Anda di halaman 1dari 3

HBME1 Moral sesuatu.

Sesorg perlu mengkaji prinsip dan peraturan moral


sebelum menerima atau menolak peraturan tersebut.
1. Istilah Asas dalm Moral
a. Moral – sistem perlakuan berdasarkan prinsip-prinsip yg Topik 2. Konsep Asas Nilai
dianggap benar, baik dan patut dilakukan.
1. Pengenalan Nilai
b. Akhlak – khuluk (perangai, tlaku, tabiat , pegangan atau a. Definisi – Satu konsep yg kompleks disebabkan berbentuk
agama dan kepercayaan. abstrak dan tidak dapat dilihat atau disentuh .
- Sifat semulajadi atau tabiat yang mempamerkan gambaran - Raths,Harmin,Simon : Niali sebagai garis panduan umum
(zahir) atau rupa batin seseorang . terhadap tingkah laku
- Sains yg mkaji soal kebaikan dn keburukan serta cara utk - Nilai : satu ukuran yg standart dan prinsip kita dlm
mempraktikkan kebaikan dan menolak keburukan. mempertimbangkan harga sesuatu benda .
Jenis Akhlak- Islam akhlak dibahagikan kpd 2 iaitu Akhlak - nilia Moral : standard2 , prinsip2 yg mana kita gunakan utk
yng mulai @ terpuji dan akhlak yg buruk @ tercela. mhakim s.ada tujuan atau perlakauan wajar atau tidak.
- Faktor pembentukan akhlak mulia : agama , diri sendiri ,
keluarga , pendidikan dan persekitaran . 2. Fungsi nilai – memberi rangsangan sesuatu isu atau situasi,
nilai boleh menghadakan perlakuan seseorg.
c. Etika - Perkataan etika berasal dari perkataan Inggeris
ethics. Ethics pula berasal dari perkataan Greek 2. Jenis-jenis Nilai
ethos bermaksud watak atau budaya. Ia merujuk kepada a. Instrumental - Kualiti samada diingini (dikehendaki atau
sikap dan adat yang menentukan tingkah laku sesuatu patut dimiliki) atau tidak sebagai alat mencapai matlamat atau
golongan. nilai lain.cth hukuman gantung pengedar dadah

