Anda di halaman 1dari 14

Channel telegram : Kerja Kursus Pengajian Am rasahati Channel

Nota Ringkas Struktur Semester 2, 2020- edisi 3

NOTA RINGKAS SOALAN STRUKTUR


(BAHAGIAN A) SEMESTER 2

BIL SOALAN JAWAPAN


PETUNJUK NEGARA MAJU DAN SEJAHTERA
1 Tujuh Aspek Utama petunjuk 1. Agama dan Kepercayaan
negara maju dan sejahtera 2. Ekonomi
3. Politik
4. Prasarana
5. sosial dan budaya
6. Ekologi
7. Sains dan teknologi

2 Ciri/ Petunjuk Negara Maju / 1 Sumber alam dimanfaatkan sepenuhnya


2 Dapat mengatasi masalah kependudukan
Petunjuk Prestasi Utama 3 Industri menjadi teras perekonomian dan berkembang dengan pesat
(KPI) Bagi Menunjukkan 4 Tingkat dan kualiti hidup masyarakat tinggi
Malaysia Mencapai Status 5 Kebanyakkan eksport adalah hasil industri dan perkhidmatan
Negara Maju 6 Kemudahan prasarana yang moden dan mencukupi
7 Kesedaran dan kepatuhan kepada undang-undang
(STPM 2015) 8 Tingkat pendidikan relatif tinggi
9 Tingkat pendapatan penduduk relatif tinggi
10 Tingkat kesihatan tinggi

3 Kepentingan Membina 1. Mensejahterakan Dan Membahagiakan Rakyat


Negara Maju Dan Sejahtera. 2. Meningkatkan Taraf Hidup Rakyat
3. Meningkatkan Jangka Hayat Rakyat
4. Mewujudkan Negara Bahagia
FOKUS 2020
5. Meningkatkan keupayaan sains dan teknologi

4 Faedah yang didapati/ kesan 1. Kadar kemiskinan rendah


apabila Negara Mencapai  Variasi pekerjaan di berbagai-bagai sektor membolehkan rakyat
Status Negara Maju memperoleh pekerjaan/pendapatan.
2. Tahap perkhidmatan kesihatan yang lebih berkualiti.
 Rakyat mendapat perkhidmatan kesihatan yang baik, cekap dan pantas.
 Jangka hayat rakyat panjang.
FOKUS 2020 3. Sistem pendidikan yang diiktiraf oleh dunia.
 Kualiti pendidikan bertambah baik.
 Peluang pendidikan bertambah kepada semua rakyat.
 Pendidikan terbuka kpd rakyat asing utk melanjutkan pelajaran.
4. Terbentuknya modal insan kelas pertama.
 Rakyat berfikiran terbuka dan dapat menerima perubahan.
 Rakyat berilmu pengetahuan tinggi dan berkemahiran.
5. Keadilan ekonomi dalam masyarakat.
 Pengagihan kekayaan negara secara adil dan saksama.
 Rakyat yang lemah diberi bantuan.
6. Pendapatan perkapita yang tinggi.
 Pendapatan yang tinggi memberi kualiti hidup rakyat yang tinggi
7. Kepelbagaian peluang ekonomi/pekerjaan.
 Peluang pekerjaan yang banyak dalam ekonomi dan dapat dinikmati
oleh semua rakyat.
8. Ekonomi yang berdaya saing.
 Ekonomi yang meningkat dan pelbagai.

5 Langkah untuk membina 1 Membina ekonomi berasaskan pengetahuan.


negara Malaysia maju dan Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktiviti, kreativiti, inovasi, dan fokus
sejahtera (umum) kepada bidang yang mempunyai daya saing yang tinggi.

FOKUS 2020 2 Meningkatkan sumber daya manusia.


Hal ini dapat dilaksanakan melalui penguasaan sains dan teknologi untuk
menghasilkan produk dan ciptaan baharu

1
Channel telegram : Kerja Kursus Pengajian Am rasahati Channel
Nota Ringkas Struktur Semester 2, 2020- edisi 3

3 Memperkukuh asas dan fundamental ekonomi negara dalam pelbagai


bidang.
Sebagai contoh bidang pendidikan, kesihatan, dan pertumbuhan baharu seperti
bioteknologi

4 Memperbaiki sistem penyampaian kerajaan .


Sistem yang baik akan menghasilkan tadbir urus baik dan kerajaan yang cekap
dalam pentadbirannya

5 Meningkatkan kualiti hidup rakyat.


Melalui pembinaan dan penyediaan prasarana yang lengkap dan moden seperti
perumahan, kesihatan, air bersih, elektrik, dan lain-lain

6 Mewujudkan kestabilan politik, ekonomi, dan sosial.


Kestabilan ini dapat dicapai dengan melakukan program ekonomi dan sosial
merentasi kaum, dan latarbelakang.

6. Melakukan Penghematan dan memperketat perbelanjaan negara.


Perbelanjaan negara harus di pantau dengan saksama.

6 Cara/Usaha Malaysia untuk 1. Meningkatkan kualiti hidup masyarakat


mencapai Status Negara Maju 2. Menjadikan industri dan perkhidmatan teras ekonomi negara
3. Menyediakan kemudahan prasarana yang moden dan mencukupi
4. Meningkatkan taraf pendidikan negara
FOKUS 2020 5. Meningkatkan tingkat pendapatan rakyat
6. Meningkatkan taraf kesihatan rakyat
7. Memanfaatkan sumber alam sepenuhnya
8. Mengatasi masalah kependudukan

7 Halangan untuk mencapai 1. Rapuhnya perpaduan negara, kesetiaan kepada negara, keharmonian dan
negara maju toleransi warga Malaysia.
2. Ketidaksediaan rakyat melakukan transformasi kehidupan sama ada dalam
bidang sosial, politik dan ekonomi.
FOKUS 2020
3. Kesukaran rakyat mengubah minda untuk menjadi minda kelas pertama
selaras kemudahan yang disediakan

8 Usaha kerajaan untuk menjadi 1. Meningkatkan pelaburan asing.


negara berpendapatan Kemasukan pelaburan asing membawa bersama teknologi yang terkini dan
tinggi canggih

(STPM 2013) 2. Membangunkan modal insan.


