Anda di halaman 1dari 34

[KIK] QuANTUM

2. PEMILIHAN MASALAH

Senarai Masalah

Semua ahli kumpulan telah mencadangkan masalah secara brainstorming dan cadangan
masalah tersebut telah dicatatkan dan justifikasi setiap masalah juga dinyatakan. Data
sebenar untuk setiap masalah disertakan. Bilangan masalah yang dicadangkan ialah 15.

Bil. Masalah Justifikasi Data sebenar Pencadang

1 Kekurangan rumah  Kekurangan bilik Temubual Redzuan


sewa dalam radius kediaman di asrama Pelajar PISMP
5 km dari kampus memaksa pelajar Semester 5
yang mampu mencari kediaman di
disewa oleh pelajar luar kawasan kampus. Temubual
yang perlu tinggal  Terpaksa menetap jauh pegawai
di luar kampus dari kampus yang HEP
menyebabkan
perbelanjaan perjalanan Maklumat
meningkat Tempat
 Kadar sewa dalam Tinggal
radius 5 km agak mahal Pelajar dari
 Perbelanjaan lain Borang
terpaksa dikurangkan Biodata HEP
 Jumlah pelajar dalam
sesebuah rumah terlalu Resit bayaran
ramai hingga sewa &
menyebabkan keadaan bilangan
sesak dan tidak selesa pelajar sebuah
rumah

Bahan Bukti 1 – Kekurangan rumah sewa

Gambar 2.1: Gambaran rumah sewa yang terlalu ramai pelajar menyebabkan
kesesakan dan ketidakselesaan

13
[KIK] QuANTUM

Bahan bukti 2 – Borang Biodata Diri Pelajar

Gambar 2.2: Maklumat pelajar yang tinggal di luar Institut dari Borang Biodata Diri
Pelajar yang diperolehi dari Jabatan Hal Ehwal Pelajar, IPGK Raja
Melewar

14
[KIK] QuANTUM

Bil. Masalah Justifikasi Data Pencadang


sebenar

2 Kegagalan  Amalan tidak sihat Buku Koh Bee


pelajar menepati bakal penjawat awam Kehadiran Hoon
masa kuliah (pagi  Amalan yang tidak sihat Pelajar
dan selepas  Mengganggu
waktu rehat) kelancaran proses Temubual
pengajaran dan dengan
pembelajaran pensyarah
 Mengganggu tumpuan dan pelajar
pelajar lain
 Pensyarah terpaksa
mengulangi pelajaran

Bahan Bukti 3 : Jadual Kehadiran Pelajar

Gambar 2.3: Kegagalan pelajar menepati masa kuliah

15
[KIK] QuANTUM

Bil. Masalah Justifikasi Data Pencadang


sebenar

3 Kesukaran  Data-data pelajar tidak Laporan Rafiah Daud


menganalisis dapat dikemaskinikan Audit
kehadiran pelajar pada tarikh yang Susulan
ke kuliah sebelum ditetapkan oleh IPGM MSISO
5 haribulan setiap 9001:2008
bulan
Borang
analisis
data dari
HEP

Bahan Bukti 4: Laporan Audit Susulan MSISO 9001:2008

Gambar 2.4: Mendapat NCR semasa audit dalaman dijalankan kerana rekod rumusan
kehadiran kuliah bulanan pelajar tidak dihantar kepada Jabatan HEP
mengikut tarikh iaitu sebelum 5 haribulan bulan berikutnya.

16
[KIK] QuANTUM

Bil. Masalah Justifikasi Data Pencadang


sebenar

4 Penyimpanan kerja  Dokumen sukar untuk Gambar foto Nurul Hafiza


kursus pelajar yang diakses Ibrahim
tidak sistematik  Keselamatan kerja
kursus tidak terjamin

