Anda di halaman 1dari 67

KEMENTERIAN

PENDIDIKAN
MALAYSIA

1. Standard Kualiti Pendidikan


Malaysia Gelombang) 2 (SKPMg2)
2. Standard Guru Malaysia (SGM)

1
• Berorientasikan
tindakan
• Menitikberatkan kualiti
LIMA
ANJAKAN
• Berasaskan evidens
• Penekanan kepada
DALAM peranan
SKPMg2 • Penggunaan sepanjang
tahun – tiga (3) kali
semakan
5
Apakah perubahan/elemen yang baharu?
KEMENJADIAN
MURID

* KBAT

* PA K-21
*PENGURUSA
* KECEMERLANGAN
N KOKURIKULUM
PERPADUAN
* PERANAN * PELIBATAN
KOMUNITI/SARANA
PENGETUA/PGB DAN IBU BAPA
GURU
*GURU * PdP MODULAR
SEBAGAI
PEMUDA
H CARA
7
1. KRIK – Kriteria Kritikal
2. STAK – Standard Kualiti
3. TUMS – Tindakan Untuk Mencapai Standard
4. PGB – Pengetua/Guru Besar
5. Standard 1: PGB sebagai Peneraju/ Pembimbing/ Pendorong
6. Standard 2: Aspek 2.2: Pengurusan Aset; Aspek2.6: Pengurusan
Perpaduan
7. Standard 3: Aspek 3.1.3: Pengurusan Masa Instruksional; Aspek 3.1.4: Pengurusan
Penilaian Murid; Aspek 3.2.5: Pengurusan Program Kecemerlangan Kokurikulum Aspek
3.3.5: Pengurusan Bantuan Pelajaran Murid
8. Standard 4: Guru Sebagai Perancang/ Pengawal/ Pembimbing/ Pendorong/
Penilai dan Murid
8 Sebagai Pembelajar Aktif
9. Standard 4: Pembelajaran dan Pengajaran (PdP); Pembelajaran dan
5
STANDARD 1:
Kepemimpinan
STD
(3 Aspek, 12
TUMS)
STANDARD 2: 36
Pengurusan Organisasi
ASPEK
(7 Aspek, 9 TUMS)
STANDARD 3:
Pengurusan Kurikulum, 50
Kokurikulum dan Hal
Ehwal Murid TUMS
(Kur: 4 Aspek, 7
TUMS)
(Koku: 7 Aspek, 7
TUMS)
(HEM:
ST 6 Aspek,
ANDARD 4: 7
TUMS)
Pembelajaran dan
Pemudahcaraan
(6 Aspek, 8
50
TUMS) RUBRIK
STANDARD 5:
Kemenjadian Murid
(3 Aspek, 11 Item)
9
Perkataan dalam Pernyataan Standard, Kriteria Kritikal, Standard
Kualiti dan Tindakan Untuk Mencapai Standard diwarnakan bagi
memudahkan pemahaman pengguna.
 Merah -
 Ungu
-
 Hijau
-
 Biru
-
TAHAP PERATUS
4 Cemerlang 90-100
3 Baik 70-89
•25 2 Memuaskan 40-69
1 Lemah 1-39
0 Sangat Lemah 0
• Dokumen – bahan bercetak / softcopy
• Contoh: minit mesyuarat, fail, catatan, laporan, gambar
EVIDENS
• Media sosial: WhatsApp, Telegram, WeChat, Facebook
(bukti/keterangan
): • Lokasi/peralatan – bumbung dewan yang telah dibaiki

• tidak semestinya di satu tempat/dalam satu fail


– mengikut keperluan & kesesuaian
Kementerian
Pendidikan
Malaysia

Standard 4:

PdPc Jemaah Nazir, KPM


Kementerian
Pendidikan
Malaysia OBJEKTIF PEMBENTANGAN

Memahami & menghayati;

3
Jemaah Nazir, KPM
Kementerian
Pendidikan
Malaysia MESEJ STRATEGIK

PdP Berkesan, Perkembangan Potensi Diri Murid Seimbang dan Holistik

SITUASI SEKOLAH
MAKSUD MESEJ
• LDP tidak fokus kepada pedagogi terkini.
Guru berperanan sebagai pemudahcara berasaskan • Guru tidak berperanan sebagai pemudahcara dengan
PAK21 untuk merealisasikan; berkesan selaras Std.4 SKPMg2, khususnya dalam aspek
 FPK pembimbing dan pendorong.
 Sasaran Mikro dalam ‘Melangkah Ke Hadapan’ • PdP berpusatkan guru dan berorientasikan peperiksaan.
• Perancangan PdP guru tidak merujuk dokumen kurikulum
terkini.
• Pedagogi PAK21 tidak diaplikasi.
• PBD tidak dilaksanakan dengan berkesan.
• Murid masih menjadi pembelajar pasif.

