Anda di halaman 1dari 12

SULIT*

944/1

STPM 2015
EKONOMI
KERTAS 1
MAKROEKONOMI

( Dua jam )

PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI STPM


NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
TAHUN 2015

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA


(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

SKEMA PEMARKHAMAN

Bahagian A(20 markah)


Percubaan 944/1(P1)
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah
SULIT *

SULIT*
NO SOALAN

JAWAPAN

NO SOALAN

JAWAPAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
B
D
D
B
B
C
A
C
A

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

C
D
C
A
B
A
B
C
C
B

Bahagian B (40 markah)


21

Gambar rajah di bawah menunjukkan keluk kemungkinan pengeluaran bagi dua buah negara A
dan B, yang sedang membuat pilihan pengeluaran masing-masing pada titik R dan S.

Barang modal

Barang modal

xR
xS
Barang penggunaan
Negara A

Barang penggunaan
Negara B

(a) Negara yang manakah dijangka akan mengalami kadar pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat
pada masa depan? Jelaskan jawapan anda.
[4]
Jawapan:
Negara A [1m] ,kerana
i)
Banyak mengeluarkan barang modal.[1m]
ii)
Barang modal di keluarkan untuk menghasilkan barang lain.[1m]
iii)
Pengeluaran besar-besaran berlaku pada kos pengeluaran yang minimum.[1m]

(b)

Lukiskan keluk kemungkinan pengeluaran bagi kedua-dua negara ini untuk menunjukkan
perbezaan pertumbuhan ekonomi pada masa depan.
[2]
Jawapan :

Percubaan 944/1(P1)
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah
SULIT *

SULIT*
Barang modal

Barang modal

s
S
Barang penggunaan
Negara A [1m]

Barang penggunaan
Negara B [1m]

(c) Dalam keadaan apakah keluk kemungkinan pengeluaran dapat menunjukkan kos lepas yang
tetap?
[2]
Jawapan:
Keluk kemungkinan malar/ keluk KKP bergaris lurus bercerun negatif.[1m]
Faktor yang digunakan adalah homogen.[1m]
(d) Apakah implikasi ekonomi jika sebuah negara mengeluarkan satu kombinasi output di dalam
keluk kemungkinan pengeluaran?
[2]
Jawapan:
Berlaku pembaziran sumber / pengangguran tenaga buruh [1m]
Ketidakcekapan sumber [1m]
Faktor pengeluaran tidak digunakan sepenuhnya.[1m]
*mana-mana dua

22

Dengan bantuan gambar rajah, jelaskan kesan terhadap harga dan kuantiti keseimbangan ikan
apabila penawaran daging ayam meningkat.
[10]
Jawapan:

Harga (RM)
SO
Po
Eo
Percubaan 944/1(P1)
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah
SULIT *

SULIT*
Rajah = 2m
P1

E1
D0
D1

Q1

Kuantiti

Q0

Keseimbangan asal di Eo apabila Do=S0 [1m]


Harga keseimbangan Po dan kuantiti keseimbangan ialah Qo.[1m]
Apabila penawaran daging meningkat, harga daging ayam menjadi murah.[1m]
Kesanya harga ikan relatif mahal.[1m]
Keluk permintaan ikan beralih ke kiri dari Do ke D 1. [1m]
Kesanya harga ikan menurun dari Po ke P1.[1m]
Kuantiti permintaan ikan menurun dari Qo ke Q1.[1m]
Ini kerana daging ayam dan ikan ialah barang pengganti.[1m]

23

Dengan menggunakan gambar rajah, jelaskan kesan kenaikan harga ke atas jumlah hasil jika
(a)
(b)
(c)

Keluk permintaan tidak anjal


Keluk permintaan anjal
Keluk permintaan anjal satu

[4]
[3]
[3]

Jawapan:

ED tidak anjal

P(RM)

R=1m

8
6

Apabila harga naik RM 6 ke RM 8


Pada harga RM 6, jumlah hasil = RM 6x120= RM
720(1m)
Pada harga RM 8, jumlah hasil = RM 8x100= RM
800(1m)

D
0

100

120

Qty (unit)

Kesimpulan: Jika Ed tidak anjal kenaikan harga


menyebabkan jumlah hasil meningkat (1m)

Percubaan 944/1(P1)
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah
SULIT *

SULIT*
ED anjal
Apabila harga naik RM 6 ke RM 8
Pada harga RM 6, jumlah hasil = RM 6x150= RM 900
Pada harga RM 8, jumlah hasil = RM 8x100= RM
800(1m)

P RM)

R=1m

Kesimpulan: Jika Ed anjal kenaikan harga menyebabkan


jumlah hasil menurun.(1m)

D
0

Qty (unit)

