Anda di halaman 1dari 85

TOPIK 6:

NILAI MASA
WANG
Isi Kandungan
6.1Pengenalan
6.2 Konsep Kadar Faedah dan
Dividen
6.3 Konsep Nilai Masa Depan
6.4 Konsep Nilai Masa Kini
6.5 Aliran Tunai Anuiti
Isi Kandungan
6.6 Konsep Nilai Masa Depan
Anuiti (FVA)
6.7 Konsep Nilai Masa Kini
Anuiti (PVA)
6.8 Nilai Kini bagi Perpetuiti
6.9 Aliran Tunai Tidak Sama
6.10 Pelunasan Pinjaman
6.1 : PENGENALAN
Pengertian nilai masa wang
Kepentingan nilai masa wang
dalam kewangan perniagaan
Garisan Masa (Time Lines)
Jadual Nilai Masa Wang
Pengertian Nilai Masa Wang
Konsep nilai masa wang merupakan konsep
yang menerangkan bahawa, wang yang ada di
tangan hari ini adalah lebih bernilai daripada
wang yang dijangka akan diterima pada satu
masa hadapan. Ini bermakna RM 1 yang ada di
tangan hari ini adalah lebih bernilai daripada
RM 1 yang bakal diperolehi di suatu masa
hadapan.
RM1 hari ini tidak sama dengan RM1 pada
hari akan datang
Konsep ini disokong dengan andaian bahawa
pelaburan atau simpanan tersebut akan
mendapat pulangan yang positif (lebih baik).
KEPENTINGAN
NILAI MASA WANG
Dapat membantu pengurus kewangan :-
membuat keputusan kewangan yang
tepat
menganggar kadar pulangan yang
bakal diterima dalam pelaburan
yang dibuat.
menganggar amaun pelaburan yang
perlu dilabur untuk mendapat kadar
pulangan tertentu pada masa
hadapan.

KEPENTINGAN
NILAI MASA WANG
Untuk membuat keputusan kewangan
dan anggaran pelaburan tersebut
pengurus kewangan perlu:-
menyediakan jadual pembayaran
semula pinjaman
membuat keputusan belanjawan
modal
membuat penilaian ke atas aset-aset
syarikat.

ALAT-ALAT BANTUAN
NILAI MASA WANG
GARIS MASA
RUMUS NILAI
MASA WANG
JADUAL NILAI
MASA WANG
GARISAN MASA

Garis masa merupakan gambaran
grafik sesuatu permasalahan nilai
wang membolehkan pengurus
kewangan melihat aliran tunai
masuk dan keluar dengan lebih
jelas.

Contoh: garis masa
pemasaan dan aliran tunai

Masa 0 1 2 3 4 n


Aliran Tunai -1000 100 100 100 200 ?

Masa merujuk kepada bila aliran tunai masuk atau
keluar berlaku.
Masa 0 menunjukkan masa sekarang atau hari ini.
Masa 1 n merujuk kepada suatu tempoh masa
(harian, bulanan, tahunan, suku tahun, setengah
tahun)
Cth, tanda tempoh 1 mewakili akhir tempoh
pertama atau awal tempoh kedua.
Aliran tunai keluar ditandakan (-) negatif.
? ialah nilai yang tidak diketahui.
JADUAL NILAI MASA
Jadual nilai masa merupakan
jadual yang menyenaraikan
faktor nilai kini dan dan nilai
depan untuk tempoh tertentu (n)
pada kadar faedah tertentu (i).
Pengiraan faktor nilai kini dan
nilai depan adalah berdasarkan
rumus. Jadual bertujuan untuk
memudahkan pengiraan.
JADUAL MASA
Kadar faedah (i)
Tempoh
(n)
1% 2% .. 5% 20%
1
2
3 X.XXXX

10
20
Terdapat 4 jadual asas yang
digunakan untuk pengiraan
permasalahan nilai masa wang
iaitu:
Jadual Faktor Nilai Depan Amaun
Sekaligus / lumpsum (FVIF)
Jadual Faktor Nilai Kini Amaun
Sekaligus lumpsum (PVIF)
Jadual Faktor Nilai Depan Anuiti
(FVIFA)
Jadual Faktor Nilai Kini Anuiti (PVIFA)


