Anda di halaman 1dari 10

A.

ASPEK PERKEMBANGAN MENGIKUT PANDANGAN AHLI PSIKOLOGIPERKEMBANGAN KOGNITIF
Kemahiran kognitif merupakan kebolehan individu untuk berfikir, memberi pendapat,
memahami, mengingati, perkara-perkara yang berlaku di persekitaran masing-masing.
Ia melibatkan aktivtiti mental. Perkembangan kognitif kanak-kanak memberi penekanan
terhadap pembinaan pemikiran kanak-kanak. Ia berpusat kepada perubahan pemikiran
kanak-kanak yang berlaku dalam satu peringkat perkembangan kepada seterusnya.
TEORI PERKEMBANGAN JEAN PIAGET
Proses pemikiran kita berubah secara menyeluruh bermula selapas lahir sehingga kita
mencapai kematangan, ini menurut Jean Piaget. Beliau juga berpendapat bahawa
setiap individu akan sentiasa mencuba untuk memahami dan mengadaptasi perubahan
perubahan yang berlaku di persekitaran mereka.
Menurut Jean Piaget juga, pekembangan kognitif mempunyai dua proses penting dalam
membina kefahaman tentang dunia persekitaran iaitu organisasi dan adaptasi.
Contohnya, kebolehan kita memisahkan antara idea utama dengan idea yang kurang
penting dan kebolehan kita untuk membandingkan satu idea degan idea yang lain.
Selain itu, Jean Piaget menyatakan bahawa kita bukan sahaja mengorganisasikan
segala pemerhatian dan pengalaman kita, tetapi juga mengadaptasikan pemikiran kita
dengan memasukkan idea baru bagi menambahkan lagi kefahaman tentang sesuatu
perkara. Piaget juga percaya proses adaptasi dilakukan melalui dua cara iaitu melalui
proses asimilasi dan proses akomodasi.
Piaget berpendapat bahawa kita melalui empat tahap perkembangan dalam proses
memahami dunia persekitaran. Setiap tahap berkait rapat dengan umur dan
mengandungi perbezaan cara berfikir seperti yang dipaparkan dalam jadual 1.0.


Jadual 1.0 : Peringkat perkembangan menurut Jean Piaget
PERINGKAT UMUR
Sensori Motor Lahir 2 Tahun
Pra Operasi 2 7 Tahun
Operasi Konkrit 7 11 Tahun
Operasi Formal 11 Tahun ke atas

Peringkat Sensori Motor ( 0-2 Tahun)
Berdasarkan Jean Piaget, pada peringkat ini merupakan peringkat permulaan dalam
perkembangan kognitif. Pada peringkat ini bayi menggunakan deria dan pergerakkan
fizikal untuk mempelajari keadaan persekitaranya. Semasa proses pembelajaran
berjalan, skema-skema akan terbentuk. Skema-skema yang terbentuk adalah hasil dari
interaksi fizikal bayi dengan persekitaran sekelilingnya. Sebagai contonya, bayi
menggunakan koordinasi mata dan tangan untuk mencapai sesuatu objek di
hadapanya. Pada peringkat akhir sensori motor, kanak-kanak akan mencapai peringkat
pengekalan objek iaitu kebolehan untuk menggambarkan objek di dalam memori
mereka. Ini membolehkan mereka mengingati sesuatu objek yang mereka lihat dan
sentuh. Selain itu, kanak-kanak dalam peringkat ini juga menunjukkan permulaan
permikiran logik. Sebagai contoh, kanak-kanak dalam peringkat ini telah dapat
mengatur skema-skema yang mudah dan logic untuk mengeluarkan barang-barang dari
sebuah bekas yang bertutup atau boleh menganggarkan jarak untuk mencapai sesuatu
objek. Dalam tahap ini, kanak-kanak boleh mengulang semula proses ini ke asal.
Misalnua memasukkan balik objek ke dalam bekas dan penutup.


