Anda di halaman 1dari 12

SURAT-SURAT PEKELILING IKHTISAS

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/1975 - Perkara-Perkara Tatatertib


Dianggap
Yang
Kandungan:
Berat.
Menyatakan tentang 17 perkara tatatertib yang dianggap
berat
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1976: Potongan Rambut
Kandungan:
Murid.
Menyatakan tentang potongan rambut murid yang dibenarkan dan
semua guru dan kakitangan yang lain menjadi contoh kepada
mengharapkan
murid.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1981 - Ketetapan Masa Di Sekolah-
Kandungan:
Sekolah.
Menyatakan tentang ingatan kepada Pengetua / Guru Besar agar menyedarkan
guru,
guru- kakitangan, dan murid-murid mengenai pentingnya amalan ketetapan
masa.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3/1981 - Penggunaan Waktu Luang Oleh
Guru
Guru-,
Kandungan:
Menyatakan tentang waktu tidak mengajar/waktu luang (free period) adalah
bekerja
masa dan
/Pengetua
Guru Besar boleh mengarahkan guru-guru untuk membuat kerja-kerja
memberi
yang kebaikan kepada murid dan
sekolah.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1981 - Kebersihan Di Sekolah-
Kandungan:
Sekolah.
Menyatakan tentang tanggungjawab Pengetua / Guru besar supaya
kebersihan sekolah mereka dan memberikan cadangan-cadangan
menjaga
kebersihan
bagaimana sekolah dapat
dipertingkatkan,
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1985 - Penubuhan Jawatankuasa
Sebagai
Sekolah institusi
Kandungan:
Masyarakat.
Menyatakan tentang langkah-langkah yang dijalankan untuk melibatkan
guru, dan pelajar dengan sepenuhnya dalam pembangunan dan kemajuan
masyarakat,
sekolah
sesebuah demi kebaikan pelajar dan
masyarakat
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/1985 - Rancangan Mencantikkan
Mengindahkan
Dan Sekolah Dan Kawasannya
Kandungan:
(Landscaping)
Menyatakan tentang langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak
sekolah
pengurusanuntuk mencantikkan dan mengindahkan sekolah dan
kawasannya.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1985 - Peraturan Pakaian
Maktab dan Kakitangan Perkhidmatan
Guru/Pensyarah
Kandungan:
Pelajaran
Menyatakan tentang penetapan peraturan pakaian sewaktu bertugas di bilik
kuliah, di luar bilik darjah, di makmal/bengkel, praktik sains pertanian, di
darjah/
dan sewaktu menghadiri Majlis Upacara
pejabat,
Rasmi.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1986 - Rekod Kedatangan Dan Laporan Gerak
Kokurikulum
Kerja
Pelajar
Kandungan:
Menyatakan tentang gerak kerja kokurikulum akan diambil kira dalam
pelajar-pelajar ke Tingkatan Enam dan Maktab – Maktab
pemilihan
Perguruan.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1986 –Panitia Mata
Kandungan:
Pelajaran.
Menyatakan tentang struktur dan organisasi panitia mata pelajaran, tujuan
mata pelajaran dan peranan panitia mata
panitia
pelajaran.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 22/1990 - Penggunaan Buku Kerja Di
Kandungan:
Sekolah
Menyatakan tentang larangan menggunakan buku kerja sewaktu mengajar
kelas,
dalam larangan (menyenaraikan buku kerja dalam senarai buku di sekolah-
dan larangan segala bentuk promosi buku kerja dalam kawasan
sekolah
sekolah.
Surat Pekeliling Kewangan Kementerian Pendidikan Bil.17/1995 -
Penginapan
Elaun dan Makanan Bagi Guru-Guru Yang Membawa
Menyertai
Pelajar Kegiatan
Kandungan:
Kokurikulum.
Menyatakan tentang peraturan-peraturan yang perlu diikuti dalam
Pekeliling
melaksanakan Perbendaharaan Bil
2/1992.
1998
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1998 - Pakej Penerapan Nilai Murni
Sekolah.