CADANGAN

• Memantapkan amalan PAK21 dalam kalangan guru.


• Memperkasa PLC/Panitia Mata Pelajaran. TINDAKAN
• Pencerapan berterusan menggunakan Standard 4
SKPMg2.

Sumber: Jemaah Nazir, KPM


APA YANG KITA ADA?
Kementerian
Pendidikan
Malaysia

SPI Bil. 3/1999

Era IR 4.0

UM Pengisian Kurikulum

UL Ilmu, kemahiran dan nilai

I K R D
UR DA
K AN KOMPONEN Penyampaian Kurikulum
ST KURIKULUM Pedagogi

Penilaian Kurikulum
PBS/PBD
Sumber: Jemaah Nazir, KPM
Kementerian
Pendidikan Guru merancang pelaksanaan PdPc secara profesional
4.1.1
Malaysia dan sistematik.

4.2.1
Guru mengawal proses pembelajaran secara STD. 4
profesional dan terancang.
PENYATAAN
Guru mengawal suasana pembelajaran secara
STANDARD 4.2.2
profesional dan terancang.
ah cara
u be rp erana n sebagai pemud
Gur
embelajaran dan
dalam proses p untuk
pengajaran (PdP
) yang berkesan
4.3.1
Guru membimbing murid secara profesional dan
i m urid
gkan potens
memperkemban at kan terancang.
ruh dan meningk
secara menyelu pti um
m
id pada tahap o
pencapaian mur n.
secara berterusa Guru mendorong minda murid dalam melaksanakan
4.4.1
aktiviti pembelajaran secara profesional dan terancang.

Guru mendorong emosi murid dalam melaksanakan


4.4.2
aktiviti pembelajaran secara profesional dan terancang.

6Aspek – 8 Tums
4.5.1
Guru melaksanakan penilaian secara sistematik
dan terancang.

4.6.1
Murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran
secara berkesan.

Sumber: Jemaah Nazir, KPM


Kementerian
Pendidikan ASPEK 4.1: GURU SEBAGAI PERANCANG
Malaysia

iii .Menyediakan BM/BBM/BBB/TMK


i. Menyediakan RPH dengan
 ABM - Alat Bantu Mengajar :
merujuk DSKP danSPI Bil.3/1999
• peralatan yang digunakan
yang mengandungi 3 elemen iaitu
objektif, aktiviti dan refleksi. untuk mengajar. Contoh: alat
  pembesar suara /LCD/Laptop
dll.
a. OBJEKTIF (ikut prinsip SMART)  BBM - Bahan Bantu Mengajar:
• bahan yang membantu guru
S : Specific-berfokus,ikut tajuk
mengajar. Contoh: buku teks,
M : Measurable-boleh diukur
buku rujukan,carta dll.
A : Attainable-boleh dicapai
 BBB - Bahan Bantu Belajar:
R : Realistik-kebolehlaksanaan
• bahan yang membantu murid
T : Time-ikut masa ditetapkan
belajar dan memahami objektif
pelajaran. Contoh: peta i-think,
b. AKTIVITI PELAJARAN
carta, model, dll.
• PAK21
 TMK – Teknologi Maklumat dan
• Naratif Amalan Pendidikan
Komunikasi:
• Kurikulum Standard
• teknologi yang digunakan
• Inisiatif KPM (eg. HEBAT,
semasa PdPc. Cth: crome book,
PKJR0
tablet, visualizer.
• PBD
ii. Menentukan Kaedah Pentaksiran Dalam PdPc • Bahan yang digunakan
• ABM/BBM/BBB/TMK
  mestilah relevan, jelas, menarik,
 
a. Nyatakan kaedah pentaksiran dalam RPH berkesan dan boleh digunakan
c. REFLEKSI
dengan mengambil kira pelbagaikan kaedah pentaksiran : menyoal / membaca / menulis / dalam interaksi dengan murid
(sejauhmana objektif tercapai)
mengira / individu / kerja berpasangan/ kerja kumpulan dan digunakan sepenuhnya
-Berapa orang murid menguasai
b. Tentukan kaedah pentaksiran yang sesuai dengan tahap keupayaan murid (cerdas, sepanjang sesi PdP.
daripada jumlah keseluruhan murid
-Pengukuhan/pemulihanperlu sederhana, lemah)
dinyatakan c. Pentaksiran secara berterusan.
Kementerian
Pendidikan ASPEK 4.2.1: GURU SEBAGAI PENGAWAL (PROSES PEMBELAJARAN)
Malaysia