Peringkat Pra Operasi (2-7 Tahun)
Jean Piaget berpendapat bahawa kanak-kanak mengalami peringkat pra operasi
apabila mencapai umur 2 hingga 7 tahun. Kanak-kanak itu mendapat menggunakan
simbol untuk mewakili pelbagai aspek persekitarannya tetapi belum berupaya untuk
memanipulasinya secara mental. Contohnya, dia boleh menggunakan perkataan buku
untuk mewakili buku yang sebenar walaupun tidak kelihatan. Kanak-kanak mula
berbahasa tetapi pertuturanya bersifat egosentrik, iaitu dia bercakap tentang diri sendiri.
Dia juga tidak berminat untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain.
Pendapat serta pandangan orang lain juga tidak diterima oleh kanak-kanak ini. Selain
itu, kanak-kanak ini tidak boleh melakukan proses kebalikan seperti 2+3=5 dan 5-3=2.
Konsep pengekalan juga belum dikuasai. Kanak-kanak ini juga tidak boleh
menggambarkan tranformasi. Pada peringkat ini juga, kanak-kanak boleh
menggambarkan dan merancang pergerakan/aktiviti dengan menggunakan minda
mereka untuk membentuk skema-skema baru. Kanak-kanak pada peringkat ini
menggunakan fungsi semiotik iaitu menggunakan simbol untuk mewakili sesuatu objek,
pergerakkan atau fizikal. Simbol yang digunakan termasuk bahasa, isyarat, gambar,
dan sebagainya.

Peringkat Operasi Konkrit (7-11 Tahun)
Kanak-kanak dalam peringkat ini berkebolehan berfikir secara logic walaupun pemikiran
mereka masih terikat denga situasi yag konkrit. Mereka seharusnya masih proses
keterbalikan, transformasi dan menaakul. Berdasarkan ujikaji duit syiling di atas,
mereka sepatutya sudah menyatakan bilangan duit syiling adalah sama walaupun baris
kedua dipanjangkan. Menurut Piaget, kanak-kanak pada peringkat ini sudah boleh
menguasai konsep pemuliharaan ( Conservation ). Berdasarkan konsep pemuliharaan
ini, ia terbahagi kepada tiga iaitu prinsip identity, prinsip ganti rugi (compensation),
prinsip keterbalikan. Selain itu juga, kanak-kanak ini seharusnya menguasai proses
pengelasan. Di dalam kemahiran ini, pelajar dapat mengklasifikasikan objek ke dalam
satu set atau kumpulan berdasarkan sesuatu ciri. Contohnya, sawi merupakan kategori
sayur hijau. Proses pengelasan berkembang apabila pelajar mula mempelajari sesuatu
objek yang dikelaskan kepada sesuatu ciri juga boleh tergolong dalam kumpulan yang
lain juga. Proses penyusunan secara bersiri mengikut susunan menaik dan menurun
juga merupakan satu pencapaian dalam peringkat ini. Penguasaan kemahiran seperti
pemuliharaan, pengelasan dan penyusunan bersiri menunjukkan pelajar pada peringkat
ini telah mencapai satu pencapaian yang logik. Walaubagaimanapun, sistem pemikiran
ini masih terikat dengan situasi fizikal dimana pelajar boleh menyusun, mengelas,
memanipulasi dalam situasiyang berbentuk konkrit. Pelajar-pelajar ada peringkat ini
masih tidak boleh membuat hipotesis dan menyelesaikan soalan yang abstrak atau
masalah yang melibatkan penggabungjalinan faktor-faktor yang kompleks.