Bahan Bukti 5: Penyimpanan Folio Kerja Kursus Pelajar yang tidak Sistematik

Gambar 2.5: Tiada tempat khas untuk menyimpan folio kerja kursus pelajar

17
[KIK] QuANTUM

Bil. Masalah Justifikasi Data sebenar Pencadang

5 Kesilapan bahasa  Pelajar terpengaruh Kerja kursus Dr. Faridah


dalam penulisan dengan bentuk bahasa pelajar Nazir
pelajar tidak rasmi
 Pelajar kurang
dibimbing oleh
pensyarah
 Pencemaran bahasa
dalam kalangan bakal
guru
 Kesilapan bahasa
mempengaruhi
penggunaan bahasa
semasa proses
pengajaran dan
pembelajaran
 Mengganggu usaha
memartabatkan
bahasa kebangsaan
 Memberi kesan
kepada penggunaan
bahasa dalam
kalangan murid apabila
guru pelatih mengajar
di sekolah.

Bahan Bukti 6: Penulisan Salah Seorang Pelajar PISMP PSV/BM Semester 5

Gambar 2.6: Kesilapan bahasa dalam penulisan salah seorang pelajar PISMP
PSV/BM Semester 5

18
[KIK] QuANTUM

Dapatan: Terdapat 12 ciri kesilapan bahasa didapati digunakan dalam penulisan pelajar

CIRI KESILAPAN BAHASA KEKERAPAN


PENGGUNAAN
Singkatan (S) Sangat Kerap
Homofon Huruf (H) Sederhana
Ejaan yang Dicipta Khusus untuk LSI (E) Kadang Kala
Perkataan yang Menyerupai Sebutan Lisan (P) Kerap
Penukaran Kod (P) Sederhana
Arahan atau Peringatan dalam Bahasa Komputer (A) Kadang Kala
Dialek (D) Kadang Kala
Kesilapan Ejaan (K) Sederhana
Laras Bahasa (L) Kadang Kala
Ayat yang Tidak Lengkap dan Tidak Gramatis (A) Kerap
Slanga (S) Kadang Kala

• Sangat Kerap – 80%-100% digunakan dalam penulisan


• Kerap – 50%-80% digunakan dalam penulisan
• Sederhana – 20%-50% digunakan dalam penulisan
• Kadang Kala – 1%-20% digunakan dalam penulisan
• Tidak Digunakan – 0%

19
[KIK] QuANTUM

Bil. Masalah Justifikasi Data Pencadang


sebenar

6 Kekurangan akses  Ketinggalan input Temubual Koh Bee


kepada kandungan yang disampaikan Hoon
kuliah untuk pelajar  Mungkin tidak akan Gambar
yang tidak menghadiri difahami oleh para foto
kuliah pelajar melalui nota
yang diterima
 Input perlu
disampaikan dalam
bentuk bersemuka

Bahan Bukti 7 : Temubual Pelajar yang tidak Menghadiri Kuliah

Gambar 2.7: Temubual tentang kekurangan akses kandungan kuliah kerana pelajar
mewakili institut dalam pertandingan bola baling di Melaka

20
[KIK] QuANTUM

Bil. Masalah Justifikasi Data sebenar Pencadang

7 Maklumat tentang  Tutor tidak dapat Temubual tutor & Fathiyah


masalah tutee tidak mengambil pelajar Dahlan
sampai ke tindakan yang
pengetahuan tutor sewajarnya untuk Borang salah laku
mengatasi pelajar
masalah
berkenaan
 Masalah pelajar
berlarutan dan
mengganggu
proses
pembentukan
modal insan

Bahan Bukti 8: Borang Salah Laku Pelajar

Gambar 2.8: Borang salah laku diisi oleh pensyarah yang berkenaan untuk pelajar yang
tidak menghantar tugasan kerja kursus pada masa yang ditetapkan.
Tutor pelajar tersebut hanya mengetahui hal ini seminggu selepas
borang salah laku dikeluarkan

21
[KIK] QuANTUM

Bil. Masalah Justifikasi Data Pencadang


sebenar

8 Plagiat dalam  Pelajar mengambil Kerja Kursus Mohd


penulisan esei pelajar jalan singkat Pelajar Ashraf
tanpa perlu Ibrahim
menjalankan
penyelidikan dan
pembacaan dalam
menyediakan
kerja kursus
 Pelajar tidak dapat
berfikir secara
kritis dan kreatif
kerana kerap
menceduk idea
pihak lain
 Melahirkan bakal
guru yang tidak
berintegriti.

