Anda di halaman 1dari 34

MODUL IKAN HIASAN JENIS BERANAK 3

Modul ini akan membolehkan pelajar mengenal pasti ikan hiasan jenis beranak, membiakkan, mengasuh, memilih dan memasarkan ikan hiasan.

OBJEKTIF
1. Mengenal pasti spesies ikan hiasan jenis beranak dan bertelur. 2. Mengenal pasti jantina ikan dan memilih induk. 3. Menjalankan pembiakan ikan Guppy, Molly, Platy dan Swordtail. 4. Mengasuh benih ikan sehingga boleh dipasarkan. . Mengred dan membungkus ikan hiasan untuk pasaran. !. Mengkultur Moina sp, "rtemia sp dan Infusoria.

KANDUNGAN MODUL
#nit 3.1 #nit 3.2 #nit 3.3 #nit 3.4 #nit 3. Pembiakan ikan Guppy, Molly, Platy dan Swordtail. Mengkultur makan hidup (Moina sp$. Mengkultur Artemia Mengkultur Infusoria Memilih, mengred dan membungkus ikan hiasan.

Ikan iasan d idalam akuarium

Unit 3.1

Pembiakan Ikan G !!"# M$%%"# P%at" &an S'$(&tai%

MAKLUMAT RUJUKAN
Pen&a) % an
%kan membiak melalui proses persenyawaan iaitu induk betina bertelur dan induk ikan jantan mengeluarkan sperma. Proses persenyawaan ini pula berlaku sama ada di dalam badan atau di luar badan induk ikan betina. Sekiranya proses persenyawaan berlaku di dalam badan induk ikan sperma ikan jantan dimasukkan ke dalam badan ikan betina melalui urogenital. &elur yang telah tersenyawa itu disimpan dan berkembang membentuk anak lembaga di dalam badan ikan betina. "nak ikan yang telah sempurna dan boleh berenang bebas akan dilahirkan. %kan yang bersi'at seperti ini dikenali sebagai ikan jenis beranak. Sekiranya anak yang dikandung mendapat bekalan makanan dan aliran darah induknya ia dikenali sebagai viviparous. Sekiranya anak yang dikandung mendapat bekalan makanan dan yolk sa( ia dikenali sebagai ovoviviparous.

Pe(be*aan +antina
)alam spesies ikan beranak sirip anal ikan jantan diubahsuai menjadi struktur yang digunakan untuk memasukkan sperma ke dalam organ pembiakan ikan betina. Struktur ini dikenali sebagai gonopodium. *ebiasaanya ikan jantan dibe+akan dengan ikan betina dari perbe+aan struktur ini.

Bi$%$,i !embiakan

Semasa mengawan ikan jantan akan memasukkan sperma ke dalam badan ikan betina melalui gonopodium. %kan betina menyimpan sperma di dalam struktur yang dikenali sebagai oviduct sehingga beberapa bulan. Sebanyak 4 hingga kali perindukan ,brood$ boleh dihasilkan dari satu pengawanan. Sebanyak 2- hingga 2-- ekor anak boleh dihasilkan setiap kali beranak.

Pen"e&iaan tem!at !embiakan

#ntuk mendapat kejayaan pembiakan beberapa perkara perlu diambil kira iaitu. Mutu air dengan kadar p/ sekitar 0. "ir baru dan bersih %nduk yang matang dan tidak berpenyakit Sai+ tangki lebih 3- 1 3- 1 3-(m dengan isipadu air lebih daripada 2- liter. Menyediakan sangkar pembiakan.

Tan,ki !embiakan
&angki pembiakan digunakan juga sebagai substrak mengumpul anak yang dihasilkan dan tangki pembesaran. "nak ikan yang dihasilkan akan dipelihara di dalam tangki yang sama sehingga boleh dipasarkan.

Men"e&iakan -an,ka( !embiakan


Semua ikan jenis beranak (enderung untuk bersi'at kanibalistik iaitu memakan anak yang baru dilahirkan. #ntuk menjaga keselamatan anak2anak ikan yang baru dilahirkan dari menjadi mangsa kepada induknya sendiri atau ikan lain, sangkar yang diperbuat daripada jaring netlon atau sebarang kotak plastik yang mempunyai lubang yang membolehkan anak2anak ikan bebas keluar perlu disediakan. "lat ini dikenali sebagai sangkar pembiakan. #kuran sangkar adalah berbe+a2be+a bergantung kepada kesesuaian tangki pembiakan yang digunakan.

Pemi%i)an in& k
%nduk ikan jantan dan betina perlu diasingkan terlebih dahulu sebelum anak ikan matang untuk mengelakkan dari pembiakan tidak terkawal ,early pregnan(y$. %ni bagi memastikan pembesaran yang baik untuk induk dan anak yang dihasilkan. %nduk perlu dipilih mengikut si'at2si'at tertentu yang

dikehendaki. %kan yang (a(at dan warna badan yang kurang menarik tidak dijadikan induk.