Bagi melahirkan modal insan yang mempunyai pelbagai kemahiran dan
berkualiti serta mampu memajukan negara.

3. Memperkasa insfrastruktur yang lengkap dan moden.


Mampu melonjakkan kegiatan ekonomi negara seperti jalan raya, air bersih,
elektrik dan telekomunikasi.

4. Merancakkan pertumbuhan ekonomi baru.


Bidang pertumbuhan baru seperti pelancongan, pendidikan dan perkhidmaan
dan sebagainya bagi membuka peluang pekerjaan baru.

Bukti rakyat Malaysia 1 Ekonomi berkembang.


dikatakan hidup dalam Pendapatan meningkat, Peluang ekonomi yang saksama, Kadar pengangguran
keadaan sejahtera dan berkurangan, Kadar kemiskinan menurun
harmoni
2 Kestabilan politik Malaysia.
(STPM U2014) Kebebasan demokrasi, kebebasan untuk bertindak, Perpaduan

3 Keselamatan rakyat terjamin.


Kadar jenayah berkurangan, Keamanan terpelihara dan terjamin
2
Channel telegram : Kerja Kursus Pengajian Am rasahati Channel
Nota Ringkas Struktur Semester 2, 2020- edisi 3

4 Kerancakan pembangunan sosial.


Kemudahan kesihatan, akses kepada pendidikan berkualiti, Pelbagai kemudahan
infrastruktur

Cara untuk membudayakan 1. Menjadikan harta intelek sebagai cagaran


inovasi dan kreativiti dan 2. Memantapkan penyelidikan dan pembangunan (R & D)
meningkatkan produktiviti 3. Menyemarak inovasi inklusif
dalam kalangan rakyat 4. Membangunkan program teknologi hijau
Malaysia

Ciri-ciri diri rakyat Malaysia 1. Yakin pada diri sendiri


bagi mencapai status negara 2. Mempunyai nilai moral dan etika yang kukuh
maju 3. Hidup dalam masyarakat yang demokratik
4. Liberal dan bertolak ansur
5. Penyayang.
6. Adil dan saksama.
7. mampu bersaing dan berdaya maju dalam ekonomi.

WAWASAN 2020

Matlamat Wawasan 2020 Menjadikan Malaysia sebuah negara yang benar-benar maju dari segi ekonomi,
politik, sosial, kerohanian dan kebudayaan mengikut acuannya sendiri
menjelang tahun 2020.

Ciri Masyarakat Tahun 2020 1. Masyarakat yang mempunyai nilai moral dan etika yang kukuh
2. Masyarakat yang liberal dan bertolak ansur
3. Masyarakat penyayang
FOKUS 2020 4. Masyarakat adil dan saksama
5. Masyarakat progresif dan makmur

9 Cabaran untuk mencapai 1. Mewujudkan negara Malaysia yang bersatu padu yang mempunyai matlamat
negara maju. yang serupa dan dikongsi bersama-sama.
2. Mewujudkan masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan maju dan yakin pada
diri sendiri (jati diri)
(STPM 2014) 3. Mewujudkan masyarakat demokratik yang matang.
4. Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika tinggi dari kepercayaan
beragama.
5. Mewujudkan masyarakat yang liberal dan bertolak ansur dalam konteks pelbagai
kaum.
6. Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif dalam menyumbang kemajuan
sains dan teknologi.
7. Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi terhadap orang
lain.
8. Mewujudkan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi dan sanggup
berkongsi kekayaan tanpa mengira kaum
9. Mewujukan masyarakat makmur, dinamik, kental menghadapi cabaran
mendatang

Isu yang berbangkit untuk 1. Pembentukan satu negara Bangsa Malaysia


Malaysia mencapai taraf Rakyat tidak diidentifikasikan melalui kaum atau keturunan. Rakyat mempunyai
negara maju satu pemikiran terhadap satu negara dan bangsa.

2. Mewujudkan sebuah negara perindustrian


(STPM U2019) Mengubah corak ekonomi daripada pertanian kepada perindustrian dan
melahirkan masyarakat pencipta.

3. Mewujudkan Keadilan ekonomi dan sosial


memastikan setiap golongan masyarakat menerima bantuan dan tidak tercicir.
Konsep kesakmaan.

3
Channel telegram : Kerja Kursus Pengajian Am rasahati Channel
Nota Ringkas Struktur Semester 2, 2020- edisi 3

4. Pengamalan Moral dan etika


Menekankan nilai-nilai moral dan etika untuk menjamin kesejahteraan /
keharmonian. Pengamalan nilai-nilai murni menjadi faktor penghalang
penyalahgunaan kemahiran dan kekayaan yang dimiliki.

5. Pembangunan masyarakat berasaskan sistem kekeluargaan


Kekuatan dan kemajuan bermula dalam institusi keluarga dan masyarakat
kerana keluarga dan masyarakat adalah asas pembinaan negara.
Tonggak Utama Dalam 1. 1Malaysia : Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan.
Transformasi Negara Bagi 2. Program Transformasi Kerajaan.
Mencapai Wawasan 2020 3. Program Transformasi Ekonomi.
4. Rancangan Malaysia Ke-10 dan Rancangan Malaysia Ke-11.

Potensi/ kelebihan Malaysia 1. Ekonomi Malaysia berpandukan eksport dan berasaskan pengetahuan dan
menjadi negara maju pada berintensifkan modal.
tahun 2020 2. Dasar kerajaan sedia ada yang menggalakkan pertumbuhan dan
mempelbagaikan corak ekonomi
3. Sistem pendidikan dan latihan yang mengutamakan pembentukan modal
insan yang kompeten dan bermoral tinggi

Pendekatan Kerajaan untuk 1. Melahirkan modal insan kelas pertama


mencapai Wawasan 2020 2. Menjadikan Malaysia destinasi pelaburan antarabangsa
3. Memperkasa sistem pengangkutan awam dan perhubungan domestik dan
antarabangsa
4. Menwujudkan persekitaran kondusif bagi menggerakkan pertumbuhan ekonomi
FOKUS 2020 5. Membentuk negara perindustrian
6. Membentuk sebuah negara bangsa
7. Keadilan ekonomi dan sosial

Langkah kerajaan bagi 1. Menyediakan biasiswa pendidikan


memastikan wawasan 2020 untuk menggalakkan rakyat melanjutkan pelajaran dalam bidang-bidang
dapat dicapai. saintifik dan teknikal
Seperti: Bidang teknologi maklumat, kejuruteraan, bioteknologi

FOKUS 2020 2. Meningkatkan bidang penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam


pelbagai bidang
R & telah banyak memberi sumbangan terhadap hasil pengeluaran terutama
tanaman komoditi
Mengalakkan institusi penyelidikan menjalankan kajian dalam pelbagai bidang

3. Membangunkan infrastruktur berteknologi tinggi


Contoh: Putrajaya yang dilengkapi teknologi komunikasi dan insfrastruktur
maklumat terkini, Sistem pengangkutan moden seperti monorel, komuter, ERT
Menwujudkan MEASAT dan Terowong SMART dan menghantar Angkasawan
Pertama Negara
Semua usaha ini dapat memprcepatkan dan menjadi pemangkin pembangunan
negara ke arah wawasan 2020.

