Anda di halaman 1dari 4

FORMAT/RANGKA PROPOSAL PENYELIDIKAN TINDAKAN

Pengenalan

PENDAHULUAN

Menerangkan latar belakang penyelidikan tindakan yang dijalankan

Pada bahagian ini, pengkaji perlu membuat penjelasan tentang isu, dapatan-dapatan kajian yang lalu secara sepintas lalu (jika ada), model atau panduan sedia ada.

Sejarah perkara-perkara berkaitan secara ringkas

Gambaran secara umum tentang tajuk kajian- baca, menulis, dll

Menerangkan hubung kait antara konsep-konsep yang terdapat dalam tajuk penyelidikan

Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu

Membuat analisis situasi dan menjelaskan pelbagai isu, fenomena atau masalah pedagogi secara keseluruhan (tidak memberi fokus kepada Isu Kajian yang dipilih sahaja)

Membuat analisis kefahaman kendiri terhadap isu, fenomena atau masalah pedagogi tersebut (kesan hasil tindakan pedagogi yang dilakukan, kelemahan, dan kekuatan) yang berlaku dalam bilik darjah ketika proses pengajaran dan pemelajaran

Isu etika dan dilema penyelidik dalam bilik darjah

Menentukan isu/bidang keprihatinan (Isu Kajian): (baca, menulis, pedagogi, tingkah laku)

Refleksi ditujukan kepada diri penyelidik sendiri, murid yang terlibat secara langsung, rakan- rakan murid yang memberi masalah, bahan bantu mengajar yang digunakan serta kaedah atau teknik yang digunakan oleh guru (penyelidik)

Pada bahagian akhir perlu dinyatakan masalah/fokus kajian sebenar dalam pengajaran yang ingin dikaji.

Isu Kajian

FOKUS KAJIAN

satu daripada beberapa masalah yang dinyatakan sebelumnya

Huraian masalah sebenar yang ingin dikaji

Menyatakan rasionalnya berasaskan data-data kajian (rekod persekolahan, pemerhatian, dsb.)(bukti- menulis,--------------------- karangan----------------ayat-----------------

Objektif Kajian

Boleh mengakibatkan perubahan tingkah laku guru dan murid, dan amalan dalam pengajaran dan pembelajaran

Boleh diukur semasa dan selepas kajian

1. Tingkatkan prestasi (pra-pos)

2. Kenal pasti kaedah. (kaedah- kaedah mana yang murid paling boleh terima. sesuai)

3. t/laku (pra- kaedah -pos)

Soalan Kajian

Berkaitan dengan objektif kajian.

Kepentingan Kajian

Membuat penjelasan mengemukakan pandangan berkaitan kepentingan kajian terhadap murid, guru, sekolah, jabatan pelajaran, dan bidang pendidikan amnya.

Definisi Istilah

Membuat definisi bagi istilah dalam tajuk atau istilah penting berkaitan kajian yang perlu dijelaskan dengan terperinci.

Definisi mengikut Kamus Dewan, Kamus Tesaurus, Kamus Istilah atau berdasarkan pandangan tokoh-tokoh berkaitan bidang yang dikaji

Membuat rumusan kendiri secara keseluruhan

SOROTAN KAJIAN

[JUMLAH KAJIAN LEPAS TIDAK KURANG 5]

Terdiri daripada sedutan kata yang memerihalkan perkara yang telah dibuat dan diperkatakan oleh penyelidik lain

Digunakan untuk menyokong tindakan dalam kajian

Menjelaskan konsep berkaitan sekiranya kajian yang dijalankan menggunakan konsep yang sudah kukuh – asas teorinya berkesinambungan.

Mensintesis kajian-kajian lepas untuk mendapat perspektif baharu

Mengenal pasti hubungan antara idea dan amalan

Mengenal pasti metodologi dan teknik penyelidikan yang pernah digunakan

Menggunakan rujukan-rujukan relevan dan berkaitan dengan bidang kajian

Menyatakan perkara yang telah dikaji dan

merumuskan dapatannya

sorotan kajian yang baik membolehkan penyelidik menjawab soalan-soalan berikut:

a. apakah teori, konsep, dan idea utama dalam kajian?

b. Apakah soalan dan permasalahan utama yang dihadapi dan ditangani sekarang?

c. Bagaimanakah pengetahuan berkaitan bidang ini disusun dan diatur?

d. Apakah pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam bidang ini dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap bidang berkenaan?

e. Apakah definisi dan asal-usul topik ini?

f. Apakah isu-isu yang ditimbulkan dalam bidang ini?

PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN TINDAKAN

Reka bentuk kajian

Penerangan terperinci berkaitan model yang dipilih untuk menjadi asas kajian.

Kumpulan Sasaran

Latar Belakang Sekolah

Segala maklumat berkaitan sekolah, contohnya sejarah penubuhan, latar belakang guru- guru, dsb.

Latar Belakang Murid

Maklumat berkaitan murid seperti latar belakang keluarga dsb.

Pelaksanaan Tindakan

Menerangkan secara terperinci cadangan tindakan/kaedah yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah kajian

Perincian berkaitan dengan teknik dan langkah-langkah pelaksanaan bagi setiap tindakan serta aktiviti yang akan dilaksanakan

Kaedah Pengumpulan Data

Penerangan tentang instrumen yang digunakan untuk mengumpul data-data berkaitan masalah kajian

Contoh: Senarai semak, soal selidik, temu bual, ujian, analisis dokumen, rekod anekdot, dan sebagainya.

Jadual Pelaksanaan

Dibuat dalam bentuk jadual yang mengandungi maklumat senarai tindakan yang dibuat dan tarikhnya.

Kos Kajian

Senarai perkara (bahan-bahan yang digunakan) dan anggaran kos perbelanjaan

RUMUSAN

Rumusan keseluruhan berkaitan cadangan kajian yang dibuat yang merangkumi pandangan umum yang boleh dikaitkan dengan mana-mana pengkaji, cadangan, dan harapan terhadap penyelidikan yang akan dilaksanakan.

RUJUKAN

Wajib menggunakan format APA

Bahan rujukan wajib seperti jurnal kajian, tesis, prosiding, seminar pembentangan kerja kajian

Rujukan lain: buku-buku ilmiah berkaitan bidang yang dikaji, majalah ilmiah (cth: Dewan Bahasa, Pelita Bahasa, dsb.), dan sumber internet yang sah (ada nama penulis & rujukan)

LAMPIRAN

Maklumat berkaitan pelaksanaan kajian seperti rakaman gambar pelaksanaan tindakan, BBM, lembaran kerja, dsb.

Soalan ujian: Diagnostik, Pra, Tindakan, dan Pos