Anda di halaman 1dari 13

FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI

PRESTASI PEKERJA DI SEKTOR AWAM


MUHAMMAD HAIQAL BIN KAMARUDIN
B1710009
BBAMGT 6

DR. ABDUL MUTALIB BIN MOHAMED AZIM


PENYATAAN MASALAH
■ Prestasi pekerja di dalam sektor awam semakin hari semakin merosot akibat daripada
ketidakpuasan pekerja. Hal ini disebabkan, faktor pekerja yang inginkan balasan
daripada organisasi supaya mereka dapat meningkatkan prestasi kerja dengan lebih
cekap. Pekerja di dalam organisasi juga merasakan bahawa mereka perlu diberikan
penghargaan terhadap hasil kerja yang telah dilakukan dan sumbangan tenaga mereka
terhadap organisasi yang membolehkan organisasi tersebut meneruskan perniagaannya.
■ Produktiviti pekerja boleh turun akibat daripada peningkatan tekanan kerja. Hal ini
boleh menyebabkan pelbagai penyakit yang akan datang kepada pekerja yang boleh
mengakibatkan prestasi pekerja menurun. (Chapman, 2016).
■ Interaksi antara individu dan organisasi sangat penting kerana prestasi pekerja
memerlukan budaya organisasi yang baik supaya mereka dapat berinteraksi antara satu
sama lain dengan baik dan jelas. (Kozlowski dan Klein, 2000)
OBJEKTIF KAJIAN
■ Mengenal pasti hubungan antara motivasi dengan prestasi pekerja.
■ Mengenal pasti hubungan antara kepuasan pekerja dengan prestasi pekerja.
■ Mengenal pasti hubungan antara tempat kerja dengan prestasi pekerja.
DEFINISI ISTILAH
MOTIVASI
 Motivasi pekerja dianggap sebagai daya yang mendorong pekerja untuk mencapai
matlamat dan objektif organisasi tertentu. (Irum Shahzadi, Ayesha Javed, Syed Shahzaib
Pirzada, Shagufta Nasreen & Farida Khanam 2014)
KEPUASAN PEKERJA
 Istilah kepuasan kerja diberikan sebagai sikap kandungan, seorang pekerja memiliki
kedudukan semasa dalam organisasi. (Shaju.M & Subhashini.D 2017)
TEMPAT KERJA
 Persekitaran kerja yang merangkumi beberapa faktor yang mempengaruhi cara pekerja
melaksanakan tugas mereka. Persekitaran kerja yang selesa dan menyeluruh akan
meningkatkan prestasi pekerja dan meningkatkan prestasi organisasi. (Bekan Serbessa
Waktola 2019).
BAB 2
KONSEP
■ Penilaian prestasi pekerja mencecah salah satu aktiviti yang paling emosional dalam kehidupan
perniagaan "- penilaian sumbangan dan keupayaan seorang lelaki.". (Narcisse dan Harcourt 2008).
■ Istilah "prestasi pekerja" menandakan pencapaian kerja individu selepas melakukan usaha yang
diperlukan untuk kerja yang dikaitkan melalui kerja yang bermakna, profil berpindah, dan rakan
sekerja / majikan yang ramah ( Rabindra Kumar Pradhan & Lalatendu Kesari Jena 2016
■ Kepuasan kerja boleh didefinisikan sebagai satu keseronokan atau perasaan positif hasil daripada
nilaian sesuatu kerja atau pengalaman kerja. (Halimatussaediyah Tamrin, Noraini Abdol Raop
2015)
■ Hasil yang telah disumbangkan oleh pekerja berdasarkan tugasan yang diberikan samada mampu
mencapai tahap yang ditetapkan. Selain itu, prestasi pekerja berkaitrapat dengan kepuasan kerja
seseorang pekerja. (Dzulizzi Bin Hj.Sabuti)
■ Prestasi pekerja merupakan tingkat keberhasilan yang dicapai seseorang untuk mengetahui sejauh
mana seseorang mencapai prestasi yang diukur atau dinilai. (Azreen Harina Azman, Norudin
Mansor, Zuraida Mohamad 2016)
SOROTAN LITERATUR
MOTIVASI
■ Ini menunjukkan bahawa jenis motivasi yang diberikan kepada pekerja dalam organisasi
mempunyai pengaruh penting terhadap prestasi pekerja. Ini adalah selaras dengan teori
ekuiti yang menekankan bahawa keadilan dalam pakej imbuhan cenderung untuk
menghasilkan prestasi yang lebih tinggi daripada pekerja. (Dr. Moeed Ahmad Sandhu,
Mr. Javed Iqbal, Dr. Waris Ali & Mr. Muhmmad Sajid Tufail).
■ Motivasi adalah alat utama untuk meningkatkan prestasi pekerja dan kepuasan kerja dan
juga dapat meningkatkan tahap keupayaan individu dan organisasi. Penyelidik boleh
menyiasat bahawa motivasi juga merupakan ucapan yang difahami mengenai prestasi
pekerja dan kepuasan kerja. Prestasi pekerja dan kepuasan kerja akan dicapai apabila
individu termotivasi untuk memastikan usaha melalui penentuan peribadi mereka.
(Amjad Ali, Li Zhong Bin, Huang Jian Piang & Zulfiqar Ali 2016).
SOROTAN LITERATUR
KEPUASAN PEKERJA
 Jelas sekali, kepuasan kerja, dibuat dengan banyak fakta dan dimensi utama untuk hal
ini adalah gaji, kerja itu sendiri, promosi, pengawasan, kumpulan kerja, dan keadaan
kerja yang disebutkan dalam sebuah kajian tentang hubungan antara kepuasan kerja
dengan prestasi kerja sejarah kontroversi (Luthans 1985).
 Dua andaian atau soalan mesti dibincangkan. Pertama, kesan kepuasan kerja terhadap
prestasi pekerja. Kedua, kesan prestasi pekerja terhadap kepuasan kerja. Mengambil
kira faktor dan penentu yang mempengaruhi setiap pembolehubah. (Muna Ahmed, Zain
Abdulla & Dr. Shaju George 2017)
 Keputusan hipotesis menunjukkan bahawa kepuasan kerja mempunyai hubungan positif
dan signifikan dengan prestasi pekerja, dengan jelas menunjukkan bahawa dan
peningkatan tahap kepuasan kerja staf BASUG bukan akademik juga akan membawa
kepada peningkatan dan prestasi yang lebih tinggi. (Al-Ahamdi 2009)
SOROTAN LITERATUR
TEMPAT KERJA
■ Persekitaran kerja adalah salah satu komponen terpenting yang mempengaruhi prestasi
pekerja dalam tetapan organisasi. Dalam persekitaran perniagaan yang kompetitif hari
ini, benifita monetori sahaja tidak mencukupi untuk pekerja untuk mencapai tahap
prestasi yang lebih tinggi. (Iqra Hafeez, Zhu Yingjun,Saba Hafeez, Rafiq Mansoor,
Khaliq Ur Rehman 2019)
■ Persekitaran kerja organisasi yang baik menyumbangkan banyak prestasi pekerja di
tempat kerja. Hubungan tempat kerja yang positif akan mendorong pekerja untuk bekerja
lebih keras dan meningkatkan prestasi mereka. (Bekan Serbessa Waktola 2019).
■ Persekitaran kerja mempunyai kesan positif dan signifikan terhadap prestasi pekerja.
Oleh itu syarikat perlu memberi perhatian kepada keperluan pekerja untuk dihormati oleh
kepimpinan, mengekalkan keadaan yang selesa dan selamat untuk pekerja, serta
meningkatkan dan mengekalkan hubungan antara pekerja di tempat kerja. (Abdul Haeba
Ramli 2019)
TEORI
■ Teori prestasi pekerja oleh Matthew, teori prestasi kerja menekankan bahawa individu
yang bertindak bersendiri tidak dapat meningkatkan prestasi organisasi tetapi hanya
melalui kerja berpasukan dalam konteks organisasi. Selain itu, terbukti juga pekerja
yang mempunyai kemahiran dan kelayakan yang tinggi lebih cenderung untuk
menghasilkan prestasi kerja yang tinggi dan berbeza dari segi pendapatan.
BAB 3