4. Membangunkan modal insan berkemahiran tinggi


Generasi hadapan merupakan aset insani Malaysia yang paling penting dalam
usaha kerajaan merealisasikan kewujudan sebuah Negara Bangsa yang maju,
cemerlang, gemilang dan terbilang
Negara sentiasa berusaha menyediakan tenaga kerja berwibawa yang
berbekalkan ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang, termasuk sains dan
teknologi

5. Meningkatkan pelaburan dalam negara.

6. Reformasi pendidikan
Pendidikan yang beretika yang berasaskan nilai-nilai sejagat harus disuburkan
dalam sistem pendidikan negara.

4
Channel telegram : Kerja Kursus Pengajian Am rasahati Channel
Nota Ringkas Struktur Semester 2, 2020- edisi 3

MALAYSIA MAJU DAN SEJAHTERA :


AGAMA DAN KEPERCAYAAN
Kepentingan keharmonian 1 Memainkan fungsi kawalan sosial. Kebanyakkan agama di dunia menyarankan
agama kepada negara kepada kebaikan. Mendidik manusia supaya memelihara keharmonian dan
Malaysia kesejahteraan hidup.
2 Menjadi garis panduan dan cara hidup dalam kehidupan manusia
3 Dapat melahirkan pemimpin yang mengamalkan nilai-nilai murni dalam
FOKUS 2020 kehidupan
4 Nilai-nilai murni yang diamalkan dapat melahirkan ahli akademik, ahli
cendekiawan dan orang yang bijaksana
5 Menjadikan negara ini sebagai satu bangsa dan negara yang berdaulat
6 Agama sentiasa mengigatkan manusia untuk melakukan sesuatu perkara tanpa
mengabaikan kepentingan orang lain

Cabaran yang dihadapi 1. Ajaran sesat atau songsang


berkaitan agama 2. Golongan Ekstremis agama
3. Jenayah kebenciaan agama

Peranan agama kepada a) Asas pembentukan nilai-nilai murni


manusia Sudah menjadi fitrah manusia yang suka akan kebaikan, keamanan dan
kedamaian . Dengan adanya agama seseorang manusia itu akan terdidik
dengan sifat –sifat terpuji seperti hormatakan orang tua , jujur ,ikhlas,
amanah, tidak menipu,hormati ibu bapa, guru dan sebagainya.

b) Sumber undang-undang dan pemerintahan Negara


Malaysia merupakan sebuah Negara Islam dan termaktub dalam Perkara 3
Prlembagaan Persekutuan. Sebelum kedatangan Islam , Tanah Melayu telah
mempraktikkan Islam sebagai agama masyarakat melayu . Kini agama Islam
telah dijadikan asas dalam sistem pentadbiran dan pemerintahan Negara.

c) Identiti
Agama secara tidak langsung telah memberi identiti kepada penganutnya .
Agama Islam telah memberikan identiti kepada masyarakat melayu di mana
agama Islam telah menjadi asas kepada cara berpakaian,
perlakuan,kesenian, adat, pemikiran dan seluruh gaya hidup orang Melayu.

d) Kebudayaan dan kesenian


Secaraamnya agama telah membentuk kebudayaan dan kesenian bangsa .
Agama dan budaya sebagaimana yang diterangkan di atas mempunyai
kaitan antara satu sama lain.

e) PembentukanTamadun
Sesebuah tamadun diukur kemunculan, kejatuhan dan kegemilangan adalah
berdasarkan agama . Semua tamadun yang wujud di dunia ini di mulai
dengan amalan keagamaan. Kegemilangan sesuatu tamadun ialah kerna
kepatuhan masyarakat tersebut kepada agama dan kejatuhan sesuatu
tamadun juga disebabkan oleh kurangnya pegangan agama oleh sesuatu
masyarakat.

f) Kewujudan semangat patriotitik


Agama secara khususnya memainkan peranan penting dalam menaikkan
semangat nasionalisme atau patriotisme masyarakat . Orang yang
mempertahankan agama dan Negara dikira mati syahid.

g) Memupuk perpaduan dalam masyarakat


Jika menggunakan agama Islam sebagai contoh, terdapat banyak dalil –dalil
dalam Al-Quran dan hadis yang menyuruh hamba-hambanya agar berbuat
baik sesame manusia , tolong-menolong , bertolak ansur , bekerjasama
antara manusia tanpa mengira bangsa dan keturunan mahu pun agama yang
dianuti . Islam menggalakkan seluruh umat manusia agar saling kenal-
mengenali antara satu sama lain dan menjauhkan diri daripada
persengketaan.

5
Channel telegram : Kerja Kursus Pengajian Am rasahati Channel
Nota Ringkas Struktur Semester 2, 2020- edisi 3

Usaha kerajaan bagi 1. Menghargai kepelbagaian


mewujudkan keharmonian iaitu menghormati pelbagai agama, saling memahami agama dan budaya
antara penganut agama di masyarakat di Malaysia selain daripada agama yang diamalkannya
negara ini.
2. Penguatkuasaan undang-undang.
Pihak kerajaan boleh mengenakan pelbagai peruntukan undang-undang bagi
mengekang pihak tertentu yang memainkan sentimen agama untuk meraih
kepetingan peribadi.

3. Menganjurkan muzakarah atau dialog antara agama dalam kalangan


pemimpin-pemimpin agama.