Men, m! % anak
#ntuk penghasilan ikan se(ara komersial pembiakaan dijalankan dalam tangki simen atau 'iberglas yang besar ,sai+ tangki lebih kurang 1-m 1 1-m$. %kan yang dihasilkan dikutip dari masa ke semasa untuk mengelakkan kesesakan dan menggalakkan induk untuk terus menghasilkan +uriat lain. #ntuk mengelakkan pemangsaan ke atas anak ikan yang baru dilahirkan tangki tersebut perlu dibubuh tumbuhan akuatik seperti keladi bunting , Eichhornia crassipes$ atau Hydrilla sp yang ber'ungsi sebagai tempat persembunyian.

Men,a- ) anak
"nak ikan yang dihasilkan boleh membesar di dalam tangki yang sama dan pindahkan induk untuk pembiakan ke tangki lain. #ntuk penghasilan se(ara komersial, anak ikan yang dihasilkan perlu ditangguk dan dipindahkan ke dalam tangki lain atau kolam tanah. #ntuk menggalakkan pembesaran, anak ikan diberi makan Moina atau pelet dua kali sehari. Setelah ikan berumur 3 hingga 4 bulan dan men(apai sai+ yang sesuai ikan boleh dipasarkan.

PANDUAN KERJA
BAHAN DAN PERALATAN
1. 3mpat buah tangki akuarium berukuran !- 1 3- 1 3- (m 2. "erator eletrik, batu angin (air stone) dan turbin udara. 3. 3mpat buah sangkar pembiakan. Sangkar ini boleh disediakan sendiri menggunakan jaring netlon atau membeli kotak jaring dari kedai menjual plastik. 4. Sebuah tangguk tangan. . 1- ekor induk setiap jenis ikan iaitu %kan Guppy, Molly, Platy dan Swordtail. 4isbah jantan dan betina ialah 1 . 4. !. 3mpat ,4$ jambak tumbuhan akuatik. 2-- gram garam halus. 0. Satu botol larutan anti klorin ,Sodium hipoklorit$. 5. - gram sodium bikarbonat ,baking po der$ atau 6p/ down7 yang boleh diperolehi dari kedai akuarium.

TUGASAN
Menghasilkan benih ikan beranak menggunakan teknik pembiakan di dalam sangkar.

PEN.APAIAN STANDARD
1. )apat mengenal pasti spesies ikan hiasan jenis beranak. 2. Mengenal pasti jantina dan memilih induk yang matang untuk dibiakkan. 3. Mengasuh benih ikan sehingga ke sai+ yang boleh dipasarkan.

LANGKAH KERJA
Pen"e&iaan Pe(a%atan
1. 2. 3. 4. . !. 0. 5. Sediakan sebuah tangki akuarium di tempat yang kurang gangguan. %sikan air sebanyak 8 bahagian. Masukkan beberapa titik larutan anti klorin. Masukan garam ke dalam air. Pasang pengudaraan dengan kekuatan sederhana. Pasangkan sangkar pembiakan. Masukkan satu jambak tumbuhan air ke dalam sangkar pembiakan. 9iarkan tangki selama semalaman.

Me%e!a-kan In& k
Pada keesokan harinya, lepaskan induk yang telah dipilih ke dalam sangkar pembiakan.

Peme()atian
1. 2. :erapan perlu dilakukan pada waktu pagi, tengahari dan petang pada setiap hari. ;ekodkan kelakuan ikan semasa mengawan.

Men,a- ) Beni)
1. 2. Setelah anak ikan dihasilkan induk perlu dipindahkan ke tempat lain untuk dipulihkan. "nak ikan diberi makan Moina sp. atau Artemia sp sehingga berumur 2 hingga 3 minggu.

3.

Selepas itu makanan ditukar kepada pelet jenis starter yang mengandungi protein 3- 2 3 <.

Men"e&iakan (ek$& !embiakan


Setelah ikan menghasilkan anak, rekodkan jumlah bilangan anak yang dihasilkan untuk setiap jenis.

