Anda di halaman 1dari 9

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Reka Bentuk Pakaian


Kursus/Modul Garment Design
2. Kod Kursus RBTS3103

3. Nama Staf
Muhammad bin Ibrahim
Akademik

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat menguasai pengetahuan dan kemahiran Reka
Kursus/Modul Bentuk Pakaian untuk diaplikasikan dalam merancang, mengurus dan mencipta seni reka
dalam Program pakaian yang merupakan sebahagian daripada kandungan kurikulum Reka Bentuk dan
Teknologi.
5. Semester dan
Semester 2 Tahun 3
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial K T A P K T A P
A = Amali
125
P= Pentaksiran
36 - 32 4.5 36 - - 16.5

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini, pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning 1. Membanding beza jenis dan ciri gentian berdasarkan pelbagai klasifikasi fabrik untuk
Outcomes, CLO) menghasilkan pakaian. (C5, PLO1, PLO3, CTPS2)

2. Mereka cipta stail pakaian dengan menerapkan elemen dan prinsip seni reka dalam
menghasilkan pakaian. (C6, P5, A3, PLO1, PLO2, PLO3, CTPS3)

3. Menghasilkan sehelai pakaian dalam aktiviti amali. (C6, P5, A4, PLO2)

4. Menghasilkan rekod kerja bagi sehelai pakaian yang telah dijahit melalui rujukan pelbagai
sumber maklumat. (C6, PLO1, PLO6, LL3)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi

CLO
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 x

2 x x x

3 x x x

4 x

10. Kemahiran Boleh


Pindah Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah (CTPS3)
(Transferable Skills, Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat (LL3)
TS):
Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini Jun 2017)

1
11. Strategi Pengajaran
dan Pembelajaran Strategi Pengajaran dan Pembelajaran:
serta Pentaksiran
 Kuliah, amali

Strategi Pentaksiran:

Pentaksiran terbahagi kepada dua bahagian iaitu Kerja Kursus (70%) dan Peperiksaan Akhir
(30%). Kerja Kursus dilaksanakan sepanjang kursus manakala Peperiksaan dijalankan di
akhir semester.

Kerja kursus terdiri daripada ujian amali dan laporan ujian amali yang dibina merujuk Buku
Panduan Penggubalan Kerja Kursus. Soalan ujian amali digubal secara berpusat oleh IPGM.

Programme Learning Strategi Pengajaran dan


Jenis Pentaksiran
Outcome (PLO) Pembelajaran

Ujian Bertulis
PLO1 – Pengetahuan Kuliah
Laporan Ujian Amali

PLO2 – Kemahiran Praktikal Amali Ujian Amali

Ujian Amali
PLO3 – Kemahiran
Amali, Kuliah Laporan Ujian Amali
Menyelesaikan Masalah
Ujian Bertulis
PLO6 – Kemahiran
Kuliah, Amali Laporan Ujian Amali
pengurusan maklumat

12. Sinopsis Kursus ini merangkumi kajian fabrik, pemilihan pakaian dalam mereka cipta stail pakaian dan
menghasilkan pakaian serta membuat rekod kerja. Pelajar mengaplikasikan proses
penghasilan pakaian melalui aktiviti menjahit dan memperagakannya.
This course encompasses study of the fabric, choosing clothes in a clothing style design and
produce clothing as well as create job record. Students apply the process of production and
sewing clothes through the display.

13. Mod Penyampaian Kuliah, amali

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 70%


Pentaksiran Peperiksaan Akhir : 30%

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian bertulis Peperiksaan Akhir 30

Ujian Amali 55
Tugasan
Laporan Ujian Amali 15

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

2
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran
Kursus (Course PEO1 PEO2 PEO3 PEO4 PEO5 PEO6
Learning
Outcomes, CLO) CLO1 x x
dengan
Objektif Pendidikan CLO2 x x
Program CLO3 x
(Programme
Educational CLO4 x x
Objectives, PEO)
Objektif Pendidikan Program (PEO)
Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang keguruan
PEO1
selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan.
Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui pendekatan
PEO2
saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8).
Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa Melayu
PEO3
sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris.
Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada pelbagai
PEO4
sumber (LO6).
Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan menyedari
PEO5
keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk pembangunan kerjaya.
Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
PEO6 berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5).