i. Mengelola isi pelajaran iii. Penyertaan aktif murid


 
a. libatkan semua murid
a. tulis objektif pada papan
dalam aktiviti mengikut
tulis;
aras keupayaan secara
b. terangkan objektif dalam
berterusan;
bahasa yang mudah;
b. pastikan penyertaan
c. bincang objektif bersama-
aktif murid berkaitan isi
sama dengan murid sama
pelajaran/ fakta dan
ada selepas set induksi
kemahiran;
atau sebelum PdPc
c. pastikan peranan yang
bermula tentang apa
jelas dalam
yang patut diperolehi;
perbincangan
d. sentiasa rujuk objektif
kumpulan.
setelah setiap aktiviti
dilaksanakan
e. kaitkan dengan
pengetahuan sedia ada
murid. ii. Mengelola masa PdPc
  a. laksana aktiviti berdasarkan objektif ;
b. gunakan teknik yang bersesuaian dalam aktiviti untuk mencapai
objektif;
c. laksanakan proses pembelajaran secara teratur iaitu daripada mudah
kepada sukar atau konkrit kepada abstrak;
d. memastikan aktiviti mengikut masa yang telah dirancang.
Kementerian
Pendidikan ASPEK 4.2.2: GURU SEBAGAI PENGAWAL (SUASANA PEMBELAJARAN)
Malaysia
i. Mengawal komunikasi ii. Mengawasi perlakuan
murid dalam PdPc murid dalam PdPc

a. Mengawal a. mengawal perlakuan murid


pembentangan, diskusi, dengan guru dan perlakuan
sesi soal jawab dll murid dengan murid bagi
secara berterusan. memastikan perhubungan
yang positif dan suasana
b. mengawal kesantunan yang kondusif
berbahasa murid ketika
menerima dan menolak b. mengawal perlakuan murid
pendapat rakan secara dengan bahan/ tugasan
berhemah dan berbudi bagi memastikan
bahasa. kekemasan, keselamatan
dll.
c. mengawal nada suara,
intonasi, mimik muka, c. memberi pengiktirafan dan
bahasa badan atau teguran untuk
bahasa isyarat yang membangunkan potensi diri
ditunjukkan oleh murid. murid.

   

 
iii. Menyusun atur kedudukan murid iv. Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan
 
a. menyusun atur kedudukan murid secara berpasangan atau a. menerapkan unsur didik hibur seperti bercerita, berlakon, main peranan,
berkumpulan mengikut keperluan aktiviti pembelajaran. kerusi panas, kotak beracun, teater bercerita dll.

b. mengubah suai kedudukan murid dalam aktiviti/mengikut b. mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan secara
keupayaan murid dan kecenderungan pelbagai. berterusan dalam persekitaran yang terkawal (dalam atau di luar bilik
darjah).
 
Kementerian
Pendidikan
Malaysia
i. Memberi tunjuk ajar
menguasai isi pelajaran
ii. Memberi tunjuk ajar dalam
a. memberi penerangan menguasai kemahiran dalam
konsep/fakta terlebih dahulu. aktiviti pembelajaran
b. kemukakan contoh dan
visual, lakaran, ilustrasi a. memberi penerangan
yang mudah. konseptual dan praktikal
c. demontrasi/tunjuk cara untuk melaksanakan aktiviti
b. memberi kepercayaan
  kepada murid untuk
melaksanakan aktiviti/
tugasan
 

v. Menggabung / mengait isi


pelajaran

a. kaitkan dengan pengetahuan sedia ada,


keluarga, latar belakang dan persekitaran
murid secara lokaliti dan global
iv. Memandu murid menggunakan/ memanfaatkan sumber b. menggabungkan elemen merentas
pendidikan kurikulum dengan isi mata pelajaran lain/
iii. Memandu murid membuat keputusan dan
kemahiran lain.
menyelesaikan masalah. a. memandu dan membimbing murid menggunakan sumber  
a. membantu murid mengenalpasti fakta betul atau pendidikan  
salah b. mencadangkan sumber pendidikan yang sesuai dan
B. memandu murid membuat keputusan sebulat menerangkan cara penggunaannya.
suara melalui hasil perbincangan kumpulan/kelas c. memastikan sumber pendidikan mencukupi dan sesuai.
c. membimbing murid menyelesaikan masalah d. melantik pengendali sumber pendidikan (seorang wakil bagi
d. meminta murid membuat refleksi setiap kumpulan
e. memandu murid untuk eksploitasi bahan ke arah KBAT.
Kementerian ii. Merangsang murid
Pendidikan berkolaboratif dalam aktiviti
Malaysia ASPEK 4.4.1: GURU SEBAGAI PENDORONG (MINDA) pembelajaran