100

150

ED anjal satu

P (RM)

Apabila harga naik RM 1 ke RM 2


Pada harga RM 1, jumlah hasil = RM 1x400= RM 400
Pada harga RM 2, jumlah hasil = RM 2x200= RM
400(1m)

R=1M

2
1

Qty unit
200 400

Kesimpulan: Jika Ed anjal satu kenaikan harga


menyebabkan jumlah hasil tidak berubah.(1m)

Altenatif Jawapan:
a)

Andaikan pada mulanya harga dan kuantiti barang


adalah P0 dan Q0 masing-masing. Jumlah
perbelanjaan ditunjukkan oleh kawasan 0P0TQ0
[1]

Harga (RM)
D
P1

P0

T
[1]

D
Q1 Q0

kuantiti (unit)

Harga b)
(RM)
D
P1
P0

F
H

G
D

0
Q1

Q0

kuantiti (unit)

Apabila harga meningkat dari P0 ke P1, kuantiti


diminta berkurang dari Q0 ke Q1. Jumlah
perbelanjaan baru 0P1SQ1. [1]
Oleh kerana kawasan jumlah perbelanjaan baru
0P1SQ1 > 0P0TQ0, peningkatan harga barang akan
meningkatkan jumlah perbelanjaan. [1]
Andaikan pada mulanya harga dan kuantiti barang
adalah P0 dan Q0 masing-masing. Jumlah
perbelanjaan ditunjukkan oleh kawasan 0P0GQ0
[1]
Apabila harga meningkat dari P0 ke P1, kuantiti
diminta berkurang dari Q0 ke Q1. Jumlah
perbelanjaan baru 0P1FQ1. [1]
Oleh kerana kawasan jumlah perbelanjaan baru
0P0GQ0 > 0P1FQ1, peningkatan harga barang akan
mengurangkan jumlah perbelanjaan. [1]

Percubaan 944/1(P1)
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah
SULIT *

SULIT*
Harga c)
(RM)
D
P1
P0
0

24

Andaikan pada mulanya harga dan kuantiti barang


adalah P0 dan Q0 masing-masing. Jumlah
perbelanjaan ditunjukkan oleh kawasan 0P0VQ0
[1]

T
U

Q1

Q0

Apabila harga meningkat dari P0 ke P1, kuantiti


diminta berkurang dari Q0 ke Q1. Jumlah
perbelanjaan baru 0P1TQ1. [1]

D
kuantiti (unit)

Oleh kerana kawasan jumlah perbelanjaan baru


0P1TQ1 menyamai 0P0VQ0, peningkatan harga
barang tidak mengubah jumlah perbelanjaan. [1]

(a) Nyatakan perbezaan antara ekonomi bidangan dalaman dengan ekonomi bidangan luaran.
[2]
Jawapan:
Ekonomi bidangan dalam ialah faedah yang dinikmati oleh sebuah firma apabila
mengeluarkan output secara besar-besaran hasil kecekapan firma itu sendiri yang
menyebabkan kos purata menurun[1m] manakala Ekonomi bidangan luaran ialah faedah
yang dinikmati oleh sebuah firma akibat perkembangan keseluruhan industri yang
menyebabkan kos purata menurun.[1m[
(b) Dengan bantuan gambar rajah, terangkan kesan ekonomi bidangan dan tak ekonomi
bidangan ke atas keluk kos purata jangka panjang.
[8]
Jawapan :
Kos (RM)
LAC1

LAC0
A

E
B

R=2M
LAC2

Output

Ekonomi Bidangan Dalaman menyebakan AC menurun ditunjukkan oleh pergerakan dari titik
A ke titi C pada keluk LACo (1m). Contoh EBD ialah kecekapan perngurusan.( m)

Percubaan 944/1(P1)
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah
SULIT *

SULIT*
Ekonomi Bidangan Luaran menyebakan AC menurun ditunjukkan oleh pergerakan keluk
LACo ke keluk LAC2 (1m) . Contoh EBL ialah ekonomi integrasi.( m)
Disekonomi Bidangan Dalaman menyebakan AC meningkat ditunjukkan oleh pergerakan dari
titik D ke titik F pada keluk LACo(1m). Contoh DEBD tak ekonomi pengkhususan.( m)
Disekonomi Bidangan Luaran menyebakan AC meningkat ditunjukkan oleh pergerakan keluk
LACo ke keluk LAC1 (1m). Contoh DEBL ialah tak ekonomi kewangan.( m)

25

(a) Dengan menggunakan gambar rajah, tunjukkan bagaimana firma Pasaran Persaingan
Sempurna mencapai keseimbangan dalam jangka panjang.
[6]
Jawapan:

