Anda di halaman 1dari 6

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

FAKULTI PENGURUSAN DAN EKONOMI


TAJUK KAJIAN:
Impak Teori Tingkahlaku Terancang Terhadap Keinginan Siswazah
untuk Memilih Bidang Penternakan sebagai Kerjaya
Salam sejahtera,
Kajian

ini

bertujuan

untuk

mengetahui

sejauh

manakah

kecenderungan siswazah terhadap bidang penternakan untuk dijadikan


sebagai pilihan kerjaya. Sehubungan dengan itu, saudara dan saudari
telah dipilih untuk memberikan maklumat bagi melaksanakan kajian ini.
Segala maklumat yang diberikan di dalam soal selidik ini adalah sulit dan
hanya

akan

digunakan

untuk

tujuan

kajian

sahaja.

Kerjasama

saudara/saudari menjawab soal selidik ini dengan lengkap sangat dihargai


dan didahului dengan ucapan terima kasih.
SEKIRANYA TERDAPAT SEBARANG PERTANYAAN SILA HUBUNGI:

Nur Fitah Bt Jaafar


E-mail: nfj86@yahoo.com.my
No. Tel: 019- 560 6186

PM Dr. Kamaruddin Bin Musa


E-mail: kamaruddin@fpe.upsi.edu.my
No. Tel: 012 356 5428

BAHAGIAN A: DEMOGRAFI RESPONDEN


Arahan: Sila tandakan ( / ) pada petak yang berkenaan atau
nyatakan jawapan pada ruang yang telah disediakan.
1. Jantina
Lelaki
Perempuan
2. Bangsa
Melayu
Cina
India
3. Kursus pengajian semasa
Ekonomi
Perakaunan
Pengurusan Perniagaan
Pengurusan Pendidikan
4. Umur
22- 25 tahun
26-30 tahun
31- 35 tahun
36- 40 tahun
5.

Ahli keluarga mempunyai latar belakang dalam bidang penternakan


Ya
Tidak

6.

Saya bersedia untuk memilih bidang penternakan sebagai kerjaya


pada suatu hari nanti
Ya
Tidak
2

BAHAGIAN

B:

FAKTOR-FAKTOR

YANG

MEMPENGARUHI

KEINGINAN

SISWAZAH UNTUK MEMILIH PENTERNAKAN SEBAGAI BIDANG KERJAYA.


Arahan: Tandakan ( / ) pada petak yang berkenaan.
(1) Sangat Tidak Setuju

(2) Tidak Setuju

(3) - Kurang Setuju

(4) - Setuju

(5) - Sangat Setuju

BIL

SOALAN

.
Faktor Sikap
7. Saya mempunyai perasaan ingin tahu
yang tinggi mengenai bidang
keusahawanan pernternakan secara
8.

mendalam.
Saya suka untuk menyertai program yang

9.

berkaitan dengan penternakan.


Saya bersikap proaktif dalam perkara yang

10.

melibatkan keusahawanan penternakan.


Saya selalu melayari internet untuk
mendapatkan maklumat terkini mengenai

11.

bidang penternakan.
Saya gemar untuk menyertai
perbincangan formal dan tidak formal

12.

mengenai bidang penternakan.


Saya mempunyai keazaman yang tinggi
untuk membuka sebuah perusahaan

13.

penternakan.
Faktor Norma Subjektif
Ahli keluarga terdekat memberi sokongan
padu sekiranya saya memilih untuk
menceburi bidang penternakan sebagai

14.

kerjaya.
Kawan-kawan disekeliling memberi
sokongan padu sekiranya saya memilih
untuk menceburi bidang penternakan

15.

sebagai kerjaya.
Rakan sebaya memberi sokongan padu
sekiranya saya memilih untuk menceburi
3

16.

bidang penternakan sebagai kerjaya.


Faktor Persepsi Kawalan Sejagat
Untuk memulakan sebuah perusahaan
baru dan memastikan ianya terus

17.

berkembang adalah mudah bagi saya.


Saya mampu untuk mengawal semua
proses yang terlibat dalam perusahaan

18.

penternakan.
Saya mengetahui kemahiran dan ilmu
untuk memulakan perusahaan

19.

penternakan baru.
Saya tahu cara untuk menghasilkan
sebuah perusahaan penternakan dengan

20.

baik.
Sekiranya saya berpeluang memulakan
perusahaan dalam bidang penternakan,
saya yakin saya boleh berjaya dengan

21.

dalam bidang ini.


Faktor Keinginan Berkeusahawanan
Saya bersedia melakukan apa sahaja
untuk menjadi seorang usahawan

22.

penternakan yang berjaya.


Matlamat kerjaya saya adalah untuk

23.

menjadi seorang usahawan penternakan.


Saya bersungguh-sungguh untuk
mengembangkan perusahaan dalam

24.

bidang penternakan.
Saya berazam untuk membuka sebuah
perusahaan penternakan pada suatu hari
nanti.

BAHAGIAN C: PUNCA-PUNCA YANG MENGHALANG SISWAZAH UNTUK


MEMILIH BIDANG PENTERNAKAN SEBAGAI KERJAYA.
Arahan: Tandakan ( / ) pada petak yang berkenaan.
(1) Sangat Tidak Setuju

(2) Tidak Setuju

(3) - Kurang Setuju

(4) - Setuju

(5) - Sangat Setuju

BIL

SOALAN

.
25.
Kurang penekanan serius daripada pihak
universiti berkenaan bidang penternakan.
26.
Kurang inisiatif oleh diri sendiri untuk
mencari

sumber

yang

boleh

memperlengkapkan diri sebagai seorang


penternak berjaya.
27.
Maklumat

mengenai

penternakan

yang

program-program
dianjurkan

tidak

sampai kepada semua pelajar.


28.
Kurang program- program penternakan
yang dianjurkan oleh pihak universiti.
29.

Tiada usahasama erat antara industri


penternakan dengan
sebagai

inisiatif

pihak universiti

pendedahan

pelajar.
5

kepada

30.
Kurang

promosi

dan

liputan

tentang

penternakan dalam media massa.


31.
Kurang

program

penternakan

untuk

tv

mengenai

menjadi

medium

pendedahan kepada masyarakat.


32.
Keluarga yang tidak memberi dorongan
dan sokongan untuk menceburi bidang
penternakan.
33.
Tidak banyak maklumat yang disediakan
oleh pihak universiti tentang kemudahan
dan program penternakan.
34.
Badan- badan kerajaan tidak begitu aktif
dalam menyebarkan maklumat mengenai
penternakan.

~ TERIMA KASIH ~

Anda mungkin juga menyukai