4. Melalui Pendidikan.
Sistem pendidikan Malaysia memuatkan pengetahuan tentang aspek keagamaan
dan kepercayaan melalui mata pelajaran Pendidikan Sivik, Agama dan Moral.

MALAYSIA MAJU DAN SEJAHTERA:


EKONOMI
Ciri ekonomi negara tahun 1 Berpandukan pasaran
2020 2 Memiliki tadbir urus yang baik
3 Mapan
FOKUS 2020 4 Berintegrasi serantau
5 Ekonomi berpendapatan tinggi

Petunjuk kemajuan ekonomi 1. Pendapatan Negara kasar


Malaysia 2. Menentukan sendiri hala tuju ekonomi
3. Kemajuan fizikal
(STPM U2016) 4. Kesejahteraan hidup rakyat
5. Komitmen kerajaan terhadap keselesaan rakyat
6. Berinteraksi dengan kumpulan ekonomi dunia
7. Peluang pekerjaan meningkat
8. Pendapatan meningkat
9. Menjadi negara Industrialisasi

Tiga tahap Ekonomi Malaysia 1. Ekonomi berasaskan buruh (Intensif buruh)


2. Ekonomi berasaskan Modal (Intensif modal)
3. Ekonomi berasaskan Pengetahuan (K- ekonomi)

Usaha Rakyat untuk menjadi 1. Mewujudkan daya keusahawanan yang tinggi.


Masyarakat yang mempunyai 2. Menggunakan teknologi tinggi
ekonomi bersaing, dinamik, 3. Menyelesaikan masalah dengan rasional/bijak
giat dan kental 4. Melaksanakan tanggungjawab sosial
5. Mengutamakan kecemerlangan dalam melakukan pekerjaan
6. Bekerja dengan tekun

Usaha-usaha kerajaan untuk 1. Menarik kemasukan pelabur asing.


memajukan bidang a. Cth: pengecualian cukai, mewujudkan kawasan perdagangan bebas dan
perindustrian di negara ini menyediakan kemudahan infrastruktur yang sempurna
2. Mencari pasaran baru yang lebih luas.
a. Keutamaan di negara sedang membangun yang berpotensi
b. Permintaan luas mendorong pengilang menambah pengeluaran
c. Menyertai ekspo-ekspo antarabangsa bagi mempamerkan barangan
malaysia
3. Menyediakan tenaga buruh mahir.
a. Tahap kepakaran tinggi dapat meningkatkan produktiviti dan
meminimumkan kos pengeluaran dan meninggikan kualiti barangan
b. Mewujudkan ipt dan pusat latihan teknikal
4. Menggiatkan penyelidikan dan pembangunan (P & P)
a. Membolehkan barangan malaysia menembusi pasaran antarabangsa
b. Memperkenalkan teknik pengeluaran baru dan barangan bermutu
tinggi

6
Channel telegram : Kerja Kursus Pengajian Am rasahati Channel
Nota Ringkas Struktur Semester 2, 2020- edisi 3

5. Mewujudkan iklim pelaburan yang menggalakkan


a. Mewujudkan dasar pelaburan yang mesra pelabur
b. Kemudahan infrastruktur yang sempurna
6. Menjamin kestabilan politik
a. boleh menggugat kepercayaan pelabur jika negara tidak aman.

Langkah membina negara 1 Menyuburkan sektor swasta


maju dan sejahtera melalui 2 Membangunkan tenaga kerja berkualiti dan mengurangkan kebergantungan
Ekonomi. terhadap pekerja asing
3 Mewujudkan ekonomi domestik yang berdaya saing
4 Mengukuhkan sektor awam
FOKUS 2020
5 Melaksanakan tindakan alternatif yang telus dan mesra pasaran
6 Membina infrastruktur berasaskan pengetahuan
7 Meningkatkan sumber pertumbuhan
8 Memastikan kebolehmampanan pertumbuhan

MALAYSIA MAJU DAN SEJAHTERA:


POLITIK
Indikator/ petunjuk penentu 1. Integrasi kaum
kestabilan politik 2. Pemerintahan yang bertanggungjawab
3. Keupayaan memimpin
(STPM 2018U) 4. Amalan demokrasi
5. Modal insan berkualiti

Kepentingan politik yang 1. Pelaburan asing meningkat.


stabil kepada negara 2. Meningkatkan imej negara.
3. Menjamin Keselamatan negara.
(STPM 2015U) 4. Memajukan ekonomi negara.
5. Dasar pendidikan lebih inovatif.

Faktor berlakunya 1. Penduduk berbilang kaum, bangsa dan agama.


kepelbagaian parti politik di Masing-masing ada pemikiran kepentingan kaum sendiri.
Malaysia.
2. Amalan demokrasi yang diamalkan.
FOKUS 2020 Menubuhkan parti yang difikirkan boleh mengatasi permasaalahan kaum
tertentu

Maksud politik perkauman 1. Faktor ras dan etnik.


Memainkan peranan yang penting mencorakkan rupa bentuk politik Malaysia.
2. Sifat masyarakat majmuk dan kecenderungan mereka untuk berkonflik.
Hal ini kerana mempunyai asas agama, budaya dan bahasa yang berbeza-beza.

Cabaran Politik Di Malaysia. 1. Tuntutan kaum melebihi tuntutan negara.


2. Status sosioekonomi yang berbeza antara kaum
FOKUS 2020 3. Pemimpin politik menggunakan elemen perkauman untuk mendapatkan
sokongan.

Bagaimana membina Negara 1. Membentuk persefahaman antara pemimpin.


Maju Melalui Politik Pemimpin politik hendaklah berpolitik secara sihat mengikut lunas demokrasi
dan perlembagaan serta beretika.

2. Penggunaan undang-undang yang lebih berat


kepada masyarakat yang melanggar larangan-larangan yang dicatat dalam
perlembagaan. Khususnya menyentuh tentang hal-hal sensitif seperti bahasa,
agama, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera dan Kedaulatan raja-
raja Melayu.

3. Memupuk nilai-nilai sosial yang tinggi.


Budaya berbudi bahasa, bertolak ansur, tolong menolong boleh merapatkan
perbezaan dan perpaduan rakyat.

