Anda di halaman 1dari 42

BAB 1

PENYIASATAN TAPAK (SITE INVESTIGATION)


1.0 Pengenalan
Kejuruteraan Tapak ( Foundation Engineering )
Ditakrifkan sebagai satu seni memilih, merekabentuk dan membina
struktur-struktur yang memindahkan beban superstruktur ke lapisan
tanah atau batuan.
1.1 Penyiasatan Tapak
The site exploration, testing of material, assessment of result and general
evaluation of the site is termed as site investigation ( BS 5930:1981 )
Penyasatan tapak merupakan aktvt-aktvt yang mebatkan penerokaan
kawasan / tapak, bag mengu| bahan-bahan yang dtemu ( d tapak atau dbawa ke
makma) dan menganass keputusan dan data-data yag dkumpukan serta
membuat penaan tentang tapak bna yang dcadangkan. Ia merupakan satu
penyasatan yang terpernc dan menyeuruh yang dperukan pada perngkat awa
daam ker|a rekabentuk dan ker|a pembnaan untuk pro|ek-pro|ek ke|uruteraan
awam.
Penyasatan tapak kebasaannya bergantung kepada saz menyeuruh dan
|ens struktur daam sesuatu pro|ek. Maah daam keadaan tertentu ker|a-ker|a
ke|uruteraan awam yang kec pun memerukan penyasatan tapak.
1. !bjektif dan Tujuan "tama Penyiasatan Tapak
Secara amnya penyasatan tapak adaah merupakan satu angkah yang peru
damb sebeum pro|ek daksanakan. Untuk keseamatan bangunan penghun-
penghunnya dan |uga keseamatan d sektar kawasan bangunan tersebut serta
untuk mengurangkan masaah yang akan tmbu kemudan keak, oeh sebab tu
penyasatan tapak secara tet peru d|aankan sebeum pembnaan sesuatu pro|ek
bnaan tu dmuakan. Contoh phak yang terbat dengan penyasatan tapak aah
Kumpuan IKHRAM Sdn. Bhd. dan an-an.
D antara Ob|ektf penyasatan tapak aah Untuk :
( ) Mena kesesuaan tapak secara keseuruhan bag ker|a-ker|a atau pro|ek
yang akan dcadangkan
( ) Menyedakan satu rekabentuk yang sesua, engkap, ekonom dan
seamat
() Membantu pembnaan supaya ber|aan ancar dan merama serta
menyedakan angkah-angkah yang berkesan terhadap masaah-masaah
yang tmbu semasa pembnaan.
(v) Menentukan aternatf yang pang sesua daam pemhan tapak bna bag
pro|ek yang akan daksanakan.
(v) Menentukan urutan ketebaan dan keuasan ss sesuatu apsan tanah dan
aras batuan dasar, sekranya peru.
(v) Memperoeh sampe yang mewak tanah (dan batuan) untuk tu|uan
mengenapast dan pengeasan dan |ka peru, dgunakan d daam u|an
makma bag menentukan parameter tanah yang sesua.
(v) Mengenapast keadaan ar bum. Penyasatan |uga termasuk pencapaan
u|an d stu bag mena cr-cr tanah yang sesua bag suatu struktur
cadangan dan untuk menun|ukkan sekranya akan tmbu masaah semasa
pengorekan.
1.# $aklumat-maklumat %ang Perlu Dari Penyiasatan Tapak
Has darpada ob|ektf penyasatan tapak, makumat-makumat yang dperoeh
akan danass untuk mena beberapa makumat yang dperukan sebeum sesuatu
pembnaan dmuakan. Terdapat beberapa makumat yang peru dber perhatan
semasa perngkat perancangan sesuatu pro|ek atu :-
. Keterangan yang mebatkan rekabentuk sepert kekuatan rch
kemampatan tanah dan an-an.
. Keterangan yang dkorek atau yang boeh dgunakan untuk tmbusan atau
batu-batu kekr untuk konkrt.
. Keterangan berhubung dengan keadaan ar bum, termasuk aras dan
pertukaran aras mengkut musm, tekanan ar tanah,keterspsn tanah dan
an-an.
v. Keterangan kesesuaan tapak bnaan dan persektaran terhadap pembnaan
yang dcadangkan.
v. Keterangan kesan terhadap perubahan d mana penentuan atau
pengenapastkan perubahan yang mungkn beraku samada secara
semua|ad atau kesan dar pembnaan.
v. Gambaran awa terhadap kesesuaan tapak yang dph atau atenatf an
yang ebh sesua.
2
1.& 'k(p Dan K(s Penyiasatan Tapak
Skop dan kos penysatan tapak adaah berbeza bergantung kepada saz
pro|ek, kedaaman penyasatan dar permukaan bum, keadaan tanah samada
kompeks atau tdak dan |umah makumat yang sedada bag sesuatu kawasan
tersebut.
Contohnya kos penyasatan bag membna ebuhraya d permukaan tanah
adaah |auh ebh rendah berbandng dengan kos penyasatan bag pembnaan
ebuhraya d bawah permukaan tanah sepert meau terowong. In adaah kerana
kedaaman penyasatan yang |auh ebh daam bag ebuhraya yang meau
terowong.
Kos penyasatan untuk sesuatu terowong pua adaah ebh rendah |ka
dbandngkan dengan kos penyasatan bag pembnaan kebok hdroeektrk.
Waaupun pembnaan kebok hdroeektrk ebh bersfat setempat tetap a
memerukan pengetahuan atau makumat yang ebh terpernc tentang keadaan
tanah d sektar tapak pembnaan tersebut.
Kos penyasatan tapak bag sesuatu pro|ek yang teretak d tapak yang senang
dekses dengan crr-cr geoog yang mudah adaah d antara 0.25% ke 1%
darpada keseuruhan pro|ek ke kawasan hutan dengan geoog kompeks
memerukan kos sehngga 5% atau ebh darpada |umah kos keseuruhan.
1.) *kti+iti Penyiasatan Tapak
Aktvt penyasatan tapak amat bergantung kepada |ens pro|ek yang hendak
dbangunkan. Antara Makumat-makumat yang dperukan untuk menetukan |ens
asas (samada asas cetek atau asas daam) adaah sepert berkut:
. Makumat yang memboehkan |urutera mambuat cadangan mengena beban
yang dbenarkan kepada asas dan tanah
. Data atau u|an makma yang mencukup untuk meramakan enapan.
. Kedudukan paras ar bum samada a berada d daam zon pembnaan atau
tdak.
3
v. Makumat yang berkatan masaah pembnaan dapat dkenapast dan
dseesakan.
v. Mengenapast masaah yang berkemungknan tmbu. (enapan, retak,
kerosakan sedaada dan sebaganya).
v. Mengenapast masaah aam sektar dan cara penyeesaan.
1., Pr(sedur-Pr(sedur Penyiasatan Tapak
Prosedur ker|a bag penyasatan tapak adaah bergantung kepada |ens pro|ek
yang baka daksanakan/dbna. Amaan basa yang dau oeh phak yang
men|aankan penyasatan tapak adaah:
. Ka|an Awaan/ Ka|an D Me|a
. Tn|auan Tapak / Bancan Tapak Secara Am
. Pengu|an D Tapak / D stu
v. Pensampean
v. Pengu|an D Makma
v. Rekabentuk
v. Laporan Penyasatan Tapak
1.- Peringkat-Peringkat Penyiasatan Tapak
Penyasatan tapak boeh dbahagkan kepada dua perngkat utama atu
penyaasatan d permukaan bum dan penyasatan d bawah permukaan bum.
Penyiasatan Permukaan bumi
1.-.1 Pengumpulan $aklumat 'ediaada ( Desk 'tudy )
Sebeum penyasatan tapak d|aankan makumat-makumat awa sepert
berkut adaah dperukan. Segaa makumat seda da dkumpukan, dsedk dan
4
dka|. Makumat-makumat yang dperoeh darpada sumber n banyak membantu
d daam merancang untuk ker|a-ker|a penyasatan tapak.
1.-.1.1 Peta .e(l(gi.
Pengetahuan tentang geoog kawasan dan sektar pentng kerana a
berkat rapat dengan keadaan geoog setempat bag ker|a penyasatan
tapak. Peta-peta geoog boeh dperoeh dar |abatan Mnera & Geosans
Maaysa.
1.-.1. Peta T(p(.
Makumat-makumat asas sepert okas sunga, tasek, kawasan
berpaya, kawasan perumahan, |aan kawasan perkuburan, kawasan
pertanan dan sebaganya boeh dperoeh darpada peta topograf. Ianya
boeh dperoeh dar |abatan Ukur dan Pemetaan Maaysa (|UPEM) daam
skaa samada 1 : 10 000, 1 : 25 000 dan 1 : 50 000.
5
1.7.1.3 .ambar "dara.
Makumat-makumat yang tdak dapat dperoeh dar pata topo dan
peta boeh dperoeh penafsran gambar udara. Fenomena sepert kesan-
kesan tanah runtuh. Kesan-kesan sunga bermusm boeh dkesan
menggunakan gambar udara adaah bag pro|ek berkeuasan besar sepert
pembnaan empangan ebuhraya dan sebaganya.
1.-.1.& /ek(d-/ek(d Perl(mb(ngan.
Bag kawasan yang terdapat aktvt perombongn peru mendapatkan
rekod-rekod peombongan semasa, masa au dan akan datang.
1.7.1.5 /ek(d Kaji 0ua1a.
Keembapan memankan peranan pentng daam masaah tanah oeh
tu data-data perubahan km yang ketara boeh amat pentng dketahu.
Contohnya makumat hu|an dan faktor kemungknan beraku ban|r peru
dperoeh. Sebarang keadaan yang berkemungknan akan beraku sepert
gempa bum, haksan, ban|r, rbut taufan dan sebaganya. Makumat-
makumat boeh dperoeh dar |abatan Ka| Cuaca Maaysa.
6
1.7.1.6 Paras *ir Pasang 'urut.
Ker|a-ker|a yang mebatkan kawasan panta, aut, sunga dan tasek
peruah ada makumat pasang surut ar bag memboehkan perangangan
ker|a ber|aan ancar. Makumat-makumat boeh dperoeh darpada
|abatan Laut Maaysa.