Bahan Bukti 9i: Plagiat dalam Penulisan Pelajar yang dikenal pasti

Gambar 2.9: Petikan Kerja Kursus WAJ 3106 Hubungan Etnik yang menunjukkan
amalan Plagiat dalam kalangan pelajar PISMP

22
[KIK] QuANTUM

Bahan Bukti 9ii : Contoh Artikel Amalan Plagiat Dalam Kalangan Pelajar PISMP

Gambar 2.10 : Plagiat dalam penulisan pelajar untuk kerja kursus yang diberi oleh
pensyarah. Pensyarah hanya menaip kata kunci tajuk kerja kursus
dan didapati pelajar telah plagiat artikel tersebut

23
[KIK] QuANTUM

Bil. Masalah Justifikasi Data sebenar Pencadang

9 Keengganan pelajar  Pelajar tidak akur Temubual Rafiah Daud


mematuhi arahan kepada peraturan dengan
penempatan di blok yang ditetapkan oleh pegawai unit
kediaman seperti yang pihak pentadbiran kediaman
telah ditetapkan  Pelajar
mengamalkan sikap
kekitaan
 Mengganggu
prosedur
keselamatan

Bahan Bukti 10: Borang Penempatan Blok Kediaman

Gambar 2.11: Borang Penempatan Blok Kediaman

24
[KIK] QuANTUM

Bil. Masalah Justifikasi Data Pencadang


sebenar

10 Perbelanjaan tinggi  Wang Temubual Mohd


dalam kalangan perbelanjaan pelajar dan Ashraf
pelajar untuk fotostat untuk hal-hal lain pensyarah Ibrahim
bahan keperluan terpaksa
kursus dikurangkan Resit
 Pelajar terpaksa fotostat
menunggu elaun bahan
untuk fotostat kuliah
bahan kuliah
 Mengganggu
proses pengajaran
dan pembelajaran
kerana pelajar
tiada akses
kepada bahan
kuliah pada awal
semester

Bahan Bukti 11: Resit-resit Fotostat Bahan Keperluan Kursus

Gambar 2.12: Resit-Resit Fotostat Bahan Keperluan Kursus


Pelajar terpaksa menggunakan wang perbelanjaan untuk fotostat
bahan keperluan kursus

25
[KIK] QuANTUM

Bil. Masalah Justifikasi Data Pencadang


sebenar

11 Kekurangan promosi  Tidak dapat Foto papan Taufik


IPG Kampus Raja menyebarluaskan tanda (sign Mustaffa
Melewar kepada orang perkhidmatan board)
awam yang ditawarkan
kepada orang Survey
awam
Temubual
dengan
pihak luar

Bahan Bukti 12: Foto Papan Tanda

Gambar 2.13: Foto Papan Tanda yang Mengelirukan Orang Ramai mengenai
Lokasi IPG Kampus Raja Melewar

26
[KIK] QuANTUM

Bahan Bukti 13: Temubual dengan Pihak Luar

Gambar 2.14: Sebilangan orang ramai yang ditemubual tidak tahu tentang
perkhidmatan yang disediakan oleh institut

27
[KIK] QuANTUM

Bil. Masalah Justifikasi Data Pencadang


sebenar

12 Kesukaran pelajar  Masalah-masalah Temubual Manan


untuk membuat aduan pelajar tidak dapat Kasdi
di Jabatan Hal Ehwal diselesaikan dengan
Pelajar (HEP) segera

Bahan Bukti 14: Pelajar Beratur di hadapan Kaunter HEP

Gambar 2.15: Kesukaran pelajar membuat aduan di HEP

28
[KIK] QuANTUM

Bil. Masalah Justifikasi Data sebenar Pencadang

13 Kesukaran pihak  Tidak dapat Temubual


pentadbiran IPG memantau dengan Faridah
Kampus Raja Melewar pergerakan pengawal di Nazir
untuk mengesan pelajar untuk pondok
pergerakan pelajar memastikan kawalan
keselamatan keselamatan
mereka IPG Kampus
Raja Melewar

