Anda di halaman 1dari 9

:

LEH
O
AN
RUS
IAK
D
I
D
E
N
BIN
DIS
EPI
AL
E
N
M
URI
I
T
M
AK
E
S
N
A
K
ALI
UH
N
AR
AVR
AD
UM
K
M
HA
RA
ND
MU
E
J
RA

HUBUNGA
N NIOSH D
AN
INSTITUSI
PENDIDIKA
N

NIOSH ??
National Institute of Safety and Health
Institut
Keselamatan
dan
Kesihatan
Kebangsaan .
Ditubuhkan pada 1 Disember 1992
sebagai kumpulan dari pihak bagi
menjaga keselamatan dan kesihatan
pekerja di tempat kerja di bawah
Kementerian Sumber Manusia

Memastikan
persekitaran
bekerja yang sihat dan selamat
kepada semua pekerja, peserta
kursus, kontraktor dan pelawat

Objektif
penubuhan
NIOSH

Membangunkan
budaya
keselamatan dan kesihatan dan
mengadakan latihan kepada
pekerja
Memastikan setiap pengurusan
dipertanggungjawabkan ke atas
keselamatan
dan
kesihatan
yang didirikan

FUNGSI NIOSH
Menyumbang ke arah usaha-usaha menaiktaraf KKP
melalui pembangunan dan program latihan kepada
pekerja dan majikan
Menolong industri, perdagangn
menyelesaikan
masalah
yang
dengan KKP

dan lain-lain
bersangkutan

Membantu mereka yang bertanggungjawab ke atas


KKP dengan informasi terkini di dalam KPP dan di
luar negara
Menganjurkan kajian sama ada jangka pendek atau
jangka panjang ke atas KKP dan isu-isu yang berkaitan
dengan Malaysia

Keselamata
n di tapak
pembinaan
Keselamata
n dlm
penggunaa
n bahan

Memperken
al NIOSH di
sekolah

Program
perlindung
an diri

Aktivi
ti
NIOS
H
Bimbingan
aktiviti
perlombong
an

Latihan
dan
bimbinga
n
berterusa
n

Pengurusan
keselamata
n&
kesihatan
pekerja

Hubungan NIOSH
dengan Institusi
Pendidikan
Tujuan pada hasil menyelesaikan
program yang dianjurkan oleh
NIOSH
adalah
pelajar
akan
dapat :

Memahami
landasan
teori
dan
mengembangkan pengetahuan dan
kemahiran yang diperlukan untuk
membolehkan pelajar mengelola isuisu keselamatan dan kesihatan dalam
organisasi

Memperoleh
pemaham
yang
mendalam dan kompetensi dalam
amalan-amalan
keselamatan
dan
kesihatan

Mendemonstrasikan pengetahuan asas


perundangan
berkaitan
berkenaan
dengan peraturan keselamatan dan
kesihatan

Menunjukkan
perasan
dan
funsi
keselamatan dan profesional kesihatan
dan nilai pendekatan pasukan untuk
keselamatan dan amalan kesihatan

Mengembangkan kemahiran saintifik,


kemahiran teknikal yang berkaitan
dengan analisis, penilaian dan tafsiran
data

Menunjukkan pendekatan komunikasi


yang berkesan dan kemahiran dalam
bidang keselamatan dan kesihatan