Anda di halaman 1dari 6

HMT 223-13 MORFOLOGI BAHASA MELAYU SEM II SIDANG AKADEMIK 2013/2014 M7 MORFEM TERIKAT-MORFEM DERIVASI & MORFEM INFLEKSI

A. 2 JENIS MORFEM TERIKAT BERDASARKAN FUNGSI: 1. Morfem Derivasi/ terbitan (derivational morpheme) 2. Morfem Fleksi/Infleksi (inflectional morpheme)

B. TAKRIFAN DAN CIRI-CIRI MORFEM DERIVASI: a. Morfem derivasi wujud dalam bentuk awalan, akhiran, sisipan, apitan atau klitik b. Morfem derivasi mengubah makna morfem akar atau kata dasar c. Morfem derivasi melahirkan kata baru dengan makna yang baru apabila ia ditambah kepada morfem akar atau kata dasar. d. Morfem derivasi tidak semestinya mengubah kelas kata morfem akar atau kata dasar.
Contoh # 1 Morfem derivasi dari bahasa Melayu: (makna & kategori kata berubah) Akar (KK) Prefiks Makna orang yang melakukan tulis baca sapu penpempeny alat penulis pembaca penyapu Kata baru dengan makna baru dan kelas kata baru (KN) pemburu

buru

pem-

Hmt 223-13/ Rangka Kuliah /morfem infleksi & derivasi/1 April 2014/ SJ

hlm 1

HMT 223-13 MORFOLOGI BAHASA MELAYU SEM II SIDANG AKADEMIK 2013/2014 M7 MORFEM TERIKAT-MORFEM DERIVASI & MORFEM INFLEKSI
Contoh # 2 Morfem derivasi dari bahasa Inggeris: Akar(KK) Sufiks Makna Kata baru dengan makna baru dan kelas kata baru (KN)

hunt

-er

one who does something

hunter

write read sweep mix

-er -er -er -er

a thing that

writer reader sweeper mixer

Contoh # 3: Morfem derivasi dari Bahasa Agta ( dituturkan di Filipina)


Akar (KADJ) Sisipan Makna Kata baru dengan makna baru dan kelas kata baru (KK) menyebabkan menjadi putih menyebabkan menjadi merah menyebabkan menjadi besar

dakal

besar

-um-

menyebabkan menjadi dumakal

darg merah

-um-

dumarg

furw putih

-um-

fumurw

Contoh # 4 Contoh Morfem derivasi dari bahasa Melayu (makna berubah tetapi kategori kata tidak berubah) Akar laut bandar raja Afiks peper-an ke-an Makna orang yang.. hal yang berkaitan dgn makna akar hal yang berkaitan dgn makna akar Kata derivasi pelaut perbandaran kerajaan

Hmt 223-13/ Rangka Kuliah /morfem infleksi & derivasi/1 April 2014/ SJ

hlm 2

HMT 223-13 MORFOLOGI BAHASA MELAYU SEM II SIDANG AKADEMIK 2013/2014 M7 MORFEM TERIKAT-MORFEM DERIVASI & MORFEM INFLEKSI C. TAKRIFAN DAN CIRI-CIRI MORFEM FLEKSI: a. b. c. d. e. f. Morfem fleksi wujud dalam bentuk awalan, akhiran, sisipan, atau apitan. Morfem fleksi berfungsi untuk mengungkap makna nahuan Morfem fleksi tidak mengubah makna morfem akar atau kata dasar Morfem fleksi tidak mengubah kelas kata morfem akar atau kata dasar. Morfem fleksi hanya menambah maklumat tentang sesuatu kata. Kata baru berubah bentuk tetapi makna asal kata akar dikekalkan

Apakah makna nahuan yang diungkap oleh morfem fleksi? Apabila hadir dengan KN, morfem fleksi berfungsi sebagai : penanda bilangan( jamak atau tunggal) penanda milik penanda gender penanda kelas kata nama (semantik) penanda Kasus( untuk menandakan KN sebagai subjek, objek, genetif dll) penanda sifat tentu

Apabila hadir dengan KK, morfem fleksi berfungsi sebagai: penanda kala ( masa lampau, masa depan dan masa kini) penanda aspek ( sesuatu perbuatan sudah atau belum selesai) penanda keserasian subjek FN dengan KK penanda ragam ( voice) penanda transitif

Apabila hadir dengan KA, morfem fleksi berfungsi sebagai penanda darjah perbandingan penanda keserasian subjek FN dengan Kata Adjektif predikat

Hmt 223-13/ Rangka Kuliah /morfem infleksi & derivasi/1 April 2014/ SJ

hlm 3

HMT 223-13 MORFOLOGI BAHASA MELAYU SEM II SIDANG AKADEMIK 2013/2014 M7 MORFEM TERIKAT-MORFEM DERIVASI & MORFEM INFLEKSI
Contoh # 5 Morfem fleksi pada KATA ADJEKTIF dari bahasa Melayu dan bahasa Inggeris : Akar Besar Tinggi Besar Big High High -er -er -est Afiks ekuatif seseterAfiks Komparatif Afiks Superlatif Kata infleksi sebesar setinggi terbesar bigger higher highest

Contoh # 6 Morfem fleksi pada KATA NAMA dari bahasa Turki : Akar mum lilin
top

afiks -lar -lar -lar -lar

Kata infleksi mumlar toplar adamlar kitablar lilin-lilin senapang-senapang lelaki-lelaki buku-buku

senapang

adam lelaki kitab

buku

Hmt 223-13/ Rangka Kuliah /morfem infleksi & derivasi/1 April 2014/ SJ

hlm 4

HMT 223-13 MORFOLOGI BAHASA MELAYU SEM II SIDANG AKADEMIK 2013/2014 M7 MORFEM TERIKAT-MORFEM DERIVASI & MORFEM INFLEKSI
Contoh # 7

Morfem Fleksi pada kata nama, kata adjektif dan kata kerja dalam Bahasa Inggeris
Fromkin 2003, ms 101

Bentuk Morfem Fungsi Fleksi(ortografi) Nahuan utk mengungkap Konsep 1. -s 2. s Penanda jamak Penanda milik She ate the donut-s. Disas hair is short.

Contoh

KN

3. -er 4. est

Penanda komparatif Penanda superlatif

Disa has short-er hair than Karin. Disa has the short-est hair. ADJ

5. ed 6. ing 7. en

8. -s

Penanda kala lampau Penanda aspek progresif Penanda aspek partisipial Penanda keserasian subj-kata kerja (diri-3 tunggal kala kini)

She wait-ed at home. She is eat-ing the donut. KK

Mary has eat-en the donuts

She wait-s at home.

Hmt 223-13/ Rangka Kuliah /morfem infleksi & derivasi/1 April 2014/ SJ

hlm 5

HMT 223-13 MORFOLOGI BAHASA MELAYU SEM II SIDANG AKADEMIK 2013/2014 M7 MORFEM TERIKAT-MORFEM DERIVASI & MORFEM INFLEKSI

Hmt 223-13/ Rangka Kuliah /morfem infleksi & derivasi/1 April 2014/ SJ

hlm 6