Gambarajah menunjukkan kedudukan tangki dan sangkar pembiakan untuk membiakkan ikan Molly, Guppy Platy dan Swordtail

Sangkar pembiakan digunakan untuk membiakkan Black Molly

Gambar rajah di atas menunjukkan kedudukan peralatan seperti sangkar pembiakan, tumbuhan akuarium plastik dan induk untuk membiakkan ikan jenis beranak. =arak antara bahagian bawah sangkar pembiakan dan tangki pembiakan ialah lebih kurang pembiakan. hingga 1-(m. &umbuhan plastik digunakan untuk merangsang pembiakan dan diletakkan di bahagian luar sangkar

REKOD PEMBIAKAN
4ama pelajar . &ingkatan Bi% 1 2 3 4 . Pe(ka(a =enis ikan Sai+ tangki Mutu air Penyediaan air Pengudaraan ! 0 5 > 111 12 13 14 Perangkap telur ,breeding trap$ Media pembiakan %nduk ikan 9ilangan induk &arikh masuk induk &arikh membiak &arikh telur menetas Makanan anak ikan *elakuan anak ikan .atatan

PENILAIAN
Ja'ab -em a -$a%an
1$ 9erikan 4 (ontoh ikan hiasan jenis beranak yang biasa terdapat di pasaran negara kita a. ........................................................... b. ........................................................... (. ........................................................... d. ........................................................... 2$ 4amakan alat pembiakan yang digunakan untuk memasukkan sperma ke dalam badan ikan betina jenis beranak. ....................................................................................................................... 3$ "pakah 'ungsi sangkar pembiakan. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ .................................................................................................................... 4$ 4yatakan si'at2si'at ikan hiasan jenis beranak. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ....................................................................................................................

$ "nak ikan mendapat bekalan makanan dan darah dari induknya yang dikenali sebagai ". ?i@iparous 9. A@o@i@iparous :.9eranak ,livebearer$ ). 9ukan semua yang di atas. $ "pakah makanan yang paling sesuai untuk anak ikan jenis beranak pada awal perkembangannya. ". Pelet 9. Moina sp. :. ;umpair ). *uning telur

!$ *riteria yang baik bagi ikan untuk dijadikan induk. ". Barna menarik, mata yang berkilat dan sirip yang lebar 9. Barna menarik, badan tidak (a(at dan tidak berpenyakit :. Mempunyai (iri istimewa, warna menarik dan tidak berpenyakit. ). Mata yang tajam, warna menarik dan (epat membesar.

Unit 3./

Men,k %t ( makanan )i& ! (Moina -!0

MAKLUMAT RUJUKAN
Pen,ena%an Moina sp. atau kutu air ialah sejenis +ooplankton yang boleh didapati di dalam ekosistem air tawar. la sangat sesuai untuk ikan akuarium. Mengandungi protein sekitar 3 < daripada berat basah. Moina dewasa berukuran 1.- mm dan berwama merah atau (oklat. "pabila keadaan sesuai Moina akan membiak dengan mudah. Populasi Moina boleh didapati dengan banyaknya di dalam tangki najis selepas hujan.

Moina yang baru dikumpulkan

Moina di ba ah mikroskop

Kae&a) men,k %t ( Moina -! 9aja tahi ayam atau hampas ka(ang soya digunakan untuk mengkultur Moina. *ira2kira 1kg baja tadi dimasukkan ke dalam guni dan direndamkan di dalam 1m padu air selama lebih kurang 3 hari. selepas hari ke Populasi Moina akan kelihatan hingga 0. *adang2kadang pen(apaian ini berlaku pada hari

ke 5 hingga ke 11. #ntuk mendapat bekalan Moina yang berterusan, baja pada kadar 1--g dalam 1m 3 perlu ditambah dari masa ke semasa apabila populasinya semakin berkurangan. Kae&a) men, m! % Moina

Moina sp. boleh dikumpulkan menggunakan tangguk yang diperbuat dari kain yang halus. Moina akan naik ke permukaan air pada waktu pagi sekitar jam >.-- hingga 1-.-- pagi kerana, ini adalah waktu yang sesuai untuk mengutipnya. Moina yang dikumpul perlu ditapis sebelum diberikan kepada ikan.

PANDUAN KERJA
BAHAN DAN PERALATAN
1. 2. 3. 4. . Sebuah tangki 'iberglass atau plastik berukuran 1m 3 dan tingginya sekitar -(m. Satu kilogram baja tahi ayam atau hampas ka(ang soya kering. Sebuah tangguk tangan. Sebuah baldi. Sedikit benih Moina sp yang diperoleh dari air kolam ternakan ikan atau dibeli dari kedai akuarium.

TUGASAN
Menghasilkan Moina untuk makanan anak ikan dan induk.

PEN.APAIAN STANDARD
1. Menyediakan tangki mengkultur Moina. 2. Menyemai benih Moina dalam tangki kultur 3. Mengutip Moina dari tangki kultur. 4. Membersihkan Moina dari bahan asing.