1.7.1.7 Pelan Ka2asan Pembinaan %ang 3alu.
Peta dan pean kawasan pembnaan ampau peru dkumpukan d
mana d daamnya menun|ukkan bangunan-bangunan seda ada serta
keadaan tanah sektarnya / ker|a tanah yang teah d|aankan.
1.7.1.8 'esalur Kemudahan.
Sesaur kemudahan yang terdapat d kawasan penyasatan tapak
sepert kabe eektrk, teefon, pap ar, gas peru dketahu agar kerosakan
terhadap sesaur tersebut dapat deakkan d sampng mengeak
berakunya tra|ed tdak dngn. Makumat-makumat boeh dperoeh dar
egens terbabt dan Ma|s Tempatan.
1.-.1.4 'ejarah Penggunaan Tapak.
Se|arah penggunaan apangan termasuk makumat mengena
kerosakan, kegagaan bangunan yang ada atau sebeumnya berkatan
dengan keadaan asas.
1.-.1.10 Kemudahan 5ekalan Pembinaan.
Kemudahan barang bnaan tempatan yang bermutu tngg sepert batu
baur, pasr, smen dan sebaganya.
1.-.1.11 3ap(ran Dari 6urnal Dan Keratan *khbar.
7
Makumat berkatan kawasan samada dar penusan |urna atau berta-
berta tertentu dar suratkhabar ama yang beraku d kawasan yang ngn
dbangunkan.
Antara perkara-perkara yang peru dtet d daam mendapatkan makumat-
makumat d atas adaah sepert berkut :
1) Pengukuran Ka2asan Tapak Pembangunan.
. Lokas tapak pean/ peta yang sah dkeuarkan oeh phak tertentu.
. Ukur udara yang mana peru.
. Sempadan tapak, gars sempadan struktur dan bangunan sedaada.
v. Kontor permukaan tapak dan sstem saran sedada.
v. Makumat meteoroog.
v. Kedudukan stesen ukur dan batu aras.
v. Rekod perbezaan antara keadaan tapak dengan peta/pean yang sedada.
) Permit Kegunaan Dan 5atasan.
. Perancangan dan batasan statutory berkenaan dengan kawasan tertentu
d bawah Akta Perancangan Bandar Dan Neger d pengerus oeh phak
perancang yang berkuasa.
. Reguas atas batasan merancang oeh phak setempat bangunan
tersenara badan berkanun.
. Reguas bag kawasan pembnaan.
#) Pendekatan Dan Pendudukan.
(termasuk penduduk sementara)
. |aan (perksa tuan punya).
. |aan keretap ( perksa untuk penutupan).
. Ar.
v. Udara.
8
&) Keadaan Tapak.
. Peta geoog dan topograf
. Asa-usu geoog
. Ban|r, haksan, tanah rutuh dan kesan pembangunan sedada.
v. Data dperoeh dar pusat dan phak berkenaan.
v. Penyasatan rekod pembnaan bag tapak berdekatan.
)) 'umber 5ahan "ntuk Pembinaan.
. Bahan semua|ad.
. Tempat membuang bahan atau sampah.
. Bahan mpot.
,) Penyaliran Dan Pembentungan.
. Bentuk pembentungan, penyaran tanah dan phak berkenaan dan badan
berkanun yang terbat.
. Lokas dan aras yang sedada untuk sstem penyaran dan pembentungan
( termasuk padang, part dan ongkang ) termasuk saznya.
. Kuantt aran yang sedada dan kapast untuk aran ebhan.
v. Muatan ebhan.
v. Bayaran untuk kemudahan penyaran.
v. Aran berdekatan yang berupaya mengarkan ar ssa atau dbekakan
kaedah pembeshan yang mengkut tahap yang dtetapkan.
v. Pembuangan ssa pepe|a.
v. Rsko ban|r sebeum cadangan ker|a atau dsebabkan oeh ker|a yang
dcadangkan.
-) 5ekalan *ir.
9
. Nama phak berkenaan dan badan berkanun.
. Lokas, saz dan kedaaman pap utama.
. Tekanan pap utama.
v. Anasa ar.
v. Ar terseda untuk permntaan tambahan.
v. Permntaah untuk smpanan.
v. Sumber ar untuk kecemasan.
v. Bayaran untuk penyambungan dan bekaan ar.
7) 5ekalan 8lektrik.
. Nama phak berkuasa yang terbat dan peraturannya.
. Lokas, kapast dan kemudahan stesyen |anakuasa.
. Votan, fasa dan frekuens.
v. Kapast yang dperukan untuk memenuh keperuan tambahan.
v. Pembayaran untuk pemasangan dan bekaan eektrk.
4) Talian K(munikasi 9 Telef(n.
. Aamat pe|abat tempatan.
. Lokas kebe yang sedada.
. Permntaan perkhdmatan komunkas/teefon.
10) 5ekalan .as.
. Nama phak berkuasa yang terbat dan peraturannya.
. Lokas, kapast dan kemudahan stesyen |anakuasa.
. |ens gas, kuat term dan tekanan.
10
v. Kapast yang dperukan untuk memenuh keperuan tambahan.
v. Pembayaran untuk pemasangan dan bekaan gas.
1.-. Peninjauan Tapak 9 *2alan ('ite /e1(nnaissan1e).
Seepas makumat-makumat yang dnyatakan d atas dkumpukan,
penn|auan tapak peru d|aankan bag memboehkan keadaan sebenar
tapak dna. Makumat-makumat yang ddapat darpada perngkat
pengumpuan makumat dbandngkan dengan keadaan sebenar d tapak. In
adaah peru kerana kemungknan terdapat perbezaan atau beberapa
perubahan teah beraku d tapak. Penn|auan dakukan secara pemerksaan
vsua dengan mengenapast beberapa makumat yang peru dcatatkan dan
drekod.
Semasa meakukan tn|uan, adaah ebh bak merentas keseuruhan
kawasan tapak dengan ber|aan kak supaya makumat-makumat yang
dperoeh tepat dan terpernc.
1.-..1 'ebelum melakukan peninjuan tapak, perkara-perkara di
ba2ah perlu disediakan :-
. Pean tapak/okas, peta daerah, peta geoog, gambar udara
kawasan.
. Kebenaran untuk memasuk kawasan tapak teah dperoeh dar
pemk.
. Peraatan-peraatan tertentu peru dbawa bag tu|uan
mengumpu makumat sepert kamera, buku catatan, pta ukur
dan sebaganya.
1.-.. 5ebarapa maklumat umum dan maklumat tanah perlu
diperhatikan dan direk(dkan semasa peninjuan tapak
dijalankan.
A. $aklumat "mum.
. Tandakan okas bag cadangan ker|a pada pean, d mana yang
peru.
11
. Semak dan rekodkan perbezaan-perbezaan kehangan pada
pean dan peta sepert sempadan, bangunan, |aan, taan,
penghataran dan sebaganya.
. Perksa dan rekodkan secara terpernc akan kemudahan seda
ada.
v. Perhatkan serta rekodkan haangan-haangan yang terdapat d
tapak sepert kabe bawah tanah, pencawang eektrk, pap
bekaan ar dan sebaganya.
v. Kenapast auan masuk dan kesan kepada trafk sedada.
v. Buat pemerksaan tentang paras ar, arus kadarar aran
sunga/terusan/part serta paras ban|r dan perubahan yang
mana sesua.
v. Bangunan atau struktur yang mungkn menerma kesan
darpada ker|a-ker|a pembangunan yang dcadangkan.
v. Perhatan dan rekod ombong dan kuar yang mash beroperas.
x. Ker|a-ker|a pemotongan tanah ereng bukt dan operas
pengamban tanah.
x. Tet benteng, bangunan dan struktur-struktur yang mempunya
katan dengan kesan enapan.
5. $aklumat Tanah.
. Ka| dan rekodkan cr-cr permukaan tanah, d tapak dan
kawasan berhampran dan katan dengan peta geoog dan foto
udara berdasarkan perkara-perkara berkut :-
a. |ens dan kepebagaan keadaan permukaan.
b. Bandngan permukaan tanah dan topograf dengan rekod
peta yang ama untuk menyemak keadaan semasa sepert
tmbusan, haksan dan pemotongan.
c. Permukaan termendap yang menandakan kerosakan
goeog (zon hancur). D daam kawasan ombong, tanah
termendap mungkn dsebabkan oeh ker|a-ker|a meombong.
Tanda-tanda tanah mendap akbat perombongan yang peru
12
dhat, kerosakan akbat mampatan dan tegangan dar ker|a-
ker|a pembnaan dan sebaganya.
d. Lokas bukt bakau.
e. Tandakan kawsan yang beraku runtuhan tanah d ereng-
ereng bukt sekranya ada.
f. Semak kewu|udan ubang kawah terutamanya d kawasan
baru kapur yang basanya menandakan ubang cetek yang
dpenuh dengan tanah-tanah embut.
g. Kenapast sekranya wu|ud kawasan rata yang rendah d
kawasan berbukt. Contohnya bekas tasek yang teah
dpenuh keodak embut, tanah empung atau sebaganya.
. Perksa dan rekodkan dengan terpernc akan keadaan tanah d
kawasan kuar, pemotongan bukt dan ereng bukt, d tapak bna
dan kawasan sektarnya.
. Na dan rekodkan mana-mana yang sesua paras ar bum
( seaunya terdapat perbezaan d antara paras ar bum dengan
paras ar task).
v. Tet dan catatkan tumbuhan-tumbuhan yang d hubungktkan
dengan |ens tanah dan keembapan tanah.
v. Tet benteng-benteng, bangunan-bangunan, struktur-struktur
yang mempunya hubungan dengan enapan.
1.-..# Perkara;perkara yang perlu dilaksanakan dalam
pemeriksaan tapak dalam kerja peringkat peninjuan tapak
adalah :-
. Memerksa dan merekod okas dan keadaan masuk ke tapak.
. Mamerhat dan merekod haangan sepert kabe eektrk, taan
teefon dan pagar sempadan.
. Mempastkan dan merekod kawasan pe|abat, stor barang dan
makma tapak.
v. Menentukan dan merekod ker|a yang sesua.