KONSEP KOMPAUN
Pengkompaunan ialah proses
yang mengambilkira faedah
yang diterima iaitu, faedah
diperolehi atas faedah bagi
menentukan nilai depan.
KONSEP DISKAUN
Pendiskaunan ialah proses yang
menyebabkan nilai kini
berkurang pada kadar yang
semakin meningkat.
6.2 Konsep Kadar Faedah
1. Faedah Mudah (simple interest)

Faedah yg dibayar atau diterima
hanya ke atas jumlah asal pinjaman
atau simpanan (prinsipal)
Formula;
Faedah Mudah = P
O
x i x n
Nilai di n = Jumlah prinsipal + faedah
= P
O
+

P
O
x i x n


2. Faedah Kompaun (compound interest)
Faedah yg dibayar atau diterima ke atas
jumlah prinsipal dan faedah yang
terkumpul selepas sesuatu tempoh
Formula;
Faedah Kompaun = P
O
(1 + i)
n
- P
O

Nilai di n = P
O
(1 + i)
n

0 1 2 3

P
O


P
O
(1+i)

P
O
(1+i) (1+i) P
O
(1+i) (1+i)(1+i)


Contoh;
Sekiranya anda menyimpan RM200
hari ini di dalam bank selama dua
tahun, berapakah nilai simpanan
anda pada akhir tahun kedua
sekiranya pihak bank menawarkan
kadar faedah sebanyak 10% setahun
secara:
i) faedah mudah
ii) faedah kompaun
Masa : 0 1 2

Aliran tunai : RM200 ?

i) Faedah mudah = P
O
+

P
O
x i x n
= RM200 + RM200 X 0.10 X 2
= RM240

ii) Faedah kompaun = P
O
(1 + i)
n

= RM200(1+0.10)
2

= RM2423. Frekuensi kompaun (n)
Kekerapan faedah di kompaun
dlm setahun. Cth setiap bulan
(n =12), setiap 3 bln (n =4) @
setiap 6 bln (n =2).
Kadar faedah juga perlu
dibahagi mengikut kadar pd
tempoh. Cth kadar faedah 12%
dikompaun 2 kali setahun maka
kadar faedah setiap tempoh
menjadi 6%(12% / 2)
4. Kadar Efektif Tahunan (EAR)
Kadar faedah yg sebenarnya
dibayar/diterima dan ianya dikira
berdasarkan kadar nominal yg
dinyatakan.
Formula EAR = (1+k )
n
1
n
Kadar nominal sama dgn kadar
efektif jika frekuensi kompaun (n)
adalah 1
Kadar faedah nominal ialah kadar
faedah yang dinyatakan dalam
perjanjian pinjaman.

Cth Pinjam RM100 selama
setahun pd kadar faedah 12%
setahun dan dikompaun setiap 3
bln.

EAR = (1+k )
n
1
n
= (1 + 0.12)
4
1
4
= (1.03)
4
1
= 0.1255 @ 12.55%
Contoh:-
Bank X menawarkan kadar faedah 6% dengan
pengkompaunan setengah tahun. Bank Y
menawarkan 5.5% dengan pengkompaunan suku
tahunan. Tawaran manakah yang lebih baik.
Bank X: kadar faedah efektif = (1+ 0.06/2)
2
-

1.0
= (1 + 0.03)
2
1.0
= 1.0609 - 1.0
= 0.0609
=6.1%
Bank Y: kadar faedah efektif = (1+ 0.055/4
) 4
-1.0
= (1 + 0.01375)
4
1.0
= 1.056-1.0
= 0.056
=5.6%
Tawaran Bank X lebih baik kerana kadar faedah
efektifnya lebih tinggi berbanding tawaran Bank
Y.
Bentuk-bentuk Nilai Masa Wang
1. Nilai depan (kompaun)
Amaun Sekaligus
Amaun Bersiri
a) Anuiti
Anuiti Biasa
Anuiti Matang
b) Amaun berubah
2. Nilai kini (diskaun)
Amaun Sekaligus
Amaun Bersiri
a) Anuiti
b) Amaun Berubah

Nilai Masa Depan (FV)

6.3 : NILAI DEPAN BAGI AMAUN
SEKALIGUS (FVIF)
Nilai depan (FV) bagi amaun sekaligus
adalah merujuk kepada amaun yang
terkumpul di suatu masa depan
apabila sejumlah wang sekaligus
disimpan hari ini pada kadar tertentu
(i) untuk tempoh masa tertentu (n).