7
Channel telegram : Kerja Kursus Pengajian Am rasahati Channel
Nota Ringkas Struktur Semester 2, 2020- edisi 3

4. Semua kaum diasimilasikan.


Samada menerusi paksaan atau dominasi kaum majoriti terhadap kaum minoriti.
5. Membentuk dasar-dasar negara yang relevan.
Dasar Ekonomi Baharu, Dasar Pelajaran Kebangsaan dan Dasar Kebudayaan
Kebangsaan

Cabaran keselamatan dan 1 Masalah demonstrasi.


keamanan. 2 Pencerobohan sempadan negara.
2 Kemasukan pekerja asing tanpa kawalan.
3 Pemerdagagan manusia
FOKUS 2020 4 Penguatkuasaan yang tidak tegas

MALAYSIA MAJU DAN SEJAHTERA:


PRASARANA
Kemudahan prasarana 1. Prasarana kebajikan/perkhidmatan.
dikategorikan kepada dua 2. Prasarana bersifat keuntungan/ ekonomi
kategori.

Contoh prasarana 1 Sekolah


kebajikan/ perkhidmatan 2 Hospital
3 Perpustakaan
4 Pengangkutan
5 Bekalan air
6 Bekalan elektrik

Contoh Prasarana Ekonomi 1. Pelabuhan


2. Jalan raya/ Lebuh raya
3. Lapangan terbang
4. Pengangkutan keretapi

Manfaat/ Kesan kemajuan 1 Dapat menggambarkan kemajuan sesebuah negara


prasarana dalam negara 2 Menggalakkan pertumbuhan ekonomi
3 Memberikan keselesaan hidup kepada rakyat.
FOKUS 2020 4 Menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat

Objektif kerajaan memajukan 1. Memastikan peruntukan yang mencukupi disediakan selaras dengan keutamaan
kemudahan awam dalam Plan sektor
Transformasi Kerajaan. 2. Memastikan perkhidmatan pengangkutan dan perhubungan serta kemudahan-
kemudahan awam mencukupi, efisien dan keberkesanan kos serta dapat
disediakan secara kompetitif.
3. Mengawasi dan menyelaras rancangan-rancangan dan projek dapat
dilaksanakan dan disiapkan sebagaimana yang dirancangkan

Cabaran menyediakan 1 Memerlukan peruntukan kewangan yang besar/ tinggi.


prasarana 2 Wujudnya penerokaan sumber alam sehingga boleh mendatangkan
pencemaran. Hal ini boleh menjejaskan ekologi.
3 Sikap pengguna yang melakukan kegiatan vandelisme atau merosakkan
harta benda awam seperti telefon dan tandas awam.
FOKUS 2020 4 Sambutan masyarakat terhadap sesetengah prasarana yang disediakan
kadangkala mengecewakan.
5 Terdapat prasarana atau kemudahan awam seperti tempat menunggu bas dan
tempat perniagaan terabai (projek gajah putih).

Langkah Kerajaan Untuk 1 Menambahkan jumlah kemudahan kesihatan/ hospital/ klinik kesihatan/ pusat
Meningkatkan Prasarana kesihatan/ klinik 1Malaysia/ klinik pergigian/ klinik bergerak
Kesihatan 2 Menambah baik nisbah personel kesihatan kepada penduduk
3 Meningkat peruntukan untuk prasarana kesihatan
FOKUS 2020 4 Menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan kesihatan
5 Menaik taraf kemudahan penjagaan kesihatan
6 Melaksanakan eHealth bagi menyepadukan ICT kesihatan

8
Channel telegram : Kerja Kursus Pengajian Am rasahati Channel
Nota Ringkas Struktur Semester 2, 2020- edisi 3

Petunjuk Prestasi Utama 1. Penduduk memiliki kualiti hidup yang tinggi


(KPI) Bidang Kesihatan/ 2. Kesedaran masyarakat akan kepentingan kesihatan juga tinggi
3. Pembangunan prasarana kesihatan yang berkualiti disediakan
Bukti rakyat Malaysia 4. Tahap kesihatan yang tinggi / berkualiti
mempunyai tingkat kesihatan 5. Angka kematian penduduk yang rendah
yang tinggi. 6. Angka jangka hayat penduduk yang tinggi
FOKUS 2020 7. Angka kematian bayi yang rendah

MALAYSIA MAJU DAN SEJAHTERA:


SOSIAL DAN BUDAYA
1 Budaya melambangkan identiti dan imej negara
Kepentingan Budaya Dalam 2 Dapat mempamerkan kreativiti dan warisan bangsa
Membina Negara Maju Dan 3 Menonjolkan keunikan tersendiri
Sejahtera 4 Menjana ekonomi negara
5 Memupuk perpaduan
FOKUS 2020 6 Menjadi panduan dan iktibar kehidupan
7 Memperkenal dan mewariskan kepada generasi akan datang
8 Meluaskan pengetahuan dan menajamkan fikiran
9 Membentuk jati diri
Alasan Yang Menunjukkan 1. Peningkatan kemudahan kesihatan / tahap kesihatan yang tinggi
Berlakunya Pembangunan 2. Peningkatan akses kepada pendidikan berkualiti
Sosial Di Malaysia 3. Peningkatan kemudahan infrastruktur/ prasarana yang lengkap /moden
4. Peningkatan kadar celik ICT.

Alasan/ bukti rakyat 1. Ekonomi Malaysia berkembang pesat ekoran peningkatan pendapatan negara
Malaysia dikatakan hidup hasil daripada usaha kerajaan mempelbagaikan ekonomi negara
dalam keadaan sejahtera dan 2. Kestabilan politik melalui perpaduan kaum
harmoni 3. Keselamatan rakyat terjamin ekoran penurunan kadar jenayah kerana terdapat
peluang pekerjaan yang banyak
(STPM U2014) 4. Kerancakan pembangunan sosial dengan kepelbagaian kemudahan kesihatan
dan prasarana
Langkah kerajaan 1. Meningkatkan pendapatan rakyat luar bandar
mensejahterakan rakyat 2. Memperluaskan perkhidmatan awam
3. Membanteras jenayah
FOKUS 2020 4. Menyediakan persekitaran yang bersih dan kurang pencemaran
5. Menyediakan kemudahan prasarana yang lengkap dan moden

Komponen Yang Diambil Kira 1. Pendidikan


Dalam Indeks Kualiti Hidup 2. Pengangkutan dan komunikasi
Malaysia (IKHM) 3. Perumahan
4. Kebudayaan dan hiburan
5. Pendapatan dan pengagihan
6. Keselamatan awam
7. Kesihatan

Langkah untuk 1. Meningkatkan pendidikan berkualiti.


membangunkan modal 2. Mentransformasikan sistem pendidikan.
insan ke arah malaysia 3. Meningkatkan kemahiran rakyat melalui penubuhan pusat-pusat kemahiran
mencapai status negara maju 4. Meningkatkan kepakaran dengan membawa pulang pakar-pakar tempatan yang
bertugas di luar negara.
(STPM 2014) 5. Meningkatkan nilai dan etika kerja dengan menerapkan nilai integriti.

