Anda di halaman 1dari 9

SMK KOTA SAMARAHAN RANCANGAN TAHUNAN SEJARAH (PENGGAL 2/ 2013) TINGKATAN 6

PENGGAL PERTAMA MINGGU/ TEMA/TAJUK WAKTU

HASIL PEMBELAJARAN

BIL WAKTU 2

MASA/ KAWASAN KAJIAN Semenanjung Tanah Arab (abad ke-6)

KONSEP/ ISTILAH

1.Masyarakat, Pemerintahan, Pertahanan, dan Perhubungan Luar M1 1.1 Masyarakat jahiliah Calon seharusnya dapat membincangkan perubahan masyarakat, sistem pemerintahan, dan hubungannya dengan dunia luar Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan konsep dan struktur masyarakat jahiliah. 1.2 Masyarakat Islam Calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan konsep ummah; (b) membincangkan perkembangan masyarakat Islam. KERJA KURSUS 1 Apa itu Sejarah? 1.1 Konsep dan teori ilmu Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan konsep dan teori ilmu sejarah. Calon seharusnya dapat: (a) mengenal pasti langkah-langkah Yatiman/Sejarah Dunia/Sistem Modular/Semester 1/STPM

Nabi Muhammad SAW dan Khalifah al-Rasyidin di Semenanjung Tanah Arab (abad ke-6 7)

M2

2 Kaedah Penyelidikan dan Penulisan Sejarah

2 Page 1

2.1 Penyelidikan dalam sejarah 2.2 Sumber sejarah

yang perlu dalam penyelidikan sejarah. Calon seharusnya dapat: (a) membezakan jenis-jenis sumber; (b) menggunakan sumber sejarah secara kritis.

2.3 Tafsiran sejarah

Calon seharusnya dapat: (a) menilai maklumat dalam sumbersumber (b) menganalisis kesahan sesuatu tafsiran yang terdahulu; (c) merekonstruksi peristiwa lalu dengan menggunakan sumber sejarah. Calon seharusnya dapat: 2

2.4 Penulisan sejarah (a) mengorganisasikan maklumat dalam bentuk naratif; (b) memberi penjelasan secara kritis dan imaginatif terhadap perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan; (c) membincangkan pelbagai perspektif terhadap sesuatu peristiwa lampau; Yatiman/Sejarah Dunia/Sistem Modular/Semester 1/STPM Page 2

M3

1.3 Sistem pemerintahan

(d) membuat sintesis terhadap tafsiran peristiwa lampau dan kaitannya dengan masa kini. Calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan kandungan dan peranan Piagam Madinah; (b) memerihalkan struktur pemerintahan di Madinah. Calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan ciri-ciri kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Calon seharusnya dapat: 1 (a) memilih tajuk yang mempunyai makna penting dalam peristiwa sejarah; (b) menerangkan idea awal tentang kajian; (c) menyatakan tujuan kajian; Calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan konsep dan ciri-ciri khalifah; (b) membincangkan kaedah pemilihan khalifah; (c) menilai sumbangan khalifah/tokoh: (i) Khalifah Abu Bakar (ii) Khalifah Umar al-Khattab (iii) Khalifah Umar Abdul Aziz (iv) Khalifah Harun al-Rasyid (d) mengenal pasti persoalan yang perlu dijawab oleh

Nabi Muhammad SAW (abad ke-7)

1.4 Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW

Nabi Muhammad SAW (abad ke-7)

Penyediaan Cadangan Penyelidikan 3.1 Tajuk 3.2 Pengenalan 3.3 Objektif M4 1.5 Institusi khalifah 1.5.1 Pemilihan khalifah

Khalifah al-Rasyidin dan Umayyah (abad ke-7 8

1.5.2 Sumbangan khalifah/ tokoh

Khalifah al-Rasyidin, Umayyah (abad ke-7 8), dan Abbasiyah (abad ke-8 9)

