Anda di halaman 1dari 10

TUGASAN 1: PENULISAN RPH

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MUZIK

Mata Pelajaran Pendidikan Muzik

Tahun 2 Biru

BIlangan murid 20 orang

Tarikh (Hari) 16 Mac 2020 (Isnin)

Masa 9.00 pagi hingga 9.30 pagi (30 minit)

Tema / Tajuk Modul 2: Modul Kemahiran Muzik

Kemahiran / Fokus Memainkan alat perkusi

Standard Kandungan 2.2 Permainan Alat Perkusi

Standard 2.2.1 Memainkan alat perkusi mengikut corak irama berdasarkan


Pembelajaran

skor ikon yang mewakili nilai

Pengetahuan Sedia Murid pernah memainkan alat perkusi dengan cara yang betul
Ada sebelum ini.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


Pembelajaran
1. Memainkan alat perkusi berdasarkan sekurang-kurangnya 2
set corak irama kad imbasan ikon dengan betul.
2. Memainkan alat perkusi mengikut corak irama skor ikon
dengan betul.

EMK 1. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)


2. Nilai murni (Kerjasama, tolereansi, yakin)

KBKK Menganalisis, Menghubung kait

KBAT Mengaplikasi - Murid menggunakan kemahiran dan pengetahuan


yang dipelajari semasa memadankan kad ikon dengan not yang
sepadan dan membuat persembahan.

Sumber / Bahan Video, LCD, komputer riba, kastenet, loceng, slaid Powerpoint,
Bantu Mengajar kad ikon, kotak misteri, kad imbasan ikon, skor lagu ‘Rasa
Sayang’

Pentaksiran Borang Penilaian Persembahan


Berasaskan Sekolah
(PBS)

Penerapan Nilai 1. Kerjasama – Murid memberi kerjasama dengan guru semasa


menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik
darjah.
2. Toleransi – Murid bertoleransi antara satu sama lain ketika
menjalankan aktiviti berkumpulan.
3. Keyakinan diri – Murid yakin semasa menjawab soalan yang
diajukan oleh guru.
Fasa / Aktiviti Pengajaran dan
Isi Pelajaran Catatan
Masa Pembelajaran
Set induksi Tayangan 1. Guru menayangkan video tentang BBM:
(4 minit)
video tentang cara memainkan alat perkusi 1. Video
cara dengan betul. 2. LCD
memainkan 3. Komputer
alat perkusi riba
dengan betul 4. Kastenet
5. Loceng
Imbas
Kembali EMK:
Ingatan  NIlai murni
(Yakin)

2. Video ini adalah bertujuan  TMK

mengimbas kembali ingatan murid (Tayangan

tentang cara memainkan kastenet video)

dan loceng dengan betul yang telah


dipelajari pada minggu lepas.
3. Selepas video ditayangkan, guru
akan meminta dua orang murid
untuk mendemonstrasi cara
memainkan kastenet dan loceng
dengan betul di depan kelas.
4. Guru membetulkan murid jika
didapati kesalahan dibuat.
5. Guru mengaitkan isi pelajaran hari
ini dengan murid.
Langkah 1 Mengenali 1. Guru menayangkan slaid tentang BBM:
(5 minit)
not dan nilai not dan nilai not. Guru  Slaid
not menerangkan not dan nilai not yang Powerpoint
sepadan.  Komputer
Memadankan Not Nilai not Riba
not dengan  LCD
ikon yang 1
 Kad ikon
mempunyai  Kotak misteri
nilai yang 1
EMK:
sama 2
 TMK (Slaid
Powerpoint)
1
KBKK:
2. Guru menjelaskan ikon yang
 Menghubung
mewakili nilai not.
kait
Not Nilai not

1
2

3. Seterusnya, guru akan meminta 3


orang murid untuk mencabut kad
ikon dari sebuah kotak misteri.
Murid dikehendaki memadankan
kad ikon dengan not yang
mempunyai nilai yang sama.