Gambar foto

Bahan Bukti 15i : Pas Pelajar yang tidak diambil

Gambar 2.16: Bukti Kurangnya Pengawasan Pengawal di Pondok Kawalan


Keselamatan IPG Kampus Raja Melewar

Kurangnya pengawasan daripada pengawal disebabkan oleh tiadanya rekod keluar masuk.
Pengawal hanya mengambil pas pelajar yang keluar dan menggantungkannya di pondok
pengawal. Pas tersebut hanya boleh diambil semula apabila pelajar pulang. Namun, ada
pelajar yang tidak mengambilnya, manakala pelajar yang tinggal di luar kampus pula sukar
dikesan pergerakan mereka.

29
[KIK] QuANTUM

Bahan Bukti 15ii: Pintu Masuk ke Institut

Gambar 2.17: Kekurangan Pengawal yang berkawal dan pintu pagar dibiarkan
terbuka antara punca kesukaran mengesan pergerakan pelajar

30
[KIK] QuANTUM

Bil. Masalah Justifikasi Data Pencadang


sebenar

14 Bilangan bahan  Tidak dapat membuat Temubual Nurul Hafiza


rujukan terhad di rujukan yang Ibrahim
pusat sumber IPG menyeluruh Gambar
Kampus Raja Melewar  Menjejaskan kualiti foto
pengajaran dan
pembelajaran Senarai
 Pengetahuan terkini Bukti
mengenai mata
pelajaran tidak dapat
diperolehi

Bahan Bukti 16: Rekod Bahan Rujukan Di Pusat Sumber

Gambar 2.18: Rekod Bahan Rujukan Di Pusat Sumber

31
[KIK] QuANTUM

Bil. Masalah Justifikasi Data Pencadang


sebenar

15 Kelemahan pelajar  Pelajar tidak Temubual Fathiyah


Unit Sains dalam dapat merujuk dengan Dahlan
menguasai bahasa buku-buku dalam pelajar
Inggeris bahasa Inggeris
dan hanya
mengharapkan
kuliah pensyarah
 Tugasan yang
diberi dan ISL
tidak dapat
dilaksanakan
dengan baik.
 Penguasaan ilmu
sangat cetek.

Bahan Bukti 17: Temubual dengan Pelajar mengenai Penguasaan Bahasa Inggeris

Gambar 2.19 :Temubual dengan Pelajar

Data : Transkripsi temubual

Pensyarah: Anda perlu merujuk buku-buku rujukan yang disenaraikan dalam Pro forma
kursus seperti buku Teaching Elementary Science oleh Esler & Esler untuk
mendapat penerangan terperinci. Ada di perpustakaan IPG.

Pelatih A : Dah jumpa buku tu .... tapi susahlah nak faham dalam Bahasa Inggeris.
Ada guna kamus ...... tapi tak dapat makna yang sebenar kadang-
kadang.

Pelatih B : Saya ....... B.I. memang lemah. Kalau baca buku, faham sikit-sikit.
Bahasa Inggeris tu tinggi, sukar nak faham, saya buka internet, bahasa
dia tak tinggi sangat, adalah yang saya faham walaupun dalam B. I.

32
[KIK] QuANTUM

Membuat Senarai Pendek

Senarai pendek masalah telah dilakukan melalui Survey dan Analisis SMART untuk
mendapat TIGA masalah yang paling kritikal dan dalam keupayaan ahli kumpulan untuk
menyelesaikannya.

i. Analisis Ranking Masalah Melalui Survey

Borang survey diedarkan kepada 30 pensyarah secara rawak untuk menyusun ranking
masalah dari nombor 1 (amat serius) kepada yang kurang serius.