13
v. Mempertmbangkan gantrug yang peru dbayar dsebabkan
kerosakan.
v. Mempastkan bekaan ar yang sesua dan merekod okas serta
kadar aran ar.
v. Rekod khas tempat tngga buruh tempatan.
v. Rekod khas teefon tempatan, peker|aan, pengangkutan dan
perkhdmatan an.
x. Pembayaran untuk pemasangan.
1.-.# Penyiasatan 5a2ah Permukaan
1.-.#.1 Penyiasatan a2alan tapak (Preliminary 'ite <n+estigati(n)
Antara matamat mengapa penyasatan awaan tapak d|aankan
adaah untuk :-
. Mendapat makumat secara umum tentang keadaan prof
permukaan apsan tanah d tapak bna.
. Bangan pengu|an bag menentukan secara kasar strata
permukaan tanah mestah mencukup agar penyasatan tapak
yang ebh terpernc boeh drancangkan.
. Kenapast secara kasar strata dan pengerudan dapat
dkenapast.
Bag mencapa matamat d atas terdapat dua u|an yang basa
d|aankan atu u|an duga dan eksporas ubang u|an. U|an-u|an n |uga
d|aankan semasa perngkat pnyasatan terpernc.
1.-.#. Penyiasatan Tapak Terperin1i ( Detail Site Investigation )
Tu|uan penyasatan tapak terpernc adaah bag menentukan aspek
geoteknk dan struktur geoog tanah secara terpernc termasuk teba dan
|ens apsan tanah. D daam perngkat n beberapa perkara peru
dpertmbangkan dan daksanakan bag mencapa matamat penyasatan
tapak terpernc antaranya aah:
. Penentuan Kaedah-kaedah pengorekan/penggerudan
. Penentuan kaedah pengamban sampe dan pen|agaan kuat sampe
tanah
14
. Pengu|an apangan (u|an dstu) bag mengu| sfat-sfat mekanka tanah
d tapak bna yang peru daksanakan
v. Cerapan ar bum bag menentukan paras ar, tekanan dan keboehteapan
ar
v. Pengu|an sampe tanah terusk dan tdak terusk untuk tu|uan pengenaan,
pengeasan dan kekuatan d makma.
1.-.#.# Penentuan Kaedah K(rekan dam Penggerudian
Antara faktor-faktor yang peru dpertmbangkan aah :
a. Keadaan Geoog Tapak
b. Keadaan topograf tapak
c. Bentuk dan |ens makumat yang dkehendak
d. Kos dan Masa
1.-.#.& 5ilangan dan Kedalaman 3ubang 6ara (Borehole)
Bergantung kepada pro|ek dan dapat dtentukan dar penn|auan awa.
Untuk keadaan apsan yang segaya, |arak antara ubang |ara adaah 100m
atau ebh. Untuk keadaan tanah yang tdak segaya/ tak menentu, |arak
antara ubang |ara adaah 10m atau kurang.
Bangunan d atas tanah berstrata rata hanya memerukan maksmum
tga ubang |ara dan kebasaannya ma ubang |ara bag bangunan d tapak
tdak rata (empat d setap pen|uru bangunan dan satu d tengah)
|adua d bawah boeh d|adkan panduan daam menentukan |arak dan
kedaaman ubang |ara.
Pr(jek 6arak (m) Kedalaman
Bangunan Satu Tngkat
Bangunan Multi-storey
Lebuhraya
Empangan Tanah
10 - 30
15 - 30
250 - 500
40 - 80
6 - 9m dar dasar asas
2 ka ebar struktur
Mnmum 1 - 15m d bawah
subgred
Mnmum 12 - 15m atau 3m daam
batuan keras
Lubang korekan tambahan peru dakukan ba terdapat kawasan
tapak tdak rata, terdapat kawasan tambakan dan perubahan tanah secara
mengufuk. Lubang |ara d perngkat penn|auan awaan mestah menembus
semua apsan hngga ke apsan batuan. Sekurang-kurangnya 1m ke daam
batu. Sekurang-kurangnya satu ubang |ara mest menembus batu sedaam
5-6m daam penyasatan terpernc.
15
1.-.#.) Penentuan 3(kasi 3ubang 6ara dan 3ubang "jian
Faktor-faktor yang peru dpertmbangkan adaah :
. Lubang |ara peru dtempatkan berdekatan dengan okas asas
yang dcadangkan (terutamanya bag strata yang tak sama
kedaamannya)
. Lokas ubang |ara mest tepat dan sama
. Sekranya okas struktur beum dtetapkan, satu corak ubang |ara
berdasarkan grd yang sama boeh dsedakan
v. Untuk kawasan yang besar, ubang |ara berdasarkan grd yang
ebh |auh |araknya boeh dgunakan dengan syarat |ens ka|an d
stu peru d|aankan daam ngkungan grd tersebut
v. Lubang u|an untuk asas daam tdak boeh dbuat berdekatan
dengan okas ubang u|an untuk asas cetek kerana akan
men|e|askan tanah d stu
v Penentuan okas ubang |ara |uga peru mengambkra kos
penyasatan tapak dan pembnaan.
v. Sekranya asas berdekatan antara satu sama an dan zon
tekanan bertndh, kawasan tekanan men|ad satu tapak asas,
maka ubang |ara men|ad ebh daam.
1.7 Kaedah-kaedah Penyiasatan
1.7.1 3ubang ujian
Pengorekan ubang u|an merupakan satu kaedah penyasatan yang mudah
dan boeh dpercaya tetap dhadkan kepada kedaaman maksmum 4 - 5 m.
basanya, tanah dkeuarkan menggunakan penyodok pengorek ber|entera. Sebeum
sesapa memasuk ubang, dndng ubang harus dsokong kecua dndng yang
mempunya cerun yang seamat atau bertangga. Tanah korekan harus detakkan
sekurang-kurangnya 1m darpada tebng ubang. Sekranya ubang dkorek meepas
permukaan ar bum, maka penyngkran ar dperukan , terutamanya bag tanah
yang teap. In sudah tentu akan menngkatkan kos. Penggunaan ubang u|an
memboehkan keadaan tanah d stu dperksa secara pandang. Dengan tu,
sempadan d antara stratum dan keadaan makro-fabrk dapat dtentukan dengan
tepat. Sampe tanah terganggu atau tdak terganggu sangat mudah dperoeh bag
tanah |eeket, bungkah sampe boeh dpotong darpada tebng atau dasar ubang
dengan tangan dan sampe tub pua damb darpada bawah dasar ubang. Lubang
u|an sesua untuk penyasatan semua |ens tanah, termasuk tanah-tanah yang
mengandung batu bundar atau batu tongko.
16
Boreholes Lubang atau part u|uan
1.7. 'yaf dan ter(2(ng sisi
Lubang yang daam atau syaf seaunya dkorek dengan tangan, tebngnya
dsokong menggunakan kayu. Terowong ss dkorek darpada dasar syaf atau dar
permukaan ke ereng bukt dengan tebng dan bumbung dsokong. Seaunya, syaf
dan terowong ss dkorek d atas permukaan ar bum. Kos pengorekan syaf dan
terowong ss adaah sangat tngg dan hanyaah wa|ar untuk penyasatan bag
struktur-steruktur yang sangat besar sepert empang, tupun sekuranya keadaan
bum tdak boeh dsahkan dengan tepat |ka keadaan an dgunakan.
1.7.# .erimit Tangan dan $udah *lih
Germt tangan boeh dgunakan untuk mengorek ubang |ara sedaam 5m
dengan bantuan asa set rod tambahan. Germt dputar dan dtekan ke daam tanah
dengan menggunakan gagang-T d bahagan atas rod. Dua |ens germt yang azm
aah Iwan atau ubang tang (Ra|ah 10.2d) dengan gars pusat sehngga 200mm,
dan germt heks kec dengan gars pusat ebh kurang 50mm. Germt tangan
basanya, dgunakan sekranya tebng ubang tdak memerukan sokongan dan |ka
tdak terdapat zarah bersaz ebh besar darpada kekr kasar. Germt mest seau
dtark keuar untuk menyngkrkan tanah. Sampe tak terganggu boeh dperoeh
dengan memacu tub bergars pusat kec d bawah dasar ubang |ara.
17
Germt kuasa mudah ah yang kec basanya dangkut dan d|aankan oeh
dua orang memang sesua untuk pengorekan sehngga kedaaman 10 - 15m |uat
gars pusat ubang aah d antara 75mm dengan 300mm. Lubang |ara boeh
dseongsong sekranya peru, oeh tu, germt n boeh dgunakan untuk
kebanyakan tanah dengan syarat kesemua zarah bersaz kec.
Germt tangan
1.7.& .erimit $ekanik
Germt yang menggunakan kuasa basanya dpasang pada kenderaan atau
sebaga aat tambahan pada derk untuk pen|araan tukuan. Kuasa yang dperukan
untuk memutar germt bergantung kepada |ens dan saz germt tu tu sendr dan
|ens tanah yang akan dtusuk. Tekanan ke bawah pada germt boeh dkenakan
secara hdrauk, mekank atau menggunakan beban mat. |ens aat yang basa
dgunakan aah germt aran dan germt tmba. Germt aran mempunya gars
18
pusat d antara 75mm dengan 300mm. Terdapat |uga yang bergars pusat 1m
germt tmba pua bergars pusat d antara 300mm dengan 2m. Namun, saz yang
ebh besar azmnya dgunakan untuk korekan syaf bag cerucuk ter|ara. Germt
dgunakan bag tanah yang ubang |aranya tdak memerukan penyokong dan
sentasa kerng, atu, terutamanya tanah at. Penggunaan seongsong men|ad
agak sukar kerana germt peru dahkan terebh dahuu sebeum seongsong
dpacu waaupun demkan, buburan bentont boeh dgunakan untuk menyokong
tebng ubang |ara yang tdak stab. Adanya batu bundar dan batu tongko boeh
menyutkan germt yang bersaz ebh kec.
Germt aran pendek (ra|ah 10.2a) terdr darpada satu heks dengan
pan|ang terhad beserta aat pemotong d bawahnya. Germt dsambung kepada
batang keu yang dkena sebaga bar Kelly, yang meau kepaa rg yang berputar.