Harga (RM)
MC
E1

P1
P0

B E0

P2

E2

Q2 Q0 Q1

AC
R=2m

MR1=AR1
MRO=ARO
MR2=AR2

Output (unit)

Pada harga P1 keseimbangan pada E1, didapati firma mendapat untung lebih normal
sebesar PoP1 E1A.(1m)
Firma lain memasuki pasaran, penawaran bertambah ( m) , harga turun ( m) dan
firma memperoleh untung normal semula di E0.(mesti ada)
Pada harga P2 keseimbangan pada E2, didapati firma mendapat untung kurang normal
sebesar P2P1 E2B.(1m)
Firma keluar dari pasaran, penawaran berkurangan ( m), harga naik ( m) dan firma
memperoleh untung normal semula di E0.(mesti ada)
(b) Bezakan pasaran persaingan sempurna dengan pasaran monopoli dari segi;
i)

Kecekapan pengeluaran
[2]
Jawapan:
PPS mencapai kecekapan pengeluaran kerana mengeluarkan output ( m) pada tingkat
kos purata minimum ( m) manakala monopoli tidak mencapai kecekapan pengeluaran

Percubaan 944/1(P1)
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah
SULIT *

SULIT*
( m) kerana mengeluarkan output pada kos purata sedang menurun ( m).
ii)

Kecekapan peruntukkan

[2]

Jawapan:
PPS mencapai kecekapan peruntukkan kerana mengeluarkan output ( m) pada tingkat
harga menyamai kos sut ( m) manakala monopoli tidak mencapai kecekapan
pengeluaran ( m) kerana mengeluarkan output pada harga lebin tinggi dari kos sut (
m)

26

Dengan menggunakan contoh berangka, terangkan perbezaan antara:


a)
Kadar bunga nominal dengan kadar bunga benar
Jawapan :

[5]

Kadar Bunga Nominal ialah kadar bunga yang sebenar dibayar oleh peminjam modal manakala
Kadar Bunga Benar kadar bunga yang diselaraskan mengikut kadar inflasi (2m)
Ali meminjam RM 10,000 di bank dan bank mengenakan KB 10%,maka KB 10% ini dinamakan
KB nominal. Jika pada masa itu kadar inflasi ialah 7%,maka KBB iala 10%-7%=3%.Nilai 3%ini
dinamakan KB benar.(3m)
b)
Sewa kuasi dengan sewa ekonomi
Jawapan:

[5]

Sewa ekonomi ialah lebihan bayaran yang diterima oleh sesuatu faktor dalam sesuatu aktiviti
ekonomi berbanding dengan bayaran yang diperolehnya daripada alternatif kedua terbaik
manakala Sewa kuasi ialah bayaran lebihan kepada sesuatu faktor pglrn yang mempunyai
kenjalan penawaran tidak anjal sempurna.(2m)
Tanah untuk rumah, sewanya RM400
Tanah untuk dirikan kilang, sewanya RM600.
Sewa ekonomi aitu perbezaan antara bayaran untuk membangunkan kilang dengan membina
rumah iaitu sebanyak RM200 (RM 600 RM 400)
Sewa Kuasi = Jum.Hasil Jum.Kos Berubah
Jumlah hasil = RM1000
Jumlah kos berubah = RM 400.
Sewa kuasi =RM 600.

3m

Percubaan 944/1(P1)
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah
SULIT *

SULIT*

Bahagian C (20 markah)


Jawab dua soalan sahaja.
27

Persamaan permintaan dan penawaran bagi barang Y adalah seperti berikut:


Qd = 40 2P
Qs = 2P
Dengan,
Qd = Kuantiti diminta (unit)
Qs = Kuantiti ditawarkan (unit)
P = Harga (RM)
(a) Berapakah harga dan kuantiti keseimbangan pasaran bagi barang Y?
Jawapan:

[3]

Qd = Qs (1m)
40 2P = 2P
2P + 2P = 40
4P = 40
P = 40
4
= RM 10 (1m)
Gantikan P = 10 dalam persamaan Qd = 40 2P
Qd = 40 2P
= 40 2(10)
= 20 unit (1m)
Harga keseimbangan ialah RM10 dan kuantiti keseimbangan ialah 20 unit.
(b) Andaikan kerajaan melaksanakan dasar harga minimum pada harga RM 12, hitungkan:
(i)
kuantiti diminta dan kuantiti ditawar
[2]
Jawapan:
Qd = 40 2P
= 40 2(12)
= 16 unit (1m)
Qs = 2P
= 2(12)
= 24 unit (1m)
Kuantiti diminta ialah 16 unit
Kuantiti ditawar ialah 24 unit

Percubaan 944/1(P1)
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah
SULIT *

SULIT*
(ii)

jumlah perbelanjaan pengguna terhadap barang Y dalam pasaran [1]


