Anda di halaman 1dari 9

UPSI(ISO)/FAK/PdP/P01/RI(BM)

Pindaan 00

HNF3012 Falsafah Ilmu


RANCANGAN INSTRUKSIONAL
Jabatan Pengajian Kemasyarakatan & Kewarganegaraan
Fakulti Sains Kemanusiaan
Universiti Pendidikan Sultan Idris

SESI 2014/2015

UPSI(ISO)/FAK/PdP/P01/RI(BM)
Pindaan 00
Pengesahan Ketua Jabatan:

Tarikh:

RANCANGAN INSTRUKSIONAL
Fakulti

Jabatan
Semester
Sesi
Nama Kursus
Kod Kursus
Jenis Kursus
Jam Kredit
Prasyarat

:
:
:
:
:
:
:
:

Sains Kemanusiaan
Kewarganegaraan dan Kemasyarakatan
2
2014/2015
Falsafah Ilmu
HNF3012
Wajib Universiti
2
Tiada

MAKLUMAT PENSYARAH:
Nama

: Muhammad Hasbi Abdul Rahman

E-mail
Nombor Telefon
No. Bilik

: muhar@fsk.upsi.edu.my
: 05-4505045
: 4B-5

SINOPSIS KURSUS:
Kursus ini membincangkan konsep ilmu dan falsafah, sumber dan klasifikasi ilmu, manusia dan akal,
dan kepentingan ilmu dalam mengangkat martabat manusia. Aspek perbandingan antara falsafah
ilmu Islam dan Barat turut di bincang dari aspek aksiologi, ontologi dan epistemologi bagi
mendedahkan pelajar akan persamaan dan perbezaan yang disumbangkan oleh kedua-dua
pemikiran ini dalam tamadun manusia.

RASIONAL KURSUS:
Pelajar didedahkan dengan asas falsafah dan kepentingan ilmu agar dapat memberikan pendedahan
berguna kepada mereka akan hubungan ilmu yang dipelajari dengan tujuan dan falsafah kehidupan
manusia di dunia. Kemahiran berfikir dan menaakul sesuatu maklumat dan isu boleh dipertingkatkan
melalui latihan berterusan yang dijalankan di dalam kursus ini.

HASIL PEMBELAJARAN:
i.
ii.
iii.
iv.

Menganalisis konsep dan definisi falsafah ilmu.(C4)


Merancang kaedah pemerolehan dan penciptaan ilmu dalam penyelesaian masalah.(C5)
Menghubung kait konsep dan falsafah ilmu dengan bidang diceburi.(BKMM5)
Membandingkan falsafah Islam dan Barat. (C6, EM3)

KEMAHIRAN YANG BOLEH DIPINDAHKAN:


Kemahiran berfikir, kemahiran komunikasi, kemahiran pengucapan awam, kemahiran penyelesaian
masalah, penulisan ilmiah dan kemahiran menghayati nilai.

UPSI(ISO)/FAK/PdP/P01/RI(BM)
Pindaan 00

RUJUKAN:
Azizan Baharuddin & Shamsuddin Moner El-Askary. (Eds). (2010). Islam dan Sains Dalam
Pembangunan Tamadun. Kuala Lumpur: Centre for Civilisational Dialogue.
Bailey, A. & Martin, R, M. (2011). First Philosophy: Knowledge and Reality. Second edition. Ontario:
Broadview Press.
Jusoh, Yahaya and Muhammad, Azhar (2012). Falsafah ilmu dalam AlQuran: ontologi, epistemologi,
dan aksiologi. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 9789835207990

Mohd Yusof Othman, Isu-isu dalam Ilmu dan Pemikiran. Kajang: Aras Mega, 1998.
Noor Hisham Md. Nawi & Nurul Hudani Md. Nawi. 2013. Falsafah Ilmu: Pencarian Hakikat Makna
dan Kebijaksanaan. Universiti Malaysia Kelantan.
Osman Bakar, Beberapa Aspek Falsafah Ilmu: Konsep, Definisi, Pengelasan dan Penggunaan,
Kesturi, jil. 5, bil. 2, Disember 1995.
Wan Mohd Nor. (1990). The Concept of Knowledge in Islam and Its Implications for Education in a
Developing Country. London: Mansell

KAEDAH PENERAPAN KEMAHIRAN INSANIAH:

Aktiviti

KOM

BKMM

PBP
M

KKBP

KKU

KKP

EM

Kuliah

Perbincanga
n Singkatan

/
Kemahiran

KOM

Kemahiran Komunikasi

BKMM

Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah

PBPM

Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat

KKBP

Kemahiran Kerja Berpasukan

KKU

Kemahiran Keusahawanan

KKP

Kemahiran Kepimpinan

EM

Etika dan Moral Profesional

UPSI(ISO)/FAK/PdP/P01/RI(BM)
Pindaan 00

PENILAIAN PRESTASI PELAJAR


Kerja Kursus

Peratusan

Perincian
Tugasan individu
Pembentangan
Ujian

LO
Menganalisis
Mengaplikasi
Bertindak

%
20
20
20
60
40
Jumlah

Peperiksaan Akhir

20
20
20

40
100%

SKALA PENGGREDAN:

Gred

SKALA

Julat markah

PNGS/PNGK

80 100

4.00

A-

75 79

3.75

B+

70 74

3.50

65 69

3.00

B-

60 64

2.75

C+

55 59

2.50

50 54

2.00

C-

45 49

1.75

D+

40 44

1.50

35 39

1.00

0 34

PENGGREDAN
KEMAHIRAN INSANIAH:

Skala
4

Cemerlang

Baik

Sederhana

Lemah

UPSI(ISO)/FAK/PdP/P01/RI(BM)
Pindaan 00

Rubrik Sebagaimana Dalam Buku Kemahiran Insaniah.