Kad-kad ikon:
Soalan:
Not Kad ikon

Jangkaan jawapan murid:


Not Kad ikon

4. Guru membincang jawapan dengan


murid.
Langkah 2 Menepuk 1. Guru menunjukkan kad imbasan BBM:
(7 minit) tangan ikon yang mewakili corak irama  Kad imbasan
sambil yang berbeza. ikon
menyebut Contoh kad imbasan ikon:  Kastenet
sebutan Contoh 1:  Loceng
berirama
berdasarkan
corak irama
pada kad Contoh 2:
imbasan ikon

Memainkan
alat perkusi 2. Guru membuat demonstrasi dengan
sambil menyebut sebutan irama sambil
menyebut menepuk corak irama pada kad
sebutan imbasan. Not krocet akan disebut
berirama sebagai ‘ta’ manakala dua not
mengikut kuaver akan disebut sebagai ‘ti-ti’.
corak irama Misalnya, bagi contoh 1, guru akan
pada kad menyebut ‘ta, ta, ta, ta’ sambil
imbasan ikon menepuk tangan mengikut corak
iramanya.
3. Murid mengajuk balik apa yang
dibuat oleh guru.
4. Selepas murid dapat menepuk
tangan mengikut corak irama
dengan betul, guru mengedarkan
alat perkusi kepada murid. 10 orang
murid akan dapat alat perkusi
kastenet manakala 10 orang murid
akan dapat alat perkusi loceng.
5. Murid memainkan alat perkusi
masing-masing sambil menyebut
sebutan berirama berdasarkan
corak irama ikon pada kad imbasan
tadi dengan bimbingan guru.
Langkah 3 Aktiviti 1. Guru menjalankan permainan kecil Kaedah PdPc:
(12 minit) berkumpulan “Jom Pilih dan Lekat” untuk menguji Perbincangan
kefahaman murid tentang nilai not BBM:
Permainan dan nilai kad ikon yang sepadan.  Skor lagu
kecil “Jom Cara Bermain: ‘Rasa
Pilih dan (a) Guru membahagikan murid Sayang’
Lekat” kepada 3 kumpulan.  Kad ikon
(b) Guru memaparkan skor lagu  Kastenet
Membuat ‘Rasa Sayang’. (Rujuk Lampiran  Loceng
persembahan 1) EMK:
dengan (c) Bar lagu dibahagikan kepada 3  Nilai murni
memainkan bahagian di mana:
(Kerjasama,
alat perkusi i. Kumpulan 1 – Bar 1
Toleransi)
loceng dan hingga bar 3
KBKK:
kastenet ii. Kumpulan 2 – Bar 4 dan
 Menganalisis
berdasarkan bar 5
KBAT:
skor ikon iii. Kumpulan 3 – Bar 6 dan
 Mengaplikasi
bar 7
Pentaksiran
Penilaian (d) Guru meminta murid-murid
Berasaskan
berbincang dalam kumpulan
Sekolah:
tentang kad ikon yang betul
 Borang
untuk dilekatkan pada petak
Penilaian
yang disediakan berdasarkan
Persemahan
not-not yang ditunjukkan dalam
(Rujuk
skor lagu.
Lampiran 3)
(e) Setiap kumpulan memilih dan
melekat kad-kad ikon pada petak
yang berkenaan.
Contoh kad-kad ikon:

(f) Guru berbincang dengan murid


tentang jawapan yang betul.
Jawapan:
(Rujuk Lampiran 2)
2. Selepas skor ikon dilengkapi, guru
membimbing murid memainkan alat
perkusi masing-masing sambil
menyebut sebutan berirama untuk
lagu “Rasa Sayang”.
3. Murid dibahagikan kepada 3
kumpulan secara rawak.
4. Murid-murid akan membuat
persembahan memainkan alat
perkusi berdasarkan skor ikon
secara berkumpulan.
5. Guru membuat penilaian terhadap
persembahan murid berdasarkan
borang penilaian persembahan.
Penutup (2 Membuat 1. Guru merumuskan isi pelajaran hari EMK:
minit) rumusan dan ini dengan menjalankan sesi soal-  Nilai murni
refleksi jawab dengan murid. (Yakin)
Contoh Soalan:
Apa yang telah kamu belajar hari ini?
Andaian jawapan:
- Memainkan alat perkusi
berdasarkan corak irama
- Memadankan nilai not dengan
ikon
- Bermain kastenet dan loceng
berdasarkan skor ikon
2. Guru memberi pujian kepada murid
sebagai tanda penghargaan.

Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran:


Kekuatan
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
Kelemahan
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
Cadangan penambahbaikan
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
Ulasan Pensyarah / Guru Pembimbing
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...

Lampiran 1:
Lampiran 2:

Lampiran 3:

Kumpulan Ketepatan Keseragaman Kreativiti Gaya (10%) Jumlah


irama (15%) (15%) (10%) (50%)
1
2
3