LANGKAH KERJA
Men,k %t ( M$ina 1. 2. 3. 4. . !. 0. 5. >. Cetakkan tangki 'iberglass di bawah (ahaya matahari. %sikan 8 penuh tangki 'iberglass dengan air paip Masukkan sedikit larutan anti klorin ke dalam air itu dan biarkan semalaman. Masukkan baja yang telah ditimbang ke dalam tangki berisi air dan 9iarkan selama 2 hingga 3 hari. Masukkan sedikit benih Moina yang dibeli di kedai akuarium atau satu baldi air yang diambil dari kolam ternakan ikan. 9eri pengudaraan. 9iarkan (ampuran itu selama lebih kurang seminggu. 9uat pemerhatian setiap hari sehingga kelihatan organisma berwarna merahan terbentuk dan bergerak2gerak pada waktu pagi. Men, ti! M$ina 1. 2. 3. 4. Sekitar jam >.-- ke 1-.-- pagi semasa matahari sedang terik Moina akan kelihatan di permukaan air . )engan menggunakan tangguk kutip sebahagian organisma tersebut sekadar men(ukupi untuk makanan ikan yang diternak. :u(i Moina dengan menggunakkan air bersih dan buangkan benda asing yang terdapat di dalamnya sebelum diberi kepada anak ikan. Moina yang terhasil dengan banyak boleh dikumpul, dibersih dan disimpan di dalam peti sejuk untuk kegunaan pada masa akan datang.

PENILAIAN
Ja'ab -em a -$a%an
1. Miona juga dikenali sebagai makanan hidup. 4yatakan dari kumpulan apakah organisma ini tergolongD ..................................................................................................................... 2. )imanakah habitat semula jadi organisma Moina sp ini boleh didapati .................................................................................................................... 3. *enapakah Moina sp perlu di(u(i terlebih dahulu sebelum diberikan kepada anak ikan sebagai makanan. ........................................................................................................................ ...................................................................................................................... 4. "pakah 'ungsi tahi ayam dan hampas ka(ang soya yang direndam di dalam air kultur Moina sp. ........................................................................................................................ ...................................................................................................................... . *andungan protein Moina ialah sekitar ". 3 < ). -< 9. -< 3. !-< :. 4-<

!. Baktu yang paling sesuai untuk mengutip Moina sp ialah sekitar

". >.-- 21-.-- pagi. 9. 0.-- 25.-- pagi :. >.-- 21-.-- malam ). 12.-- 2 1.-- tengah hari. 3. .-- 2 !.-- petang

0. )i manakah Moina sp. boleh ditemui dengan banyak pada musim tertentu ". Sungai 9. 3mpangan :. &angki kumbahan ). *olam ternakan ikan 3. &angki ternakan ikan

3.3 Men,k %t ( E(temia -!.

MAKLUMAT RUJUKAN
Pen&a) % an Arlemia sp. atau !rine Shrimp ditemui se(ara semula jadi di negara sejuk, di ekosistem tasik berair masin seperti Great Salt Cake, "merika Syarikat. Pada musim sejuk Arlemia akan membentuk sista ,cyst$ iaitu telur dorman yang berkulit keras. 9enih "rtemia boleh hidup sehingga beberapa tahun dan akan menetas semula apabila persekitaranya sesuai. Sista ini menetas menghasilkan lar@a yang dikenali sebagai nauplii. "auplii Artemia ini merupakan makanan yang berkhasiat untuk anak ikan yang baru menetas kerana sai+nya yang ke(il dan mudah ditelan oleh anak ikan yang baru mulai makan. Sista yang terdapat di pasaran adalah diperoleh dari habitat semula jadi. lanya dikeringkan, dibungkus dan dipasarkan ke seluruh dunia. Sista ini akan menetas dalam masa 1 hingga 2 hari apabila dimasukkan di dalam air laut atau air masin.

Sista "rtemia

Artemia yang baru menetas

.a(a meneta-kan te% ( b(ine -)(im!

