Anda di halaman 1dari 7

Kaedah pengumpulan data (1) 1.

Soal selidik

dan dokumen sokongan disertakan bersama alat kajian. Ujian rintis dijalankan sebelum soal selidik berkenaan digunakan (Chua, 2006) Contoh skala likert: Bil. 1. Item2 Saya suka membaca buku 2. Saya suka belajar 1 2 3 4 5

Biasanya dalam bentuk item-item soalan yang digunakan untuk

mendapatkan maklumat dan fakta berkaitan persepsi responden. Harus bersesuaian dengan kehendak soalan kajian Dihasilkan menggunakan bahasa yang mudah selaras dengan tahap

responden. Elakkan soalan yang sukar, soalan dwi maksud, terlalu panjang, kabur, soalan berarah dan item yang negatif. Boleh menggunakan ukuran dalam bentuk skala likert (1,2,3,4,5) Skala perbezaan semantik (susunan terbaik hingga buruk; kuat hingga lemah, aktif hingga pasif, mudah hingga kompleks. Skala rank (pemilihan mengikut 2.

Contoh skala Gutman : Bil. 1. Item2 Saya minat membaca buku. Saya minat melayari internet Ada Tiada

susunan tinggi ke rendah) Skala Thurstone dan skala Gutman ( ya/tidak) Skala likert mengukur sikap, 2. Ujian

Merupakan menentukan keupayaan pembelajaran.

alat

kajian

untuk dan dalam

pendapat dan persepsi seseorang berkaitan sesuatu isu Skala Gutman memberi respon yang tegas mengenai sesuatu isu. Untuk menyediakan soal selidik ia mestilah sesuai dengan kesediaan responden, format alat kajian yang bersistematik, arahan yang jelas, surat

pencapaian murid

Disediakan dalam pelbagai bentuk untuk menguji kognitif, afektif dan psikomotor. Contoh : ujian pencapaian; kuiz, ujian bulanan, ujian semester

Ujian diagnostic; untuk mengenal pasti kelemahan murid. Ujian personality; sikap, nilai, motivasi Ujian kecerdasan; IQ, ujian BinetSimon Ujian Kecergasan; SEGAK, UKJK

Bantuan penyelidik lain atau pear checker

4. Pemerhatian Berstruktur Menggunakan pemerhatian Mudah dianalisis dan memberi ruang kepada penyelidik untuk membuat pemerhatian penyelidik lain Analisis frekuensi dan peratus Contoh 1 senarai semak Pemerhatian Berstruktur. mendapatkan data; Bil. 1. Item2 TL Ingkar arahan guru 2. Mengganggu kawan Ada Tiada tanpa bantuan senarai semak

3. Pemerhatian Merekod tingkah laku dan interaksi responden dijalankan. Pemerhatian turut serta dan tidak turut serta 2 cara dalam kajian yang

pemerhatian berstruktur dan tidak berstruktur. PB menggunakan senarai semak PTB menggunakan nota lapangan Data pemerhatian dalam semak dianalisis senarai

menggunakan

frekuensi dan peratus Nota lapangan; menggunakan analisis kulitatitf. Dalam penyelidikan kualitatif

5. PEMERHATIAN TIDAK BERSTRUKTUR

6. PENELITIAN DOKUMEN Tujuan untuk menyokong dapatan yang sedia ada Data daripada dokumen boleh boring

penyelidik sendiri melibatkan diri dalam aktiviti yang diperhatikan Alat perakam ( video dan audio) digunakan (Cohen et.al. 2000) Penyelidik mencatat tingkah laku, perbualan, keadaan tempat, interaksi guru-pelajar, interaksi pelajar-pelajar dan perkara-perkara yang diperlukan dalam kajian.

diperoleh

menggunalan

senarai semak Data frekuensi keperluan. Atau menggunakan tema-tema secara naratif. dianalisis atau menggunakan mengikut

peratus

Analisis

dokumen

sprit

minit

Sentiasa sedar tentang tujuan temu bual

mesyuarat, surat khbar, foto, video, kertas kerja, latihan, surat dan o

Soalan ditanya secara semula jadi

sebagainya. Contoh analisis dokumen Bil. 1. Item TL Negatif Menulis kecil betul 2. Menulis besar betul. huruf dengan o o o 7. TEMU BUAL Temu bual berstruktur dan tidak berstruktur TBTB mendapatkan berkaitan maklumat sesuatu o huruf dengan o Ada Tiada o o

Soalan yang penting perlu disoal dengan jelas dan tepat. Berwatak sebagai pendengar yang baik Oakaian dan penampilan yang sesuai Tempat yang selesa Menghormati responden Berlatih sebelum sesi temu bual Menghargai responden.