MALAYSIA MAJU DAN SEJAHTERA:


EKOLOGI
Kepentingan ekologi dalam 1. Modifikasi iklim
membina negara maju dan 2. Mengawal hakisan tanah
sejahtera 3. Membantu pergerakan kitar oksigen dan nitrogen
4. Nilai perubatan
5. Bekalan bahan mentah kepada manusia
FOKUS 2020
6. Tempat riadah
7. Nilai intrinsik
8. Pengekalan kitar hidrologi
9
Channel telegram : Kerja Kursus Pengajian Am rasahati Channel
Nota Ringkas Struktur Semester 2, 2020- edisi 3

Langkah Kerajaan Untuk 1. Meningkatkan pendidikan alam sekitar dalam kalangan anggota masyarakat
Mendidik Masyarakat 2. Menyiarkan propaganda/ dasar kerajaan mengenai alam sekitar melalui
Menjayakan Kempen Cintai media massa
Alam Sekitar. 3. Mewajibkan pengasingan sisa pepejal dari rumah/kawasan perumahan
4. Meningkatkan penguatkuasaan undang-undang alam sekitar
5. Menggalakkan penggunaan produk mesra alam
FOKUS 2020
6. Memperkenalkan teknologi hijau

Langkah dalam membina 1. Memelihara habitat flora dan fauna supaya tidak berlaku kepupusan spesies
negara maju dan sejahtera 2. Menjaga kawasan tadahan hujan
melalui Ekologi 3. Menyediakan sumber makanan kepada haiwan dan tumbuhan supaya dapat
meningkatkan ekonomi negara yang mengusahakan penternakan dan pertanian
4. Meningkatkan hasil kraf tangan dan ubatan supaya dapat dijual sebagai bahan
produktiviti tambahan negara
5. Memelihara dan memulihara tempat rekreasi semula jadi dan buatan manusia
dan meningkatkan pelancongan
6. Mengekalkan khazanah hutan flora dan fauna untuk generasi masa depan
7. Ekosistem daratan terutamanya hutan-hutan dapat menggalakkan pengumpulan
hasil hutan seperti rotan
8. Menggunakan sumber hasil hutan untuk perubatan seperti tongkat ali dan kacip
fatimah
9. Mempertingkatkan sektor pelancongan atau ekopelancongan.

Cara untuk memastikan 1. Mengurangkan aktiviti penebangan pokok


kelestarian alam sekitar 2. Mengelakkan pembakaran terbuka
negara terus terpelihara 3. Menjaga kebersihan alam sekitar
4. Menggunakan sumber tenaga alternatif.
(STPM 2016U)

RUKUN NEGARA

Prinsip Rukun Negara 1 Kepercayaan kepada Tuhan.


Berpegang kepada agama
2 Kesetiaan kepada Raja dan Negara
Sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan
3 Keluhuran Perlembagaan
Perlembagaan sumber undang-undang tertinggi
4 Kedaulatan Undang-Undang
Mematuhi / mempertahankan undang-undang
5 Kesopanan dan Kesusilaan
Keperibadian bangsa dan nilai-nilai murni

Objektif Rukun Negara 1. Untuk/ dapat mencipta satu masyarakat yang adil
 Supaya kemakmuran negara dapat dinikmati bersama-sama secara adil dan
(STPM 2015)-Struktur saksama.
(STPM U2018)-Esei  Semua anggota masyarakat mempunyai peluang yang sama untuk menikmati
kekayaan negara.

2. Untuk/dapat mencapai perpaduan lebih erat


 Semua rakyat mendukung cita-cita yang sama iaitu membentuk satu bangsa dan
negara.
 Dengan ini menganggap diri mereka sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira
keturunan dan kepercayaan masing-masing.

3. Untuk/dapat memelihara cara hidup demokratik


 Dengan adanya Rukun Negara, rakyat ada garis panduan yang dapat
menghindari mereka melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan keharmonian
hidup dalam kalangan penduduk yang berbilang kaum.
 Kepentingan negara hendaklah diutamakan lebih daripada kepentingan kaum
atau sesuatu pihak.

10
Channel telegram : Kerja Kursus Pengajian Am rasahati Channel
Nota Ringkas Struktur Semester 2, 2020- edisi 3

4. Untuk/dapat membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi


kebudayaan.
 Membentuk sikap yang liberal terhadap kepelbagaian tradisi kaum.
 Dengan sikap ini kaum-kaum di Malaysia bebas mengamalkan agama, adat resam
dan kebudayaan masing-masing sesuai dengan matlamat perpaduan negara

5. Untuk/dapat membina sebuah masyarakat progresif dengan menggunkan


sains dan teknologi.
 Masyarakat progresif yang hendak diwujudkan merupakan satu masyarakat
yang bergerak maju sejajar dengan kemajuan sains dan teknologi.
 Menjadikan Malaysia sebuah negara maju sebagaimana matlamat Wawasan
2020.

Bagaimana Rukun Negara 1. Mencipta satu masyarakat yang adil supaya kemakmuran negara dapat
boleh menjadikan Malaysia dinikmati bersama-sama secara adil dan saksama.
sebagai sebuah negara yang a. Supaya kemakmuran negara dapat dinikmati bersama-sama
maju b. Semua anggota masyarakat mempunyai peluang yang sama

2. Mewujudkan masyarakat yang memelihara cara hidup demokratik


a. Perlembagaan negara menjamin kebebasan hak asasi
FOKUS 2020 b. Kepentingan negara hendaklah diutamakan lebih daripada kepentingan
peribadi

3. Melahirkan masyarakat yang mencipta perpaduan yang lebih erat dalam


kalangan seluruh masyarakat
a. Mendukung untuk membentuk satu bangsa dan negara
b. Menggangap diri mereka sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira
keturunan dan kepercayaan masing-masing.