Sista Artemia yang ditinkan boleh dibeli dari pembekal tempatan. "ir laut atau air garam dengan tahap kemasinan (salinity) 25 hingga 3 ppt ,bahagian per juta$ digunakan untuk menetaskannya. Sekiranya air laut sukar diperolehi, boleh digunakan air tawar yang dilarutkan 3-gm garam kasar ke dalam 11 liter air. Sista Artemia direndam dalam air tawar selama E hingga 1 jam untuk mengembangkannya. *emudian sista yang telah direndam itu ditoskan dan di(ampurkan (e(air peluntur sambil diberi pengudaraan untuk melembutkan bahagian luar kulitnya (chorion) selama 0 hingga 1- minit sehingga warnanya bertukar menjadi merah bata. *emudian dibilas beberapa kali dengan air bersih. Sista yang telah dibilas tadi dimasukkan ke dalam larutan air masin yang telah disediakan terlebih dahulu dengan diberi pengudaraan yang kuat. Car@a akan dihasilkan dalam masa 24 hingga 45 jam. Sista yang menetas akan menghasilkan nauplii yang boleh digunakan untuk makanan anak ikan. Car@a "rtemia ini dapat hidup sehingga 3 minggu di dalam larutan garam tanpa diberi sebarang makanan. .a(a men, m! % Na !%ii A(temia #ntuk mengumpulkannya, pengudaraan diberhentikan terlebih dahulu supaya ianya mendap ke bawah dan mudah untuk disedut keluar ke dalam tapisan. la juga boleh ditangguk terus dari dalam tangki penetasan. Kae&a) membe(i makan anak ikan %kan tidak akan makan melebihi dari kadar kemampuannya. &erlalu banyak memberi makan akan hanya mengotorkan dan men(emarkan air. *ualiti air yang merosot akan menyebabkan kematian. Aleh kerana itu ikan perlu diberi makan sekadar kenyang. :ara ini dikenali sebagai ad libitum. "malan yang baik ialah dengan (ara kerap memberi makan dengan jumlah yang sedikit bukan sekali memberi makan dengan kadar yang berlebihan.

PANDUAN KERJA
BAHAN DAN PERALATAN
1. Sebuah aerator letrik. 2. Sebuah tong plastik isipadu 1-- liter. 3. 0 liter air 4. 22 gm garam halus . Sebuah tangguk plankton !. Satu botol (e(air peluntur.

TUGASAN
Menghasilkan Artemia untuk makanan anak ikan dan induk.

PEN.APAIAN STANDARD
1. Menyediakan tangki menetaskan Artemia. 2. Menyediakan larutan air garam 3-ppt untuk media penetasan. 3. Mengutip Artemia dari tangki kultur. 4. Memberi makanan anak ikan se(ara ad libitum.

Artemia di ba ah mikroskop

Sista Artemia di dalam di dalam tin

LANGKAH KERJA
Men"e&iakan %a( tan ,a(am 31!!t 1. %sikan tong plastik dengan air . 2. Carutkan garam di dalam air 3. 9erikan pengudaraan yang kuat selama semalaman.

Me%a( tkan k %it Si-ta Artemia 1. ;endam sista Artemia dengan air tawar selama E hingga 1 jam. 2. *emudian toskan dan di(ampurkan (e(air peluntur (chloro# bleach) sambil diberi pengudaraan selama 0 hingga 1- minit sehingga warnanya bertukar menjadi merah bata. 3. *emudian bilaskan beberapa kali dengan air bersih sehingga tidak berbau (e(air peluntur . 4. Sista yang telah dibilas dimasukkan ke dalam larutan air masin yang telah disediakan. . 9eri pengudaraan yang kuat sehingga Artemia menetas. Men, m! % %a(2a Artemia 1. 9erhentikan pengudaraan 2. "pabila lar@a Artemia telah mendap ke bawah sedut keluar ke dalam tapisan yang diperbuat dari kain halus. 3. Car@a Artemia juga boleh ditangguk terus dari tangki penetasan dalam jumlah yang diperFukan untuk anak ikan.

PENILAIAN
Ja'ab -em a -$a%an
1. "pakah tujuan merendam sista Artemia dengan larutan peluntur yang disejukkan sebelum ditetaskan. ........................................................................................................................ ...................................................................................................................... 2. 9erapakah kadar kepekatan larutan garam yang digunakan untuk menetaskan Artemia sp.D ........................................................................................................................ ...................................................................................................................... 3. Sista Artemia yang menetas menghasilkan tetasan yang dikenali sebagai ". Car@a 9. "auplii :. 9erenga ). ;ega 3. "nak 4. Memberi makanan kepada ikan sekadar kenyang dikenali sebagai ". in situ 9. ad libitum :. parameter ). ad hoc 3. in vitro

. Sebutkan tiga jenis anak ikan yang sesuai diberi makanan "rtemia pada peringkat umur selepas yolk sa(D a$ .................................................... b$ ................................................... ($ ................................................... d$ .................................................