a. menggalakkan murid
berkolaboratif dalam aktiviti
i. Merangsang murid pembelajaran.
berkomunikasi b. pastikan aktiviti pembelajaran
a. kongsikan objektif dengan secara kolaboratif
murid secara lisan dan bukan menyumbang ke arah
lisan. pencapaian objektif.
b. menggalakkan murid c. terapkan semangat berpasukan
berkomunikasi secara aktif dan bersikap adil terhadap
c. memberi soalan dalam keupayaan rakan-rakan yang
bahasa yang mudah difahami pelbagai .
mengikut aras keupayaan d. melaksanakan pelbagai kaedah
murid. pembelajaran koperatif secara
d. merangsang murid konsisten.
berkomunikasi secara lisan
dengan menggunakan teknik
penyoalan dan bahan . vii. Menggalakkan murid
  memperoleh pengetahuan dan
kemahiran secara kendiri

a. galakkan murid memberi


pandangan secara kendiri
iii. Mengemukakan soalan yang iv. Mengajukan soalan yang menjurus v. Mewujudkan peluang vi. Menggalakkan murid
terhadap isi pelajaran/
menjurus ke arah pemikiran kritis ke arah membuat keputusan dan untuk murid memimpin. mengemukakan soalan
dan kreatif penyelesaian masalah kemahiran yang dipelajari
berkaitan isi pelajaran
  a. memberi peluang kepada b. memastikan murid mendapat
a. sentiasa mengemukakan soalan a. menggalakkan murid untuk kenal murid semasa membuat a. mendorong murid maklumat awal daripada
(5W1H) secara terancang pasti masalah dan alternatif mengajukan pelbagai soalan pelbagai sumber sebelum sesi
tugasan kumpulan.
berdasarkan objektif pelajaran keputusan (5W1H) berkaitan isi PdPc
b. mendorong murid untuk memberi
b. melantikan ketua kumpulan
(soalan KBAT). pelajaran untuk
idea menyelesaikan masalah secara giliran meningkatkan kefahaman  
b. Mencerakinkan soalan KBAT
c. menggalakkan murid c. mendorong murid bekerja b. menggalakkan penilaian
mengikut aras keupayaan murid
menggunakan pelbagai strategi secara berpasukan kendiri untuk menilai tahap
supaya dapat difahami.
  penyelesaian masalah. kefahaman murid
Jemaah Nazir, KPM  
 
Kementerian
Pendidikan
Malaysia
ASPEK 4.4.2: GURU SEBAGAI PENDORONG (EMOSI)

i. Memberi pujian/galakan ii. Memberi penghargaan


terhadap perlakuan positif terhadap hasil kerja/ idea
  yang bernas.
a. mendorong murid  
menggunakan kata-kata positif, a. memaparkan semua hasil
bervariasi dan nada suara yang kerja murid untuk dikongsi
sesuai bersama-sama.
b. menggalakkan murid b. memaparkan hasil kerja
menunjukkan penghargaan murid yang terbaik untuk
sesama mereka dijadikan contoh/panduan
  kepada murid lain.
  c. menggalakkan murid
  menghargai hasil kerja/idea
rakan mereka

iii. memberi keyakinan dalam mengemukakan iv. prihatin terhadap keperluan murid
soalan/memberi respons  
  a. sentiasa berjalan sekeliling kelas dan lihat kerja murid secara
a. menggalakkan murid menyoal, sekiranya jawapan betul berterusan.
beri pujian. b. sentiasa peka dengan keperluan dan kecenderungan murid.
b. memberi peluang atau meminta jawapan dari murid lain c. memahami profil murid melalui inventori kecerdasan pelbagai.
sekiranya jawapan tidak salah/tidak tepat dan minta d. membimbing murid yang tidak menguasai atau yang
jawapan semula daripada murid yang tidak dapat memerlukan pemulihan.
menjawab.
 
 
Jemaah Nazir, KPM
Kementerian ii. Menjalankan aktiviti pemulihan /
Pendidikan pengayaan dalam PdPc
Malaysia
a. mengenal pasti murid yang terlibat
dalam masalah pembelajaran,
i. Menggunakan pelbagai merancang tindakan, mengajar
kaedah pentaksiran semula, menilai dan membuat
a. melaksanakan pentaksiran tindakan susulan
berdasarkan pemerhatian, b. membuat penilaian kendiri segera
lisan, bacaan, penulisan, pada ketika sesi PdPc berdasarlkan
penyoalan, persembahan, maklumbalas murid
projek, senarai semak dll. c. menggunakan maklumat semasa
b. mengena pasti indikator seperti input murid sebagai asas untuk
pentaksiran yang hendak meningkatkan penguasaan murid
dinilai. d. mengubah strategi pembelajaran
c. melaksanakan pentaksiran berdasarkan respons yang kurang
mengikut aras keupayaan aktif daripada murid.
murid secara individu atau  
kumpulan 
 
