Anda di halaman 1dari 5

SMK BUKIT JELUTONG

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


EDISI E – LEARNING
RMO Week /minggu 6 Day / Hari Rabu Date/ 22April 2020
Tarik
h
Subject / Matematik Form/ 2GAMMA Time / 12.30 –
Matapelajaran Tingkatan Masa 7.00pm
Topic / Topik Topik 3: RUMUS ALGEBRA Kehadiran

Objective Of Lesson 2.1 Rumus Algebra


/ Cognitive Taxonomy /
Standard Aras Pemikiran
Kandungan
Learning Outcome / Di akhir pengajaran dan Synthesize/
Hasil Pembelajaran pembelajaran,murid akan dapat : Mencipta
Standard Evaluation/
Pembelajaran 3.1.1 Menilai
Membentukrumusberdasarkansuatusitua Analyze/ /
si. Menganalisis
Application / /
3.1.2 Mengaplikasi
Menukarperkararumusbagisuatupersama Understanding/ /
an algebra. Memahami
Knowledge / /
3.1.3 Mengingati
Menentukannilaisuatupembolehubahapab
ilanilaipembolehubah lain diberi.

3.1.4 Menyelesaikanmasalah yang


melibatkanrumus.

Pembelajaran Abad Ke
Online Class 21
method / Kaedah 1. Asynchronous / Tidaksegerak Berpusatkan /
kelas atas talian Murid
Komunikasi/ /
Pembentangan
Kreatif /
E Learning Platform 1) Whatsapp Group Pemikiran Aras
2) Google Drive Tinggi
3) Youtube Kemahiran
Hidup
KBAT/ i-Think / EMK 1. Fokus
Koperatif/
2. Komunikasi
Kolaboratif
3. Interaktif
Komuniti
Belajar untuk
Teaching aids / Alat 1. Microsoft Powerpoint kehidupan
bantu mengajar 2. Laptop
3. Pen Marker
4. Buku teks
5. Kertas A4
6. Buku Rujukan
Aktiviti Note/ Catatan
Pengenalan ( Set 1. Guru
Induksi ) menyediakanpaparanbahanmengg
unakan Microsoft Powerpoint.
2. Guru memberikanpengenalan dan
bertanyakanpelajartentangkeadaan
semasa.
3. Guru
memulakandenganmenerangkante
ntangasaskehidupan.
4. Guru
menerangkansedikittentangteorikes
eimbangan.
5. Guru
menerangkankeseimbangandenga
nmenunjukkancontohmengenaitubu
h badan.
6. Guru mengatakanbahawatubuh
badan manusia normal
mempunyaikirikanan yang PKP = Perintah
seimbang. Kawalan Pergerakkan
7. Guru
meneruskanpengajarandenganmen
unjukkancontohrumus yang
seimbang. ( 2x2 = 4 )
8. Guru berharap agar video
inidapatmembantupelajarketikawakt
u PKP ini dan masa akandatang.
9. Guru
meneruskanpembelajaranatastalian
denganmembukapaparan Microsoft
Powerpoint.

Pembangunan 1. Guru memulakan sesi pengajaran


atas talian dengan menyatakan
tentang hal persekolahan.
2. Guru meneruskan dengan muka
paparan pertama iaitu tajuk topik
( Rumus algebra ) ( paparan 1 )
3. Guru meneruskan pengajaran
dengan menerangkan apa yang
dipelajari oleh pelajar.
4. Guru membacakan tulisan di
paparan tersebut dan menyatakan
yang subtopik yang akan diajar
pada hari ini. ( paparan 2 )
5. Guru menyatakan contoh rumus
dan rumus algebra seperti yang
dinyatakan di dalam pengenalan
( paparan 3 )
6. Guru menerangkan tentang
maksud pekali dan pembolehubah
di paparan ini.
7. Guru meneruskan dengan
membacakan definisi ungkapan
algebra dan menerangkan
maksudnya pada paparan 4.
8. Seterusnya, guru memberikan satu
contoh di paparan 5 tentang
bagaimana hendak membentuk
rumus berdasarkan situasi.
9. Disini juga guru membincangkan
maksud kepada perkara rumus.
10. Guru memberikan contoh yang
kedua untuk membentuk rumus
berdasarkan situasi (gambarajah)
pada paparan 6.
11. Guru meneruskan sesi pengajaran
dengan menukar perkara rumus.
12. Guru memberikan sedikit informasi
tentang perkara rumus pada
paparan 7.
13. Guru menunjukkan contoh pada
paparan 8 tentang cara menukar
perkara rumus.
14. Guru membezakan antara 4
operasi ( tambah , tolak , darab ,
bahagi ) agar pelajar lebih
memahami dan dapat
membezakan cara menukar antara
4 operasi tersebut.
15. Pada paparan 9, guru membuat
sedikit sesi imbas kembali agar
pelajar dapat menguatkan memori
dan asas mereka.
16. Guru meneruskan dengan
menunjukkan cara menukar
perkara rumus bagi kuasa dua dan
punca kuasa dua. ( paparan 10 ).
17. Guru mengakhiri sesi pengajaran
dengan mengatakan bahawa
menentukan nilai bagi perkara
rumus akan diajar pada video yang
akan datang.

Penutup
1. Guru
membuatkesimpulanberdasarkanap
a yang telahdiajari.
2. Guru mengaitkan pelajaran dengan
standart pembelajaran.
Aktiviti Susulan 1. Guru
memintapelajaruntukmemahamipel
ajaran dan
bersediauntukkuizatastalian pada
mingguhadapan
2. Guru meminta pelajar untuk
bersedia untuk pelajaran yang akan
datang.

Self-evaluation /
Reflection

Supervisor
comments /
Mentor comments a) Guru menguasai konsep Rumus Algebra dengan baik dan
bersungguh dalam memberikan penerangan kepada murid

b) Ada penerapan nilai murni dan menghubungkaitkan konsep


matematik dalam kehidupan seharian

c) Perlu lebih banyak contoh pengiraan melibatkan penukaran


perkara rumus agar murid dapat mengukuhkan kefahaman asas
konsep rumus algebra

d) Perbaiki format soalan dalam pembinaan item soalan. Contoh,


perlu soalan berlainan untuk setiap soalan yang berikutnya