Unit 3.3 Men,k %t ( In4 -$(ia

MAKLUMAT RUJUKAN
Pen&a) % an
Infusoria ialah istilah yang diberi kepada mikroorganisma yang terdapat di dalam air yang mengandungi bahan2bahan reput. la merupakan makanan halus ,mikroskopik$ dalam air yang sangat sesuai dimakan oleh anak ikan yang baru menetas. la adalah satu daripada $lass %roto&oa ,organisma satu sel$ yang dipanggil $illiata. Proto+oa bergerak dengan menggunakan cillia pada badannya. "auplii $yclops, dan "auplii 'otifers juga tergolong dalam kumpulan Infusoria. la kelihatan seperti habuk sama ada berwarna hijau, jernih atau (oklat. Infusoria biasanya ditemui di dalam air tawar dan air masin, di tempat lembab dan perairan yang mengandungi bahan organik dan bahan reput. Kae&a) men,k %t ( In usoria 9ahan yang digunakan untuk mengkultur Infusoria adalah seperti daun kobis busuk, daun salad, bayam, rumput kering, kuning telur, tahi lembu, kulit pisang dan berbagai2bagai lagi. "ir suling, air hujan, air kolam ,dididihkan$ juga boleh digunakan untuk mengkultur Infusoria. p/ air hendaklah sekitar p/ 52>. Pengudaraan adalah diperlukan terutama semasa pereputan sedang berlaku.

Sehelai daun kobis direndam di dalam 4. liter air. Selepas 24 jam masukkan air kolam atau air hijau. )alam masa 0 hingga 1- hari air itu akan dipenuhi Infusoria. Sehelai daun kobis perlu ditambah selang 1- hari supaya kultur itu berterusan. Pertumbuhan Infusoria dikenalpasti bila kelihatan seperti habuk yang bergerak2gerak di dalam air.

Ke, naan In4 -$(ia


Infusoria sesuai digunakan untuk makanan kebanyakan ikan hiasan ke(il seperti spesies 9arb, &etra, )anios dan "nabantid. Penggunaan Infusoria sebagai makanan di peringkat mulai berenang akan menghasilkan kadar hidup dan hasil yang lebih tinggi.

Kea&a) membe(i makan ikan men,, nakan In4 -$(ia


Infusoria hanya sesuai untuk diberikan kepada anak ikan di peringkat awal selepas anak ikan mulai berenang kerana sai+nya yang halus dimana kebanyakan makanan hidup seperti Moina sp dan Artemia sp terlalu besar untuk anak ikan tersebut. *adar yang berlebihan akan memberi kesan buruk kepada anak ikan, ini akan menyebabkan pen(emaran air yang boleh menyebabkan kematian kepada semua anak ikan. Sebanyak 4- hingga - ml larutan Infusoria boleh dimasukkan ke dalam 4- hingga ternakan setiap hari. *ebiasaannya akan memberi menggunakan menyenangkan. Infusoria menghasilkan bau air - liter larutan anak ikan yang kurang makanan

Air hi(au yang mengandungi plankton dihasilkan di tangki

PANDUAN KERJA
PANDUAN KERJA
1. Sebuah tangki atau tong plastik berisi padu -- liter. 2. Satu kilogram sayuran lembut seperti kobis, sawi atau bayam 3. 4-- liter air paip

TUGASAN
Menghasilkan Infusoria untuk makanan pelbagai jenis anak ikan hiasan.

PEN.APAIAN STANDARD
1. Menyediakan tangki kultur Infusoria dengan kaedah yang mudah dan ekonomik. 2. Mengutip Infusoria dari tangki kultur. 3. Memberi makanan kapada anak ikan se(ara ad libitum.

LANGKAH KERJA
Pen"e&iaan !e(a%atan
1. %sikan tangki atau tong berisipadu bahagian air paip atau air hujan. 2. Cetakkan tangki tersebut di bawah pan(aran matahari. 3. 9erikan pengudaraan dan biarkan semalaman. 4. Masukkan sayuran yang telah ditimbang ke dalam tangki. . 9iarkan lagi selama satu malam. Mema- kkan beni) In4 -$(ia Masukkan satu baldi air yang diambil dari kolam atau tangki ternakan ikan. "ir dari tangki ternakan digunakan kerana ianya mengandungi benih2benih mikro organisma semula jadi. -- liter sebanyak lebih kurang 8

Men, ti! )a-i% In4 -$(ia


1.

)alam tempoh seminggu air kultur ini habuk yang bergerak2gerak di dalam air.

akan kelihatan dipenuhi mikro

organisma. Pertumbuhan koloni Infusoria dikenalpasti bila kelihatan seperti

2.

Gunakan tangguk tangan yang paling halus untuk menangkap Infusoria. Baktu yang paling sesuai untuk mengumpul +ooplankton ini ialah sekitar jam 5 hingga > pagi iaitu semasa mata hari sedang naik.

3.

Infusoria sesuai digunakan untuk makanan kebanyakan ikan hiasan ke(il seperti spesies 9arb, &etra, )anios dan "nabantid.

