur di kamar nabi Muhammad
7
Muhammad Saw dan para sahabat Saw
Peserta didik dapat menyebutkan sahabat yang menemani nabi Muhammad Saw hijrah ke Yatsrib 8
ke Yatsrib
Peserta didik dapat menunjukkan tempat persembunyian nabi Muhammad Saw ketika hijrah ke 9
Yatsrib.
Peserta didik dapat menyebutkan masjid pertama yang didirikan nabi Muhammad Saw 18
Peserta didik dapat menyebutkan tujuan berperang kaum kafir Quraisy 10
Menjelaskan peristiwa perang Peserta didik dapat menyebutkan waktu terjadinya perang Badar 11
4
Badar Peserta didik dapat menyebutkan jumlah pasukan kaum Quraisy 12
Peserta didik dapat menyebutkan sebab kemenangan kaum muslim dalam perang Badar 19
Peserta didik dapat menyebutkan tujuan berperang kaum kafir Quraisy pada Perang Uhud 13
Peserta didik dapat menyebutkan pemimpin pasukan kaum Quraisy pada peristiwa perang Uhud 14
Menjelaskan peristiwa perang
5 Peserta didik dapat menunjukkan sebab kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud 15
Uhud Disajikan beberapa penyataan, peserta didik dapat memilih keteladanan dari kaum Muhajirin 20
dengan tepat.