UPSI(ISO)/FAK/PdP/P01/RI(BM)
Pindaan 00

JADUAL PENGAJARAN MINGGUAN:

*Singkatan

Aktiviti

Singkatan

Penilaian

*Pilihan
Tajuk
Mingg
u
1

Hasil pembelajaran
Pada akhir setiap minggu, pelajar dapat:

Pengenalan kepada kursus

1. Menyatakan definisi, sumber dan konsep


Definisi dan Konsep Asas ilmu Falsafah
Ilmu, Maklumat, Hikmah, Pengetahuan, Nilai
serta Pandangan Alam (Worldview).

2-3

Hubungan Falsafah dan Ilmu


Ontologi Ilmu, Tujuan, Sifat, Ruang Lingkup,
Pembahagian dan Klasifikasi Ilmu, Hubungan
Antara Ilmu, Nilai dan Amalan.

Hukum dan Budaya Ilmu


Kepentingan Ilmu, Kelebihan menuntut dan

asas falsafah, ilmu dari sudut sejarah,


perkembangan dan epistemologi.

1 . Menyatakan konsep hubungan falsafah dan

Kemahira
n
Insaniah

Aktiviti
P&P

Penilaian

BKMM

Kuliah

Soal jawab

EM

Perbincan
gan

BKMM

Kuliah

EM

Perbincan
gan

BKMM

Kuliah

EM

Perbincan
gan

ilmu.
2. Mengenalpasti konsep ontologi, tujuan, sifat,
pembahagian dan klasifikasi ilmu.
1. Menerangkan kepentingan budaya ilmu
2. Menjelaskan kelebihan menuntut dan
menyampaikan ilmu.

Soal jawab

Soal jawab

UPSI(ISO)/FAK/PdP/P01/RI(BM)
Pindaan 00

menyampaikan ilmu.

5-6

BKMM

Epistemologi Ilmu

Analisis

Bincang
dalam
Kumpulan

Kuliah

Soal jawab

Perbincangan

Bincang
dalam
Kumpulan

1. Menerangkan konsep epistemologi ilmu.


Sumber ilmu, Aliran meragui, Aliran meyakini
a) Ilmu Wahyu
b) Ilmu Aqal
c) Hubungan Ilmu Wahyu dan Ilmu Aqal
d) Hierarki Ilmu

7-8

Aliran dan Mazhab Falsafah Ilmu


a) Rasionalisme
b) Empirisme dan
c) Skeptisme.

EM
2.Mengenalpasti aliran serta susunan dalam
pencapaian ilmu.

1. Mengenalpasti kepelbagaian aliran dalam


mazhab falsafah ilmu.
2. Menyatakan kaedah pemerolehan ilmu.

BKMM
EM

Kaedah Pencapaian Ilmu


a) Induktif
b) Deduktif dan
c) Saintifik.

9-10

Kaedah saintifik dalam penyelesaian


masalah
Mengenalpasti masalah, Membentuk

1. Menganalisa kaedah dalam penyelesaian


masalah.
2. Menjelaskan tujuan dan matlamat ilmu.

BKMM
EM

UPSI(ISO)/FAK/PdP/P01/RI(BM)
Pindaan 00

Hipotesis, Mengumpul maklumat


Menguji hipotesis dan Kesimpulan.
Aksiologi Ilmu
Nilai Terpuji,
Nilai Tercela, Nilai Neutral,
Islamisasi Ilmu, Ilmu Mantik, Ilmu Kecantikan
dan Ilmu Akhlak.

11-12

Wacana

Falsafah

Ilmu

1. Menganalisa kaedah dalam penyelesaian


masalah.

(penceramah jemputan)
2. Menjelaskan tujuan dan matlamat ilmu.

13-14

Integrasi falsafah sains Islam dan Barat


Interdisiplin dan Multidisiplin.
Kesimpulan dan perbincangan/Ulangkaji.

1.Mengenalpasti persamaan dan perbezaan


falsafah Islam dan Barat.
2.Menjelaskan kelebihan dan kelemahan dalam
dua tamadun berbeza.

BKMM

Kuliah

Soal jawab

Kuliah

Gerakerja
Kumpulan

EM

BKMM
EM

RANCANGAN TUTORIAL / MAKMAL


Bil
1

Topik
Semua topik

Hasil
Pembelajaran
Perbincangan

Kemahiran
Insaniah
BKMM & EM

AKtiviti pengajaran
& pembelajaran
Kuliah, perbahasan

Penilaian
Soal jwab

UPSI(ISO)/FAK/PdP/P01/RI(BM)
Pindaan 00

Peringatan: (pilihan)
1. Students attendance to all lectures, tutorials and lab works is compulsory
2. Students with total of attendance of less than 80% can be barred from taking final examination
3. Any absence due to health problem must be corroborated with a medical certification from Pusat Kesihatan Pelajar UPSI, UPSIs
Panel clinics or Clinic/Government Hospital.
4. Absence due to other problems must be justified using a show cause letter.