Di
Kandungan:
Menyatakan tentang pakej penerapan nilai-nilai murni di sekolah kerana
perlakuan
didapati
pelajar tidak menunjukkan nilai-nilai yang diajar telah diserapkan secara
sesetengah
di
berkesan kalangan
mereka.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1998 - Menjaga Kesihatan Pelajar di
Kandungan:
Sekolah
Menyatakan tentang lapan langkah untuk menjaga kesihatan pelajar di
untuk
sekolahmewujudkan sekolah sihat iaitu sesuai dengan konsep dan matlamat
Bersepadu
Program Sekolah
Sihat.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/1998 - Pengajaran dan Pembelajaran
Arab
Bahasa di Sekolah
Kandungan:
Kebangsaan.
Menyatakan tentang pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab
sekolah
di
rendah.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/1998 - Panduan Tentang Umur Masuk
Rendah
Sekolah dan Sekolah Menengah Serta Umur Menduduki Peperiksaan
Sekolah
Bagi Kerajaan, Sekolah Bantuan Kerajaan dan Sekolah
Kandungan:
Swasta.
Menyatakan tentang pelaksanaan kohot umur sekolah rendah berasaskan
Pendidikan
Akta 1996 yang berkuat kuasa pada 31 Disember
1997.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.13/1998 - Program Tabiat
Kandungan:
Membaca.
Menyatakan tentang pelaksanaan Program Membina Tabiat Membaca
terancang
secara dan berterusan di sekolah-
sekolah.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 16/1998 - Menangani Kegiatan Gangster
Sekolah.
Di
Kandungan: .
Menyatakan tentang langkah-langkah tindakan pemulihan dan pencegahan kegiatan
gangster di
Sekolah.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.18/1998 - Penggunaan Budi Bicara
Mengambil
Ketika
Kandungan:
Tindakan.
Menyatakan tentang penggunaan budi bicara pihak pentadbiran sekolah
mengambil
ketika sesuatu
Terhadap
tindakan
pelajar.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 20/1998 - Tindakan Segera Terhadap
Awam.
Aduan
Kandungan:
Dikeluarkan dengan tujuan memperingatkan semua Jabatan Pendidikan
Pejabat
Negeri, Pendidikan Daerah/Bahagian, dan sekolah supaya segera
tindakan
mengambilterhadap semua aduan awam yang
diterima.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 21/1998 - Persediaan Menghadapi Bencana
Kandungan:
Alam.
Menyatakan langkah-langkah yang patut diambil sebagai persediaan
bencana
menghadapialam dan strategi mengatasi kesan bencana alam seperti
banjir.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 24/1998 - Penglibatan Guru dan Murid
Aktiviti
Dalam Pasukan Seragam Anjuran Agensi Kerajaan dan Pertubuhan
Kerajaan
Bukan
Kandungan:
.
Dikeluarkan dengan tujuan memperingatkan semua Pengetua dan Guru Besar
memaklumkan
supaya dan mendapatkan kelulusan Pengarah Pendidikan Negeri
dahulu,
terlebih sebelum gum dan murid dibenarkan menyertai aktiviti-aktiviti anjuran
kerajaan
agensi dan pertubuhan bukan
kerajaan.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 25/1998 - Pelaksanaan Mata Pelajaran
Jasmani
Pendidikan dan Pendidikan
Kandungan:
Kesihatan.
Dikeluarkan dengan tujuan memaklumkan perlaksanaan mata pelajaran
Jasmani
Pendidikandan Pendidikan Kesihatan berkuat kuasa mulai sesi persekolahan
1999.
Tahun
1999
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1999 - Penganjuran Program Motivasi
Sekolah.
di
Kandungan:
Dikeluarkan dengan tujuan memperingatkan pihak pentadbiran sekolah
mengutamakan kepakaran yang terdapat di kalangan guru, sama ada guru-guru
sentiasa
sekolah
di sendiri, guru-guru dari sekolah lain atau dari kalangan
Perkhidmatan
Pegawai Pendidikan, apabila menganjurkan program motivasi murid-
murid.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999 – Penyediaan Rekod Pengajaran
Pembelajaran
dan
Kandungan:
.