 
iii. Memberi latihan/tugasan berkaitan pelajaran v. menyemak/menilai hasil kerja/gerak kerja/latihan/ tugasan
a. menyediakan latihan/tugasan bagi membantu
mencapai objektif, mengikut aras keupayan iv. membuat refleksi PdPc a. menyemak dan menilai hasil kerja/latihan/tugasan dan diberikan skor yang sesuai.
murid dan mengikut keperluan PdPc.
b. menyemak dan menilai hasil kerja/latihan/tugasan sepanjang PdP.Contoh: menyemak secara
b. membimbing murid menyelesaikan tugasan
• membuat penilaian kendiri konstruktif (ulasan membina), memberi bintang, gerakan zig-zag dari kumpulan ke kumpulan,
mengikut masa yang ditetapkan.
terhadap aktiviti menyemak hasil perbincangan/tugasan murid.
c. Mem beri tugasan secara flipped classroom
pembelajaran dan sejauh
(sekiranya perlu) iaitu murid akan mengulan c. merekod tahap penguasaan semasa murid berdasarkan standard kandungan/standard pembelajaran
mana murid mencapai
kaji terlebih dahulu sebelum kemahiran itu dengan merujuk standard prestasi. Contoh perekodan: senarai semak atau catatan dalam buku rekod,
objektif yang telah dirancang.
diajar. catat pada bahagian refleksi atau ruangan catatan (mengikut kesesuaian dan teknologi semasa
d. sebagai asas untuk meningkatkan penguasaan • refleksi boleh dilaksanakan
murid semasa PdPc berlangsung NOTA: Perekodan dibuat supaya guru dapat merujuk maklumat/ data untuk membuat pertimbangan
e. mengubah strategi pembelajaran berdasarkan berdasarkan maklum balas professional keseluruhan murid bagi tujuan pelaporan.
respons yang kurang aktif daripada murid. murid.
   
Jemaah
  Nazir, KPM
Kementerian
Pendidikan ASPEK 4.6: MURID SEBAGAI PEMBELAJAR AKTIF
Malaysia

Jemaah Nazir, KPM


Kementerian
Pendidikan
Malaysia
…… ……

…….. …….

……. …….
Meneroka KBAT dalam Std.
4 SKPMg2
……. …….

…… KBAT ………

Jemaah Nazir, KPM


Kementerian
Pendidikan
Malaysia
Meneroka PAK21 dalam
…… Std. 4 SKPMg2 ……

……
…….

……..
…….

……..
…….

…….. PAK21
…….
……..

…….
……..

……… …….. …….. ……..

Jemaah Nazir, KPM


Kementerian
Pendidikan
Malaysia

…….
……..
…….

……..
……. PBD
……..

…….
……..
…….
…… ……

Jemaah Nazir, KPM


Kementerian
Pendidikan
Malaysia

Jemaah Nazir, KPM


Kementerian
Pendidikan
Malaysia PROSES PELAKSANAAN PBD SEIRING PdP

Jemaah Nazir, KPM


SPI Bil. 3 Tahun 1999: Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran

Rujuk SP/DSK terkini meliputi


kandungan pengetahuan, kemahiran
dan nilai

Objektif @ Standard Pembelajaran?

Aktiviti untuk mencapai objektif.


Apa yang perlu diliputi oleh aktiviti?

Refleksi
PEMETAAN STD. 4 MERENTAS STD.

STANDARD 1 STANDARD 2
• 1.1.3

STANDARD
4

STANDARD 3
STANDARD 5
MODEL REKA BENTUK PEDAGOGI PEMBELAJARAN
BERMAKNA (PEDAGOGI BAHARU)
KOMPETENSI PEMBELAJARAN BERMAKNA
????????????

• APAKAH PERANAN DAN KAITAN SKPMG2 DENGAN KOMPETENSI


PEMBELAJARAN BERMAKNA (6C) DAN PEDAGOGI BAHARU (PAK21)?
STANDARD GURU MALAYSIA
STANDARD GURU MALAYSIA
• Standard Guru Malaysia ialah pernyataan kompetensi profesional yang patut dicapai
oleh guru (Standard) dan pernyataan aspek yang patut disediakan serta dilaksanakan
oleh agensi dan institusi latihan perguruan (Keperluan).

• Standard Guru Malaysia (SGM) menggariskan kompetensi profesional yang patut


dicapai oleh guru, dan keperluan yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan
perguruan bagi membantu guru mencapai tahap kompetensi yang ditetapkan (KPM,
2009).