Gambar 2.20 : Para Pensyarah mengisi Borang Survey untuk Ranking Masalah

33
[KIK] QuANTUM

Analisis ‘ranking’ masalah melalui survey adalah seperti berikut:

No. Masalah Kekerapan memilih sebagai Jumlah


no. 1 (teramat serius)
1. Kekurangan rumah sewa dalam
radius 5 km dari kampus yang
mampu disewa oleh pelajar yang
perlu tinggal di luar kampus
2. Kegagalan pelajar menepati masa /// 3
kuliah
3. Kesukaran menganalisis kehadiran / 1
pelajar ke kuliah sebelum 5
haribulan setiap bulan
4. Masalah penyimpanan kerja //// 4
kursus pelajar yang tidak
sistematik
5. Masalah kesilapan bahasa dalam // 2
penulisan pelajar
6. Masalah kekurangan akses
kepada kandungan kuliah untuk
pelajar yang tidak menghadiri
kuliah
7. Maklumat tentang masalah tutee
yang tidak sampai pada
pengetahuan tutor
8. Plagiat dalam penulisan esei //// / 6
pelajar

9. Keengganan pelajar mematuhi


arahan penempatan di blok
kediaman seperti yang telah
ditetapkan
10. Perbelanjaan tinggi dalam //// / 6
kalangan pelajar untuk fotostat
bahan keperluan kursus
11. Kekurangan promosi IPG Kampus / 1
Raja Melewar kepada orang awam
12. Kesukaran pelajar untuk membuat / 1
aduan di HEP
13. Kesukaran pihak pentadbiran IPG
Kampus Raja Melewar untuk
mengesan pergerakan pelajar
14. Bilangan bahan rujukan terhad di //// / 6
pusat sumber IPG Kampus Raja
Melewar
15. Kelemahan pelajar Unit Sains / 1
dalam menguasai bahasa Inggeris

Berpandukan analisis ranking masalah melalui survey, skor paling tinggi ialah masalah 8,
20 dan 14.

34
[KIK] QuANTUM

ii. Analisis SMART

Semua ahli kumpulan QuANTUM telah mengisi borang analisis SMART. Akronim SMART
bermaksud:

Specific - masalah yang timbul dalam skop institut


Measurable - masalah boleh diukur kekerapan ianya berlaku
Achievable - masalah boleh diselesaikan dan memberi faedah
Realistic - masalah sebenar yang berlaku di institut
Timely - boleh dilaksanakan dalam jangkamasa perancangan

Setiap ahli telah menganalisis setiap masalah dengan menanda ‘√’ pada lajur yang mereka
fikir sesuai. Borang-borang dikumpulkan dan bilangan ‘√’ dikira dan dijumlahkan.
Berpandukan analisis SMART, skor yang tertinggi menunjukkan masalah yang paling kritikal
dan yang boleh diselesaikan oleh ahli kumpulan. Analisis data adalah seperti berikut:

No. Masalah S M A R T SKOR PILIHAN


1. Kekurangan rumah sewa dalam 5 10 9 7 6 37 X
radius 5 km dari kampus yang
mampu disewa oleh pelajar
yang perlu tinggal di luar
kampus
2. Kegagalan pelajar menepati 4 6 2 7 4 23 X
masa kuliah
3. Kesukaran menganalisis 9 10 7 7 8 41 X
kehadiran pelajar ke kuliah
sebelum 5 haribulan setiap
bulan
4. Masalah penyimpanan kerja 6 10 6 10 3 35 X
kursus pelajar yang tidak
sistematik
5. Masalah kesilapan bahasa 6 6 7 6 7 32 X
dalam penulisan pelajar
6. Masalah kekurangan akses 9 7 7 9 6 38 X
kepada kandungan kuliah untuk
pelajar yang tidak menghadiri
kuliah
7. Maklumat tentang masalah 7 7 7 9 6 36 X
tutee tidak sampai ke
pengetahuan tutor
8. Plagiat dalam penulisan esei 10 10 9 9 7 45 √
pelajar
9. Keengganan pelajar mematuhi 9 7 8 6 8 38 X
arahan penempatan di blok
kediaman seperti yang telah
ditetapkan
10. Perbelanjaan tinggi dalam 10 9 9 10 8 46 √
kalangan pelajar untuk fotostat
bahan keperluan kursus
11. Kekurangan promosi IPG 4 5 7 9 2 27 X
Kampus Raja Melewar kepada
orang awam

