Anda di halaman 1dari 29

Psikologi berasal dari perkataan Greek

Psychology tersusun daripada dua


perkataan Psyche ertinya roh dan logos
ertinya pengetahuan
Menurut ahli psikologi, erti psikologi itu
ialah segala teori berhubung dengan
mempelajari segala fenomena jiwa
individu, yang diasaskan atas
pemerhatian (observational) dan
eksperimen (experiment).
Dalam Bahasa Arab pula diistilahkan
sebagai Ilmu al-Nafs.
Ahli psikologi memberi berbagai-bagai
erti kepada roh antaranya ialah :

Sifat jiwa yang membentuk perangai individu dan
personalitinya yang membezakan daripada orang lain.
Seperti jiwa mulia dan jiwa hina.
Elemen yang bukannya benda yang berbeza-beza daripada
tubuh badan, yang terbit daripada segala jenis perasaan jiwa
seperti sentimen, marah, takut, cinta, benci.sedih
Dalam hati seseorang manusia yang dirasai dan sentiasa
datang di hatinya dengan tidak putus-putus seperti , merasa
aman tenteram, suka duka, sakit, sedap dan segalanya
lintasan fikiran


Prinsip-Prinsip
Model
Pendekatan
TahapPerkembangan
Pembentukan
Insan Kamil
Kaunseling
Islam
garis panduan
dalam kehidupan di
dunia dan di akhirat
membimbing mereka
ke jalan yang benar
dan menyeru manusia
mentauhidkan Allah
s.w.t.
cara hidup yang
menyeluruh
memperolehi
keredhaan,
kebahagiaan dan
kerahmatan-Nya.
Allah
Pencipta
Sekalian
Alam
Islam
Agama
Syumul
Al-Quran
&
Al-Hadis
Nabi
Muhammad
Rasul
Terakhir
Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh
Allah s.w.t kepada Rasul-Nya yang terakhir iaitu Nabi
Muhammad s.a.w

Diturunkan dalam bahasa Arab

Menjadi ibadat kepada barang siapa yang
membacanya.

Kitab al-Quran mengandungi 114 surah dan 6236
ayat.

Menjelaskan tentang ilmu pengetahuan, akidah,
ibadat, akhlak, kejadian langit dan bumi dan
sebagainya.
menyeru manusia melakukan perkara yang
baik dan mencegah manusia daripada
melakukan perkara yang tidak baik (mungkar)
dan mentaati Allah serta Rasul-Nya.

menyeru manusia saling-bantu membantu
antara satu sama lain bagi memepuk
kerohanian

menyuruh manusia memerhati dan mengkaji
tentang nafs
Para Rasul untuk menyampaikan seruan dakwah
untuk umatnya, beribadat, melakukan segala
suruhan dan meninggalkan segala larangan Allah
s.w.t.

Al-Sunnah merupakan perbuatan Rasulullah
dalam kehidupan sehariannya.

Merangkumi semua aspek iaitu cara Rasul
bercakap, cara Rasul bergaul, cara rasul makan
dan sebagainya.Rasulullah dalam hadisnya ada menyeru supaya
manusia supaya mentaati perintah agama/

Terdapat juga Hadis Rasulullah s.a.w yang
menyeru umatnya supaya mempunyai hubungan
dan interaksi yang baik dalam keluarga.

Rasulullah juga menekan hubungan baik sesama
manusia.
Dari Malik bin Anas (secara mursal), Nabi SAW
telah bersabda: Telah aku tinggalkan pada kamu dua
perkara, kamu tidak akan sesat selagi mana kamu
berpegang teguh kepadanya iaitu Al-Quran dan Al-
Sunnah.

Al-Quran
Al-Hadis
Garis panduan
dalam
kehidupan di
dunia dan di
akhirat
- Bermula zaman awal Yunani (384 ~322SM)
-Antara tokoh-tokoh barat yang terlibat ialah Socrates, Plato, Aristotle
-Pada masa itu, psikologi merupakan sebahagian ilmu falsafah.

Dalam al-Quran, telah
menyatakan Allah s.w.t
menjadikan makhluk
daripada berbagai-
bagai unsur.
Manusia tersusun
daripada dua unsur
iaitu unsur material
(jasad) dan unsur
spiritual (roh).
Allah s.w.t menjadikan
manusia sebaik-baik
kejadian. Manusia
dilengkapi dengan
anggota badan dan
pancaindera, di
samping akal fikiran
dan hawa nafsu untuk
membezakan manusia
dengan makhluk-
makhluk yang lain.
Allah s.w.t juga
menjadikan manusia
pelbagai bangsa,
keturunan, warna
kulit, bentuk fizikal
dan tempat tinggal.
Psikologi Islam
menyatakan bahawa
manusia dijadikan dari
tanah, bermula dari
zaman nabi Adam a.s
dan pasangannya
Hawa.
(Ingatlah peristiwa) tatkala Tuhanmu berfirman kepada
Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menciptakan manusia
(Adam) dari tanah, kemudian apabila Aku sempurnakan
kejadiannya, serta Aku tiupkan roh dari (ciptaan)-Ku, maka
hendaklah kamu sujud kepadanya. (Surah Sad : 71-72)