4. Membentuk masyarakat yang bersifat liberal terhadap tradisi kebudayaan


yang kaya dan berbagai-bagai corak
a. Liberal terhadap tradisi kebudayaan kaum lain
b. Masyarakat bebas mengamalkan agama, ada resam dan kebudayaan
masing-masing.

5. Membina sebuah masyarakat prograsif dengan menggunakan sains dan


teknologi moden
a. Satu masyarakat yang bergerak maju sejajar dengan kemajuan sains
dan teknologi moden yang akhirnya menjadikan Malaysia sebagai
sebuah negara maju.

Rasional penggubalan Rukun 1 Wujudnya situasi yang menggugat perpaduan negara


Negara 2 Cabaran globalisasi
3 Penularan budaya liberalisasi
FOKUS 2020 4 Wujudnya tindakan yang menggugat institusi beraja
5 Wujudnya tindakan yang mempersoalkan perlembagaan

Faktor Rukun Negara 1. Kurang Penghayatan oleh masyarakat.


terpinggir 2. Kurang kesedaran rakyat pelbagai kaum tentang hidup dalam suasana harmoni
3. Kurangnya jati diri masyarakat.
FOKUS 2020 4. Kurang memahami sejarah pembentukan Rukun Negara.

Langkah untuk 1. Meningkatkan kesedaran/kempen kesedaran


meningkatkan penghayatan  Untuk menanamkan dan menghayati prinsip Rukun Negara dalam diri individu.
dan pengamalan Rukun  Contoh : kempen “Bersama Menghayati Rukun Negara”
Negara.
2. Melalui pendidikan
FOKUS 2020  Di sekolah dan pusat pengajian tinggi.
 Contoh : Penerapan prinsip Rukun Negara melalui mata pelajaran Sivik dan
Kewarganegaraan dan Pendidikan Moral.

2. Melalui media massa

11
Channel telegram : Kerja Kursus Pengajian Am rasahati Channel
Nota Ringkas Struktur Semester 2, 2020- edisi 3

 Media elektronik dan media cetak menyiarkan iklan, artikel atau program yang
memberi kesedaran kepada penonton dan pembaca tentang kepentingan
menghayati prinsip Rukun Negara.

3. Melalui peranan ibu bapa


 Ibu bapa bertanggungjawab mendidik dan memastikan anak-anak memahami
dan mematuhi prinsip Rukun Negara sejak kecil hinggalah dewasa.

Langkah Kerajaan Untuk 1. Menubuhkan Kelab Rukun Negara di peringkat sekolah


Memperkukuh Penghayatan  Memperkenalkan Rukun Negara kepada murid.
Prinsip Rukun Negara Dalam  Menyemai prinsip-prinsip yang terkandung dalam Rukun Negara dalam
Kalangan Generasi Muda kalangan murid.
 Mempertingkatkan kesedaran dan pemahaman murid tentang kepentingan
Rukun Negara kepada negara.
 Mendidik murid supaya memahami, menghayati dan mengamalkan Rukun
FOKUS 2020 Negara.
 Menyemai dan mempertingkatkan semangat perpaduan dalam kalangan murid
berasaskan toleransi dan kerjasama antara kaum.

2. Menubuhkan Sekretariat Rukun Negara di peringkat universiti.


 memperkaya pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan
mahasiswa terhadap prinsip-prinsip Rukun Negara.
 Menjadi `platform' berkesan untuk menyemai dan memperkukuhkan semangat
patriotisme dalam kalangan mahasiswa.
 Meningkatkan kesedaran mahasiswa untuk mempraktikkan prinsip Rukun
Negara dalam kehidupan seharian.

3. Memperkenalkan konsep 1Malaysia untuk memperkukuh hubungan


kaum.
 Generasi muda perlu menerima agama, budaya dan adat resam yang diamalkan
oleh kaum lain.
 Memupuk prinsip-prinsip kenegaraan berasaskan Perlembagaan Persekutuan
dan Rukun Negara.
 Mempunyai semangat prinsip keadilan sosial tanpa mengira latar belakang
agama dan kaum.

Kesan Pembentukan Rukun 1. Mewujudkan dan menguatkan perpaduan kaum


Negara Masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum bersatu padu bagi
bersama-sama memajukan negara.

2. Memelihara amalan sistem demokrasi


FOKUS 2020 Perlembagaan Malaysia menjamin bahawa pentadbiran negara mesti
dilaksanakan secara demokrasi.

3. Melahirkan sebuah masyarakat adil


Setiap kaum dilayan sama dalam pelbagai bidang dan tiada kaum yang terpinggir
dengan arus kemajuan negara.

4. Menjamin sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan pelbagai kaum


Setiap kaum mempunyai budaya dan kepercayaan yang berbeza yang bebas
diamalkan dalam negara.

5. Membina masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan


teknologi serta mengamalkan nilai-nilai kerohanian
Kerajaan memberi penekanan kepada kemajuan pendidikan dengan memberi
penekanan dalam bidang sains dan teknologi untuk memajukan negara.

Cabaran Bagi Merealisasikan 1. Memastikan keharmonian negara berkekalan

12

FOKUS 2020
Channel telegram : Kerja Kursus Pengajian Am rasahati Channel
Nota Ringkas Struktur Semester 2, 2020- edisi 3

Prinsip Rukun Negara  Terdapat pengaruh luar yang sering cuba menggugat keamanan negara.
 Rakyat yang tidak mematuhi prinsip Rukun Negara dianggap tidak menghormati
rakyat Malaysia yang lain.

2. Memastikan perpaduan negara terus utuh


• Rakyat yang berbilang kaum, mempunyai budaya dan agama yang berbeza perlu
hormat menghormati antara satu sama lain.
• Rakyat yang mementingkan diri sendiri dan tidak menjaga sensitiviti orang lain
boleh mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kalangan rakyat seluruhnya

3. Memastikan kontrak sosial terus dipatuhi


 Kontrak sosial adalah kunci keamanan Malaysia.
 Rakyat tidak perlu mempersoalkan kontrak sosial yang telah dipersetujui oleh
pemimpin-pemimpin setiap kaum.