Germt dpacu sehngga penuh dengan tanah, dnakkan ke atas permukaan dan
tanah dkeuarkan dengan memutar germt ke arah yang berawanan. |easah
bahawa heks yang pendek memerukan ebh banyak ka turun nak utnuk sesuatu
kedaaman ubang |ara. Kedaaman ubang |ara dhadkan oeh pan|ang bar Kelly.
Germt aran terus (Ra|ah 10.2b) terdr darpada rrod-rod dengan satu heks
yang merangkum keseuruhan pan|angnya. Tanah dnakkan sepan|ang-pan|ang
heks ke permukaan tanpa peru dkeuarkan, pan|ang germt dtambah samb
pacuan berangsung. Lubang |ara sedaam 50m boeh dhaskan menggunakan
germt aran-terus tetap terdapat kemungknan bahawa beberapa |ens tanah akan
bercampur seteah sampa ke permukaan dan sudah tentu sukar untuk menentukan
ttk kedaaman berakunya perubahan strata.
Germt aran-terus berbatang geronggang |uga dgunakan. Semasa
pen|araan dakukan, hu|ung bawah batang geronggang dtutup dengan suatu
paam yang dsambung kepada rod daam batang. Pan|ang germt (dan rod
daaman) dtambah samb pacuan dakukan pada sebarang kedaaman, rod dan
paam boeh dtark darpada batang geronggang untuk mengeuarkan sampe tak
terganggu, satu tub sampe yang dpasang d hu|ung rod dturunkan meau batang
dan dpacu ke daam tanah d bawah germt. Sekranya batuan dasar dtempuh,
tebukan mash boeh dakukan meau batang geronggang. Gars pusat daaman
batang aah d antara 75mm dengan 150mm. Germt berfungs sepert
seongsong, boeh dgunakan untuk pasr yang berada d bawah aras ar bum
waaupun terdapat kesutan kerana pasr akan tersedut nak ke daam batang
dsebabkan tekanan hdrostatk n boeh deakkan sekranya ar dmasukkan ke
daam batang sehngga paras ar bum.
Germt tmba( Ra|ah 10.2c) terdr darpada suatu snder keu, terbuka d
bahagan atas tetap dpasang pat asas yang mempunya pemotong, bersebeahan
dengan ubang aur pat, germt dpasang pada bar Kelly. Apaba germt dputar
19
dan dtekan ke bawah, tanah yang tersngkr oeh pemotong akan meepas ubang
aur dan memasuk tmba. Tmba yang penuh akan nak ke permukaan untuk
dkosongkan dengan meepaskan pat asas yang terengse tu.
Lubang korekan germt bergars pusat meebh 1m boeh dgunakan untuk
memerksa strata tanah dstu, orang yang membuat pemerksaan n dmasukkan
ke daam sangkar yang stmewa dan dturunkan. Untuk tu|uan n, ubang mestah
dseongsor terebh dahuu dan pengahudaraan yang memada sangat dperukan.
1.7.) Penjajaran Tukulan
Satu rg pen|a|aran (Ra|ah 10.1 ) terdr darpada satu derk, unt kuasa dan
wn yang membawa kabe kau yang rngan meau satu taka d atas derk.
Kebanyakan derk mempunya roda dan apaba dpat, boeh dtark oeh
kenderaan. Untuk tanah yang keras atau tumpat, ubang |ara dkorek dengan
menggunakan pahat yang berat (atau mata pencncang) yang dpasang pada rod
pen|a|aran yang padu yang mempunya keratan rentas segempat sama, berat rod
merupakan berat yang dperukan untuk menusuk tanah. Namun demkan, kadang-
kadang satu unsur berat yang yang dpangg bar a|uk dpasang betu-betu d atas
aat pen|ara. Peraatan dan rod dangkat dan d|atuhkan berseang se oeh kabe
yang dhubungkan kepada wn untuk memecahkan tanah. Batu bundar dan batu
tongko boeh |uga dpecahkan oeh pahat tetap cara begn sangat ambat.
D bawah aras bum, tanah yang onggar bercampur dengan ar bum untuk
membentuk buburan. D atas permukaan ar bum pua, ar memasuk ubang |ara
20
untuk membentuk buburan. Seka-sekaa, pahat dan rod dkeuarkan darpada
ubang |ara dan buburan dsngkr menggunakan keompang adaah sangat mudah
sekranya rg dpasang dengan kabe kedua untuk membawa keompang.
Keompang merupakan satu tub bes yang berat dan dpasang kekasut pemotong
dan rdp atau n|ap sehaa d hu|ung bawahnya. Keompang dgerakkan ke atas dan
ke bawah untuk mengumpu buburan dan apaba penuh, dangkat ke permukaan
untuk dkosongkan. Bag pasr nggar dan kekr yang berada d bawah aras ar
bum, keompang beserta bar a|uk, |ka peru boeh dgunakan terus sebaga aat
pen|araan dan penggunaan pahat tdak dperukan.
Lubang |ara mestah berseongsong sekranya tebng berkemungknan akan
runtuh. Seongsong n merupakan pap bes yang bersambung-sambung dan dpacu
atau dbcu ke daam ubang. Pada kedaaman yang agak cetek, seongsong boeh
geangsar masuk dsebabkan oeh beratnya sendr. Apaba penyasatan teah
seesa, seongsong boeh damb semua menggunakan wn atau bcu, pacuan yang
berebhan boeh menyutkan peroehan seongsong.
Pekakas an yang boeh dgunakan terus dengan rg penukuan aah
pemotong tanah at dan germt. Aat pemotong n terdr darpada tub keu
dengan kekasut pemotong dan geang bendungan d hu|ungnya yang dgunakan
untuk pen|araan tanah at, a dgunakan bag ubang |ara yang kerng. Pemotong
dangkat dan d|atuhkan berseang-se dengan bantuan rg dan bar a|uk yang
dpasang d atas perkakas, |ka peru. Tanah at akan memenuh pemotong dan
kemudan dangkat ke permukan utuk dkosongkan. Germt |uga dgunakan untuk
tanah at dan beroperas secara memutar rod pen|ara, dengan tangan, d
permukaan menggunakan bar ceaga. Germt |uga dgunakan utnuk membersh
ubang |ara sebeum persampean dakukan.
|uat gars pusat |ara aah d antara 150mm dengan 300mm. Kedaaman
maksmumnya pua aah d antara 50m dengan 60m. Pen|araan tukuan boeh
dakukan terhadap kebanyakan |ens tanah, termasuk tanah yang mengandung
batu bundar dan batu tongko. Waau bagamanapun, basanya sampe tanah d
bawah ubang |ara dan untuk mengesan apsan tanah yang nps atau cr geoog
yang mnor men|ad suatu perkara yang amat sukar |ka kaedah n dgunakan. Rg
n mudah dsuakan dan basanya dpasang dengan unt kuasa hdrauk, beserta
peraatan berkatan untuk mengorek secara |entera, penggerudan teras berputar
dan u|an tukuan kun.
21
1.8.6 Penjaraan =asil-hakis 9 basah
D daam kaedah n, ar dpam meau satu rangkaan rod pen|araan dan
depaskan d bawah tekanan meau ubang-ubang sempt d daam pemahat yang
terpasang d hu|ung rod ( Ra|ah 10.3). Tanah akan dera dan dpecahkan oeh |et
ar dan pergerakan pemahat yang turun nak. Pemahat boeh |uga dputar secara
nsan dengan menggunakan ceaga yang dpasang pada rod pen|araan d atas
permukaan. Zarah tanah dhaks ke permukaan meau ruang d antara rod dan
tebng ubang |ara dan dbarkan endap d daam takungan. Rg terdr darpada
derk dengan satu unt kuasa, wn dan pam ar. Wn menyokong kabe keu yang
rngan meau berkas derk yang dpasang d atas rod-rod pen|araan. Rangkaan rod
yang dangkat dan d|atuhkan dengan bantuan unt wn menghaskan tndakan
mencncang oeh pemahat. Lubang |ara basanya dseongsong tetap kaedah n
boeh |uga dgunakan untuk ubang |ara yang tdak dseongsong. Begtu |uga,
umpur gerud boeh dgunakan untuk menggantkan ar, daam ha n ubang |ara
tdak peru dseongsong.
Pen|araan has-haks boeh dgunakan untuk kebanyakan |ens tanah tetap
ker|a pen|araan boeh men|ad ambat sekranya terdapat zarah yang bersaz kekr
kasar atau ebh besar. Untuk mengenapast |ens tanah dengan tepat adaah
sesuatu yang rumt kerana adanya zarah-zarah yang hancur dsebabkan pemahat
22
dan kemudan bercampur apaba dhaks ke permukaan, tambahan pua,
pengasngan zarah cuma beraku apaba a mengenap d daam takungan. Waau
bagamanapun, apaba sempadan d antara dua stratum dtempuh, kadang-kadang
perbezaan keadaan n boeh dkesan darpada keakuan aat dan mungkn |uga
terdapat perubahan warna ar yang nak ke atas. Kaedah n tdak boeh dgunakan
untuk memperoeh sampe tanah. Ia hanya dgunakan untuk mendaamkan ubang
|ara supaya sampe tub dapat damb atau u|an d stu dapat dakukan d bawah
dasar ubang. Satu kebakan darpada kaedah n aah tanah betu-betu d bawah
ubang keka d daam keadaan tak terganggu.
1.7.- Penggerudian Putar
Waaupun pada muanya a dgunakan untuk pemerksaan batuan, kaedah n
boeh |uga dgunakan untuk tanah. Aat penggerudan yang dpasang d hu|ung
rangkaan rod-rod penggerud geronggang (Ra|ah 10.4) berupa samada bt
pemotong atau bt peneras. Bt peneras dpasang d hu|ung tong teras yang
dsambung ke rod penggerud. Ar atau umpur penggerud dpam meau rod
geronggang dan mengar d bawah tekanan meau ubang-ubang sempt daam bt
atau tong, n menggunakan prnsp yang sama sepert pen|araan has-haks.
Bendar penggerudan menye|uk dan mencr aat penggerudan dan mengarkan
pung yang onggar meau rod-rod dan ss ubang ke permukaan. Bendar n |uga
merupakan sokongan kepada tebng ubang sekranya seongsong tdak dgunakan.