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


Membanding beza jenis dan ciri gentian berdasarkan pelbagai klasifikasi fabrik
CLO1
untuk menghasilkan pakaian. (C5, PLO1, PLO3, CTPS2)
Mereka cipta stail pakaian dengan menerapkan elemen dan prinsip seni reka dalam
CLO2
menghasilkan pakaian. (C6, P5, A3, PLO1, PLO2, PLO3, CTPS3)
CLO3 Menghasilkan sehelai pakaian dalam aktiviti amali. (C6, P5, A4, PLO2)
Menghasilkan rekod kerja bagi sehelai pakaian yang telah dijahit melalui rujukan
CLO4
pelbagai sumber maklumat. (C6, PLO1, PLO6, LL3)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

3
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9
Kursus (Course
Learning CLO1 x x
Outcomes, CLO)
dengan Hasil CLO2 x x x
Pembelajaran CLO3 x
Program
(Programme CLO4 x x
Learning
Outcomes, PLO)
Hasil Pembelajaran Program (PLO)
Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan teori dan
PLO1 prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Reka Bentuk dan
Teknologi.
Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaikan masalah dalam bidang
PLO2 Reka Bentuk dan Teknologi bagi membina pengalaman pembelajaran yang sesuai
dengan tahap perkembangan pelajar.
Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran
PLO3
saintifik, dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan.
Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif dengan
PLO4
pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan komuniti.
Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan tanggungjawab
PLO5
sebagai satu pasukan.
Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan tentang
PLO6
keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang hayat.
Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta bertindak balas
PLO7
kepada keperluan perubahan semasa.
PLO8 Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion keguruan.
Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen perubahan
PLO9
dalam bidang keguruan.

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


Membanding beza jenis dan ciri gentian berdasarkan pelbagai klasifikasi fabrik
CLO1
untuk menghasilkan pakaian. (C5, PLO1, PLO3, CTPS2)
Mereka cipta stail pakaian dengan menerapkan elemen dan prinsip seni reka dalam
CLO2
menghasilkan pakaian. (C6, P5, A3, PLO1, PLO2, PLO3, CTPS3)
CLO3 Menghasilkan sehelai pakaian dalam aktiviti amali. (C6, P5, A4, PLO2)
Menghasilkan rekod kerja bagi sehelai pakaian yang telah dijahit melalui rujukan
CLO4
pelbagai sumber maklumat. (C6, PLO1, PLO6, LL3)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

4
Interaksi Interaksi
Bersemuka Bukan Bersemuka

Jumlah SLT
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. Kajian Fabrik
 Klasifikasi
- Gentian asli: Gentian tumbuhan dan
gentian haiwan
- Gentian buatan: Sintetik dan selulosa
terjana semula
 Jenis gentian
- Gentian asli: Kapas, linen, sutera dan
benang sayat
- Gentian buatan: Poliamida/Nilon, 4 2 4 10
poliester, rayon dan asetat/triasetat
 Ciri gentian
- Kekukuhan
- Penyerapan lembapan
- Keselesaan
- Kekonduksian haba
- Kekenyalan
- Ketahanan: Suhu dan cahaya matahari

2. Seni reka pakaian


 Fungsi asas pakaian
 Faktor yang mempengaruhi rupa bentuk
pakaian
- Geografi
- Agama dan kepercayaan
- Sosial
- Politik
- Ekonomi
- Teknologi
 Faktor yang mempengaruhi pemilihan pakaian
- Bentuk badan
- Pekerjaan
- Gaya hidup
- Masa dan tempat 4 4 4 12
- Pendapatan dan kemampuan
 Elemen asas seni reka
- Corak
- Warna
- Tekstur fabrik
- Garisan
- Ruang dan bentuk
 Prinsip seni reka
- Perkadaran
- Keseimbangan
- Penumpuan
- Pengulangan
- Perpaduan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

5
3. Proses Jahitan
 Kelim
- Fungsi
- Faktor pemilihan 2 2 2 6
- Jenis-jenis kelim: Kelim belah kangkung dan
kelim betawi, kelim lipat tindih dan kelim papan
mesin dan tangan
- Proses menjahit

 Belah
- Fungsi
- Faktor pemilihan
2 2 2 6
- Jenis-jenis belah: Belah kelepet sama lebar
dan belah berzip
- Cara menjahit

 Kancing
- Fungsi
- Prinsip
- Faktor pemilihan
2 2 2 6
- Jenis-jenis kancing: Butang dan lubang butang,
butang katup, cangkuk dan palang/mata dan
zip
- Cara menjahit

 Penghilangan Gelembung
- Fungsi
- Faktor pemilihan
- Cara menghilang gelembung: Kedut lepas,
2 2 6
lisu: lisu beriring, lisu terbalik, lisu bertentang 2
dan lisu pemadan
- Proses menyedia
-

 Lengan
- Lengan padanan rata/lengan gelembung
- Proses menyedia dan menjahit 2 2 2 6

 Penyudah tepi
- Fungsi
2 2 2 6
- Jenis-jenis penyudah tepi: Kelepet dan kun
- Proses menyedia

 Garis leher
- Jenis-jenis garis leher
- Kemasan garis leher: Lapik berbentuk/kolar
lurus 2 2 2 6
- Proses menyedia dan menjahit