Contoh :-

Berapakah amaun yang akan diterima
selepas 2 tahun jika anda melabur RM
1000 pada hari ini dengan kadar
pulangan pelaburan 20%
Gambaran secara grafik
(garis masa)
Masa 0 1 2
20%

Aliran tunai 1000 FV
1
FV
2

?

FV1 = pokok ( 1 + %)
= 1000 (1 + 0.2)
= 1200
FV2 = 1200 (1 + 0.2)
= 1440
Pengiraan menggunakan Rumus

FV
n
= PV (1+i)
n

n = bilangan tempoh faedah
dikompaunkan
i = kadar faedah tahunan
PV = pelaburan asal (pokok)
FV
n
= nilai depan yang terkumpul pada
akhir tempoh n

FVn = PV (1+i)
n
FV2 = 1000 (1 + 0.2)
2
= 1000 (1.44)
= 1440
Penggunaan jadual faktor nilai depan
(FVIF)

FV
n
= PV (FVIF
i, n
)

FV
n
= nilai depan pada akhir tahun n
PV = pokok atau pelaburan asal
FVIF
i,n
= faktor nilai depan untuk
tempoh n dikompaun pada
kadar i

FV
2
= PV (FVIF
2
, 20%)
= 1000 (1.440)
= RM 1440
CONTOH FV (sekaligus)
Berapakah amaun yang bakal anda
terima 3 tahun akan datang jika
anda menyimpan RM100 hari ini dan
memperolehi pulangan dalam bentuk
faedah sebanyak 6% setahun
dikompaun setiap setengah tahun.

PV= RM100 i=6 =3% n=3x2=6
2
FV= PV (FVIF
i,n
)
= 100 (FVIF
3%,6
)
= 100 (1.1941)
= RM 119.41
Nilai Masa Kini (diskaun)

6.4 : NILAI KINI AMAUN
SEKALIGUS (PVIF)
Nilai kini (PV) amaun sekaligus
merupakan nilai setara hari ini
yang perlu dilaburkan pada kadar
(i) untuk tempoh (n) bagi
mendapatkan amaun yang
telahpun diketahui disuatu masa
depan.
Contoh : Apakah nilai kini RM 1200
yang akan diterima setahun
dari sekarang dengan kadar
diskaun 20%?

Gambaran secara grafik (garis masa)

Masa 0 1 2

20%

Aliran tunai 1200
Nilai kini (?)


Pengiraan menggunakan Rumus


PV = FV
n


(1+i)
n

n = bilangan tempoh pendiskaunan
i = kadar diskaun
PV
n
= nilai kini bagi amaun masa depan
yang diketahui
FV = amaun yang terkumpul di masa depan (nilai
depan pada akhir tempoh n)

PV
n
= FV
n


(1+i)
n


= 1200
(1+0.2)

= 1000
Penggunaan jadual faktor nilai kini (PVIF)

PV = FV
n
(PVIF
i, n
)
FV
n
= wang terkumpul di akhir tempoh n
PV = nilai kini sejumlah wang di masa
depan
PVIF
i,n
= faktor nilai kini untuk tempoh n
pada kadar i

PV = FV
n
(PVIF
i, n
)
= 1200 (PVIF
20%,1
)
= 1200 (0.8333)
= 1000
CONTOH PV (sekaligus)
En. Ahmad bercadang untuk membuat simpanan
bagi menampung pembiayaan pendidikan
anaknya. Andaikan anaknya akan masuk
universiti 5 tahun akan datang dan dia
memerlukan RM 15000 pada waktu itu. Kadar
pulangan yang diperolehi dari simpanan ialah
4%. Berapakah amaun yang perlu disimpan
dalam bank hari ini supaya dia mempunyai
wang yang mencukupi untuk membolehkan
anaknya belajar di universiti?