Dikeluarkan dengan tujuan memansuhkan Surat Pekeliling Kementerian
256: "Buku Rekod & Mengajar Guru", bertarikh 1 Julai
Pendidikan
1963.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/1999 - Larangan Terhadap Penglibatan
Perkhidmatan
Pegawai Pendidikan, Staf Sokongan dan Murid Sekolah Dalam
Politik
Kegiatan Anti
Kandungan:
kerajaan.
Dikeluarkan dengan tujuan supaya semua Ketua Jabatan, Pengetua, dan Gum
mengambil tindakan / tegas terhadap mana-mana pegawai, staf, atau murid
Besar
didapati
yang bersalah mengingkari larangan melibatkan diri dalam kegiatan politik
kerajaan
anti
.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1999 - Keselamatan Diri Murid
Perjalanan
Dalam Pergi Dan
Kandungan:
Balik.
Dikeluarkan dengan tujuan menegaskan kepentingan mewujudkan
peraturan mengenai keselamatan dan langkah-langkah pencegahan yang
peraturan-
diamalkan,
perlu untuk melindungi murid daripada menjadi mangsa kepada
jenayah
perbuatan yang tidak diingini, sama ada di dalam atau di luar
sekolah.
kawasan
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2000 - Mencegah Kebakaran di
Sekolah.
Kandungan:
Dikeluarkan dengan tujuan untuk memperingatkan semua Pengetua dan Gum
supaya
Besar mengambil langkah-langkah proaktif yang sewajarnya bagi
masalah
menanganikes kebakaran daripada berlaku di
sekolah.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/2000 –Panduan Penubuhan dan


Kelab Komputer Teknologi Maklumat
Pengurusan
Kandungan:
Sekolah.
Menyatakan tentang panduan penubuhan dan pengurusan Kelab
Teknologi
Komputer /Maklumat Sekolah dan membatalkan Surat Pekeliling Ikhtisas
5/1986.
Bil.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/2000-Panduan Keselamatan Diri Pelajar
Pengajaran
Semasa Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan
dan Sukan di Dalam dan di Luar Kawasan
Kokurikulum
Kandungan:
Sekolah.
Dikeluarkan dengan tujuan memperingatkan kepada semua Pengetua dan Guru
supaya sentiasa berwaspada terhadap kemungkinan-kemungkinan yang
Besar
berlakunya
boleh kejadian-kejadian yang tidak diingini ke atas murid serta
langkah-langkah
mengambil proaktif untuk
mengelakkannya.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11/2000 - Membanteras Jenayah di
Murid
KalanganSekolah.
Kandungan:
Dikeluarkan dengan tujuan mempergiatkan usaha membanteras kegiatan jenayah
kalangan
di murid-murid sekolah dan mengembalikan imej Kementerian
dalam melahirkan warganegara yang dihasratkan dalam Falsafah Pendidikan
Pelajaran
Negara.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/2000 - Lawatan Pendidikan Murid di
Persekolahan
Hari
Kandungan:
.Dikeluarkan dengan tujuan memaklumkan keputusan Kementerian
membenarkan
Pelajaran pihak sekolah menganjurkan program lawatan pendidikan
semasa
murid waktu persekolahan secara terancang.
.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 14/2000 - Sambutan Hari Kemerdekaan
Sekolah.
Peringkat
Kandungan:
Dikeluarkan dengan tujuan memberi garis panduan kepada semua sekolah,
merancang
dalam dan melaksanakan program-program sempena sambutan
Kemerdekaan
Hari setiap
tahun.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 15/2000—Peraturan Secara Pentadbiran


Ibu/Bapa/
Supaya Penjaga Di benar Menandatangani Borang
Kandungan:
Rasmi.
Dikeluarkan dengan tujuan memaklumkan persetujuan kerajaan supaya
dibuat
peraturansecara pentadbiran dengan menyediakan dalam borang-borang tertentu
membolehkan
yang ibu selain dari bapa dan penjaga anak menandatangani borang
yang tidak melibatkan hak penjagaan
rasmi
anak.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 16/2000 - Salah Laku Memasukkan Unsur
Dalam
Politik Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan
Menghasut/Meracuni Fikiran Pelajar Membenci
Perbuatan
Kandungan:
Kerajaan.