Penyelidik o Mempunyai kemahiran

mendalam

fenomena atau isu ( Gay & Airasian, 2000) Aspej penting penyediaan item menentukan jenis temu bual yang ingin digunakan, rancangan temu bual, stail, kandungan dan susunan soalan temu bual, ciri-ciri soalan temu bual dan tempoh sesi temu bual (Chua, 2006) Kaedah bersemuka komputer(skype). 10 ciri o Tidak memulakan sesi temu bual yang dingin Temu bersemuka, dan tidak bantuan o o o o o

menyoal yang baik seperti kurang bercakap tetapi lebih banyak mendengar Menyoal apabila tidak faham Menyoal soalan terbuka Tidak menyampuk Memastikan sentiasa focus Tidak menilai apa yang dengan responden

disampaikan berdebat.

bual

dianalisis

melalui

transkripsi temu bual

Data

temu

bual dan

ditranskripsi diberikan

Kemahiran yang boleh diperhatikan dan dicatat pada senarai semak Keupayaan membaca Eg: item membaca dalam senarai semak terdiri daripada menulis, mengeja

kemudian

ditaip

nombor dibahagian sebelah kiri dan ditinggalkan kosong di sebelah kanan untuk tujuan pengekodan data. Satu ayat transkripsi disebut unit. Unit yang telah dikodkan ditulis di ruang sebelah kanan kertas yang disediakan. Proses mengekod terhadap unit-unit ini memudahkan penyelidik mengenal pasti tema bagi setiap langkah dan memberi penerangan lanjut berkaitan tingkah laku berkenaan. Analisis data temu bual dalam bentuk pemerihalan semula atau

9. RAKAMAN VIDEO Digunakan untuk melihat tingkah laku kemahiran dan interaksi responden Dianalisis menggunakan senarai

semak atau ctatan nota lapangan Kelemahan tidak dapat mengambil rakaman untuk semua tempat serta situasi

menggunakan kekerapan tema yang diperoleh melalui transkripsi temu bual Dianalisis menghasilkan dipersembahkan mengikut tema dalam prosesatau bentuk 10. BUKU LOG Digunakan untuk membuat penilaian berdasarkan pemerhatian ke atas kanak-kanak Merupakan satu rekod yang mudah dan ringkas untuk mencatat

petikan percakapan peserta kajian.

perkembangan kanak-kanak setiap hari 8. SENARAI SEMAK Digunakan ketika melakukan Mengandungi maklumat yang terhad dan enyeldidik mungkin terlepas

pemerhatian dan penelitian dokumen Menyenaraikan item-item unutk

maklumat penting yang diperlukan

menilai kemahiran atau tingkah laku yang diperhatikan Menyemak video, foto, portfolio dan slaid

11. NOTA LAPANGAN 12. FOTO 13. PORTFOLIO Satu koleksi hasil kerja kanak-kanak yang bertujuan untuk menunjukkan

usaha, kemajuan dan pencapaian kanak-kanak dalam satu atau lebih bidang pembelajaran (arter & spandel 1991)

Membantu bakal guru merenung, menilai dan menjadikannya sebagai asas untuk mengambil tindakan

penambahbaikan dalam proses PNP.