Etika adalah sains menilai dan memahami proses penilaian. b. Intrinsik - Kualiti samada diingini atau tidak sebagal sesuatu
Ia berkaitan dengan perlakuan mentafsirkan sesuatu yang muktamad. Manakala nilai intrinsik pula adalah kualiti
perbuatan tersebut baik ataupun sebaliknya. yang diterima/ditolak semata-mata ia baik/buruk tanpa
mengambil kira kesannya. Contoh:
Terdpat 2 jenis etika : Seorang hakim menjatuhkan hukuman gantung sampai mati
i. Etika normatif – sifat perlakuan yg unggul adan sepatutnya kepada seorang pengedar dadah semata-mata kerana
diterima oleh sesorang. kewajipannya dan segi undang-undang dan bukan atas tujuan
ii. Etika metaetika – mengenalpasti perlakuan2 yang boleh membasmi pengedaran dadah.
dijadikan contoh
c. Subjektif - Kualiti diingini dan Iebih disukai atau yang
Teori2 yang berkait dengan etika iaitu Deskriptif ( penyataan didapati tidak diingini penutur berdasarkanpendapat atau
ttg t/laku manusia atau sesuatu masyarakat serta peraturan pandangan seseorg cth serangan US ke atas Irag.
etika mereka) . Normatif ( penyataan ttg apakah tindakan yg
patut kita buat dan apakah tindakan yg betul ) d. Objektif - Kualiti berharga atau bernilai samada lebih disukai
atau tidak dan bebas daripada kecenderungan atau keutamaan
Teori Teologikal betumpu kpd hasil atau akibat sesuatu penutur. ( nIlai baik atau buruk bebas drp pandangan peribadi )
tindakan – Perkataan Teologikal berasal drp yunani cth peperangan adalah satu tragedi yg dahsyat.
bermaksud tujuan atau matlamat. Sesuatu tindakan atau
perbuatan yg membawa kebaikan dianggap bermoral e. Relatif - Nilai diingini atau tolak oleh sesuatu masyarakat
manakala yg membawa keburukan dianggap tidak bermoral. berdasarkan kebudayaan , adat , agama , kepercayaan dan
- 2 aliran pemikiran iaitu Utilitarian ( bertindak utk larangan masyarakat itu. Nilai sama mungkin ditolak oleh
menghasilkan kebaikan/keseronakan maksima kpd bilangan masy. Lain cth :pembentukan keluarga Malaysia (kahwin) Usa
org yg sebanyak mungkin. (tanpa kahwin)
- Egoisme – manusia bertindak demi kepentingan diri kerna
dibentuk secara mental untuk berbuat demikian dan terdapat f. Mutlak - Nilai yang kebaikannya tidak bergantung kepada
org yg kerap tetapi tidak selalu bertindak demi kepentingan. situasi atau peraturan khusus sesebuah masyarakat. Ianya
bersifat sejagat atau universal cthHidup berkeluarga adalah
Teori deontological ialah betul atau salah tindakan atau jenis kehidupan yg baik.
tindakan tidak berdasarkan akibat tindakan itu . Deon
bermaksud yg diharuskan atau diwajidkan. 3. Perubahan nilai dalam masyarakat
Prinsip kewajipan –sesuatu tindakan itu mempunyai nilai a. Akibat perkembangan dan pengetahuan dan perubahan
moral apabila dilakukan degn kerelaan. maklumat.
b. Melalui perubahan ideologi dan politik cth nilai patriotisme
2. Konsep Dalam Moral org melayu semasa zaman jepun dgn sekarang .
c. Akibat kebosanan dan salah anggap misalnya hipokrit,
1. Baik , benar dan patut- satu sains yg mengkaji tingkah birokrasi dll.
laku manusia dlm masyarakat dgn cara mentafsir tlaku d. Berpunca drp perubahan persekitaran operatif masyarakat
manusia sebagai benar atau salah .