Peringkat Operasi Formal (11 Tahun ke atas)
Kanak-kanak dalam peringkat ini boleh mengkaji masalah-masalah yang abstrak secara
sistematik dan membuat generalisasi terhadap masalah tersebut. Antara ciri-ciri
pemikiran pelajar pada peringkat ini ialah berfikir secara abstrak, berfikir secara
sistematik dan boleh membuat hipotesis. Selain dari ciri-ciri di atas, egosentrik remaja
muncul dala peringkat ini. Ianya berlainan dengan egosentrik di eringkat pra operasi. Di
sini, remaja lebih tertumpu kepada idea dan pemikiran mereka sendiri. Mereka susah
untuk menerima pandangan dan pendapat orang lain.
TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF LEV VYGOTSKY
Lev Vygotsky (1896-1934) memberi alternatif kepada idea Piaget tentang
perkembangan kognitif kanak-kanak di mana dia menekankan peranan sosial dan
budaya dalam perkembangan minda kanak-kanak. Menurut Vygotsky, terdapat dua
faktor utama dalam perkembangan kognitif kanak-kanak ialah interaksi sosial dan
kemahiran berbahasa. Selain itu, pemikiran kanak-kanak berkembang akibat dari
pergaulan dengan orang lain. Pergaulan dan interaksi yang bermakna ini selalunya
berlaku kanak-kanak dengan individu yang lebih berpengetahuan darinya. Kanak-kanak
mengikut Vygotsky belajar dari apa yang dipraktikkan. Bagi beliau, kanak-kanak tidak
dapat membina pengetahuannya sendiri tentang persekitaran. Ia harus dibina melalui
interaksi sosial dengan individu yang berada di persekitarannya seperti ibu bapa, guru,
rakan dan sebagainya. Mereka ini akan bertindak memberi arahan, maklum balas dan
membimbing komunikasi kanak-kanak.

Zon Perkembangan Proksimal
Dalam zon ini, Vygotsky telah menggambarkan kepentingan interaksi di dalam
perkembangan kognitif kanak-kanak. Ia adalah istilah yang digunakan oleh Vygotsky
untuk menerangkan bagaiman kemahiran-kemahiran yang sukar oleh kanak-kanak
boleh dijayakan dengan bantuan dan bimbingan orang-orang dewasa atau rakan
sebaya yang lebih mahir.


HAD ATAS
Peringkat kemahiran kanak-kanak
yang boleh dicapai dengan bantuan
orang lebih mahir
ZON PERKEMBANGAN PROKSIMAL
HAD BAWAH
Kemahiran yang boleh dicapai sendiri
oleh kanak-kanak