LATIHAN
Ja'ab Sem a S$a%an
1. Infusoria ialah sejenis GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG yang terdapat di dalam air yang mengandungi bahan2bahan reput. %a sesuai untuk makanan GGGGGGGGGGGGGGGGG dan GGGGGGGGGGGGGGGG . Infusoria tergolong dalam kumpulan GGGGGGGGGGGGGGGGG . 2. Senaraikan dua jenis mikro organisma yang termasuk dalam kumpulan Infusoria. a$ ................................................... b$ ................................................... 3. Senaraikan tiga jenis bahan yang boleh digunakan untuk meningkatkan populasi Infusoria dan tangki kultur. a$ ................................................... b$ ................................................... ($ .................................................. 4. Senaraikan tiga jenis anak ikan yang boleh diberi makan Infusoria sebagai makanan pertamanya. a$ b$ ($ .................................................... ................................................... ..................................................

. Mengapakan Infusoria lebih sesuai digunakan untuk makanan pertama selepas anak ikan mulai berenang. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ .....................................................................................................................

!. 9agaimanakah (aranya untuk memastikan koloni Infusoria telah terbentuk dengan banyak di dalam larutan kultur D ". 9. :. ). "pabila warna air telah berubah kepada warna hijau. &erdapatnya habuk putih yang bergerak2gerak di dalam air. P/ air turun kepada tahap asidik. 9ahagian permukaan air dipenuhi serangga.

0. Mengapakah Infusoria tidak boleh diberikan kepada anak ikan dengan kadar berlebihan D ". Carutan kultur akan men(emarkan air dan boleh menyebabkan anak ikan mati. 9 "nak ikan akan bersaing dengan mikro organisma untuk mendapat oksigen. :. ). p/ air akan menurun. "nak ikan akan terlalu kenyang dan boleh mengakibatkan kematian.

5. Pilih 'aktor yang tidak berkaitan mengapa pengusaha ikan hiasan lebih suka menyediakan sendiri Infusoria D ". Cebih ekonomik kerana boleh disediakan dari bahan2bahan buangan. 9. Cebih bersih dan bebas dari penyakit berbanding dengan plankton yang dikutip dari tangki kumbahan. :. /arga di pasaran terlalu mahal dan tidak ekonomik. ). )engan memberi makan Infusoria akan menghasilkan kadar kehidupan anak yang tinggi.

Unit 3.5

Memi%i)# men,(e& &an memb n,k - ikan

MAKLUMAT RUJUKAN
Pen&a) % an
)i dalam industri ikan hiasan proses memilih, mengred dan membungkus ikan merupakan aspek yang sangat penting terutama bagi industri yang melibatkan urusniaga eksport. Pemi%i)an ikan be(k a%iti Proses memilih ikan yang berkualiti memerlukan kemahiran dan pengalaman dimana hanya ikan berkualiti dan memenuhi mutu peminat ikan hiasan semasa yang akan dipilih untuk dipasarkan sama ada di eksport atau dipasaran tempatan. %kan2ikan yang kurang berkualiti biasanya akan dipasarkan untuk kegunaan tempatan atau dieksport sebagai makanan ikan karni@or. Pemilihan ini dijalankan kepada dua peringkat iaitu semasa peringkat fry dan peringkat ju@enil. Pemi%i)an &i!e(in,kat F(" "nak ikan yang telah berumur sekitar 2 hingga 3 minggu akan dipilih berdasarkan mor'ologi yang menarik dan memenuhi mutu semasa. %kan yang (a(at atau yang tidak diperlukan akan dihapuskan atau dijual dengan harga yang murah sebagai makanan ikan karni@or. Proses ini biasanya dijalankan dalam industri pembenihan ikan 3mas dan ikan *oi. Pemi%i)an &i!e(in,kat + 2eni% %kan yang telah men(apai sai+ maksimum akan dipilih sekali lagi berdasarkan mor'ologi yang dikehendakki. Sekali lagi ikan yang kurang bermutu akan diasingkan dari ikan yang bermutu. %kan hiasan ini akan dipasarkan berdasarkan gred yang telah ditentukan. Proses ini biasanya dijalankan dalam industri pengeluaran ikan 3mas dan *oi. Pemi%i)an be(&a-a(kan +antina %kan jantan biasanya mempunyai warna yang lebih menarik dan berharga lebih mahal dari ikan betina. %kan betina pula biasanya kurang menarik. %anya sama ada boleh dipasarkan dengan harga yang murah untuk makanan ikan karni@or, dijadikan bakal induk atau dimusnahkan. Proses ini biasanya

