Anda di halaman 1dari 8

TEORI

INTERAKSIONALIS

Disediakan oleh:
Afdal Shyarmeezan
Syed Aieman
Ismail

PELOPOR : HALLIDAY
Berkembang dalan Tahun 60an
Tokoh-tokohnya ialah Bloom (1970), Bowennan (1973),Gromer (1976) dll
Berpandangan kognitif sahaja tidak boleh menjelaskan penguasaan
bahasa hanya boleh manfsirkan makna yang tidak menjamin dilahirkan
dalam bentuk bahasa.
Kanak-kanak perlu didedahkan kepada interaksi lingguistik bagi
menggambarkan bentuk linguistik yang jelas dan tepat
Mementingkan aktivitikomunikasi.

Seseorang menghasilkan bahasa apabila memerlukannya.


Perkembangan bahasa melibatkan proses kognitif & proses interaksi
bahasa.
Melalui interaksi terhasillah ayat penyata & ayat perintah.
Manusia saling memerlukan pengaruh antara satu dengan lain
Melibatkan apa sahaja yang bersangkut paut dengan cara hidup satu
kumpulan manusia atau masyarakat.

Dalam Manusia dapat bertindak balas secara peka terhadap


pengalaman. Dengan ini mereka dapat memperkembangkan
kepercayaan mereka terhadap dunia disekeliling mereka.
konteks pengajaran, aliran ini berpendapat sekolah ialah satu kumpulan
sosial dan pelajar harus mengembangkan kapasiti sosial mereka
semaksima mungkin.
Dalam proses pembelajaran, pelajar harus dapat belajar dalam situasi
dan konteks sosial yang sebenar, yang memberi peluang mereka
berinteraksi, kemahiran berkomunikasi, bekerjasama, bertanggungjawab
dan penuh keyakinan diri.
Perilaku manusia tidak ditentukan oleh kuasa dalaman dan mereka bebas
untuk membuat pilihan. Pengaruh persekitaran tidak berupaya untuk
mempengaruhi mereka.

PANDANGAN DALAM P&P


Sebagai satu alat berinteraksi dan ia melibatkan proses mental dan
linguistik
Mementingkan proses pembentukan hipotesis mengenai undang-undang
bahasa dalam p&p
Seseorang pelajar perlu menggunakan struktur-struktur bahasa yang
betul dari segi tatabahasa dan makna
Guru perlu banyak memberi latihan kepada murid
Menganggap penyampaian makna (semantik) penting namun struktur
bahasa perlu berjalan serentak
Ini membantu murid menggunakan sistem bahasa yang dipelajari
dengan betul

PRINSIP P&P INTERAKSIONALIS


Penyampaian makna bermakna dalam komunikasi
Pembelajaran bahasa merupakan proses mental dan linguistik
P&P perlu penumpuan terhadap aktiviti yang bermakna

KELEBIHAN TEORI INTERAKSIONALIS


Merupakan interaksi sosial harian.
Individu berinteraksi dengan individu yang lain untuk mencapai motif
dan sesuatu tujuan atau matlamat.
Banyak menggunakan simbol seperti warna, lampu, isyarat, gerak geri,
lambang dan sebagainya dalam proses mencipta hubungan sosial.
Komunikasi dan cara hidup manusia mempunyai simboliknya yang
tersendiri yang sangat penting dan saling difahami oleh setiap individu
sosial.

KELEMAHAN TEORI INTERAKSIONALIS


Teori ini tidak melihat kehidupan sosial secara menyeluruh.
Teori interaksionalisme ini hanyalah salah satu daripada perspektif
tentang pemahaman dan pemikiran tentang dunia sosial.
Perbezaan pemahaman tentang dunia sosial ini menunjukkan hubungan
antara manusia dengan masyarakat adalah tidak terbatas.
Oleh itu, sebarang pendekatan sosiologi cuma boleh memberikan
sebahagian huraian tentang manusia dan masyarakat.

Anda mungkin juga menyukai