4. Mereka cipta stail pakaian


 Proses mereka cipta lakaran stail pakaian
- Pengenalpastian masalah (bentuk badan)
- Pencetusan idea (prinsip rekaan)
- Lakaran rekaan pakaian 4 2 4 10
- Pemilihan lakaran pakaian
- Melabelkan ciri-ciri lakaran pakaian
yang dipilih

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

6
5. Rekod Kerja
 Tujuan
 Kandungan
- Lakaran dan huraian stail pakaian
- Senarai ukuran badan
- Pola
2 2 2 6
- Fabrik dan bahan
- Susun atur pola
- Langkah menjahit
- Pengiraan kos
- Refleksi
- Rujukan
6. Membuat Pakaian
 Mengambil ukuran badan
 Membuat pola Blaus/Kemeja 2 2 2 6
 Tanda-tanda pola

 Mengubahsuai pola
- Mengecil atau membesarkan
blaus/kemeja 2 2 2 6
- Memanjangkan lengan

 Membentang dan menyusun atur pola


- Peraturan Menggunting
- Menjahit Pakaian Blaus/Kemeja
 Menjahit dan menekan 2 2 2 6
- Tujuan menekan
- Teknik menekan dan Teknik seterika

 Menjahit Pakaian Blaus/Kemeja


 Menjahit dan menekan
- Tujuan menekan 2 2 6
2
- Teknik menekan dan Teknik seterika

Kerja Kursus 3 3

Amali 3 9 12

Ulangkaji Peperiksaan 4.5 4.5

Peperiksaan 1.5 1.5

Jumlah 36 32 4.5 36 16.5 125

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

7
Bersemuka Bukan Bersemuka
Jumlah Jam
Pembelajaran Kuliah 36 36
Bersemuka dan
Bukan Bersemuka
Tutorial - -

Amali 32 -

Laporan ujian amali (500 perkataan) - 3

Ujian Amali 3 9

Peperiksaan Akhir 1.5 4.5

Jumlah 72.5 52.5

Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar (SLT) 125

Jam Kredit 3

18. Rujukan Asas Crim, C. H. (2014). Pattern cutting for kids’ clothing: All you need to know about designing,
adapting and customising sewing patterns for children’s clothes. Tunbridge Wells,
Kent: Search Press.
Johns, S. (2013), How to sew: Technique and projects for complete beginer.Lewes, East
Susex: Guide of Master Craftman Publication Ltd.
Mariam Abu Bakar (2013). Panduan membuat pakaian. Kuala Lumpur: Karya Bistari Sdn
Bhd

Rujukan Tambahan Rosita Jaafar (2013). Sulaman benang & Manik Labuci. Kuala Lumpur: Utusan Publication &
Distributor Sdn. Bhd.
Gardner, S. (2010). A-Z kaedah menjahit (quiling). Kuala Lumpur: Utusan Publication &
Distributor Sdn. Bhd.
.

19. Maklumat Tambahan Tiada

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

8
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

RBTS3103 REKA BENTUK PAKAIAN (3 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah


Pengajaran
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pentaksiran
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO dan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pembelajaran
1. Membanding beza jenis dan ciri
gentian berdasarkan pelbagai
Kuliah Peperiksaan Akhir
klasifikasi fabrik untuk x x
menghasilkan pakaian. (C5, Amali
PLO1, PLO3, CTPS2)
2. Mereka cipta stail pakaian dengan Peperiksaan Akhir
menerapkan elemen dan prinsip Ujian Amali
Kuliah
seni reka dalam menghasilkan x x x Laporan Ujian
pakaian. (C6, P5, A3, PLO1, Amali Amali
PLO2, PLO3, CTPS3)

3. Menghasilkan sehelai pakaian Ujian Amali


Kuliah
dalam aktiviti amali. (C6, P5, A4, x Laporan Ujian
PLO2) Amali Amali

4. Menghasilkan rekod kerja bagi


Peperiksaan Akhir
sehelai pakaian yang telah dijahit Kuliah
x x Laporan Ujian
melalui rujukan pelbagai sumber
Amali Amali
maklumat. (C6, PLO1, PLO6, LL3)
Ujian Amali
Kuliah Peperiksaan Akhir
KESELURUHAN x x x - - x - - -
Amali Laporan Ujian
Amali

Ahli Panel Penggubal:

Bil. Nama Kelayakan Akademik


1 Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional
Sofiah bt Zakaria
Sarjana Muda Pendidikan Sains Rumahtangga
2 Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional
Fuziah Binti Ishak
Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan Kemahiran Hidup
3 Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional
Asmahan Binti Md Yusoff Aizudin
Sarjana Muda Pendidikan Sains Rumahtangga

Pakar Rujuk:
Bil. Nama Jawatan Universiti/Bahagian
1 Dr. Yusri Bin Kamin Pensyarah Kanan Universiti Teknologi Malaysia
2 Dr. Asnul Dahar Bin Minghat Pensyarah Kanan Universiti Teknologi Malaysia
3 Puan Massita Binti Ramlan Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)