Rg n terdr darpada satu derk, unt kuasa, wn, pam dan kepaa gerud yang
dgunakan untuk pacuan kea|uan tngg dan tu|ah ke bawah terhadap rod gerud.
Satu aat tambahan kepaa berputar boeh dbekakan sebaga aksesor bag rg
pen|araan tukuan.
Terdapat dua bentuk penggerudan putar, penggerudan ubang terbuka dan
penggerudan teras. Penggerudan ubang terbuka yang basanya dgunakan untuk
tanah dan batuan yang emah, menggunakan bt pemotong untuk memecahkan
semua bahan yang berada d daam ngkungan gars pusat ubang. Oeh tu,
gerudan ubang terbuka hanya boeh dgunakan untuk mendaamkan ubang: rod
penggerudan boeh dbuang untuk mengamb sampe tub atau untuk men|aankan
u|an d stu.
D daam penggerudan teras yang dgunakan untuk batuan dan tanah at
teras pua, bt memotong ubang anuus d daam bahan dan teras yang tak terusk
masuk ke daam tong sebaga sampe: namun, kandungan ar semua |ad bahan
tersebut akan bertambah dsebabkan oeh sentuhan bendar penggerudan. Gars
pusat teras yang basa aah 41mm, 54mm dan 76mm, menngkat ke 165mm.
Satu kebakan penggerudan putar aah progresnya yang ebh cepat
dbandngkan dengan kaedah penyasatan yang an dan gangguan terhadap tanah
23
d bawah ubang |ara hanyaah sedkt. Kaedah n tdak sesua sekranya tanah
mengandung peratusan zarah kekr (atau ebh besar) yang tngg kerana zarah n
akan berputar d bawah bt dan tdak dpecahkan.
1.7.7 Penggerudian 5atu
Dgunakan untuk batuan dan tanah at keras. Bt memotong anuus d daam
bahan dan teras yang tdak terusk masuk daam tong sebaga sampe. Namun
sedemkan, kandungan ar semua|ad bahan tersebut akan bertambah dsebabkan
oeh sentuhan bendar penggerudan.
Dameter uar = 76mm - 165mm dan daam =40mm -54mm.
Bag ka2asan 5erbatuan Ke1il kebasaannya dakukan secara manua
atu menggunakan mesn tangan. Kawasannya tdak terau besar serta
kedaamannya adaah terhad. Bag Ka2asan berbatuan 'ederhana Mesn
compressor dgunakan untuk memecahkan batuan atu menggunakan tekanan
udara dan ar untuk menggerakkan motor. Ka2asan berbatuan 5esar pua
basanya menggunakan jac hdrauk. Ia dakukan untuk satu kedaaman yang
maksma dan peraatan yang
Peralatan %ang Digunakan
Setap komponen dperbuat darpada bes atau ao untuk memberkan
proses penggaan yang sempurna. Penuku drekabentuk samada untuk tekanan
rendah atau keupayaann tngg.
Basanya daam 2 keadaan tanah:-
- Keadaan tanah embab
- Keadaan tanah kerng
- Kebasaannya berat 25kg dengan kekuatan hentakan 425 mm/mnt.
Penggerudan ebh bak atau ber|aya dengan meggunakan tuku pneumatk.
1.4 Pensampelan
Sampe tanah dbahag kepada dua kateg(ri utama, yang tdak terganggu
dan terganggu.
24
Diam(nd 0(re Drilling 5its
i. 'ampel tak terganggu ( Undisturbed Samples )
- Ianya dperukan untuk kekuatan rch dan pengukuhan dperoeh menggunakan
teknk yang bertu|uan mengekakan strutur d stu dan kandungan ar tanah.
- Daam ubang |ara, sampe tak terganggu boeh dperoeh dengan mengeuarkan
aat pen|araan (kecua apaba germt aran-terus berbatang geronggong
dgunakan) dan memacu atau menoak masuk tub sampe ke daam tanah d
dasar ubang.
- Apaba tub dnakkan ke permukaan, sedkt tanah dsngkr apaba kedua
hu|ungnya dan seapsan nps n car dsapukan, untuk membentuk paam
seteba ebh kurang 25mm dan kemudan penghu|ung tub kemudannya dtutup
dengan top pendung.
- Bok sampe tak terganggu boeh dpotong darpada dasar atau ss ubang u|an
dengan tangan
- Semasa pemotongan dakukan, sampe harus dndung darpada ar, angn dan
matahar untuk mengeakkan sebarang perubahan kepada kandungan ar
- Sampe harus dtutup dengan n car sebak-bak saha|a dnakkan ke
permukaan.
- Untuk memperoeh suatu sampe yang tak terganggu sepenuhnya memangah
suatu yang mustah, waau bagamana tet atau cermat sekapun ker|a
penyasatan dan teknk persampean dakukan.
- Msanya, d daam kes tanah at, pengumpaan beraku bersebeahan dasar
ubang |ara dsebabkan berkurangnya tegasan |umah apaba tanah dkeuarkan
dan gangguan struktur yang terhas oeh tndakan aat pen|araan: apaba
sampe n dkeuarkan darpada bum, tegasan |umah merosot kepada sfar.
Tanah at yang embut sangat peka kepada gangguan persampean,
pengaruhnya ebh ketara bag tanah at berkepastkan rendah dbandngkan
dengan yang berkepastkan tngg. Bahagan tengah sampe tanah embut kurang
mengaam gangguan dbandngkan dengan bahagan uarnya yang bersebeahan
tub sampe. Sebak-bak saha|a persampean seesa dakukan, tekanan ar ang d
daam teras yang agak tak terganggu akan men|ad negatf dsebabkan oeh
tegasan |umah d stu depaskan. Pengampuan akan beraku kepada teras yang
agak tak terganggu n secara perahan-ahan.
Fenomena n dsebabkan oeh ar yang tersedut darpada kawasan uar teras
yang terganggu, n menghaskan peepasan tekanan negatf ar ang yang
berebhan: kawasan uar tanah akan terkukuh has darpada aghan semua ar
daam sampe. Peepasan tekanan negatf ang akan dkut oeh pengurangan
tegasan berkesan yang sempadan. Struktur tanah sampe tdak akan menahan rch
dan men|ad kurang tegar dbandngkan dengan tanah d stu.
25
ii. 'ampel terganggu ( Disturbed Samples )
- Sampe yang mempunya aghan saz zarah yang sama sepert tanah d stu
tetap struktur tanah teah rosak atau musnah sama seka: tambahan pua,
kandungan arnya mungkn berbeza darpada tanah d stu.
- Sampe terganggu yang dgunakan terutamanya untuk tu|uan u|an pengeasan
tanah, pengeasan pandang dan u|an pemadatan, boeh dkorek darpada ubang
u|an dan dperoeh darpada aat yandpasang kepada pemacu |ara
msanya, darpada germt dan pemotong tanah at.
- Tanah yang damb darpada keompang menggunakan penggerudan tuku
ddapat kekurangan bahan haus dan tdak sesua dugunakan sebaga sampe
terganggu.
- Sampe yang mash mengekakan kandungan arnya mestah dsmpan d daam
bekas kedap udara, tak mengkaks, semua bekas hendakah ds penuh untuk
mengeakkan terwu|udnya ruang udara d atas sampe.
- Semua sampe harus dabe dengan |eas untuk menun|ukkan nama pro|ek,
tarkh, okas, nombor ubang |ara, kedaaman dan kaedah persampean: sean
darpada tu, setap sampe harus dber nombor sr.
- Pengawasan yang rap dperukan semasa mengeoa, mengangkut dan
menympan sampe (terutamanya sampe tak terganggu) sebeum du|.
Beberapa |ens tub pensampe yang utama dterangkan sepert berkut :
1.4.1 Pensampel Pa1uan Terbuka
Pensampe pacuan terbuka (Ra|ah 10.5a) terdr darpada sebatang tub keu
yang mempunya bebenang skru d kedua hu|ungnya. Satu kekasut pemotong
dpasang d satu hu|ung tub, sementara hu|ung an dpasang ke kepaa pensampe
yang dhubungkan kepada rod pen|ara. Kepaa pensampe |uga mempunya n|ap
sehaa yang membenarkan udara dan ar keuar apaba tanah memenuh tub dan
26
menoong menahan sampe apaba tub dtark keuar. Bahagan daam tub
seharusnya dkekakan d daam keadaan bersh.
Pnggr pemotong seharusnya mempunya gars pusat daaman (d
c
) ebh
kurang 1% ebh kec darpada pusat tub untuk mengurangkan rntangan geseran
d antara tub dan sampe. Perbezaan n |uga memboehkan sampemengaam
pengembangan an|a semasa memasuk tub dan menoong menahan sampe. Gars
pusat uaran kekasut pemotong (d
w
) pua seharusnya besar sedkt darpada tub
untuk mengurangkan daya yang dperukan untuk menark keuar tub tu. Ispadu
tanah yang dan|ak oeh pensampe sebaga sebahagan darpada spadu sampe
dgambarkan oeh nsbah uas (A
r
) pensampe, dengan:
Nsbah uas basanya
dnyatakan sebaga peratusan. Sekranya faktor-faktor an tdak berubah, maka
semakn rendah nsbah uas semakn rendah |uga dar|ah gangguan sampe.
Pensampe boeh dpacu secara dnamk menggunakan beban |atuh, atau
secara statk menggunakan bcu hdrauk atau mekank, yang seaunya dpasang
pada rg pen|araan. Sebeum ker|a pensampean dmuakan, tanah yang onggar
harus dsngkr terebh dahuu darpada dasar ubang |ara. Pengawasan yang tet
harusah ada untuk memastkan supaya pensampe tdak dpacu, |ka tdak sampe
akan termampat d kepaa pensampe. Terdapat beberapa |ens pensampe yang
mempunya ruang ebh pacu d bawah n|ap untuk mendung sampe darpada
kerosakan. Seepasa seesa pacuan, kekasut pemotong dan kepaa pensampe
dtangga dan kedua hu|ung pensampe dkedap. Tub sampe yang pang banyak
dgunakan mempunya gars pusat da;aman 100mm dan pan|ang 450mm: nsbah
uas ebh kurang 30%. Pensampe n sesua untuk semua tanah at. Apaba
dgunakan untuk memperoeh sampe pasr, satu tub pendek penangkap teras
dengan rdp berbeban pegas harus dpasang d antara tub dengan kekasut
pemotong untuk menghndr tanah darpada keuar.