Pendekatan Psikologi
Pembangunan Roh
Pembangunan Akal
Pembangunan Hati
Pengimbangan Nafsu
Mengenali Allah, mencintai Allah, mula
takut pada Allah, yakin pada Allah
Akur pada segala suruhan dan larangan
Allah
Pembangunan
Roh
Membimbing manusia kepada kemuliaan
dan ketinggian darjat
Membezakan kebenaran dan kebatilan ,
juga antara petunjuk (hidayah) dan
kesesatan
Pembangunan
Akal

Adalah membuang dahulu segala kekotoran
yang lahir dari dosa dan maksiat yang
dilakukan
Pembaikan hati
Pembangunan
Hati
Nafsu yang diimbang dengan hati yang
jernih, ruh yang dibangunkan dan akal yang
terpimpin akan mampu membawa manusia
kearah kesejahteraan lahiriah dan batinniah.
Pengimbangan
Nafsu
Faham
tanggungjawab
bagi setiap
anggota keluarga
Melatih anak-
anak
mengerjakan
solat seawal
usia 7 thn
Semai Akhlak
yang mulia
dalam jiwa
anak-anak
Memberikan
didikan dan
kasih sayang
Memberikan
motivasi dan
semangat
kepada anak
untuk
melakukan amal
ibadat.
Senjata bagi setiap mukmin
Penggerak dalaman yang
memberikan motivasi, kekuatan,
keyakinan harapan dan keberkatan
dalam setiap perbuatan untuk
mencapai matlamat dan tujuan
Keampunan dan
rahmat diperolehi
Tanda ingatan hamba kepada Allah
Jiwa menjadi lebih tenang
Dalam al-Quran telah dinyatakan kejadian awal
manusia sehingga manusia menghadapi alam
mati.

Menurut Islam, setiap orang akan mengalami
lima proses kehidupan, iaitu alam roh, alam
rahim, alam dunia, alam barzakh dan alam
akhirat. Keadaan manusia dalam kelima-lima
alam adalah berbeza-beza.

Alam akhirat
Balasan baik akan dibalas syurga dan jahat di balas neraka.
Alam barzakh
Keadaan seseorang semasa berada di alam barzakh bergantung kepada amalannya semasa di
dunia.
Alam dunia
Khalifah di bumi
Alam rahim
Pembentukan daging dan tulang
Alam roh
semua roh berikrar dan mengakui bahawa
tiada tuhan yang sebenar melainkan Allah.
Ketika janin berusia empat bulan, Allah
meniupkan roh ke dalam tubuh janin

Insan Kamil adalah pertemuan di antara
ketuhanan dan kehambaanKetuhanan
Kehambaan


Berpegang teguh pada
Agama
(Amar Makruf Nahi
Mungkar)
Mengamalkan Sunnah
Rasullulah dan
Cintakan Rasullullah

Wahai anakku ! Sekiranya kedua ibubapamu
memarahimu kerana sesuatu kesalahan yang telah
kamu lakukan maka kemarahan kedua mereka itu
adalah seperti baja untuk menyuburkan tanaman.
Wahai anakku ! Berhati-hatilah terhadap tutur tata dan
bicaramu, peliharalah budi bahasamu dan sentiasalah
bermanis muka nescaya kamu akan disenangi dan
disukai oleh orang yang berada di sekelilingmu.

Wahai anakku ! Tidaklah dinamakan kebaikan sekalipun kamu
sibuk mencari dan mengumpul ilmu pengetahuan tetapi tidak
pernah mengamalkannya. Perbuatan ini tak ubah seperti
seorang pencari kayu api yang sentiasa menambah timbunan
kayunya sedangkan ia tidak mampu untuk mengangkatnya.
Wahai anakku ! Bergaul dan berkawanlah dengan orang-orang
yang soleh dan berilmu. Bukalah pintu hatimu dan dengarlah
segala nasihat dan tunjuk ajar darinya. Sesungguhnya nasihat
dari mereka bagaikan mutiara hikmah yang bercahaya yang
dapat menyuburkan hatimu seperti tanah kering lalu disirami
air hujan.
Kaunseling didefinisikan sebagai satu interaksi
antara dua individu iaitu kaunselor dan klien,
dalam keadaan profesional dan bertujuan
untuk menolong kepada perubahan tingkah
laku klien.
Amalan nasihat-menasihati dan menjauhi
tindakan yang bertentangan dengan Islam
merupakan asas dalam didikan Islam.
Di dalam Islam, kaunseling mempunyai
pengertian dan kedudukan yang tersendiri. Ini
selaras dengan tuntutan Islam itu sendiri yang
berpandukan al-Quran dan as-Sunnah.

Apa yang hendak dicapai dalam proses
kaunseling ialah kesejahteraan di dunia dan di
akhirat.


Seorang konselor mestilah berpendidikan dan
mempunyai pekerti yang baik, malah konselor
menjadi tempat rujukan, model dan contoh
yang terhampir sekali dengan klien.

Dan dalam hal ini Rasulullah bersabda (riwayat
al-Tabari): Sebaik-baik manusia itu ialah yang
lebih bermanfaat kepada manusia .


Cara kata nasihat
yang baik
Cara
perbincangan
yang lebih baik
Cara hikmah
Teori Kaunseling Imam Al-Ghazali
Langkah 1 : Pengenalan dan bina hubungan
Langkah 2 : Meneroka diri dan masalah
Langkah 3 : Mengenal pasti punca dan jenis
masalah
Langkah 4 : Memberi ubat yang sesuai dengan
penyakit
Langkah 5 : Penilaian