FV= RM 15000 i=4% n=5

PV= FV (PVIF
i,n
)
= 15000 (PVIF
4%,5
)
= 15000 (0.8219)
= RM 12328.506.5 : AMAUN BERSIRI
(ANUITI)
ANUITI ialah aliran tunai yang
melibatkan amaun yang sama
dengan jangkamasa yang sama
antara aliran-aliran tersebut untuk
satu tempoh tertentu. Contohnya
bayaran ansuran kereta atau
rumah. Terdapat 2 jenis anuiti iaitu,
anuiti biasa dan anuiti matang.
ANUITI BIASA


Masa 0 1 2 3 4


Aliran Tunai 100 100 100 100

(Aliran tunai berlaku di akhir tempoh)


ANUITI MATANG


Masa 0 1 2 3 4


Aliran Tunai 100 100 100 100

(Aliran tunai berlaku di awal tempoh)
6.6.1 : NILAI DEPAN ANUITI BIASA
(FVAn)
Nilai depan anuiti biasa adalah merujuk
kepada amaun yang akan terkumpul
disuatu masa depan apabila siri bayaran
anuiti dibuat untuk tempoh tertentu dan
dikompaunkan pada kadar tertentu (i).

Contoh : Jika anda melabur RM 1000 ke dalam
akaun simpanan pada penghujung setiap
tahun selama 5 tahun bermula dari
sekarang. Pihak pengurusan
menjangkakan kadar pulangan sebanyak
10%. Kirakan amaun yang akan
terkumpul dalam akaun tersebut
pada akhir tahun kelima.
Penggunaan rumus

FVA
n
= PMT (1+i)
n
- 1
i
FVA
n
= nilai depan anuiti biasa
PMT = amaun setiap bayaran anuiti
i = kadar faedah
n = bilangan bayaran anuiti

FVA5 = 1000 X (1+0.1)
5
1
0.1

= 1000 (6.1051)
= RM 6 105
Penggunaan jadual
PMT=RM 1000 i=10% n=5

FVA
n
= PMT (FVIFA
i,n
)
FVA
5
= 1000 (FVIFA
10%,5
)
= 1000 (6.1051)
= RM 6 105
6.6.2 : NILAI DEPAN ANUITI
MATANG (FVADn)
Bayaran anuiti dibuat pada awal tempoh.
Oleh itu setiap bayaran dikompaunkan
untuk tempoh satu tahun lagi.

Contoh : Syarikat ABC melabur RM 500 ke
dalam akaun simpanan di awal
setiap tahun selama 4 tahun
bermula dari sekarang. Kadar
pulangan dijangkakan sebanyak
5%. Kirakan amaun yang akan
terkumpul dalam akaun tersebut
pada tahun keempat.
Penggunaan rumus

FVA
AD
= PMT (1+i)
n
1 (1+i)
i
FVA
AD
= nilai depan anuiti matang
PMT = amaun setiap bayaran anuiti
i = kadar faedah
n = bilangan bayaran anuiti

FVA
AD
= 500 X (1+0.05)
4
-1 (1+0.05)
0.05
= 500 (4.3101)(1.05)
= RM 2 262.81
Penggunaan jadual
PMT= RM 500 i=5% n=4

FVA
AD
= PMT (FVIFA
i,n
)(1+i)
FVA
AD
= 500 (FVIFA
5%,4
)(1.05)
= 500 (4.3101)(1.05)
= RM 2 262.81
6.7.1 : NILAI KINI ANUITI BIASA
(PVA
n
)
Nilai kini anuiti biasa merujuk kepada nilai
pada hari ini bagi kesemua bayaran
anuiti yang dibuat bagi tempoh n
tertentu yang didiskaunkan pada kadar i.