1.4. Pensampel 5erdinding >ipis
(Ra|ah 105.b) dgunakan untuk tanah yang peka kepada gangguan, msanya
tanah at embut hngga kukuh dan keodak pastk. Pensampe tdak mempunya
kekasut pemotong yang berasngan. Sebaknya hu|ung bawah tub tu sendr
merupakan pnggr pemotong. |uat gars pusat daamnya aah d antara 35mm
dengan 100mm. Nsbah uasnya ebh kurang 10% dan sampe dengan mutu terbak
boeh dperoeh sekranya tanah tak terganggu semasa pacuan. Daam ubang u|an
dan ubang |ara yang cetek, tub basanya boeh dpacu secara nsan.
27
1.9.3 Pensampel T(ng Pisah
(Ra|ah 10.5c) terdr darpada satu tub yang dpsahkan secara membu|ur
kepada dua bahagan: kekasut dan kepaa pensampe yang mempunya ang
peepas udara d bahagan hu|ungnya. Kedua-dua bahagan tub boeh dpsahkan
apaba kekasut dan kepaa dtangga untuk mengeuarkan sampe. Gars pusat
daaman dan uarannya aah masng-masng 35mm dan 50mm, dengan nsbah uas
ebh kurang 100%. Hakkat n menghaskan sampe dengan dar|ah gangguan yang
tngg. Pensampe n kebanyakannya dgunakan untuk pasr, sepertmana
kegunaannya untuk u|an pawa penusukan.
1.4.& Pensampel !mb(h Pegun
Pensampe n (Ra|ah 105d) terdr darpada satu tub berdndng nps dengan
omboh yang dhubungkan ke rod. Rod n berada d daam rod pen|ara geronggang
yang mentas kepaa pensampe. Pensampe dturunkan ke daam ubang |ara,
omboh yang teretak d hu|ung bawah tub akan terkunc dengan tub oeh satu aat
pengunc d hu|ung bawah tub akan terkunc dengan tub oeh satu aat pengunc d
hu|ung atas rod. Omboh akan menghaang ar atau tanah yang onggar darpada
memasuk tub. Bag tanah yang embut, pensampe boeh dtoak masuk darpada
bawah dasar ubang |ara, meepas sebarang tanah terganggu. Omboh akan
menahan tanah (seaunya dengan penguncan rod omboh kepada seongsong) dan
tub dtoak meepas omboh (sehngga kepaa pensampe mencapa atas omboh)
untuk memperoeh sampe. Pensampe kemudannya dtark keuar sementara aat
pengunc d daam kepaa sampe akan menahan omboh d sebeah atas tub. Ruang
vakum d antara omboh dengan sampe menoong menyekat tanah d daam tub:
dengan demkan, omboh bertndak sebaga n|ap sehaa.
Pensampe omboh seharusnya dtoak ke bawah menggunakan bcu hdrauk
atau mekank: tetap tdak seka-ka dpacu. Gars pusat pensampe aah d antara
35mm dengan 100mm sehngga pang besar 250mm. Basanya, pensampe n
dgunakan untuk tanah at embut dan menghaskan sampe yang bermutu tngg:
pensampe n |uga boeh dgunakan untuk keodak dan pasr berkeodak yang
mempunya ke|eeketan.
1.4.) Pensampel 'elanjar
Pensampe n aah se|ens pensampe yang sangat khusus untuk
memperoeh sampe tak terganggu sepan|ang maksmum 25mm: pensampe
dgunakan bag tanah at embut . Perncan fabrk tanah boeh dtentukan dengan
mudah darpada sampe sean|ar n. Satu syarat yang harus dpenuh bag
pensampe sean|ar n. Iaah rntangan geseran d antara sampe dengan bahagan
28
daam tub pensampe harusah dhapuskan. Se|ens pensampe yang dma|ukan d
Sweden , teah mencapa syarat tersebut dengan menndh |aur nps keran|ang
ogam d antara sampe dengan tub. Hu|ung bawah pensampe (Ra|ah 10.6)
mempunya satu pemotong pnggr yang ta|am dengan atasnya terdapat capahan
gars pusat uaran untuk memboehkan 16 guung keran|ang dmasukkan d daam
ubang yang terdapat daam dndng pensampe. Hu|ung keran|ang dsambung
secara onggar ke omboh d daam pensampe: omboh dsokong oeh kabe yang
terkat d permukaan. Pan|ang tub sampe (gars pusat 68mm) dpasang d sebeah
atas pensampe, sepert yang dperukan.
Apaba pensampe dtoak masuk ke daam tanah, keran|ang akan terera
dan menyaut sampe, omboh dtetapkan pada aras yang tetap dengan bantuan
kabe. Apaba pensampe dtark keuar, tub akan donggarkan dan sampe beserta
keran|ang dpotong d antara tub yang bersebeah.
1.4., Pensampel "dara Termampat

Pensampe n (Ra|ah 10.7) dgunakan untuk memperoeh sampe pasr tak
terganggu yang berada d bawah aras ar bum. Tub sampe yang seaunya
bergars pusat 60mm dpasang d kepaa sampe. Terdapat |uga n|ap peega yang
boeh dtutup oeh gegendang getah. Kepaa pensampe dhubungkan kepda rod
pandu geronggang yang dkawa oeh kepaa pandu. Satu tub uaran atau oceng
menyarung tub sampe, oceng n dhubungkan ke suatu beban yang
menggeangsar pada rod pandu. Rod pen|ara memuat soket basa yang berada d
sebeah atas kepaa pandu, dengan berat oceng dan pensampe dtanggung oeh
suatu beenggu yang dsangkut d pancang d bahagan bawah rod pen|ara: satu
kabe yang rngan yang menu|u ke permukaan dkat kepada beenggu. Udara
29
termampat yang dhaskan oeh pam kak dsaur meau tub ke kepaa pandu,
turun meau rod pandu geronggang terus ke oceng.
Pensampe dturunkan ke rod pen|ara yang berada d dasar ubang |ara yang
mempunya ar d bawah aras ar bum. Apaba pensampe teah berada d dasar
ubang |ara, beenggu akan meerakan pancang, memutuskan hubungan d antara
pensampe dengan rod pen|ara. Tub akan dtoak masuk ke daam tanah oeh rod
pen|ara, pacuan ebh dhaang oeh rod pandu: rod pen|ara kemudan dtark keuar
udarq termampat dsaur untuk menoak ar keuar darpada oceng dan untuk
menutup n|ap d daam pensampe dengan menekan gegendang ke bawah. Tub
dtark ke daam oceng menggunakan kabe dan tub beserta oceng n dnakkan
ke permukaan. Sampe pasr akan terngga d daam tub dsebabkan
perengkungan dan tekanan negatf ar ang yang wu|ud d daam tanah. Bahagan
bawah tub dpaam sebeum tekanan sedutan depaskan dan tub dkeuarkan
darpada kepaa pensampe.
1.10 Pengujian Di situ
Satu bentuk pengu|an yang d|aankan d apangan d mana makumat sfat-
sfat mekanka tapak bna dapat dperoeh. Ia |uga bertu|uan untuk mengatas
beberapa keemahan u|an yang d|aankan d makma sepert:-
. Sampe tanah teah terganggu semasa proses mengamb sampe dan semasa
penyedaan sampe untuk tu|uan u|an makma
. Sesetengah sampe tanah tdak terusk adaah sukar dperoeh, terutamanya
bag tanah gembur berke|eektan rendah, tanah empung yang terau embut
dan senstf serta tanah yang mempunya saz kekr yang bersaz besar.
. Sampe yang du| d makma adaah bersaz kec dan tdak mewak keadaan
sebenar.
1.10.1 6enis-jenis "jian Di situ
|ens-|ens u|an d stu adaah sepert :
i. U|an Penusukan Pawa ! "tandard #enetration Test $ "#T%
ii. U|an Gaas Pat ( #late Bearing Test $ #BT )
iii. U|an Penusukan Kon (&one #enetration Test $ &#T)
iv. U|an Rch Bah (Shear 'ane Test)
1.10.1.1 "jian Penusukan Pia2ai
U|an n dtetapkan d daam BS 1377. Ia |uga dkena sebaga u|an
penusukan dnamk atau u|an emprc. U|an n peru dakukan bag merama dan
mengamb angkah yang sesua bag mengatas sebarang kerumtan yang mungkn
tmbu semasa pembnaan yang dsebabkan oeh keadaan tanah dan keadaan
30
tempatan yang an. Ia |uga untuk menyasat ke|adan atau sebab berakunya
perubahan keadaan sama ada secara semua|ad ataupun dsebabkan oeh perkara
an.
Tujuan
- Untuk menganggarkan ketumpatan sudut rntangan rch bag tanah berbutr.
- Untuk menentukan keupayaan gaas bag pasr dan kekr.
- Untuk mena ketumpatan nsb d suatu endapan pasr.
Kriteria alat
- Pensampean psah berdameter uar 50mm, berdameter daam 35mm dan
pan|ang 650mm.
- Tuku seberat 65kg.
- Rod pen|ara.
- Kepaa pensampe.
- Tub psah.
- Kekasut.
Pr(sedur
- U|an d|aankan menggunakan pensampe psah yang dsambungkan pada hu|ung
rod penggerud.
- Pensampe dpacu ke daam pasr d dasar ubang |ara yang berseongsong
menggunakan tuku seberat 63.5kg yang |atuh bebas meau ketnggan 760mm
ke atas rod penggerud.
- Lubang |ara mestah dbershkan hngga kedaaman yang dperukan.
- Pen|agaan harus damb untuk memastkan bahan yang akan du| tdak
terganggu.
- Pada awanya, pensampean dpacu 150mm ke daam pasr bag menentukan
kedudukan sampe untuk meepas mana-mana pasr yang terganggu d dasar
ubang |ara.
- Setap kedaaman 300mm darpada hentaman yang dakukan, bacaan yang
dperoeh drekodkan dan seterusnya.