Dikeluarkan dengan tujuan mengingatkan semua Ketua Jabatan, Pengetua, dan
Besar serta guru-guru agar mematuhi semua arahan yang telah dikeluarkan
Guru
Kementerian
oleh Pelajaran tentang salah laku berunsur
politik.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 19/2000 - Panduan Menggalakkan Kerjasama
Sumbangan
dan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat dan
di Sekolah.
Komunikasi
Kandungan:
Dikeluarkan dengan tujuan memberikan panduan kepada Jabatan Pelajaran
Pejabat
Negeri, Pelajaran Daerah dan Bahagian, dan sekolah dalam urusan
sumbangan, tajaan, dan kerjasama dari pihak luar dalam Program
menerima
Maklumat
Teknologi dan Komunikasi di
sekolah.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 20/2000 - Panduan Penubuhan Persatuan
Islam
Bukan di Sekolah-
Kandungan:
Sekolah.
Dikeluarkan dengan tujuan memberi penjelasan tentang kekeliruan mengenai
dalam penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam di sekolah-
dasar
sekolah.
2001
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/2001 - Pindaan Bagi Para 2 Surat
Ikhtisas Bil. 10/ 1998 - Panduan Tentang Umur Masuk Sekolah Rendah
Pekeliling
Sekolah
dan Menengah Serta Umur Menduduki Peperiksaan Bagi
Kerajaan,
Sekolah Sekolah Bantuan KerajaanSwasta
dan
Kandungan:
Sekolah .
Dikeluarkan dengan tujuan meminda tarikh perlaksanaan tentang umur
sekolah
masuk rendah dan sekolah menengah serta umur menduduki peperiksaan
sekolah
bagi kerajaan, sekolah bantuan kerajaan,dan sekolah
swasta.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/2001 Pindaan Syarat Kelayakan
Buku
Meminjam Teks Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Kementerian
Kandungan:Dikeluarkan
Pendidikan. dengan tujuan untuk memaklumkan pindaan terbaru
kelayakan
syarat meminjam buku
teks
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/2001 - Batasan Kuasa Persatuan Ibu Bapa
Guru
dan (PIBG)di
Kandungan:
Sekolah.
Dikeluarkan dengan tujuan memaklumkan batasan kuasa Persatuan Ibu Bapa
Guru-Guru
dan di
sekolah
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/2001 - Peringatan Mengenai Pengaruh
Cybercafe
Negatif dan / Pusat Permainan Video Terhadap Murid-Murid
Kandungan:
Sekolah.
Dikeluarkan dengan tujuan untuk memperingatkan semua Pengetua dan Guru
supaya
Besar mengambil langkah-langkah yang berkesan bagi memastikan murid-
sekolah
murid tidak terlibat dengan gejala
negatif.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2001 - Garis Panduan Pakaian Guru
Bertugas
Ketika di
Sekolah.
Kandungan:
Dikeluarkan dengan tujuan untuk memberitahu bahawa pakaian jubah
dianggap
bukanlah sebagai pakaian pada masa bekerja bagi pegawai-pegawai
awam.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/2001 - Pemantapan Pengurusan
Sekolah.
Disiplin
Kandungan:
Dikeluarkan dengan tujuan untuk memperingatkan Jabatan Pendidikan Negeri
Pejabat
(JPN) Pendidikan Bahagian dan Daerah (PPB/PPD), semua Pengetua, dan
Besar
Guru supaya mengambil langkah-langkah yang berkesan untuk
pengurusan disiplin di sekolah-
memantapkan
sekolah.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/2001 - Penglibatan Pelajar
Kegiatan
Dengan
Kandungan:
Negatif.