4. Mewujudkan masyarakat yang berpegang teguh kepada ajaran agama


• Ajaran sesat, liberalisasi, ektremis agama.

5. Mendaulatkan institusi raja-raja


 Institusi kesultanan dan beraja

6. Melahirkan masyarakat yang bermoral dan beretika


 Mewujudkan rasa saling menghormati / memahami.

7. Mempertahankan kemuliaan / kesucian Perlembagaan


 Menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran perlembagaan
 Melindungi hak asasi
 Memberi perlindungan kepada setiap rakyat akan hak asasi mereka

Prinsip Kepercayaan kepada


Tuhan:
FOKUS 2020 1. Sebagai unsur penting dlm membentuk rohani masyarakat dan asas membina
keharmonian dan perpaduan
1. Kepentingannya. 2. Dapat melahirkan rakyat yang taat kepada agama dan percaya kepada Tuhan.
3. Rakyat dapat melahirkan jati diri yang tinggi melalui penghayatan Rukun Negara

1. Menjadi benteng daripada tingkah laku yang negatif


2. Bagaimana prinsip ini 2. Membantu masyarakat memikirkan bahawa mereka mempunyai amanah yang
dapat membentuk besar
peribadi masyarakat 3. Memberi kekuatan untuk bersabar dalam melakukan sebarang tindakan
4. Melatih masyarakat supaya sentiasa bersyukur

1. Melahirkan masyarakat yang saling menghormati walaupun berbeza agama


2. Mewujudkan masyarakat yang berpegang teguh kepada nilai-nilai agama
3. Kesan Kepada 3. Memupuk nilai kejujuran dan amanah dalam diri masyarakat
Masyarakat 4. Membentuk masyarakat yang mempunyai jati diri yang menolak ajaran agama
yang songsang / sesat

1. Mengukuhkan modal insan negara


2. Meningkatkan integrasi dan perpaduan tanpa mengira perbezaan agama
4. Kesan Kepada Negara 3. Mengekalkan keamanan/keharmonian/ ketenteraman negara
4. Meningkatkan imej negara
5. Mengekalkan kedaulatan negara

1. Keharmonian hidup rakyat terjejas


 Kurang pegangan agama sebagai panduan hidup.
5. Kesan jika kurang  Kurang toleransi antara agama.
dihayati Dalam Kalangan
Masyarakat 2. Runtuhnya jati diri rakyat
 Rakyat mudah terpengaruh dengan unsur negatif.
 Tidak dapat membezakan antara perbuatan baik dan buruk.

13
Channel telegram : Kerja Kursus Pengajian Am rasahati Channel
Nota Ringkas Struktur Semester 2, 2020- edisi 3

3. Lunturnya sikap saling menghormati dalam kalangan masyarakat


 Wujudnya persengketaan.
 Pengabaian golongan tua / kanak-kanak / wanita.

4. Berleluasanya masalah sosial.


 Mudah terjerumus dalam masalah sosial kerana pegangan agama yang lemah.
 LGBT, sumbang mahram dan pembuangan bayi.
 Rasuah.

5. Meningkatnya kadar jenayah.


 kes jenayah akan bertambah kerana masyarakat tidak berpegang pada agama
 Konsep / matlamat menghalalkan cara.

Prinsip Kesopanan Dan 1. Hilangnya Perasaan Malu


Kesusilaan: 2. Meruntuhkan Nilai Moral
3. Institusi Kekeluargaan Terjejas
Kesan jika tidak dipupuk 4. Berleluasanya Pergaulan Bebas
dalam diri rakyat Malaysia 5. Wujud Sikap Mementingkan Diri
6. Luntur Nilai Budaya Dan Adat Resam
7. Pelanggaran Batas Agama Berlaku
8. Hilang Jati Diri Dan Wawasan

Prinsip Keluhuran 1. Rakyat hendaklah memahami latar belakang pembentukan Perlembagaan


Perlembagaan: Malaysia
2. Rakyat perlu merujuk kepada perlembagaan untuk menyelesaikan pertikaian
Cara Rakyat Malaysia Dapat 3. Rakyat mestilah mematuhi dan menghormati peruntukan perlembagaan
Menerapkan Dalam 4. Rakyat menjaga dan memelihara Keluhuran/ ketertinggian Perlembagaan
Kehidupan Harian

Mewujudkan masyarakat 1. Meningkatkan kesedaran masyarakat


yang sepenuhnya bermoral  Mengadakan Kempen Nilai-nilai Murni/ Kempen Budi Bahasa Budaya Kita
dan beretika: 2. Melaksanakan dasar kerajaan berkaitan nilai dan etika
 Melaksanakan Islam Hadhari, nilai aspirasi 1Malaysia
Strategi Kerajaan untuk 3. Meningkatkan pendidikan nilai di sekolah
menghadapi cabaran di atas  Pendidikan Moral, Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dan Pendidikan
Islam diajar di sekolah-sekolah/ 16 nilai murni diterapkan kepada pelajar
sekolah rendah dan menengah
4. Memupuk amalan prinsip Rukun Negara
 Penubuhan Kelab Rukun Negara di sekolah.
 bacaan ikrar Rukun Negara dalam perhimpunan rasmi
5. Menguatkuasakan undang-undang
 Menguatkuasakan akta dan peraturan berkaitan rasuah dan integriti
 Mengenakan hukuman yang berat kepada penjawat awam yang melanggar
nilai dan etika

Mewujudkan Masyarakat 1. Meningkat prasangka antara kaum


Yang Liberal dan bertolak • Pandangan negatif dalam kalangan rakyat akan menjejaskan keharmonian
ansur: masyarakat.
2. Menggugat kestabilan politik
Kesan sekiranya cabaran di • Anggota masyarakat yang tidak bertoleransi mencetuskan perpecahan /
atas tidak dapat ditangani. rusuhan kaum.
3. Menjejaskan imej negara
• Masyarakat yang tidak setia kepadanNegara akan menjatuhkan maruah
negara.
4. Menjejaskan hala tuju/ dasar negara
• Rakyat tidak mempunyai matlamat yang serupa dan tidak dikongsikan
bersama.

14