3.4 Permasalahan kajian

2 Page 3

Yatiman/Sejarah Dunia/Sistem Modular/Semester 1/STPM

3.5 Skop kajian

M5

1.6 Bentuk pemerintahan 1.6.1 Pemerintahan pusat dan wilayah

kajian; (e) menentukan tempoh, kawasan, dan isu yang dikaji; Calon seharusnya dapat: (a) membincangkan struktur pemerintahan dan pentadbiran pusat dan wilayah

Khalifah al-Rasyidin (abad ke-7) Khalifah Uthmaniyah (abad ke-16 17)

3.6 Sorotan kajian lepas

(f) membincangkan tulisan yang sedia ada berkaitan dengan tajuk yang dipilih; (g) memilih kaedah yang sesuai untuk mengumpul bahan seperti kajian perpustakaan, kerja lapangan, dan temu bual; (h) mengorganisasikan persembahan dan isi penulisan kajian; (i) membuat rumusan dan kesimpulan tentang kajian; (j) menyenaraikan sumber rujukan yang digunakan. (b) menjelaskan sistem pemerintahan raja/sultan dan amir. menjelaskan system pemerintahan

3.7 Kaedah kajian

3.8 Pembahagian struktur esei

3.9 Penutup 3.10 Bibliografi 1.6.2 Pemerintahan pusat dan wilayah

Andalusia (abad ke-13) India (abad Page 4

Yatiman/Sejarah Dunia/Sistem Modular/Semester 1/STPM

raja/sultan dan amir. M6 1.7 Pertahanan dan pembukaan wilayah 1.7.1 Jihad 1.7.2 Peperangan Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan pengertian jihad; (b) menghuraikan etika dan strategi peperangan; 2

ke-16 17) Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Alrasyidin abad ke 7 Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Alrasyidin abad ke 7 Mesir (abad ke-12) Khalifah Uthmaniyah (abad ke-15) Nabi Muhammad SAW dan Khalifah al-Rasyidin (abad ke-7) Khalifah al-Rasyidin dan Khalifah Umayyah (abad ke-7 8) Khalifah Abbasiyah (abad ke-9 13) Khalifah Uthmaniyah (abad ke-17 19) Nabi Page 5

1.7.3 Kepemimpinan

M7

1.8 Perhubungan luar 1.8.1 Diplomatik

(c) menilai kepemimpinan dan sumbangan tokoh: (i) Salehuddin al-Ayyubi; (ii) Sultan Muhammad Al-Fatih. Calon seharusnya dapat: (a) membincangkan bentuk perhubungan luar: (i) diplomatik;

1.8.2 Naungan

(ii) naungan melalui pembayaran jizyah;

1.8.3 Perjanjian

(iii) perjanjian.

2 Pembangunan dan Penerokaan M8

Calon seharusnya dapat

Yatiman/Sejarah Dunia/Sistem Modular/Semester 1/STPM

2.1 Ekonomi 2.1.1 Sistem ekonomi

membincangkan perubahan yang berlaku dalam bidang ekonomi, kebudayaan, dan penerokaan. Calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan konsep dan ciri-ciri sistem ekonomi; (b) membincangkan kegiatan ekonomi (c) menganalisis peranan institusi ekonomi dan pelaksanaannya: (i) baitulmal; (ii) cukai; (iii) zakat. Calon seharusnya dapat: (a) menyenaraikan sumber yang sesuai dan berkaitan dengan tajuk; (b) mengumpul sumber yang sesuai dan berkaitan dengan tajuk yang dipilih daripada sumber Internet, arkib, temu bual, dan perpustakaan; (c) mengumpul maklumat yang relevan dengan tajuk. Calon seharusnya dapat: (a) membincangkan falsafah dan ciri-ciri pendidikan Islam; 1

Muhammad SAW (abad ke-7) Abbasiyah (abad ke-11 12)Kesultanan Melaka (abad ke-15)

M9

2.1.2 Institusi ekonomi

Khalifah al-Rasyidin (abad ke-7 8) Khalifah Abbasiyah (abad ke-9 11)