• Dibangunkan bersama BPG dan IPGM

• guru perlu memahami, menunjukkan kesungguhan, dan mempunyai iltizam yang tinggi
dalam melaksanakan daya usaha dan pendekatan baru ke arah usaha untuk
meningkatkan kualiti pendidikan.
STANDARD
KUALITI GURU

Standard Guru
Malaysia

Standard Prestasi
Pegawai
Perkhidmatan
Pendidikan
Standard Kualiti Guru

Standard - sesuatu domain yg merujuk tanda aras


pencapaian dan bersifat generik untuk menggambarkan
seara holistik tentang sesuatu perkara yang ditetapkan.

Standard Kualiti – tahap pencapaian atau kualiti


sesuatu produk atau perkhidmatan yg diterima sbg
rujukan kualiti.(piawaian).
RASIONAL
Standard Guru Malaysia ini digubal berdasarkan rasional yang berikut:

1.Guru perlu mempunyai tahap amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman, serta
kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang tinggi bagi membolehkan mereka berfungsi sebagai guru
profesional dengan berkesan,

2.Agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan keperluan yang jelas dan lengkap seperti dasar,
kurikulum, infrastruktur, tenaga pengajar, sumber pengajaran dan pembelajaran, serta jaminan kualiti untuk
membolehkan proses latihan dijalankan dengan lancar, berkesan dan bermutu tinggi,

3.KPM sedang berusaha untuk melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan guru yang dapat dijadikan
showcase. Justeru itu, adalah wajar standard bagi institusi latihan perguruan diwujudkan, dan

4.Standard Guru Malaysia menggariskan kriteria dan standard am guru selaras dengan Malaysian Qualifications Framework
(MQF) yang menggariskan kriteria dan standard am pendidikan tinggi
Tujuan Penggubalan SGM
Standard Guru Malaysia digubal bagi tujuan yang berikut:

 mengenal pasti tahap kompetensi profesional guru dalam aspek amalan nilai
profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman, serta kemahiran
pengajaran dan pembelajaran.

 mengenal pasti tahap penyediaan dan pelaksanaan keperluan latihan oleh


agensi dan institusi latihan perguruan bagi menjamin tahap kompetensi guru
yang ditetapkan tercapai.

 Standard Guru Malaysia akan dapat mengenal pasti dasar dan strategi pembangunan
pendidikan guru yang patut ditambahbaik sejajar dengan perkembangan dan cabaran
semasa dunia pendidikan.
Kerangka Standard
Guru Malaysia KPM
(2009)
•Komponen standard menekankan 3 standard kualiti
guru:

• Amalan nilai profesionalisme keguruan yg melihat


STANDAR domain diri, profesion dan sosial seseorang guru
D GURU
MALAYSIA • Pengetahuan dan kefahaman yg bertumpu pd
subjek pengkhususan, ilmu pendidikan, kurikulum
dan kokurikulum yang patut ada pada seseorang
guru

• Kemahiran PdP yg menekankan kebolehan guru


membuat perncangan, pelaksanaan dan penilaian
PdP akademik dan kokurikulum
Komponen Standard Guru
Malaysia :

Standard Guru Malaysia


mempunyai dua komponen
utama yang saling berkait
iaitu Standard(S) dan
Keperluan(K)
Komponen Standard merangkumi tiga aspek/standard
standard kualiti guru yang berikut:

Standard 1 :
Amalan Nilai Profesionalisme Keguruan

 Standard ini memperincikan kompetensi amalan nilai


profesionalisme keguruan berdasarkan domain diri,
profesion dan sosial, yang patut ada pada seseorang guru.
 Amalan Nilai Profesionalisme Keguruan digubal
berlandaskan budaya Institut Pendidikan Guru (IPG),
Tatasusila Profesion Keguruan, nilai murni dalam kurikulum
sekolah, nilai utama dalam Perkhidmatan Awam, prinsip
utama Etika Kerja KPM, dan Tonggak Dua Belas.
Standard 1 ini mempunyai tiga domain utama iaitu;

S1.1 Domain Diri


 Domain ini merujuk kepada pegangan nilai diri guru yang sedia
ada dan patut dikembangkan supaya guru boleh memberi
sumbangan yang lebih berkesan kepada profesion keguruan
bagi mencapai matlamat sistem pendidikan negara.

 Nilai-nilai yang difokuskan dalam domain ini ialah kepercayaan


kepada Tuhan, amanah, ikhlas, berilmu, kasih sayang, sabar,
budi bahasa, adil, bertimbang rasa, daya tahan, daya saing, dan
tahan lasak, cergas, aktif dan sihat, kemahiran interpersonal dan
intrapersonal , semangat sukarela,dan efisien
S1.2 Domain Profesion

 Domain ini merujuk kepada pegangan nilai yang patut diamalkan secara telus
oleh guru dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru yang
profesional.
 Nilai-nilai yang ditekankan dalam domain ini adalah kecintaan terhadap
profesion, berketerampilan, integriti, teladan, mengamalkan kerja sepasukan,
proaktif, kreatif dan inovatif.

