Anda di halaman 1dari 31

Kata

Kerja

Isi kandungan
Definisi
Mengenal Kata Kerja
Pecahan
Kata Kerja Tunggal
Kata Kerja Terbitan

Definisi

Kata Kerja
Kata yang menggambarkan
perbuatan yang kita lakukan.
Contohnya, kita boleh:
Bermain
Tidur
Menulis

Benda-benda mati juga boleh


bekerja.
Contoh:
Jam boleh berjalan.
Kereta boleh meluncur.
Awan boleh berarak &
sebagainya.
Kata Kerja

Mengenal
Kata Kerja

Mengenal Kata
Kerja

Bagaimanakah caranya untuk kita


mengenal Kata Kerja?
Salah satu caranya adalah dengan
mencuba memberi Kata Bantu pada
perkataan itu.
Kalau boleh sudah tentu perkataan
itu Kata Kerja.
Kata bantu ialah akan, belum, telah,
sudah, masih, pernah, dan sedang.
Mengenal Kata
Kerja

Contoh:
Makan
Sudah
Bola
Sudah
Mandi
Sudah
Pokok
Sudah

makan? (ada makna)


bola? (tiada makna)
mandi? (ada makna)
pokok? (tiada makna)

Mengenal Kata
Kerja

Pecahan

Kata Kerja Tak


Transitif
Penggunaan:
Apabila kita melakukan sesuatu
perbuatan dan perbuatan itu tidak
terkena kepada orang lain atau benda
lain.

Terbahagi
kepada 2 jenis:
Kata Kerja Tak
Transitif yang
tak
berpelengkap

Kata Kerja Tak


Transitif yang
berpelengkap
Kata Kerja Tak
Transitif

Kata Kerja Tak Transitif


yang tak berpelengkap
Ia adalah Kata Kerja yang tidak
memerlukan penyambut atau objek
sesudahnya sebagai perlengkap.
Ia juga mempunyai makna yang
sempurna.
Kata Kerja Tak Transitif yang tak
berpelengkap

Contoh:
Bangun
Jatuh
Menangis

Contoh ayat:
Semua penonton bangun.
Durian jatuh.
Adik menangis.
Kata Kerja Tak Transitif yang tak
berpelengkap

Kata Kerja Tak Transitif


yang berpelengkap
Penggunaan:
Kata Kerja yang mesti
dijelaskan lebih lanjut.

Kata Kerja Tak Transitif yang


berpelengkap

Contoh:
Menjadi
Berbuat
Tinggal

Contoh ayat:
Bila saya dewasa, saya hendak
menjadi doktor.
Saya tinggal di Kampung Mata-mata.

Kata Kerja Tak Transitif yang


berpelengkap

Ayat seperti contoh-contoh itu tadi


menunjukkan Kata Kerja yang tidak
mempunyai makna yang lengkap.
Ianya hendaklah diikuti oleh unsur
pelengkap.
Unsur-unsur yang menjadi pelengkap
kepada Kata Kerja Tak Transitif ialah:
Kata Adjektif sebagai pelengkap
Frasa Sendi Nama sebagai pelengkap.
Kata nama sebagai pelengkap.
Kata Kerja Tak Transitif yang
berpelengkap

Kata Kerja Tak Transitif


menggunakan Kata Adjektif
sebagai pelengkap
Contoh:
Genting, kukuh, jahat, baik, lemah, adil
dan yang selebihnya hadir sesudah Kata
Kerja Tak Transitif untuk
melengkapkannya.

Contoh ayat:
i. Keadaannya semakin genting.
ii.Kesihatan ibunya beransur baik.
iii.Hari demi hari, badannya menjadi
lemah.

Kata Kerja Transitif


Kata kerja yang menerima
penyambut sesudahnya, iaitu
objek.
Menjawab pertanyaan apa?,
mempunyai pelaku dan
penyambut.
Terbahagi
kepada
2 jenis:
Ayat Aktif
Ayat
Pasif
Kata Kerja
Transitif

Kata Kerja Transitif


(Ayat Aktif)
Kata Kerja yang menerima
awalan meN- dengan/ tanpa
akhiran kan/ -i.
Contoh:
Membeli
Menaiki
Memasukkan
Makan
Kata Kerja
Transitif

Contoh ayat:
i.Ali membeli buku. (Ayat Aktif)
Ali Pelaku
(Penyambut) membeli apa? =
Buku

ii.

Esha suka menaiki basikal.


Esha Pelaku
(Penyambut) Menaiki
apa? = Basikal
Kata Kerja
Transitif

Kata kerja Transitif


(Ayat Pasif)
Kata Kerja hasil daripada proses
transformasi atau perubahan ayat aktif
menjadi ayat pasif.
Ayat yang mengandungi kata oleh,
di imbuhan awalan ter..
Contoh:
Dibeli
Dinaiki
Dimasukkan
Kumakan
Kata Kerja
Transitif

Contoh ayat:
- Buku dibeli oleh Ali. (Ayat Pasif)
Apa yang dibeli oleh Ali? = Buku
Buku itu dibeli oleh? = Ali
- Basikal telah dinaiki oleh Esha. (Ayat Pasif)
Apa yang dinaiki oleh Esha? = Basikal
Basikal itu dinaiki oleh? = Esha

Kata Kerja
Transitif

Kata Kerja
Tunggal

Kata Kerja
Tunggal
Perkataan yang boleh berdiri dengan
sendirinya tanpa menggunakan
imbuhan.
Kerana, perkataan itu sudah jelas dan
mempunyai makna yang sempurna.

Contohnya:
Balik
Mara
Terbang

Contoh ayat:
Murid-murid itu balik ke
rumah.
Kumpulan askar itu pun mara.
Burung helang terbang di
angkasa.

Kata Kerja
Terbitan

Kata
Terbitan
Hampir semua perkataan
boleh menerima imbuhan
untuk menjadi Kata Terbitan.
Perkataan-perkataan yang
mempunyai imbuhan
dipanggil Kata Terbitan.

Contoh kata akar yang menjadi


kata dasar:
Kata dasar yang
berbentuk Kata
Akar

Kata Terbitan

Pakai

Pakaian

Angkat

Berangkat

Oleh

Peroleh

Dapat

Pendapatan

Henti

berhenti

Tua

ketua

Kata Kerja
Terbitan
Jadi, mana-mana Kata Kerja yang
mempunyai imbuhan dipanggil
Kata Kerja Terbitan.
Contohnya:
Kata Kerja Imbuhan Kata Kerja
Terbitan
Makan

Me-

Memakan

Main

Ber-

Bermain

Baca

Di-

dibaca

Rujukan

Abdullah Hassan & Ainon Mohd. (1994).


Tatabahasa Dinamika Berdasarkan Tatabahasa
Dewan. Utusan Publication & Distributors Sdn.
Bhd: Kuala Lumpur.
Nik Safiah Karim, farid M. Onn, Hashim Haji
Musa,
Abdul
Hamid
Mahmood.
(2008).
Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Dewan Bahasa
Dan Pustaka: Kuala Lumpur.