3. Aliran pemikiran moral Topik 3 – Nilai Agama dan masyarakat


i. Naturalis – manusia dan haiwan jauh berbeza . manusia
ada akal utk berfikir dan bertindak secara rasional bagi 1. Nilai agama dan masyarakat
menetukan mana yg baik dan buruk. a. membentuk sebuah negara yg bangsa yg bersatu padu
serta menyanjung masa hadapan yg dikongsi bersama.
ii. Emotivis – Pertimbangan moral mengikut emosi,sikap dan b. melahirkan sebuah masy. Malaysia yg bebas , teguh dan
perasaan. Pertimbangan moral pula adalah subjektif telah terbentuk jiwanya
c. Membentuk dan memperkembangkan sebuah masy. Yg
iii. Intuisionis – Seseorg menentukan apa yg baik atau tidak demokratik.
mengikut naluri d. membentuk sebuah masy. Yg kukuh ciri-ciri moral dan
etikanya.
iv. Risonalis – Menitikberatkan penggunaan sebab yg e. membentuk sebuah masy. Yg matang bersifat liberal.
munasabab dlm membuat keputusan dan melakukan f. Masy. Yg bersifat sains serta progresif berdaya cipta dan
berpandangan jauh
g. Membentuk masy. Berbudi yg berbudaya penyayang. ), baik hati , murah hati , kebebsan, Qana’ah (redha dgn
h. masy yg adil dari segi pembahgaian hasil ekonomi ketentuan Allah),berdisiplin, daya usaha, sejahtera, wara’ ,
i. membentuk sebuah masy yg makmur yg mempu wasatiyah (sikap tidak keterlaluan), kebersihan, menghargai
menghadapi persaingan. masa , dedikasi.
iv. Syajaah – sanggup berjuang mempertahankan agama, diri,
Nilai masy. Tradisional akal, keturunan , harta negara dll. : berjiwa besar , yakin diri,
- Nilai keluarga merupakan asas bagi komuniti di Malaysia hemah tinggi, tetap pendirian, istiqamah (tetap,tekal,
dgn nilai mhormati ibubapa , orang tua dan orang bijaksana. berterusan membuat amalan baik ), berani mencuba, tahan
- Org Melayu dgn system susun lapis social namun begitu lasak , berdikari, berani berjihad.
nilai ini semakin pupus dek kerana pembangunan dan sikap
cosmopolitan, liberal serta individualistik. b. Kristian – diasaskan Jesus Christ di selatan Isreal.
- Bagi kaum cina dan India nilai tradisonal masih lagi - Undang2 tuhan yg terpenting ialah m,encintai tuhan dgn
dipegang , mereka mampu menangani sesuai dgn sepenuh hati , mencintai jiran seperti mencintai diri sendiri dan
perubahan masa sebab mereka lebih dimotivasi mencintai satu sama lain sepertimana jesus mencintai
umatnya.
Nilai masyarakat kini
- Menjadikan masyarakat Malaysia yg berdaya saing dan c. Budhisme – budha tidak mengajar pengikutnya ttg
berdaya maju dgn matlamat sebuah masyrakat industri yg ketuhanan , metafizik atau falsafah tetapi pandangn ttg
adil , bermoral dan rasional dan berkeperibadian sendiri. psikologi , etika, moral atau nila sama ada baik atau betul di
- Sains dan teknologi – mengeluarkan barangan dan dalam kehidupan.
perkakasan dipasarkan peringkat antarabangsa.
- Teknologi maklumat – dapat mengguna maklumat dgn d. Taoisme – sesuatu tindakan adalah bersifat semulajadi dan
cepat , dlm masa yg singkat . bukan dipaksa.
- Pasaran dan Industri – bagi mencapai produktiviti negara ,
keteguhan ekonomi amat penting. e. hinduisme dan sikh ....baca sendiri ahh.
- modenisasi – negara memerlukan ahli fiqir dlm agama bagi
membantu mengatasi masalah sosial dlm negara maju. Topik 4 – Isu Moral tempatan

Peranan Pendidikan terhadap individu 1. Keganasan terhadap keluarga


i. Membentuk ciri-ciri sosial individu : kekeluargaan , a. Rogol / sumbang Mahram sebab berlaku : sikap ingin tahu
komuniti , kebangsaan , kejiranan , organisasi , serantau dan yg keterlaluan , kebanjiran bahan2 erotik (VCD lucah), kurang
antarabangsa didikan agama, kesan pengaruh dadah dan alcohol
ii. Membentuk ciri-ciri positif sosial individu – dari segi akidah
dan ilmu. b. Keganasan rumah tangga - jenayah terhadap suami , isteri
iii. Membentuk ciri-ciri Asasi Individu yg cemerlang – dan anak. Faktor2 yg mendorong :
mbentuk akhlak dan etika berasaskan agama dan moral yg i. Personaliti ibubapa – x tjawab, penagih , pemabuk dll
tinggi, menghgormati kebudayaan kaum lain. ii. Personaliti anak – sukamenangis , nakal , seksi, diasuh bibik
iv. Membentuk individu yg berilmu dan berkemahiran tinggi. iii. Campur tangan keluarga – mentua atau ipar