dijalankan dalam industri pengeluaran ikan Sepat, ikan Pelaga dan d arf gourami. %kan Guppy jantan mempunyai warna ekor yang lebih panjang dan berwarna2 warna sementara ikan betina tidak mempunayi warna yang menarik. %kan jantan akan dipilih semasa ikan masih diperingkat anak dan diasingkan dari induk betina. %anya dibesarkan hingga boleh dipasarkan. )i kalangan jantan ini juga akan terhasil baka atau strain yang pelbagai dan perlu pemilihan seterusnya. %kan betina akan dijual dengan harga yang murah untuk makanan ikan. Pemi%i)an be(&a-a(kan 2a(iet" )alam sesetengah jenis ikan pembiakan akan menghasilkan lebih dari satu jenis strain atau variety ikan. %ni adalah disebabkan ikan yang dibiakkan itu bukan merupakan baka tulin. Gen resesi' yang dibawa dalam induk akan dimani'estasikan dalam generasi anaknya. Henomena ini biasa ditemuai dalam pembiakan ikan )iskus, Pelaga, &iger 9arb, ;uby 9arb, Hlower /orn dan lain2lain. Pemilihan yang teliti adalah sangat diperlukan. *erja ini adalah rumit, memerlukan ke(ekapan, pegalaman dan memerlukan masa yang panjang. =enis2jenis ikan ini akan dipasarkan dengan harga yang berbe+a2 be+a berdasarkan mutu dan permintaan pasaran semasa. Pemi%i)an be(&a-a(kan ke%ainan *euntungan yang lumayan mungkin akan diperolehi oleh pembiak ikan yang dapat menghasilkan @arieti baru yang mempunyai bentuk unik dan menarik. %kan yang mempunyai (iri unik seperti albino, ke(a(atan tulang belakang atau bentuk kepada mungkin dapat menarik perhatian peminat ikan hiasan ganjil yang menawarkan harga ribuan ringgit bagi seekor ikan :ontohnya ialah ikan Aro ana Albino) Aro ana berkepala dua) *lo er Horn atau +skar yang yang mempunyai (orak warna tertentu pada padanya dan lain2lain. Pemi%i)an be(&a-a(kan 'a(na Barna memainkan peranan penting dalam menentukan mutu ikan hiasan yang akan dipasarkan. Barna yang paling menarik mendapat harga pasaran tinggi. )alam industri penghasilan benih ikan "rowana se(ara besar2besaran 'aktor ini sangat diambil berat untuk memastikan anak ikan yang dihasilkan mempunyai mutu warna yang menarik. %nduk yang dipilih untuk pembiakan adalah dikalangan gred terbaik. Pembiak ikan mengharapkan anak yang dihasilkan dari induk bermutu ini akan diwariskan ke generasi seterusnya. )alam industri pembenihan ikan *oi juga biasanya pembiak ikan akan (uba memperolehi induk yang telah memenangi pertandingan. Pertandingan ini biasanya dijalankan di negara =epun.

Sebagai (ontoh ikan "rowana Merah dan "rowana 3mas yang dihasilkan se(ara pembiakan semula jadi di dalam kurungan akan menghasilkan pelbagai gred anak walaupun induk yang digunakan dari jenis yang terbaik. A-a- !en,,(e&an ikan )ia-an Sai+ ikan merupakan kriteria penting dalam penggredan ikan. #ntuk tujuan eksport sai+ ikan perlu diambil kira memandangkan kos pengangkutan adalah tinggi. Aleh kerana itu sai+ ikan yang ke(il lebih sesuai sesuai dan ekonomik. Penggredan berdasarkan 3 sai+ iatu sai+ ke(il ,S$ , sederhana ,M$ dan besar ,C$. Gred S dibahagikan lagi kepada double S ,SS$ dan gred C dibahagikan lagi kepada double C ,CC$. Sebenarnya penggredan ikan ini adalah sangat subjekti' dan lebih dipengaruhi kepada ke(enderungan penternak itu sendiri tanpa adanya panduan piawai yang boleh digunakan sebagai rujukan. Sai+ S biasanya digunakan untuk anak2anak ikan yang masih ke(il atau sai+ ikan itu sendiri adalah ke(il. Sai+ M merujuk kepada sai+ ikan yang masih di peringkat remaja ,ju@enile$. Sai+ C pula digunakan kepada ikan yang telah dewasa atau matang. Penggredan ini akan menjadi sangat penting sekiranya pembeli dari luar negara atau tempatan menetapkan spesi'ikasi tertentu untu membeli. 9iasanya ikan yang mempunyai gred C dan mempunyai kualiti terbaik ,"$ berharga mahal berbanding ikan bersai+ S dan tidak mempunyai kualiti. Pen,,(e&an Ikan Hia-an

&angki 'iberglas yang dipasang kotak dan jaring untuk mengasingkan ikan pelbagai sai+

&angki simen dan tangguk juga digunakan untuk mengred ikan hiasan

Mengred ikan hiasan perlu dilakukan dengan teliti

Pekerja sedang melakukan penggredan

Mangkuk ke(il digunakan untuk memilih ikan

%kan yang telah digredkan, dibungkus untuk dipasarkan

Anda mungkin juga menyukai