M10

Penyelidikan Bahan 4.1 Mengenal pasti bahan 4.2 Mencari dan mengumpul Bahan 4.3 Menyaring bahan

20

2.2 Pendidikan 2.2.1 Falsafah pendidikan Islam

Khalifah Umayyah (abad ke-7 8) Khalifah Abbasiyah Page 6

Yatiman/Sejarah Dunia/Sistem Modular/Semester 1/STPM

2.2.2 Perkembangan pendidikan

(b) menjelaskan jenis institusi pendidikan: (i) halaqah; (ii) masjid/surau; (iii) pondok/madrasah; (iv) istana; (v) universiti. (c) menghuraikan sistem pendidikan: (i) pendidikan fardu ain dan fardu kifayah; (ii) kaedah pengajaran dan pembelajaran. Calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan perkembangan ilmu naqli dan aqli; (b) menilai sumbangan tokoh: (i) al-Khwarizmi; (ii) Ibn Sina; (iii) al-Ghazali; (iv) Ibn Khaldun. Calon seharusnya dapat: (a) menilai sumbangan tokoh: (i) al-Masudi; (ii) Ibn Majid;

(abad ke-11 12) Mesir (abad ke-8) Acheh (abad ke-16 17)

2.3 Perkembangan intelektual 2.3.1 Perkembangan ilmu

M11

2.3.2 Sumbangan tokoh

Khalifah Abbasiyah (abad ke-11 13) Khalifah Umayyah di Andalusia (abad ke-11 13) Khalifah

2.4 Penerokaan

Abbasiyah (abad ke-8 13) Mesir (abad ke-15) Khalifah Umayyah (abad ke-7 8), Abbasiyah (abad ke-9 13), dan Andalusia Page 7

Yatiman/Sejarah Dunia/Sistem Modular/Semester 1/STPM

M12

2.5 Seni bina

(iii) Ibn Battutah. Calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan ciri-ciri seni bina islam

(abad ke-14) Andalusia (abad ke-13) India (abad ke-16 17)

M13 23/03/1231.03.12 3 Nasionalisme dan Pembentukan Negara Bangsa M14 Calon seharusnya dapat 3.1 Peluasan kuasa Barat membincangkan proses, kesan, dan respons masyarakat tempatan terhadap penjajahan dan pembentukan negara bangsa. Calon seharusnya dapat:

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


2 Khalifah Uthmaniyah (abad ke-18 20)

M15

3.2 Reaksi masyarakat tempatan

(a) membincangkan faktor-faktor peluasan kuasa Barat. Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan reaksi masyarakat tempatan.

Mesir dan Algeria (abad ke-19 20) Mesir dan Syria (abad ke-20)

M16

3.3 Gerakan nasionalisme

Calon seharusnya dapat: (a) menerangkan faktor kemunculan gerakan nasionalisme: (i) pengaruh agama; (ii) peranan bahasa dan kesusasteraan; (iii) pengaruh kewartawanan; (iv) peranan pendidikan; (v) peranan golongan intelektual;

Yatiman/Sejarah Dunia/Sistem Modular/Semester 1/STPM

Page 8

(vi) pengaruh luar. M17 3.4 Perang Dunia Pertama Calon seharusnya dapat: (a) membincangkan penglibatan KhalifahUthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. Calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan faktor-faktor pembentukan negara bangsa.
Penulisan Hasil Penyelidikan Calon seharusnya dapat: (a) menghasilkan esei dan membentangkan esei. Sepanjang penggal kedua

Khalifah Uthmaniyah (abad ke-20) Turki dan Mesir (abad ke-20)

M18

3.5 Pembentukan negara bangsa

M19 M20 M21 M22

ULANGKAJI ULANGKAJI ULANG KAJI PEPERIKSAAN BERTULIS STPM PENGGAL 1 27.05.2013 28.05.2013 04.06.2013 05.06.2013

Yatiman/Sejarah Dunia/Sistem Modular/Semester 1/STPM

Page 9