Peranan Pendidikan terhadap Masyarakat Penderaan Fizikal – keganasan secara fizikal terhadap kanak2
i. sumber kemahiran dan ketrampilan melaksanakan tjawab oleh ibubapa/penjaga atau sesiapa saja yg bertanggungjawab.
ii. Sumber kebudayaan dan ilmu kepada generasi berikutnya
iii. sumber pemupukan kepercayaan dan sistem nilai Penderaan Seksual – segala bentuk aktiviti seksual yg
memberi petunjuk dan panduan yang benar. mempunyai tujuan memenuhi nafsu seks org dewasa melalui
iv. Menyediakan tenaga manusia untuk alam pekerjaan. pelbagai cara terhadap kanak2.
v. Pusat penjagaan belia , remaja dan kanak-kanak kerana
kesibukan ibubapa bekerja. Penderaan emosional –bentuk gangguan psikologi teruitama dr
segi mental dan emosional s/ada didera dan dianiayai oleh ahli
2. Nilai Agama dan kepercayaan keluarga yg terlibat .
a. Islam – Arab ( sa-la-ma) – suci dan tulen drp sebrg
kecacatan zahir dan batin, damai, aman dan sejahtera Pengabaian Kanak2- pengabaian terhadap penjagaan kanak2
2 asas penting dlm islam ialah : Aqidah (keimanan dan drp segi keperluan asas spt keselamatan , makanan berkhasiat
kepercayaan kpd Allah yg Esa ) , Syariah – undang2 dan , pendidikan , rawatan emosi dan fizikal.
hukum islam yg terkandung dlm kitab suci al-Quran dan
sunnah. 2. Isu-isu Moral Sekolah
- 2 cabang akhlak iaitu Mahmuddah ( baik ) dan a. Vandalisme – rakan sebaya , ibu bapa , media massa , sikap
mazmummah (keji) b. Peras ugut / kongsi gelap/ buli -
- Hakikat insan – sebagai khalifah dan kejadiannya yg Ciri-ciri Ramaja Devian :
istimewa. - Mpunyai hubungan sentimental ttpi kasar dgn org lain
- Hakikat alam – hidup ni sementara jadi perlu mbuat - kehidupan harian tidak teratur
kebaikan di muka bumi , manusia menjaga danmeneroka - lebih mengemari unsur suspen
alam ini yg ditadbir oleh Allah. - mempunyai potensi mempenraguhi orang lain
- Sifat2 Mahmudah - bercakap kasar
i. Hikmah- berpengetahuan luas dan bijaksana berlandaskan - berasa kehidupan keluarga tidak memuaskan
al-quran,al-sunnah dan alam syahadah. : rasional, celik akal - mempunyai kepercayaan diri yg rendah
, maarifah (yakin) , bercakap benar, menegakkan - mengalami ketidakselarasan antara diri yg sebenar dgn yg
kebenaran, kesyukuran , Takutkan Allah , kerajinan, prihatin, ideal
berketrampilan . - kurang kepercayaan bagi mengawal kehendak impulsif
ii. ’Adaalah – meletakkan sesuatu ditempat yg benar
mengikut syariah islamiah : kasih sayang, silaturahim , Teori2 Punca salah laku
berterima kasih, baik pertimbangan , tolenrasi, saling i. Teori fungsionalisme – mengganggap devian sbgai tdak
bermaafan, bermarwah (hiasi diri dgn budi pekerti ) , ibadah mmempunyai peranan kpd struktur sosial.
(abdikan diri ), sensitif kpd kezaliman , kejujuran, kerjasama, ii. Teori konflik – devian adalah tindakan golongan tertindas ke
semangat bermasyarakat, bermuafakat. atas pihak minoriti yg menindas.
iii. Iffah –Mengawal nafsu drp perkara2 yg haram dan iii. Teori subbudaya – devian berpunca drp budaya kumpulan
syubhah : Malu, kesopanan, Sabah (tenang, tabah,redha dll yg berbeza drp budaya masyarakat.
iv. Teori interaksionalisme – devian sebagai perkara b. Klone mguna teknik pemindahan nucleus – mencipta seekor
subjektif dan proses sosial. Remaja memilih t/laku secara kambing yg dinamakan Dolly.
sengaja dan sesuai dgn cra interpretasi mrk.
c. pengklonan dna dewasa melalui taknik nucklear transfer –
Kategori perlakuan devian : sehingga melahirkan Eve di Eropah. Tjuannya :
i. Inovasi : memenuhi matlmat dgn cara yg salah i. memperolehi stem cell yg akan membantu pertumbuhan sel
ii. Ritual : Tindakan mengulang perbuatan. baru.
iii. Undur : tidak berminat dgn matlamat lalu melakukan ii. Bagi mencipta organ2 baru.
alternatif lain. iii. Membantu pesakit yg memerlukan pemindahan air tulang
iv. Menentang : menolak matlamat persekolahan dan ganti sum-sum.
matlamat lain . iv. membantu meningkatkan pengetahuan ttg penyakit kronik .