- Sekranya 50 hentaman dcapa sebeum 300mm, hentaman an tdak peru
dakukan, tetap penusukan sebenar harus drekodkan.
- D akhr u|an pensampean d tark keuar dan pasr dkeuarkan.
Ka2asan Tanah 5erkelikir
Kasut pemacu hendakah dtukar pada kon pada sudut 60. Keputusan yang
tngg sedkt dperoeh daam bahan yang sama
31
Ka2asan 5erair
Perhatan harusah damb untuk mengeakkan ar masuk meau bawah
ubang |ara kerana a akan meonggarkan pasr akbat dar ter|adnya tekanan
respan ke atas. Apaba u|an dakukan daam pasr yang sangat haus atau pasr
berkeodak, na N yang dukur ebh besar dar 15 harus dbetukan untuk rntangan
yang bertambah.
Ia dsebabkan oeh ebhan tekanan ar ang negatf yang beraku semasa
pemacuan yang tdak berupaya meesap serta merta.
N = 15 + ( N-15 ).
Tekanan gaas yang dbenarkan boeh dperoeh berdasarkan hubungan
antara na N dan ketumpatan reatf serta kekukuhan tanah berdasarkan carta
Terzagh dan Peck sepert yang dberkan oeh |adua d bawah.
Pasir
(Ketepatan 5(leh diper1ayai
3empung
(Ketepatan Diragui)
Bangan Hentaman
N/300mm
Ketumpatan
Reatf
Bangan Hentaman
N/300mm
Kekukuhan
0 - 4
4 - 10
10 - 30
30 - 50
> 50
Sangat Longgar
Longgar
Sederhana
Tumpat
Sangat Tumpat
0 - 2
2 - 4
4 - 8
8 - 15
15 - 30
30 - 50
Sangat Lembut
Lembut
Kukuh
Keras
Sangat Keras
Kuat
6adual menunjukkan hubungan di antara nilai > dan ketumpatan relatif
dan kekukuhan tanah
1.10.1. "jian .alas Plat
Kaedah n |arang dgunakan pada masa sekarang kerana kos yang dperukan
adaah tngg berbandng dengan |umah makumat yang dperoeh. Waau
bagamanapun, u|an n berguna untuk menganggar keenapan & keupayaan gaas
tanah. Daam kaedah n, ubang akan dkorek & pat keu detakkan pada
dasarnya.
Beban statk akan dkenakan secara beransur-ansur dengan |umah beban yang
semakn bertambah. Kadar & |umah enapan akan drekodkan. Beban statk tu
kemudannya dahkan & pemhan tanah tu drekodkan |uga.
Bacaan-bacaan beban dan enapan dperhatkan sehngga kegagaan atau
hngga sekurang-kurangnya 1.5 ka keupayaan gaas muktamad yang danggarkan.
Pertambahan beban harus ebh kurang satu perma dar keupayaan gaas
dbenarkan yang danggarkan. Pat u|an basanya teretak pada paras asas d daam
32
ubang sekurang-kurangnya 1.5m segempat sama. U|an boeh dpercaya hanya
|ka pasr adaah seragam d sepan|ang kedaaman asas berskaa penuh.
Keemahan-keemahan tempatan yang mnor berhampran dengan
permukaan akan mempengaruh keputusan u|an manakaa anya tdak member
kesan kepada asas berskaa penuh.nSebaknya, stratum yang emah dbawah
kedaaman yang besar dar pat u|an tetap daam ngkungan kedaaman asas,
sepert yang dtun|ukkan d daam gambara|ah bawah tdak akan mempengaruh
keputusan u|an. Waau bagamanapun, stratum yang emah akan member kesan
yang besar kepada prestas asas.
U|an n d|aankan bag mendapatkan kekuatan gaas tanah. Pat yang
dgunakan adaah buat @ empat seg. Kawasan akan dkorek kepada kedaaman
dmana u|an akan d|aankan. Bebanan akan dkenakan dan enapan akan d
rekodkan. Kadar pertambahan beban seperma dar anggaran kekuatan tanah. Sea
masa pua tdak kurang dar 1 |am & sebaknya sama untuk setap pertambahan.
U|an dteruskan sehngga beraku 25mm enapan. Kemudan beban dasngkan dan
kesan "eastc rebound" dar tanah drekod sekurangnya seama 1 |am.
"ntuk tanah berjelekit:
V = Aq + Ps
V = |umah beban
A = uas pat
q = tekanan tanah dbawah A
s = daya rch permeter
Prosedur n memerukan sekuarangnya dua has u|an pembebanan pat dan
persamaan dapat dseesakan bag mendapatkan saz asas.
"ntuk tanah berbutir:
(AHa/Ba)/( AHp/Bp) = (Ba/Bp)n
AHa = Enapan asas sebenar
AHp = Enapan pat u|an
33
Ba dan Bp = Saz asas sebenar dan Saz pat
n= peka, bergantung kepada |ens tanah , dar 0.03 untuk tanah at kepada
0.25 untuk tanah berpasr.
Saz Pat, m V, kN Enapan, mm
0.3 x 0.3 38.5 12
0.6 x 0.6 96.8 13
1.10.1.# "jian Penusukan K(n
U|an tusukan kon |uga dkena sebaga u|an duga daam (deep soundng),
u|an tusukan pegun-kuas (quas-statc penetraton test) dan u|an pezocone
(pezocone test) . Kaedah n adaah merupakan kaedah yang mudah dan cepat
berbandng dengan kaedah ubang |ara. Data yang dperoeh |uga adaah
berterusan |ka dbandngkan dengan ubang |ara. Waaubagamanapun kaedah n
peru d|aankan bersebeahan dengan dengan ubang |ara bag memboehkan
perbandngan keputusan dbuat. Dengan menggunakan kaedah n kadar rntangan
tanah d sesuatu kawasan boeh ddapat secara terus.
Peraatan kon tusukan terdr dar rg d mana peraatan-peraatan kon
tusukan dpasang, rod, took bacaan, pane kawaan, sstem hdrauk, sauh dan
en|n untuk bekaan kuasa. Kon tusukan terdr darpada tga bahagan utama atu
ttk kon, sarong pendung dan |aket geseran. Kon tusukan n akan dsambungkan
kepada took bacaan samada secara eektrka atau mekanka. Semasa u|an
d|aankan, rg akan dpasak ke bum bag memboehkan kon dtusukkan ke daam
tanah pada |umah beban yang dkehendak.
34
0(nt(h data ujian pembebanan plat
Ra|ah : Kon Tusukan
1.10.1.& "jian /i1ih 5ilah
U|an rceh bah apangan adaah merupakan satu kaedah men|aankan
u|an rceh secara terus d apangan. Waaubagamanapun u|an n hanya terhad
kepada pengukuran kekuatan rceh tak-se|at ( Undraned strength) Cu, tanah
empung embut saha|a.
Kegunaan "jian /i1eh 5ilah
U|an n dgunakan untuk menetukan kekuatan bersar tanah at tepu tak
bersar dan tdak sesua bag |ens-|ens tanah an.
U|an n sangat sesua bag tanah at embut yang mempunya tanah rchnya
berubah dengan ketara oeh proses pensampean.
U|an n hanya dgunakan untuk tanah at yang mempunya kekuatan tak
bersar kurang darpada 100 kN/m.
35
U|an n mungkn tdak memberkan keputusan yang memuaskan |ka tanah at
mengandung apsan pasr atau keodak
Peralatan
Peraatannya terdr darpada bah keu tak berkarat yang mempunya empat bah
segempat tepat yang teretak d hu|ung rod keu tegangan tngg.
Pan|ang bah adaah dua ka ebarnya, ukuran basa aah 150mm x 75mm dan
100mm x 50mm. Gars pusat rod seharusnya tdak meebh 12.5mm
Pr(sedur
Bah dan rod akan dmasukkan ke aras bawah ubang |ara tanah at sedaam
sekurang - kurangnya 3 ka gars pusat ubang |ara. Operas n tdak boeh
dakukan |ka tanah at tu teah terganggu. Daya kas dkenakan perahan - ahan
ke bahagan atas rod dengan keengkapan yang sesua sehngga tanah at gaga
daam rch dsebabkan oeh putaran bah tersebut. Kadar putaran bah hendakah
d daam |uat 6 hngga 12 setap mnt.
"jian /i1ih 5ilah
1.11 0erapan Paras *ir 5umi
Satu bahagan yang pentng darpada sebarang penyasatan tapak aah
penentuan aras ar bum dan sebarang tekanan artes d daam sesuatu stratum.
Perubahan aras atau tekanan d daam sesuatu tempoh tertentu peru |uga
dtentukan. Cerapan ar bum ebh ag dperukan sekranya pengorekan daam
ngn dakukan.
Aras ar bum boeh dketahu dengan mengukur kedaaman permukaan ar
daam ubang |ara. Aras ar daam ubang |ara memerukan masa yang agak ama
untuk men|ad stab, yang dkena sebaga masa sambutan yang bergantung
kepada keboehteapan tanah. Oeh tu, pengukuran harus damb pada sea yang
36
teratur sehngga aras ar men|ad teap. Aras n ebh bak dtentukan apaba ubang
|ara drasakan teah mencapa aras ar bum. Sekranya ubang |ara n ddaamkan
ag, berkemungknan stratum yang d bawah tekanan artes akan dtembus, n
menghaskan aras ar daam ubang ebh tngg darpada aras ar bum. Adaah
supaya stratum yang ,mempunya keboehteapan yang rendah d bawah aras ar
tenggek wu|ud, maka ubang |ara harus dseongsong untuk menentukan dengan
betu aras ar bum utama: |ka akufer tenggek tdak dpaam, aras ar daam ubang
akan berada d atas aras bum utama.
Apaba tekanan ar d daam sesuatu stratum ngn dperoeh, maka
pezometer harus dgunakan. |ens yang termudah aah pezometer &asagrande
(Ra|ah 4.30) yang mempunya unsur ang yang dpaam pada kedaaman tertentu.
Waau bagamanapun, pezometer hdrauk (Ra|ah 4.31) yang mempunya masa
sambutan yang sngkat.