Contoh: Jika anda ingin RM 1000 diterima
diakhir setiap tahun selama 3
tahun, berapakah amaun yang
sanggup anda keluarkan sekarang
sekiranya kadar diskaun 10%.
Penggunaan rumus

PVA
n
= PMT (1+i)
n
- 1
i(1+i)
n
PVA
n
= nilai kini anuiti biasa
PMT = amaun setiap bayaran anuiti
i = kadar pendiskaunan
n = bilangan bayaran anuiti

PVA
3
= 1000 X ( 1+0.1)
3
- 1
0.1(1+0.1)
3
= 1000 (2.4868)
= RM 2486.80
Penggunaan jadual
PMT=RM 1000 i=10% n=3

PVA
n
= PMT (PVIFA
i,n
)
PVA
3
= 1000 (PVIFA
10%,3
)
= 1000 (2.4868)
= RM 2 486.80
6.7.2 : NILAI KINI ANUITI MATANG
(PVA
AD
)
Setiap bayaran anuiti akan didiskaunkan
untuk kurang satu tempoh jika
dibandingkan anuiti biasa. Oleh itu nilai
kini anuiti matang lebih tinggi daripada
nilai kini anuiti biasa.

Contoh: Dengan kadar faedah @ diskaun
5%, andaikan anda mempunyai
pilihan mendapat 4 bayaran anuiti
RM 500 pada awal setiap tahun.
Berapakah amaun yang sanggup
anda keluarkan sekarang untuk
mendapat bayaran anuiti tersebut?
Penggunaan rumus

PVA
AD
= PMT (1+i)
n
1 (1+i)
i(1+i)
n
PVA
AD
= nilai kini anuiti matang
PMT = amaun setiap bayaran anuiti
i = kadar faedah
n = bilangan bayaran anuiti

PVA
AD
= 500 X (1+0.05)
4
1 (1+0.05)
0.05(1+0.05)
4

= 500 (3.544)(1.05)
= RM 1 861.65
Penggunaan jadual
PMT=RM500 i=5% n=4

PVA
AD
= PMT (PVIFA
i,n
)(1+i)
PVA
AD
= 500 (PVIFA
5%,4
)(1.05)
= 500 (3.5460)(1.05)
= RM 1 861.65
Perpetuiti merupakan bayaran anuiti
yang berterusan selama-lamanya @
anuiti yang tidak mempunyai tempoh
matang.
Contohnya saham keutamaan, diberi
dividen yang tetap untuk tempoh
infiniti.
Oleh kerana tidak mempunyai
tempoh matang, maka nilai yg boleh
dicari adalah nilai kini (PV) sahaja.
Contoh:
Kirakan nilai kini bagi RM 10 000 yang
diterima setiap akhir tahun untuk
selama-lamanya, dengan kadar faedah
10% setahun.

PVA
PER
= PMT
i
PVA
PER
= nilai kini perpetuiti
PMT = bayaran perpetuiti
i = kadar faedah setiap bayaran

PVA
PER
= 10000
0.1
= RM 100 000
Jika perpetuiti bermula dari awal tempoh, sedikit
pubahsuaian perlu dilakukan

Contoh:
Kirakan nilai kini bagi RM 10 000 yang diterima
setiap tahun bermula dari sekarang untuk
selama-lamanya, dengan kadar faedah 10%
setahun.

PVA
PER
= PMT (1+i)
i
PVA
PER
= nilai kini perpetuiti
PMT = bayaran perpetuiti
i = kadar faedah setiap bayaran