S1.3 Domain Sosial


Guru berperanan sebagai agen sosialisasi dan penjana modal insan dalam
masyarakat. Nilai-nilai utama yang patut diamalkan oleh guru adalah
keharmonian, kemahiran sosial, semangat bermasyarakat, patriotisme dan
kecintaan terhadap alam sekitar
Standard 2 :
Pengetahuan dan Kefahaman

 Standard ini memperincikan kompetensi ilmu pengetahuan dan


kefahaman tentang subjek pengkhususan, ilmu pendidikan,
kurikulum dan kokurikulum yang patut ada pada seseorang guru.

 Guru yang memiliki dan menguasai ilmu yang mantap dapat


meningkatkan profesionalisme keguruan, melaksanakan tugas
dengan cekap dan berkesan serta menjadi lebih kreatif dan inovatif.
Bidang pengetahuan yang patut dikuasai oleh guru adalah seperti yang berikut:

S2.1 Falsafah, matlamat, dan objektif pendidikan yang menjadi teras dalam
pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.

S2.2 Falsafah, matlamat, objektif kurikulum dan kokurikulum, hasil pembelajaran,


dan keperluan pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran yang diajarkan
S2.3 Kandungan mata pelajaran yang diajarkan

S2.4 Kandungan Ilmu Pendidikan

S2.5 Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK), media dan sumber pendidikan
dalam pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum

S2. 6 Strategi untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif.

S2.7 Kaedah pentaksiran dan penilaian, dan penyelidikan tindakan untuk menambah
baik amalan pengajaran dan pembelajaran

S2.8 Potensi murid dan cara mengembangkannya secara menyeluruh dan bersepadu.
Standard 3
Kemahiran Pengajaran dan Pembelajaran

Standard ini memperincikan kompetensi kemahiran pengajaran dan pembelajaran


yang patut dikuasai oleh guru.

Kemahiran pengajaran dan pembelajaran menekankan kebolehan guru untuk


membuat perancangan, pelaksanaan dan penilaian pengajaran dan pembelajaran
akademik dan kokurikulum.
Kemahiran yang patut ada pada semua guru adalah seperti yang berikut:

S3.1 Kemahiran menyediakan perancangan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan


Sukatan Pelajaran dan takwim dengan mengambil kira perbezaan kebolehan,
pengetahuan sedia ada, serta jangkaan pencapaian murid.

S3.2 Kemahiran melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan


pelbagai pendekatan, kaedah dan teknik serta mengintegrasikan kemahiran berfikir,
kemahiran belajar,kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran pemudah
cara dan kemahiran mentaksir dan menilai.

S3.3 Kemahiran memantau, mentaksir dan menilai keberkesanan pengajaran dan


pembelajaran bertujuan memperbaik pengajaran guru dan meningkatkan pencapaian
murid.

S3.4 Kemahiran mengurus bilik darjah; melibatkan pengurusan hubungan kemanusiaan,


masa, ruang, dan sumber untuk mencapai pembelajaran yang bermakna dan berkesan.
Asas Penentuan Standard Dan Keperluan Perincian Standard
adalah berasaskan kepada aspek yang berikut:

a. Misi Nasional bagi mencapai prestasi yang tinggi dan impak


maksimum daripada pembangunan nasional, Misi Nasional telah
menggariskan lima teras utama seperti yang berikut:
 meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta
memupuk minda kelas pertama.
 Falsafah Pendidikan Kebangsaan
 FPN
 Tatasusila Profesion dan Etika kerja,
 meningkatkan tahap dan kemampuan kualiti hidup, dan
 mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan
KEPERLUAN 1:
Kelayakan Masuk dan Prosedur Kemasukan Program Latihan
Perguruan

Keperluan ini memperincikan syarat dan kriteria serta prosedur


pengambilan calon program latihan perguruan. Untuk memastikan
permohonan yang layak sahaja ditawarkan mengikuti program latihan
perguruan, agensi dan institusi latihan perguruan patut mematuhi syarat
dan prosedur berikut:
K1.1 Mengiklankan permohonan

K1.2 Menapis semua permohonan dan memanggil calon yang layak untuk
menduduki ujian kelayakan

K1.3 Memanggil calon guru yang melepasi ujian kelayakan pada tahap yang
ditetapkan untuk menghadiri temu duga