35
[KIK] QuANTUM

No. Masalah S M A R T SKOR PILIHAN


12. Kesukaran pelajar untuk 4 5 7 8 3 27 X
membuat aduan di HEP
13. Kesukaran pihak pentadbiran 6 5 6 9 4 30 X
IPG Kampus Raja Melewar
untuk mengesan pergerakan
pelajar
14. Bilangan bahan rujukan terhad 7 11 10 11 7 46 √
di pusat sumber IPG Kampus
Raja Melewar
15. Kelemahan pelajar Unit Sains 3 6 6 6 6 27 x
dalam menguasai bahasa
Inggeris

Pemilihan masalah mengikut analisis SMART ialah masalah 8, 10, dan 14.

Oleh yang demikian, pemilihan masalah berdasarkan analisis ranking melalui survey dan
analisis SMART adalah sama, iaitu:

No. Masalah

8. Plagiat dalam penulisan esei pelajar

10. Perbelanjaan tinggi dalam kalangan pelajar untuk fotostat bahan


keperluan kursus

14. Bilangan bahan rujukan terhad di pusat sumber IPG Kampus Raja
Melewar

36
[KIK] QuANTUM

Senarai Pendek Tiga Masalah Dan Data Sokongan

Perincian tiga masalah yang telah dipilih serta data sokongan untuk setiap masalah tersebut
adalah seperti berikut:

i. Perincian Masalah A

Masalah A Plagiat dalam penulisan esei pelajar

Definisi Masalah Amalan plagiat berlaku dalam pelbagai bentuk seperti berikut:
 Pelajar tidak menyatakan sumber rujukan semasa
menulis tugasan.
 Memanipulasi teks orang lain dan menyatakan
sebagai hasil kerja sendiri.
 Menyalin sepenuhnya dari sumber digital dan buku-
buku rujukan dan mendakwa sebagai hasil kerja
sendiri.

Kekerapan Purata – 10% pelajar setiap unit

Sumber Data Hasil kerja kursus pelajar (2 semester tahun 2011)

Implikasi Masalah  Pelajar kurang membuat penyelidikan dan pembacaan


Berlarutan dalam menyediakan kerja kursus
 Pelajar tidak dapat berfikir secara kritis dan kreatif kerana
kerap menceduk idea pihak lain
 Melahirkan bakal guru yang tidak berintegriti

Bahan bukti masalah A

Gambar 2.21: Petikan Kerja Kursus WAJ 3106 Hubungan Etnik yang menunjukkan
amalan Plagiat dalam kalangan pelajar PISMP

37
[KIK] QuANTUM

Bahan Bukti Masalah A

Gambar 2.22 : Plagiat dalam penulisan pelajar untuk kerja kursus yang diberi oleh
pensyarah. Pensyarah hanya menaip kata kunci tajuk kerja kursus
dan didapati pelajar telah plagiat artikel tersebut
ii. Perincian Masalah B

Masalah B Perbelanjaan tinggi dalam kalangan pelajar untuk


fotostat bahan keperluan kursus

Definisi Masalah Pelajar mengeluarkan perbelanjaan yang tinggi untuk


fotostat bahan keperluan kursus seperti nota kuliah dan
bahan-bahan rujukan yang lain

Semua kursus (100%) melibatkan perbelanjaan yang tinggi


Kekerapan
untuk fotostat bahan keperluan kursus. Berterusan semasa
sesi pengajaran dan pembelajaran sepanjang semester.

38
[KIK] QuANTUM

Sumber Data Resit perbelanjaan, soal selidik perbelanjaan pelajar pada


setiap semester dan temu bual pelajar dan pensyarah

Bahan keperluan kursus dalam bentuk hardcopy

Implikasi Masalah
 Wang perbelanjaan untuk hal-hal lain terpaksa
Berlarutan
dikurangkan
 Pelajar terpaksa menunggu elaun untuk fotostat bahan
kuliah
 Mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran
kerana pelajar tiada akses kepada bahan kuliah pada
awal semester

