Anda di halaman 1dari 2

Rancang proses pembinaan bahan bantu mengajar tersebut menggunakan model

ADDIE.

Analyze (Analisis) Analisis keperluan


Masalah: Murid mengalami masalah berkaitan kemahiran
membaca dan mendengar.
Cara penyelesaian:
a) Melaksanakan aktiviti pembelajaran yang menumpukan
kemahiran membaca menggunakan aplikasi Scratch.
b) Memastikan persekitaran pembelajaran sesuai
c) Murid belajar menggunakan internet dan aplikasi.

Analisis tugasan
Apakah isi kandungan: Mempelajari dan memahami bahan
bacaan.

Analisis strategi
Apakah yang hendak dipelajari: Kemahiran membaca dan menulis
berdasarkan DSKP Bahasa Melayu.
Design (Reka Apakah objektif: Murid boleh menulis berdasarkan apa yang boleh
Bentuk) didengari oleh mereka.

Bagaimana mengukur pencapaian objektif: Pencapaian objektif


dapat dilihat sekiranya murid berjaya menyelesaikan game yang
disediakan.

Apakah strategi pengajaran untuk mencapai objektif: Penggunaan


ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.

Apakah media dan kaedah yang paling berkesan: Penggunaan


media interaktif seperti computer riba dan bahan maujud.
Develop Bahan
(Perkembangan) Apakah kandungan bahan media: Kandungannya adalah grafik
serta audio bagi menarik minat murid untuk belajar. Menggunakan
aplikasi yang mudah untuk murid guna.

Bagaimanakah bentuk media: Bentuk media adalah berbentuk ICT

1
iaitu memenuhi keperluan kemahiran murid pada masa kini
terutamanya ketika PdPR.
Penilaian
Adakah menepati standard: Menepati standard PAK-21 yang
memerlukan murid berkemahiran teknologi maklumat dan
komunikasi.

Aadakah pembelajaran berlaku: Pembelajaran yang diterapkan


dalam aplikasi game membantu murid untuk menguasai pelbagai
kemahiran bahasa.
Implement Apakah murid bersedia menggunakan bahan tersebut:
(Pelaksanaan) Menggunakan sesi imbas kembali bacaan pada sesi pembelajaran
sebelumnya.
Evaluation Adakah masalah telah disediakan: Murid dapat melakukan aktiviti
(Penilaian) kemahiran membaca dan menulis menggunakan ICT.

Apakah impaknya: Murid dapat menguasai kemahiran membaca


dan menulis melalui ICT. Murid belajar melalui kaedah yang
berbeza daripada sebelumnya.

Apakah penambahbaikan: Murid harus melakukan latihan tubi


sentiasa menggunakan bahan maujud.