Punca salah laku remaja : ii. Jenayah siber: Kategori jenayah siber :
i. Ketidakstabilan mental – penyakit jiwa waras (menagih , - Terhadap harta benda ( curi , menipu, pemalsuan, khianat) –
murung , jiwa tertekan , mabuk , rokok dll ) , penyakit jiwa yg mencuri maklumat peribadi,
serius ( gila atau hilang kewarasan akal ) memindahkan wang dari satu akauan ke akaun lain , capaian
ii. Latarbelakang kehidupan – sejarah hidup , keluarga porak tanpa kuasa di laman web berbayar (hackers).
poranda , petunjuk psikologi (nampak lembut tapi bertindak - Terhadap manusia – pornografi , gangguan siber ,
kejam) pencerobohan siber , keganasan siber –seraangan terhadap
iii. Proses urbanisasi – ada nilai individualistik dan maklumat
materialistik.
iii. Penggunaan bahan kimia berlebihan dalam penghasilan
3. Penyalahgunaan Teknologi Maklumat makanan.
a. Pornografi : Lambakan VCD lucah a. Pengawet asid benzonik – jem , sos , cili boh – sebagai
b. Cybercafe : ketagihan internet – bahan yg tidak sesuai agen antibakteria dan antikulat.
tanpa sekatan dan panduan org dewasa. b. Pengawet nitrat dan nitrit – digunakan utk hasilan makanan
diperbuat drp daging bagi mencegah pertumbuhahn mikro-
Topik 5 – Isu Moral Sejagat organisma.
c. Bahaya formaldehid dlm makanan – pada ikan segar utk
1. Seksualiti menyegarkan ikan serta mengawet. Kesannya pengecilan
a. Pergaulan bebas saluran pernafasan disamping meninggalkan kesan pedih pada
b. Hubungan sejenis :Jenis2 hubungan sejenis mata dan kulit .
i. Homoseksual terangan- menerima dan mempamerkan
kepada orang ramai. Sekian... selamat berpuasa drp cg zul
ii. HomoseksualTerdesan – sudah berkahwin tetap
menjalani homoseksual secara sembunyi .
iii. Homoseksual sulit – golongan pertengahan, sudah
bernikah dan tiada siap tahu kecauli teman rapat .
iv. Homoseksual berkeadaan – melakukan dlm keadaan
tertentu spt dlm penjara , asrama dll.
v. Biseksual – aktiviti homoseksual dan hetroseksual.
vi. Homoseksual selesa – hidup sesama kaum spt lesbian
dan gay .

Faktor penyebab :
i. Keluarga – pengalaman / trauma , persekitaran .
ii. Biologi – perasaan semulajadi , hormon yg dikelurkan
tanpa kawalan .
iii. Pendorong individu – proses pembelajran sewaktu kecil ,
berkurang rasa kepercayaan kpd ibu / ibu sedara (lesbian)
dan sebaliknya .
iv. Penarik individu terhadap homoseksual – keinginan
perasaan , harga diri tak boleh drp hubungan lain, ketakutan
kpd kaum bertentangan jenis .
v. Peranan utama aktiviti seksual – aktiviti pertama
menyeronokkan , pendedehan yg berleluasa.

Kesan hubungan sejenis


i. memusnahkan kekuatan moral masyarakat
ii. tidak perlu diberi hak-hak istimewa
iii. Mencereminkan kemunduran masyarakat
iv. Membunuh institusi keluarga
v. Bertanggungjawab terhadap gejala kurang sihat dan
kepelbagaian masalah kesihatan spt aids dan std.
vi. Di diskriminasikan

2. Keganasan global
i. peperangan
ii. Pengganas
iii. Diskriminasi Ras / Agama – Yahudi , Selatan Thailand,
Iraq

3. Kemajuan sains dan Teknologi


i. Kloning :
a. Klone janin atau embrio – dijalankan keatas haiwan
ternakan menjdi lebih kuat.

Anda mungkin juga menyukai