PVA
PER
= 10000(1+0.1)
0.1
= RM 110 000
6.9: ALIRAN TUNAI
TIDAK SAMA
Melibatkan aliran tunai tidak
sekata ataupun dlm jumlah yg
berbeza pd tempoh2 tertentu.
Masih sama seperti mengira
nilai kini dan nilai masa depan
bagi aliran tunai sekaligus
mahupun anuiti
6.9.1 Nilai Depan Amaun Berubah
Nilai pelaburan dibuat setiap tahun(n) berbeza
dgn kadar faedah tetap (i). Pengiraan amaun
berubah bermula dr tempoh akhir aliran tunai.
Tahun Aliran tunai
1 RM 100
2 RM 200
3 RM 200
4 RM 200
5 RM 200
6 RM 0
Jika kadar faedah yang digunakan ialah 6%
apakah nilai depan aliran tunai projek ini?
TAHUN ALIRAN
TUNAI
FVIF (6%) NILAI
DEPAN
1 RM 100 1.4185 RM 141.85
2 RM 200 1.3382 RM 267.64
3 RM 200 1.2625 RM 252.50
4 RM 200 1.1910 RM 238.20
5 RM 200 1.1236 RM 224.72
6 RM 0 1.0600 RM 0
JUMLAH NILAI DEPAN RM 1124.91
6.9.2 Nilai Kini Amaun Berubah
Sebuah projek baru dianggarkan
menghasilkan aliran tunai yang berikut:
Tahun Aliran tunai
1 RM 5000
2 RM 8000
3 RM 3500
4 RM 4000
5 RM 6000
Jika kadar diskaun yang digunakan ialah
10% apakah nilai kini aliran tunai projek
ini?
TAHUN ALIRAN
TUNAI
PVIF
(10%)
NILAI KINI
1 RM 5000 0.9091 RM 4545.50
2 RM 8000 0.8264 RM 6611.20
3 RM 3500 0.7513 RM 2629.55
4 RM 4000 0.6830 RM 2732.00
5 RM 6000 0.6209 RM 3725.40
JUMLAH NILAI KINI RM20243.65
Cth
Ah Seng akan menerima RM 3000 utk 3 thn
pertama, RM 4000 utk thn ke-4 dan RM 5000
utk thn ke-5. Berapakah nilai kini jika
didiskaunkan pd kadar 4% setahun.
Aliran Tunai Tidak Sama
Garis Masa
Masa 0 1 2 3 4 5
4%
Aliran tunai 3000 3000 3000 4000 5000
PV= FV
n
/(1+i)
n

FV
1
/(1+i)
1
= 2884.62
FV
2
/(1+i)
2
= 2773.67
FV
3
/(1+i)
3
= 2666.90
FV
4
/(1+i)
4
= 3419.10
FV
5
/(1+i)
5
= 4109.48
15853.77

Perubahan Aliran Tunai
1. PVA
n
=PMT (1+i)
n
-1
i(1+i)
n

= RM 3000 (1.04)
3
1
0.04 (1.04)
3

= RM 3000 (2.7756)
= RM 8326.80
2. PV
n
= FV
n
/ (1+i)
n

= RM4000/(1.04)
4
= RM3419.10
3. PV
n
= FV
n
/(1+i)
n

= RM5000/ (1.04)
5

= RM4109.48

Jumlah = RM 8326.80+ RM3419.10+ RM4109.48
= RM15855.38

Perubahan Aliran Tunai (rumus)
1. PVA
n
=PMT (PVIFA
i,n
)


= RM 3000 (PVIFA
4%,3
)


= RM 3000 (2.7751)
= RM 8325.30
2. PV
n
= FV

(PVIF
4%,4
)


= RM4000(0.8548)

= RM3419.20
3. PV
n
= FV(PVIF
4%,5
)


= RM5000(0.8219)


= RM4109.50

Jumlah = RM 8325.30+ RM3419.20+ RM4109.50
= RM15854.00

Perubahan Aliran Tunai (jadual)
6.10 : PELUNASAN
PINJAMAN
Jumlah bayaran ansuran yg dibuat
ke atas pinjaman
Ansuran bulan yg dibuat terdiri
daripada 2 bayaran, iaitu bayaran
balik prinsipal dan bayaran faedah
Pd peringkat awal, peratusan yg
besar drp ansuran sebenarnya
menyumbang kpd pembayaran
faedah.
Pelunasan Pinjaman
Cth: En.Hafiz telah membuat pinjaman kereta
berjumlah RM 20 000. Kadar faedah 5%
setahun dikenakan utk tempoh 5 tahun.
Berapakah bayaran ansuran tahunan?