Dikeluarkan dengan tujuan untuk memperingatkan Jabatan
Negeri (JPN) Pejabat Pendidikan Bahagian dan Daerah (PPB/PPD),
Pendidikan
Pengetua,
semua dan Guru Besar supaya mengambil langkah-langkah
berkesan
yang untuk menangani penglibatan pelajar dengan kegiatan
negatif.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/2001 - Semua Guru Adalah
Disiplin
Guru
Kandungan:
.
Dikeluarkan dengan tujuan menyatakan bahawa semua guru
bertanggungjawab dalam hal yang berkaitan dengan disiplin
adalah
pelajar.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11/2001 - Pindaan Syarat
Meminjam
Kelayakan Buku Teks (^ Skim Pinjaman Buku Teks
Kementerian
(SPBT)
Kandungan:
Pendidikan.
Dikeluarkan dengan tujuan untuk memaklumkan pindaan terbaru
kelayakan meminjam buku teks SPBT di Sekolah Jenis Kebangsaan
syarat
dan
(Cina) Sekolah Jenis Kebangsaan
(Tamil).
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/2001 - Gerakan Membaca di
Sekolah
Sekolah- Melalui Persatuan Perpustakaan Sekolah Peringkat
Kandungan:
Negeri.
Dikeluarkan dengan tujuan untuk mempergiatkan gerakan membaca
aktiviti-aktiviti perpustakaan/ pusat sumber sekolah dan mengarahkan
melalui
Jabatan
setiap Pendidikan Negeri menubuhkan Persatuan Perpustakaan
Peringkat Negeri jika persatuan yang seumpama itu belum diwujudkan
Sekolah
negeri
di masing-
masing.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/2002 - Lawatan Sekolah Pada
Persekolaha
Hari
K
n andungan:
Dikeluarkan dengan tujuan untuk memperincikan beberapa panduan
perlu diikuti oleh setiap sekolah semasa merancang sebarang
yang
sekolah
lawatan pada hari
2003
persekolahan.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/2003 - Ke Arah Membudayakan
Berterima
Nilai
Kandungan:
Kasih.
Dikeluarkan dengan tujuan untuk memberi panduan pelaksanaan
pembudayaan
aktiviti nilai berterima kasih di
sekolah.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2003 - Kuasa Guru Merotan
Kandungan:
Murid.
Dikeluarkan dengan tujuan untuk memberi panduan kepada Pengetua
Guru
atau Besar dan guru-guru yang diberikan kuasa ketika
hukuman rotan.
melaksanakan

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/2003 - Penggunaan Buku Log


Tujuan Memantau Laku Musnah (Vandalisme) Di Kalangan
Bagi
Murid
Murid-Sekolah.
Kandungan:
Dikeluarkan dengan tujuan mengarahkan penggunaan 'buku log
musnah'
laku untuk memantau gejala salah laku dan data-data yang
boleh
terkumpul dijadikan sumber untuk membuat perancangan bagi
perbuatan
membasmi
vandalisme.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 17/2003 - Inisiatif
Keselamatan,
Meningkatkan Kesihatan, Dan Keceriaan Sekolah
Kandungan:
(3K)
Dikeluarkan dengan tujuan untuk memaklumkan bahawa mulai
2004,
tahun hanya terdapat satu program sahaja yang dikenali
Inisiatif
sebagai Meningkatkan Keselamatan, Kesihatan, Dan
Sekolah
Keceriaan ,(3K) yang mana di bawah program ini terdapat tiga
berasingan
program iaitu Program Sekolah
Program
Selamat, Kesihatan dan Kebersihan, dan Program Keceriaan
Keindahan
dan
Sekolah.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 25/2003 - Masalah Salah
Murid Dijadikan Agenda
laku
Tetap
Mesyuarat Agung dan Mesyuarat Jawatankuasa Persatuan
Bapa
Ibu dan Guru
Kandungan:
(PIBG)
Dikeluarkan dengan tujuan mencadangkan supaya semua
Ibu
Persatuan bapa dan Guru
menjadikan
masalah salah laku murid sebagai agenda tetap Mesyuarat
dan Mesyuarat Jawatankuasa Persatuan Ibu Bapa dan
Agung
Guru.