REKA BENTUK KAJIAN


Kajian korelasi yang dilaksanakan di semua sektor awam. Reka bentuk kajian berdasarkan
kajian literatur. Kajian ini dibuat bagi melihat prestasi pekerja di dalam sektor awam.
KERANGKA KAJIAN

MOTIVASI

KEPUASAN PRESTASI PEKERJA


PEKERJA

TEMPAT KERJA
INSTRUMEN KAJIAN
Instrumen soal selidik diadaptasi dan diubahsuai dari kajian Aznira Binti Zakaria (2014).
Borang soal selidik dalam kajian ini diubahsuai dan digunakan sebagai instrument kajian.
Borang ini mengandungi 3 bahagian, iaitu bahagian pertama ialah demografi yang
merangkumi (umur, bangsa, status perkahwinan dan tempoh berkhidmat). Bahagian kedua
pula mengandungi 20 soalan iaitu kepuasan pekerja dengan menggunakan skala likert iaitu,
(1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = tidak pasti, 4 = setuju, 5 =sangat setuju).
Bahagian ketiga pula mengandungi 20 soalan iaitu prestasi pekerja dengan menggunakan
skala likert iaitu (1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = tidak pasti, 4 = setuju, 5
=sangat setuju).
POPULASI DAN SAMPEL
■ Menggunakan formula Tabachnick dan Fidell (2013) iaitu N >50 + 8m. Jumlah
pembolehubah bebas kajian ini adalah 3. jumlah minimum sampel yang akan digunakan
adalah seramai 74 orang pekerja awam yang dipilih secara rawak dari pelbagai sector
awam.

PENGUMPULAN DATA
■ Data akan dikumpul dengan menggunakan persampelan kluster kerana persampelan ini
cepat dan mudah bagi mendapatkan kerjasama dari responden. Ini akan menjimatkan
kos dan masa.

ANALISIS DATA
■ Data dalam kajian ini dianalisis dengan kaedah Korelasi Pearson dan regrasi dengan
menggunakan perisian SPSS. Kajian ini juga menggunakan kaedah ujian analisis
varians satu hala (ANOVA) yang dilakukan untuk menentukan kesan antara
pembolehubah bersandar (DV) dan pembolehubah tidak bersandar (IV).