RM 20 000 = PMT (PVIFA
5%,5
)
= PMT(4.3295)
PMT = RM 20 000/4.3295
= RM 4619.47
Jadual Pelunasan Pinjaman
Thn Baki
awal
(RM)
Byrn
ansura
n (RM)
faedah
(5%)
(RM)
Byrn balik
pinjaman
(RM)
Baki akhir
(RM)
1 20 000 4619.47 1 000 3619.47 16380.53
2 16380.53 4619.47 819.03 3800.44 12580.09
3 12580.09 4619.47 629.00 3990.17 8589.92
4 8589.92 4619.47 429.50 4189.97 4399.95
5 4399.95 4619.47 220.00 4399.47
-
KEPEKAAN NILAI MASA
WANG
KEPEKAAN NILAI DEPAN TERHADAP
PERUBAHAN KADAR FAEDAH ATAU
BILANGAN TEMPOH
Nilai depan (FVn) mempunyai hubungan
yang positif /langsung dengan kadar
faedah(i_ atau bilangan tempoh (n). Oleh
itu nilai depan akan meningkat sekiranya
kadar faedah (i) atau bilangan tempoh (n)
meningkat. Sebaliknya jika nilai depan
menurun,kadar faedah (i) atau bilangan
tempoh (n) turut akan menurun.
Cth 1: Ali membuat simpanan RM500
setahun selama 4 tahun.Berapakah
nilainya slps tahun akhir sekiranya
kadar faedah adalah 5%.
Garisan masa
Masa 0 1 2 3 4
5%
Aliran
Tunai
500 500 500 500
Perubahan Kadar Faedah (i)
Cth 2 : Sekiranya Ali membuat
simpanan RM500 setahun selama 4
tahun.Berapakah nilainya slps tahun
akhir sekiranya kadar faedah adalah
8%.
Garisan masa
Masa 0 1 2 3 4
8%
Aliran
Tunai 500 500 500 500
Perubahan Kadar Faedah (i)
Penyelesaian:

1. FVA
4
= PMT (FVIFA
5%,4
)
= 500 (4.3101)
= RM 2155.05

2. FVA
4
= PMT (FVIFA
8%,4
)
= 500 (4.5061)
= RM 2253.05

Perubahan tempoh (n) bg
pengkompaunan yg tidak tetap spt
setiap pertengahan thn, suku tahun
dan sbgnya.
Cth 1: Ahmad menyimpan wangnya
sebanyak RM 7500 pd kdr 16%
setahun dikompaunkan setiap suku
tahun. Berapakah jumlah simpanan
Ahmad selepas 5 tahun.
Perubahan Tempoh (n)
Cth 2: Sekiranya Ahmad menyimpan
wangnya sebanyak RM 7500 pd kdr
16% setahun dikompaunkan setiap
setengah tahun. Berapakah jumlah
simpanan Ahmad selepas 5 tahun.
Perubahan Tempoh (n)
Penyelesaian:
Cth 1: i= 16%/4 , 5x4
FV
n
= PV (FVIF
i,n
)
= 7500 (FVIF
4%,20
)
= 7500 (2.1911)
= RM 16 433.25

Cth 2 : i= 16%/2, 5x2
FV
n
= PV (FVIF
i,n
)
= 7500 (FVIF
8%,10
)
= 7500 (2.1589)
= RM 16 191.75

Simpanan/Tabungan
Hasan akan menerima RM 12 000 setelah
4 tahun membuat simpanan. Kirakan
jumlah asal simpanan Hasan jika kadar
faedah 10%.
Penyelesaian
PV = FV(PVIF
10%,4
)
= RM 12 000 (0.6830)
= RM 8196.00
Berapakah nilai hadapan RM 1000 pd
kadar 4% selepas 10 tahun?
Penyelesaian
FV = PV(FVIF
4%,10
)
= RM 1000 (1.4802)
= RM 1480.20
APLIKASI
Inflasi
Keadaan inflasi akan menyebabkan kadar
faedah(i) mengalami penurunan
bergantung kpd keadaan ekonomi.
Kirakan nilai RM 11 000 pd akhir thn ke-12
pd kadar 4.25%.
Penyelesaian
FVIF
4%,12
= 1.6010
FVIF
5%,12
= 1.7959
= 0.1949 @ 1%
FVIF
4.25%,12
= 1.6010 + 0.25( 0.1949)
= 1.6497
FV = PV (FVIF
4.25%,12
)
= RM 11 000 (1.6497)
= RM 18 146.70
APLIKASI

Inflasi
Asiah akan menerima RM 75 000, 10 thn
kemudian. Kadar faedah adalan 7.2%.
Berapakah nilai yg perlu Asiah laburkan
dlm akaunnya.
Penyelesaian
PVIF
7%,10
= 0.5083
PVIF
8%,10
= 0.4632
= 0.0451 @ 1%
PVIF
7.2%,10
= 0.5083 - 0.2( 0.0451)
= 0.4993
PV = FV (PVIF
7.2%,10
)
= RM 75 000 (0.4993)
= RM 37 447.50
APLIKASI

PENGIRAAN KADAR FAEDAH

Sebuah institusi kewangan menawarkan pinjaman
RM 5000 kepada anda. Pada akhir tempoh 3 tahun
anda dikehendaki membayar balik RM 6475.
Apakah kadar faedah yang dikenakan.