Jadual di atas menunjukkan bahawa Vygotsky membahagikan perkembangan kanak-
kanak kepada had bawah dan had atas. Had bawah merupakan kemahiran yang boleh
dicapai sendiri oleh kanak-kanak. Manakal had atas pula adalah kemahiran-kemahiran
yang sukar dicapai sendiri dan memerlukan bantuan daripada individu yang lebih
berkemahiran.
Scaffolding
Konsep ini berkait rapat dengan idea Zon Perkembangan Proksimal. Scaffolding
bermaksud mengubahsuai tahap sokongan yang diberikan. Semasa proses pengajaran
berlaku, individu yang lebih berkemahiran akan mengubahsuai tahap
bantuan/bimbingan yang diberikan mengikut keupayaan pelajar. Apabila seseorang
pelajar mempelajari kemahiran baru atau kemahiran yang sukar, guru mungkin akan
memberi bimbingan penuh tetapi apabila peljar sudah mula memahami bimbingan yang
diberi dikurangkan shingga pelajar boh menguasai kemahiran tersebut (Santrock,
2007). Perbualan dan interaksi adalah alat yang penting semasa proses scaffolding.
Perbualan akan membantu pelajar menyusun konsep-konsep baru secara lebih
sistematik dan bermakna dengan bantuan individu yang lebih mahir contohnya guru.
Menurut Vygotsky, selain dari berkomunikasi dengan orang lain untuk mempelajari
kemahiran baru atau kemahiran yang lebih sukar, kanak-kanak juga berkomunikasi
dengan diri mereka sendiri. Bercakap sendiri ini menolong kanak-kanak tersebut
merancang dan mengawal tingkah laku mereka sendiri. Vygotsky percaya kanak-kanak
yang banyak bercakap sendiri mempunyai lebih kemahiran sosial berbanding kanak-
kanak yang kurang bercakap. Mereka yang bercakap sendiri didapati lebih tekun dan
lebih cenderung memperbaiki kelemahan mereka berbanding dengan kanak-kanak
yang kurang bercakap sendiri (Berk & Spuhl, 1995).B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ASPEK PERKEMBANGAN
KOGNITIF
Terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada perkembangan kognitif kanak-
kanak. Antaranya ialah faktor baka dan persekitaran. Jika dilihat dari aspek baka,
antara sebabnya ialah pemakanan semasa ibu mengandung. Pemakanan seimbang
adalah penting untuk ibu dan fetus. Akibat dari kekurangan zat yang diperlukan, saiz
otak janin menjadi kecil dan menyebabkan perkembangan intelektualnya terbantut.
Perkembangan intelektual yang terbantut akan menyebabkan perkembangan
kognitifnya terganggu. Ini akan menyukarkannya untuk menyesuaikan diri dengan
pembelajaran di sekolah. Kanak-kanak tersebut juga akan dikategorikan sebagai
pelajar lembam jika didiagnosis mempunyai tahap IQ yang rendah berbanding dengan
kanak-kanak normal dan di masukkan ke kelas khas. Selain itu, tabiat merokok juga
akan menyebabkan kecacatan pada otak janin kerana janin mengalami kekurangan
bekalan oksigen. Dari perseptif Islam juga tidak menggalakkan perkahwinan sesama
sepupu agar perkembangan kognitifnya lebih berkembang. Namun, faktor persekitaran
juga perlu dititik beratkan. Simbol status ialah imej yang melambangkan kemegahan
dan kelebihan pada diri seseorang seperti dari segi pemakaian pakaian berjenama dan
taraf pembelajaran. Selain itu, taraf pekerjaan ibu bapa juga boleh menaikkan taraf
simbol status kanak-kanak. Taraf pekerjaan ibu bapa yang tinggi membolehkan mereka
memiliki dan memenuhi segala keinginan mereka. Sikap dan keinginan tersebut boleh
mempengaruhi perkembangan kognitif mereka sama ada ke arah positif atau negatif.
Pengaruh media massa terutamanya televisyen dapat memberikan kesan yang buruk
terhadap perkembangan kognitif kanak-kanak melalui program-program yang telah
disiarkan seperti cerita seram, siri jenayah, persembahan drama keluarga dan
sebagainya. Keadaan ini telah dibuktikan dengan penyelidikan yang dijalankan di
Institut Kesihatan Mental Kebangsaan Amerika yang mendapati pendedahan yang
berlebihan pada televisyen boleh mengalakkan perkembangan sistem otak yang
mengesan dan memindahkan tumpuan sehingga menjejaskan mereka yang
memberikan tumpuan. Tambahan pula, pencapaian akademik jatuh bagi kanak-kanak
yang menonton televisyen dalam tempoh yang lama kerana ia boleh menurunkan
prestasi akademik terutamanya dalam keupayaan membaca.
Menurut Piaget pula, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi aspek perkembangan
kognitif kanak-kanak. Salah satu daripadanya adalah kematangan biologi. Proses
pemikiran yang dipengaruhi oleh faktor baka/genetik.Selain itu, interaksi individu
dengan persekitaran. Individu berinteraksi dengan persekitaran untuk memahami
perkara-perkara yang berlaku. Mereka akan meneroka, menguji, memerhati dan
menyusun maklumat yang didapati.Di samping itu, pengalaman sosial. Perkembangan
kognitif juga dipengaruhi oleh pergaulan individu dengan orang-orang di persekitaran:
ibu bapa, adik-beradik, rakan dan sebagainya.
C. IMPLIKASI ASPEK PERKEMBANGAN TERHADAP PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN GURU DALAM BILIK DARJAH.
Implikasi Teori Jean Piaget
Peringkat Pra Operasi (Kanak-kanak: 2-7 tahun)
Arahan yang diberikan oleh guru harus pendek, ringkas dan mudah difahami. Ia juga
harus disertakan contoh bagi membolehkan kanak-kanak ini mudah faham. Arahan
untuk menjalankan sesuatu aktiviti perlu diberi dengan menggunakan ayat yang mudah
dan jelas. Guru juga boleh melakukan demonstrasi sebelum menyuruh kanak-kanak
untuk mencuba sesuatu.Selain itu, guru perlu menggunakan bahan bantu mengajar
yang konkrit. Guru perlu menggunakan bahan-bahan yang maujud semasa proses
P&P. Hal ini dapat membantu pelajar untuk lebih memahami proses pembelajaran
mereka.