Sampe ar bum mungkn dperukan untuk membuat anass kma bag
menentukan samada a mengandung bahan sufat (yang boeh menyerang konkrt
smen Portand) atau bahan an yang damb sebak saha|a apaba stratum yang
mengandung ar dtempuh. Sekranya pezometer pap tegak ada terpasang,
sampe darpadanya adaah ebh bak.
1.11.1 *da tiga tujuan utama dalam membuat 1erapan paras air
bumi :
1. Mengenapast paras ar bum dan tekanan ar
2. Bag tu|uan keboehteapan (u|an pam)
3. Kuat Ar - kandungan mnera yang terdapat pada ar
1.11. Kaedah Pengukuran Paras dan Tekanan *ir 5umi
a. Lubang atau Part u|an
b. Pap Tegak
c. Pezometer
1.11..1 3ubang atau parit ujian
Lubang u|an/|ara merupakan satu pengorekan terbuka untuk mendedahkan
struktur apsan tanah bag mengetahu keadaan strata tanah dengan
menggunakan tenaga manusa atau mesn. Sean darpada tu, a |uga boeh
dgunakan untuk mendapatkan keadaan paras ar bum d tapak bnaan.
Paras ar n pentng terutamanya apaba cerucuk bakau dgunakan sebaga
asas untuk bangunan-bangunan rngan, d mana ketahanan cerucuk n
bergantung kepada ketnggan ar tanah d kawasan tapak bnaan tersebut.
37
Keuasan ubang u|an n dkorek pada keuasan tdak kurang darpada 1.4
meter perseg.
Kaedah n tdakah begtu tepat, kerana paras ar yang sebenarnya terau
sukar dan tdak dapat dtentukan. Ianya boeh dgunakan sebaga panduan
saha|a. Sekranya pemerhatan dakukan pada har hu|an, a boeh
menakkan paras ar bum. Perbezaan cuaca, perubahan km, aran ar,
tumbuh-tumbuhan dan an-an merupakan faktor-faktor yang member
kesan terhadap kandungan ar bum.
1.11.. Paip Tegak
|ka tanah tersebut mempunya keboehteapan yang agak tngg dan
tepu sepenuhnya, tekanan ar ang boeh dtentukan dengan mengukur aras
ar d daam pap tegak terbuka.
Tatacara yang basa dgunakan untuk mendapatkan aras ar bum aah
dengan memasukkan pap tegak tersebut ke daam ubang |ara/u|an. Tub
tersebut basanya berdameter 50mm dan berubang-ubang dhu|ungnya.
Pap tersebut dpadatkan sekengnya dengan batu kekr dan dkukuhkan
pada kedudukannya dengan menggunakan tanah at kedap. Seepas tu
ubang |ara tersebut dtmbus untuk menghaang darpada ar hu|an masuk ke
daamnya.
1.11..# Pie?(meter
|ka tanah tersebut mempunya keboehteapan yang rendah, tekanan
d mana bacaan damb akan bertukar atau tdak stab |ka aran ar
waaupun sedkt dperukan untuk men|aankan aat bacaan dan n akan
mengamb masa yang pan|ang untuk tekanan kemba sepert asa. Oeh tu
pezometer dperukan untuk bertndak baas dengan segera terhadap
perubahan tekanan ar ang.

Paras ar bum
1.11..& Pemerhatian Di 3ubang 6ara
Lubang |ara yang dkorek semasa penyasatan tapak boeh dbarkan
samada terbuka atau tertutup (bergantung kepada keadaan). Boeh
38
Pezometer
dgunakan sebaga tempat pemerhatan paras ar bum dengan menggunakan
beberapa kaedah:
a. Mengukur ketnggan ar daam pap tegak atau pezometer yang
detakkan.
b. Menggunakan chak-tape atu pta yang dpasang dengan aat
peampung atau dengan peraatan bersus (berkuasa eektrk) yang
apaba bersentuhan dengan ar, satu mento yang berada d atas rod
tersebut akan menyaa.
c. Pada tanah yang |eekt (kohesf) : penstaban paras ar akan
mengamb masa yang agak pan|ang, oeh tu paras ar bum boeh d
akukan dengan kaedah f and ba. Lubang |ara yang dpenuh ar
dan arnya dtmba keuar, sekranya ddapat paras ar |atuh/turun,
maka banyak ag ar akan dtambah. |ka ddapat nak sedkt ar akan
dmasukkan semua. Proses n akan dteruskan sehngga paras keka
ddapat.
1.11.# Kaedah Pengiraan Paras *ir 5umi
Ada dua kaedah :
1.11.#.1 Kaedah Tentu 3uar (8@trap(lati(n)
Kaedah d mana paras ar dpot meawan masa. Paras ar dtentukan
dengan cara/ kaedah tentu uar dengan memeot keok sehngga anya sear
dengan paks masa.
Paras Ar (m)
x x Paras ar Bum
x
x
x Masa(Har/ mnggu)
1.11.#. Kaedah =(2sler (Pengiraan)
Do = Ah
1
2
/ (Ah1 - Ah2)
D1 = Ah2
2
/ (Ah1 - Ah2)
D2 = Ah3
2
/ (Ah2 - Ah3)
Dw1 = KPA - Do
Dw2 = KPA - D1 - h1 - h2
Dw3 = KPA - D2 - h1 - h2 - h3
39
Dw = Dw1 + Dw2 + Dw3
3
1.11 3(g 3ubang 6ara
Seteah penyasatan tapak seesa d|aankan dan keptusan u|an makma
dperoeh, keadaan muka bum yang dtemu daam setap ubang |ara (atau ubang
u|an drngkaskan d daam senara atau og ubang |ara). Satu contoh og n
dtun|ukkan d daam |adua 10.1 tetap perncan bentangan adaah beranan. Pada
awanya beberapa turus terakhr tdak dberkan |udu untuk mengamb kra
keanan data yang d bentangkan. Kaedah penyasatan dan perncan peraatan
yang dgunakan harus dnyatakan pada setap og. Lokas, aras permukaan dan
gars pusat buatan seharusnya d |easkan beserta perncan tentang seonsong
yang dgunakan , nama peanggan dan pro|ek |uga harus dnyatakan.
40
Log n seharusnya memboehkan penaan terhadap prof tanah dbuat
dengan cepat. Log dsedakan dengan meru|uk kepada skaa tegak. Satu pen|easan
yang terpernc dber untuk setap stratum dan aras sempadan setap stratum |uga
dtun|ukkan dengan |eas: paras pen|araan dhentkan |uga dtun|ukkan. Pebaga
|ens tanah (atau batuan) yang beranan dtandakan oeh petun|uk yang
menggunakan smbo yang pawa. Kedaaman atau |uat kedaaman, d mana
sampe d amb atau darpada u|an d stu yang mana harus d catat: |ens sampe
|uga dnyatakan. Keputusan u|an makma tertentu atau u|an d stu boeh |uga
dsertakan d daam og. Kedaaman aras ar bum yang dtemu dan perubahan
arasnya terhadap masa, harus dnyatakan dengan terpernc.
Perhaan tanah harus ddasarkan kepada aghan saz zarah dan kepastkan
yang basanya menggunakan prosedur cepat, atu cr - cr dna menggunakan
dera penghatan dan rasa: sampe terganggu basanya sesua untuk tu|uan n.
Perhaan harus mengandung perncan warna tanah, bentuk zarah dan
kerencaman. Seboeh - boehnya pembentukan geoog dan |ens endapan |uga
dberkan. Cr struktur |sm tanah seharusnya dterangkan tetap n memerukan
satu pemerksaan sampe tak terganggu atau tanah d stu (msanya d daam
ubang u|an). Perncan tentang kewu|udan dan |arak ubang ke|adan perapsan,
rekahan dan cr - cr yang berkatan harus dberkan.
1.1 3ap(ran Penyiasatan Tapak
Laporan adaah penyudah Penyasatan Tapak. Persembahan dbuat kepada
peanggan. Mengandung fakta-fakta Penyasatan Tapak, nashat dan perakuan
serta cadangan. Antara Kandungan D daam Laporan Penyasatan Tapak adaah :
. Pengenaan
. Penerangan tentang tapak
iii. Keadaan geoog tapak
v. Butran Khusus
v. Bahan-bahan Bnaan
v. Komen dan Perakuan
v. Apendks
1.1.1 Pengenalan
Rngkasan tentang ker|a-ker|a yang dcadangakn, ker|a-ker|a
penyasatn tapak yang d|aankan, okas tapak, nama, tarkh penyasatan
tapak d|aankan.
1.1. Penerangan Tentang Tapak
41
Penerangan am bag tapak, topograf, cr utama permukaan tanah,
keterangan khusus bag kemudahan setempat, ker|a d masa au,
penerangan tentang ker|a yang sedang d|aankan, perha bawah tanah,
saran, peta okas tapak, kawasan berhampran dan okas ubang |ara.
1.1.# Keadaan .e(l(gi Tapak
Penerangan tentang geoog keseuruhannya dmuakan, katan
kawasan tapak bna, penerangan tentang formas dan struktur tanah dan
batuan, pengaruh geoog terhadap cadangan rekabentuk dan pembnaan.
1.1.& 5utiran Khusus
Butran khusus keadaan tanah yang dperoeh semasa penyasatan
tapak. Katannya dengan cadangan reka bentuk dan pembnaanya,
keputusan u|an-u|an makma dan d tapak, ( u|an tanah), perncan tentang
ar bawah tanah dan |uga keadaan saran setempat.
1.1.) 5ahan-bahan 5inaan
Penerangan tentang kuantt bahan, keadaan sekeng, kemudahan
mendapatkan bahan bnaan, sfat-sfat bahan bag tu|uan ker|a-ker|a bnaan
sepert yang dcadangkan.
1.1., K(men dan Perakuan
Bertu|uan untuk pengesahan dan |uga keboehpercayaan makumat
yang dpersembahkan, ker|a-ker|a sean|utnya dcatatkan, termasuk perakuan
tentang aternatf bag ker|a reka bentuk dan pembnaan.
1.1.- *ppendi@s
Data-data yang dkumpu daam satu sr appendx, og ubang |ara,
perncan dan keputusan u|an tanah, rekod penyasatan geofska, ru|ukan
dan petkan darpada mana-mana BS, ASTM dan an-an.
42