Bahan Bukti Masalah B

Gambar 2.23: Resit-resit perbelanjaan dalam kalangan pelajar untuk fotostat


bahan keperluan kursus

39
[KIK] QuANTUM

Gambar 2.24: Bukti bahan-bahan fotostat kuliah yang disimpan dalam fail-fail
seorang pelajar PISMP

iii. Perincian Masalah C

Masalah C Bilangan bahan rujukan terhad di pusat sumber IPG


Kampus Raja Melewar

Bilangan bahan rujukan yang mencukupi bermaksud


Definisi Masalah bahawa untuk setiap 10 orang pelajar ada 1 buku yang
disenaraikan dalam proforma. Bilangan bahan rujukan
yang terhad bermaksud nisbah ini tidak dicapai.
Bilangan bahan rujukan terhad juga bermaksud bahawa
bilangan jenis bahan rujukan seperti buku selain daripada
yang disenaraikan dalam proforma dan jurnal tidak wujud
dalam pusat sumber.

 Kebanyakan bahan rujukan yang tersenarai dalam


proforma kursus tidak terdapat di pusat sumber dan
yang ada tidak mencukupi bilangannya.
 Bahan-bahan terkini seperti jurnal-jurnal dan buku-
buku edisi terbaharu tidak terdapat di pusat sumber

Purata- 90% bahan rujukan asas tidak mencukupi untuk


Kekerapan
setiap kursus.

Sumber Data Senarai semak bahan rujukan di pusat sumber


berdasarkan proforma kursus

40
[KIK] QuANTUM

Temubual pelajar dan pensyarah

Temubual pegawai pusat sumber

 Tidak dapat membuat rujukan yang menyeluruh


Implikasi Masalah
Berlarutan  Menjejaskan kualiti pengajaran dan pembelajaran
 Perkembangan pengetahuan terkini tentang mata
pelajaran tidak dapat diperolehi

Bahan Bukti Masalah C

Gambar 2.25: Senarai Semak yang Menunjukkan Kekurangan Bahan Rujukan di


Pusat Sumber IPGKRM

41
[KIK] QuANTUM

Bahan Bukti Masalah C

Gambar 2.26: Senarai Semak yang Menunjukkan Kekurangan Bahan Rujukan di


Pusat Sumber IPGKRM

42
[KIK] QuANTUM

Bahan Bukti Masalah C

Gambar 2.27: Senarai Semak yang Menunjukkan Kekurangan Bahan Rujukan di


Pusat Sumber IPGKRM

43
[KIK] QuANTUM

Pemilihan Masalah Daripada Senarai Pendek

Matrik Kriteria telah digunakan untuk memilih masalah yang utama. Tiga masalah yang
disenarai pendek ialah:

Bil Masalah

A Plagiat dalam penulisan esei pelajar

B Perbelanjaan tinggi dalam kalangan pelajar untuk fotostat bahan


keperluan kursus

C Bilangan bahan rujukan terhad di pusat sumber IPG Kampus Raja


Melewar

Dapatan dari matrik kriteria adalah seperti jadual di bawah:

Masalah Kritikal Penjimatan Keupayaan


Kumpulan
1 (30 Mata) 2 (20 mata) JUMLAH
3 (10 mata)

A 0 x 30 = 0 2 x 20 = 40 2 x 10 = 20 60

B 7 x 30 = 210 3 x 20 = 60 7 x 10 = 70 340

C 2 x 30 = 60 4 x 20 = 80 0 x 10 = 0 140

Setiap ahli telah menanda ‘√’ untuk masalah yang mereka kenal pasti sebagai paling kritikal
antara 3 masalah iaitu A, B dan C. Dengan cara yang sama lajur ‘Penjimatan’ dan
‘Keupayaan kumpulan’ telah diisikan secara individu. Kemudian data ini dijumlahkan dan
didarab dengan bilangan mata yang telah diperuntukkan bagi setiap kriteria (Kritikal,
Penjimatan dan Keupayaan Kumpulan).