14. REKOD ANEKDOT Catatan berkaitan suatu peristiwa ataupun satu perubahan tingkah laku kanak-kanak Catatan dibuat secara ringkas dan tepat Ditulis pada bila-bila masa dalam jangka masa yang singkat Pemerhati perlu sentiasa peka dengan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh kanak-kanak RA seperti catatan nota lapangan tetapi RA digunakan di Pra sekolah Analisis penelitian

17. DIARI Catatan pemerhatian yang dilakukan secara supaya berkala dan berterusan peristiwa

perkembangan

dapat diperhatikan Maklumat yang dicatat mengandungi peristiwa penting, perasaan, reaksi, pandangan, interpretasi, hipotesis, refleksi, analisis dan komen. Catatan memfokuskan kepada isu, amaslah dan peristiwa yang tertentu pada situasi yang spesifik.

15. SLAID 16. JURNAL Catatan sesuatu yang dibuat mengenai maslaah,

perisiwa,

pencapaian atau bidang yang diberi perhaian Jurnal mencadangkan tindakan

penambahbaikan Cadangan penambahbaikan Tindakan susulan jika perlu dalam tempoh masa tertentu Menyenaraikan penilaian kepada

kejayaan yang diperoleh

PERTIMBANGAN MENGUMPUL DATA Pengenalan Penyelidikan tindakan dijalankan ke atas sampel yang dipilih berdasarkan ciri tertentu Persampelan bertujuan Why? Unutk menyelesaikan masalah dengan murid tertentu Penyelidikan dilakukan untuk

kajian berkenaan boleh digunakan sepanjang masa Kesetaraan ukuran kesetaraan

antara skor bagi dua ujian yang setara iaitu ujian yang berbeza tetapi

mengukur kandungan yang sama Ketekalan ukuran ketekalan anatara skor separuh daripada ujian dengan skor separuh lagi bagi ujian yang sama. Alat ukur dikatakan mempunyai ketekalan dalaman apabila ke semua item mengukur konsep dan gagasan yang sama. Kebolehpercayaan boleh ditingkatkan melalui penggunaan inter-rater Inter-rater adalah beberapa

membuat penambahbaikan ke atas teknik atau kaedah ke PNP atas yang murid

digunakan tertentu.

guru

PERSAMPELAN DAN BIAS Pemilihan responden secara

penyelidik mengenal pastu tematema dalam sesuatu transkripsi yang sama Inter-rater digunakan untuk

bertujuan meningkatkan keadaan bias kepada data yang diperoleh dan kesahan Boleh menjejaskan kebolehpercayaan data Mempengaruhi hasil dapatan.

meningkatkan kebolehpercayaan data temu bual Kebolehpercayaan data temu bual Kebolehpercayaan data pemerhatian ditingkatkan dengan melakukan

pemerhatian secara berulang-ulang KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN a) Kesahan b) Kebolehpercayaan Ketekalan dan kestabilan sesuatu ukuran atau alat ukur . Kestabilan- merupakan alat ukuran ketekalan mengikut peredaran masa bagi sampel yang sama iaitu alat sehingga tepu. DATA TRIANGULASI Pendekatan menjalankan satu

penyeldidikan dengan menggunakan gaubngan lebih daripada satu alat kajian

Digunakan untuk mengesahkan hasil dapatan dan keputusan penyelidikan yang dijalankan secara kualitatif

tetapi untuk menjawab soalan kajian yang sama Triangulasi juga adalah gaubngan data yang diperoleh secara kuantatif dan kualitatif.

Dugunakan

untuk

meningkatkan

jesahan dan kebolehpercayaan data kualitatif Mendapatkan data daripada punca yang berbeza. Tiga jenis triangulasi

a) Membandingkan pelbagai punca data responden, masa dan tempat b) Membandingkan pelbagai keputusan responden c) Membandingkan menganalisis data Pelbagai punca data merujuk kepada waktu alat kajian digunakan pada masa yang berbeza Triangulasi tempat adalah data yang dikutip lebih daripada satu tempat Triangulasi responden adalah data yang diperolehi daripada pelbagai responden iaitu daripada seseorang atau kumpulan. Pelbagai keputusan responden pelbagai cata

bermaksud terdapat beberapa orang responden dalam penyelidikan yang dijalankan untuk mendapatkan

maklumat atau fakta bagi menjawab soalan kajian yang sama. Pelbagai cara menganalisis data

bermaksud pelbagai alat kajian untuk mendapatkan data yang berbeza