Peringkat Operasi Konkrit (7-11 tahun)
Antara implikasi yang terdapat pada peringkat ini adalah, soalan-soalan berbentuk
penyelesaian masalah yang memerlukan pemikiran logik dan analitik perlu
diperkenalkan.Di samping itu, pelajar perlu diberi peluang untuk memanipulasi dan
menguji objek-objek yang diajar. Sebagi contoh, guru akan membantu pelajar cuba
menanam tumbuhan dan membuat pemerhatian terhadap proses pertumbuhannya.

Peringkat Operasi Formal (11 tahun ke atas)
Implikasi yang boleh kita lihat dalam peringkat ini, pelajar perlu diberi peluang beri
untuk menyelesaikan masalah serta memberi sebab kepada penyelesaian yang
dikemukakan.Selain itu, guru juga perlu menekankan proses P&P dengan
menggunakan konsep yang lebih umum dan luas, tidak hanya menekankan kepada
fakta sahaja. Guru perlu memberi peluang kepada pelajar untuk meneroka dan
mengkaji sendiri konsep tersebut.

Implikasi Teori Lev Vygotsky
Implikasi yang boleh kita lihat dalam proses P&P dengan menggunakan teori Lev
Vygotsky ini ialah guru perlu memberi latihan berbeza kesukaran untuk menentukan
tahap bimbingan yang sepatutnya diberi. Guru harus peka kepada tahap kemampuan
seseorang pelajar kerana setiap individu mempunyai tahap perkembangan dan
pemikiran yang berbeza. Apabila menggunakan Zon Perkembangan Proksimal dalam
P&P, objektif had atas perlu ditetapkan untuk kanak-kanak ini capai. Objektif perlu pada
tahap kesukaran yan lebih tinggidaripada pencapaian pelajar ketika itu. Guru juga harus
banyak memberi galakan dan sokongan untuk kanak-kanak ini mencapai dan
mengaplikasikan kemahiran supaya mencapai objektif.
Kanak-kanak ini boleh mendapatkan bantuan dan sokongan dari rakan-rakan yang
sudah memahami konsep yang di ajar. Jadi, guru harus menggalakan mereka
mendapat bantuan daripada rakan-rakan yang lebih mahir. Guru harus kawal dan
galakkan kanak-kanak bercakap sendiri semasa menyelesaikan sesuatu masalah.
Kanak-kanak ini perlu dibimbing untuk memudahkan mereka merealisasikan idea
apabila menyelesaikan sesuatu masalah. Ini amat penting dalam situasi apabila mereka
perlu menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Arahan yang bermakna amat
penting. Kaitan pengajaran dengan kehidupan harian akan memberi banyak makna dan
pemahaman kepada pelajar. Guru harus menekankan aplikasi apa yang telah dipelajari
ke dalam kehidupan dan mengurangkan aktiviti penghafalan.

Anda mungkin juga menyukai