PV = RM 5000 FV = RM 6475
PV = FVn(PVIF
i,n
)
5000 = 6475(PVIF
i,3
)
PVIF
i,3
= 5000
6475
= 0.7722
Rujuk Jadual PVIF , 0.7722 pada baris n=3 , i=9%
% 9%
n

3 0.7722
Rumus nilai masa wang
NILAI
MASA
RUMUS JADUAL
Nilai masa
depan
sekaligus
(lump sum)
FV=PV(1+i)
n
FV
n
=PV(FVIF
i,n
)


Nilai masa
kini
sekaligus
(lump sum)
PV = FV
n
(1+i)
n
PV=FV
n
(PVIF
i,n
)


nilai masa
depan anuiti
(biasa)
FVAn=PMT (1+i)
n
1
i
FVAn=PMT(FVIFAi,n)

Nilai masa
depan anuiti
(matang)
FVA
AD
=PMT (1+i)
n
1 1+i
i

FVA
AD
=PMT(FVIFAi,n)
X (1+i)

Rumus nilai masa wang
NILAI
MASA
RUMUS JADUAL
nilai masa
kini anuiti
(biasa)
PVAn=PMT (1+i)
n
1
i(1+i)
n

PVAn=PMT(PVIFAi,n)

Nilai masa
kini anuiti
(matang)
PVA
AD
=PMT (1+i)
n
1 1+i
i(1+i)
n
PVA
AD
=PMT(PVIFAi,n)
X (1+i)

PERPETUI
TI
PVA
perpetuiti
= PMT
i
tiada
SOALAN 1
Syarikat Perwira Sdn. Bhd. Sedang
mempertimbangkan cadangan untuk
melabur sejumlah RM15 000 ke dalam akaun
pelaburan di sebuah bank tempatan untuk
tempoh 4 tahun. Pihak bank menawarkan
tiga bentuk pembayaran kadar faedah
kepada pihak syarikat seperti berikut:
a) Bayaran faedah 8% sekali setahun.
b) Bayaran faedah 8% dengan dua kali
bayaran.
c) Bayaran faedah 8% setahun dengan
empat kali bayaran.
Bentuk pembayaran faedah manakah paling
menguntungkan pihak syarikat?
Jika anda memerlukan wang
sebanyak RM120 setiap tiga
bulan selama dua thn,
berapakah jumlah yg anda harus
simpan sekarang di dalam bank
yg menawarkan kadar faedah
12% setahun dikompaun setiap
suku tahun.
Berapakah yang harus anda
simpan ke dalam akaun anda
sekarang sekiranya anda
berhasrat untuk menerima
RM100 setiap enam bulan
bermula enam bulan dari
sekarang untuk selama-
lamanya?
Kadar faedah 5% setahun
Ujian Kepantasan Otak
Jawab dgn spontan
1. Kertas A4 warnanya apa?
2. Awan warnanya apa?
3. Tisu warnanya apa?
4. Lembu minum apa?
Jawapan: Yang menjawab susu
anda terganggu sbb lembu minum
air
1. Rambut anda warna apa?
2. Bulu mata warna apa?
3. Jalan Tar warnanya apa?
4. Kelawar tidur bila?
Jawapan: Yang menjawab malam
bermakna fokusnya anda
terganggu sebab kelawar tidur di
siang hari.
Ujian Kepantasan Otak
1. Warna dari cendol apa?
2. Daun kelapa warnanya apa?
3. Warna umum rumput apa?
4. Zirafah makan apa?
Jawapan: Yang menjawab rumput
maknanya fokus anda terganggu,
sebab zirafah makan daun.
Ujian Kepantasan Otak
SEKIAN
TERIMA KASIH