Jawapan:
= PxQ
= 12 x 16
= RM 192 (1m)
jumlah perbelanjaan kerajaan
Jawapan:

(iii)

[1]

Lebihan penawaran = 24 16 = 8 unit


Jumlah perbelanjaan kerajaan = RM12 x 8 = RM96 (1m)
(d) Sekiranya fungsi permintaan berubah menjadi Qd = 20-2P, jelaskan kesan terhadap keluk
permintaan, harga dan kuantiti keseimbangan.
[3]
Jawapan:
Keluk permintaan beralih ke kiri (1m) harga keseimbangan turun dari RM10 ke RM5 (1m) dan
kuantiti keseimbangan berkurang daripada 20 unit kepada 10 unit (1m).
28

Jadual di bawah menunjukkan data permintaan dan jumlah kos sebuah firma dalam pasaran
persaingan sempurna.
Kuantiti barang X ( unit )

Jumlah kos ( RM )

120

180

220

280

360

480

(a) Jika harga barang X ialah RM80.00 perunit, hitung hasil sut, kos sut dan kos purata firma
ini.
[3]
Jawapan:
Kuantiti Barang
X (unit)
1

Jumlah Kos
(RM)

2
3
4
5
6

180
220
280
360
480

120

Jumlah hasil
(RM)
1x80=80.00

Hasil sut
(RM)
80-0/1-0=80

160.00
240.00
320.00
400.00
480.0

80.00
80.00
80.00
80.00
80.00

Percubaan 944/1(P1)
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

Kos sut
(RM
120-0/
1-0=120
60.00
40.00
60.00
80.00
120.00

Kos Purata
(RM)
120/1
=120
90.00
73.33
70.00
72.00
80.00

[Lihat sebelah
SULIT *

SULIT*
1m

1m

1m

(b) Dengan menggunakan kertas graf, lukis keluk kos sut dan hasil sut firma
ini.
Jawapan: Rujuk Graf

[3]

(c)

[2]

Berapakah kuantiti barang X yang memaksimumkan untung firma ini?

Jawapan:
Syarat memaksimumkan untung ialah MC =MR =80 (1m) pada tingkat keluaran 5 unit
barang X (1m).
(d)

Dalam jangka panjang berapakah harga barang X pada keseimbangan?

[2]

Jawapan:
Dalam jangka panjang PPS mendapat untung normal.
Tingkat harga PPS dalam jangka panjang ialah P= AC minimum (1m)
Maka tingkat harga barang X jangka panjang ialah RM 70.00 (1m)

29

Fungsi permintaan dan penawaran bagi barang Y dalam pasaran persaingan sempurna masingmasing diberikan sebagai
P = 30 - 0.5 Q dan
P = - 30 + Q
dengan P ialah harga (RM) dan Q ialah kuantiti (unit).
Jadual dibawah menunjukkan bilangan buruh dan keluaran barang Y bagi sebuah firma
Bilangan buruh (unit)
0
10
20
30
40
50

Keluaran barang Y (unit)


0
100
180
240
280
300

(a) Hitung tingkat harga jualan barang Y bagi firma itu


Jawapan:
30-0.5Q = -30 +Q
-1.5Q = -60
Q = 60/1.5
Q = 40 unit.(1m)
Gantikan 40 unit dalam P =30-0.5Q
P= 30- 0.5(40)
P = 30-20 = RM 10 (1m)

Percubaan 944/1(P1)
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[2]

[Lihat sebelah
SULIT *

SULIT*
(b) Hitung keluaran hasil purata dan keluaran hasil sut bagi firma itu.
Jawapan:
Bilangan
buruh
(unit)
0
10
20
30
40
50

Keluaran
barang Y
(unit)
0
100
180
240
280
300

[4]

TRP
(RM)

ARP
(RM)

MRP
(RM)

0
100x10 =1000
1800
2400
2800
3000

0
1000/10=100
90
80
70
60

0
100
80
60
40
20

(c) Sekiranya upah buruh ialah RM 40.00, berapakah bilangan buruh yang diperlukan oleh
firma itu untuk memaksimumkan untung.
Jawapan:

[2]

Syarat menentukan bilangan buruh yang memaksimumkan untung ialah


MCF=MRP.(1m)
Maka buruh yang memaksimumkan untung ialah 40 unit buruh.(1m)
[2]

(d) Hitung keuntungan yang diperolehi oleh firma itu.


Jawapan:
Keuntungan = Jumlah hasil Jumlah Kos

= RM 2800 (40XRM40)] (1m)


= RM 2800 RM1600
= RM 1200.(1m)

KERTAS JAWAPAN TAMAT

Percubaan 944/1(P1)
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah
SULIT *

Anda mungkin juga menyukai