K1.4 Melaksanakan sesi temu duga calon guru

K1.5 Membuat tawaran kepada calon guru yang berjaya

K1.6 Mendaftar calon guru berpandukan buku panduan pendaftaran

K1.7 Menandatangani perjanjian latihan perguruan


Keperluan 2: Latihan, Pentaksiran dan Penilaian

Keperluan ini memperincikan program latihan, sistem pemantauan, dan


pentaksiran dan penilaian. Bagi memenuhi keperluan latihan,
pentaksiran dan penilaian latihan perguruan, agensi dan institusi latihan
perguruan patut menyediakan perkara berikut:
K2.1 Kurikulum latihan
K2.1 Sumber manusia yang berkelayakan, kompeten, dan mencukupi
K2.3 Program terancang bagi guru pelatih memperoleh pengetahuan
dan pengalaman di sekolah
K2.4 Sumber pengajaran dan pembelajaran
K2.5 Pentaksiran dan penilaian berdasarkan peraturan peperiksaan dan
penilaian yang sedang berkuat kuasa.
Keperluan 3: Kolaborasi

Keperluan ini memperincikan permuafakatan antara agensi dan institusi latihan


perguruan dengan pihak sekolah, institusi pendidikan tinggi tempatan dan luar negara,
badan bukan kerajaan serta institusi-institusi lain yang boleh memantapkan lagi latihan
perguruan (praktikum).

Bagi meningkatkan lagi kualiti latihan perguruan, agensi dan institusi latihan perguruan
patut mewujudkan permuafakatan dengan pelbagai pihak seperti yang berikut:

K3.1 Sekolah
K3.2 Institusi pengajian tinggi tempatan dan luar negara
K3.3 Badan bukan kerajaan seperti persatuan, unit beruniform, serta sukan dan
permainan
Keperluan 4: Infrastruktur dan Infostruktur

 Keperluan ini memperincikan prasarana pengajaran dan pembelajaran,


informasi dan komunikasi bagi mengoptimum kecekapan dan keberkesanan
program latihan.
K4.1 Menyediakan kemudahan fizikal yang sesuai dan mencukupi bagi memenuhi
keperluan kurikulum dan kokurikulum, pengurusan dan pentadbiran serta kebajikan
pelajar dan staf berdasarkan spesifikasi standard dan kos yang sedang
berkuatkuasa

K4.2 Menyediakan rangkaian infostruktur yang bersepadu untuk menyokong aktiviti


pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan dan pentadbiran.
Keperluan 5: Jaminan Kualiti

Keperluan ini memperincikan semua aspek perancangan dan pelaksanaan dasar,


strategi, prosedur serta aktiviti bagi mewujudkan keyakinan bahawa kualiti latihan
sentiasa terpelihara dan ditingkatkan secara berterusan.

 Pemantauan, penilaian, dan pelaporan perlu dibuat terhadap perkara-perkara


berikut bagi menjamin kualiti latihan perguruan:
K5.1 Pemastian jaminan kualiti terhadap Standard

K5.2 Pemastian jaminan kualiti terhadap Keperluan

K5.3 Penandaarasan latihan perguruan.

K5.4 Pemastian Amalan Jaminan Kualiti Agensi Kelayakan


STANDARD PRESTASI PEGAWAI
PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

STANDARD PRESTASI

Standard prestasi merupakan dokumen piawaian yang komprehensif


berkaitan kompetensi teras dan profesional serta keberhasilan yang
perlu dicapai oleh PPP berdasarkan deskripsi tugas yang ditetapkan.
Piawaian yang ditetapkan ini merupakan panduan untuk mengukur
tahap prestasi kerja yang perlu dicapai oleh PPP mengikut sasaran
kerja tahunan.
Definisi Standard Prestasi ialah suatu set kriteria umum yang menunjukkan tahap
prestasi yang perlu PPP pamerkan sebagai tanda bahawa sesuatu tugas dan
tanggunjawab telah dilaksanakan.

Komponen Standard Prestasi mengandungi empat komponen iaitu domain,


penyataan domain, elemen dan petunjuk prestasi.
Keterangan tahap kualiti
yg perlu dicapai

BIDANG TUGAS
YG GURU BUAT Unsur atau aspek
dlm domain

Menjelaskan
domain yg
berkaitan dgn
matlama &
kualiti yg
diperlukan utk
tahap prestasi
kerja
Guru

Domain Pernyataan Domain Elemen Petunjuk prestasi

Pengajaran dan Mengajar mp matematik Memastikan seramai 60 org Pelajar lulus 100% dengan
pembelajaran 16jam seminggu kelas 6 Elit murid lulus matematik pencapaian amat cemerlang
(80%) dengan pencapaian seramai 35 org.
sekurang2nya 20 org murid
pd tahap amat cemerlang
SEKIAN TERIMA KASIH

31