Berikut ialah penerangan untuk pemilihan kriteria dan peruntukkan mata bagi setiap kriteria:

Kritikal (30 mata) - 30 mata diberikan untuk menunjukkan masalah yang dipilih
adalah sangat kritikal dan perlu diselesaikan secepat mungkin.
Ini kerana kesannya ada impak negatif untuk mencapai visi
sekiranya tidak diselesaikan. Kriteria ini dipersetujui sebagai
kriteria yang paling penting antara 3 kriteria yang disenaraikan.

Penjimatan (20 mata) - Penjimatan pula merujuk kepada penjimatan dari segi
kewangan, masa dan tenaga. 20 mata diberikan kerana
penjimatan ada impak secara tidak langsung (indirect impact)
atas pencapaian visi IPG. Oleh itu, kriteria ini dipersetujui
sebagai kriteria yang kedua penting antara 3 kriteria yang
disenaraikan.

44
[KIK] QuANTUM

Keupayaan Kumpulan - 10 mata diberikan di sini kerana keupayaan kumpulan untuk


menyelesaikan masalah bergantung kepada keupayaan ahli
kumpulan meluangkan masa selepas selesaikan tugas-tugas
rasmi. Ini boleh dikawal oleh ahli kumpulan dan masih
memainkan peranan yang penting untuk menyelesaikan
sesuatu masalah.

Berdasarkan data daripada semua ahli kumpulan masalah yang telah dipilih ialah:

Perbelanjaan tinggi dalam kalangan pelajar untuk fotostat bahan keperluan kursus

Gambar 2.28: Bahan-bahan keperluan kursus yang difotostat oleh pelajar

45
[KIK] QuANTUM

Hubung kait pemilihan masalah dengan Visi dan Misi IPGKRM dan IPGM, KPM

Visi Masalah Misi

IPGKRM IPGKRM
• Institut • Melaksanakan program
Pendidikan Guru pendidikan guru untuk
Kampus Raja • Perbelanjaan tinggi melahirkan guru profesional,
Melewar unggul dalam kalangan pelajar kompeten dan berwatak yang
meneraju untuk fotostat bahan bersedia menjunjung aspirasi
kecemerlangan keperluan kursus Kementerian Pelajaran
pendidikan guru Malaysia serta menyanjung
yang memenuhi Impak warisan budaya negara
aspirasi
Kementerian • Perbelanjaan tinggi
Pelajaran fotostat memberi kesan
Malaysia kepada keperluan
pembelajaran yang lain
dan boleh menjejaskan IPGM, KPM
IPGM, KPM perkembangan pelajar ke • IPG melahirkan guru yang
• IPG peneraju arah kecemerlangan kompeten dan berjiwa
kecemerlangan pendidik melalui program
pendidikan guru pembangunan guru yang
dinamik ke arah pendidikan
sekolah bertaraf dunia

Pemilihan Masalah – Implikasi terhadap Pelanggan (Pelajar)

Bakal guru yang profesional, kompeten dan berwatak yang bersedia menjunjung aspirasi
Kementerian Pelajaran Malaysia serta menyanjung warisan budaya negara. Justeru, untuk
mencapai kecemerlangan ini, seorang pelajar sepatutnya mematuhi peraturan institut dan
etika perguruan serta menumpukan sepenuh perhatian terhadap keperluan akademik dan
profesionalisme perguruan.

Sehubungan dengan itu, pelajar seharusnya mempunyai tempat tinggal yang kondusif,
makanan yang berkhasiat dan keperluan pembelajaran serta kewangan yang mencukupi.
Keperluan ini perlu dipenuhi supaya tidak mengganggu emosi serta pergaulan sosial
pelajar.

Oleh itu, jika perbelanjaan untuk fotostat tinggi akan menjejaskan perbelanjaan aspek lain.
Sebagai contoh, pelajar-pelajar berjimat untuk makanan berkhasiat, tempat tinggal yang
kondusif dan terpaksa bekerja sambil belajar (ingkar perjanjian/akta 174) untuk menampung
kos salinan fotostat. Ini bermaksud bahawa pelajar kurang memberi tumpuan kepada
aktiviti yang menyumbang kepada perkembangan profesionalisme ke arah kecemerlangan
dan mencapai visi IPG.

46