Anda di halaman 1dari 20

2

SULIT*
Bahagian A

NO. JAWAPAN NO. JAWAPAN NO. JAWAPAN


1 A 11 A 21 B
2 B 12 A 22 A
3 C 13 A 23 A
4 B 14 D 24 B
5 C 15 B 25 C
6 B 16 B 26 A
7 A 17 C 27 B
8 B 18 A 28 B
9 C 19 A 29 A
10 B 20 B 30 C

944/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
3
SULIT*
Bahagian B

Arahan : Jawab lima soalan sahaja. Anda dinasihatkan supaya memperuntukan masa 50 minit
bagi menjawab bahagian ini.

1. Huraikan dengan ringkas tiga perbezaan antara buruh dengan usahawan yang terlibat dalam
sesuatu proses pengeluaran [6]

Skema Pemarkahan

1. Buruh adalah penyumbang tenaga kerja manakala usahawan mengabungkan semua input
dalam proses pengeluaran
2. buruh tidak menanggung risiko sama ada firma mendapat untung atau rugi manakala
usahawan menanggung risiko ketidakpastian dalam proses pengeluaran
3. buruh tidak perlu memikirkan tentang in ovasi atau pembaharuan tetapi usahawan sentiasa
melakukan inovasi dalam penghasilan sesuatu barang.
4. buruh menerima upah manakala usahawan menerima untung

Fakta dan huraian : 2M X 3 = 6M


perbezaan salah 0M

2. Huraikan kesan terhadap penawaran kereta Persona di pasaran jika :


(a) harga besi meningkat [ 3 markah ]
(b) harga kereta import jatuh [ 3 markah ]

JAWAPAN :

1. (a) ▪ Besi ialah input untuk membuat/menghasilkan kereta Persona. ...........( 1 m)


▪ Apabila harga besi meningkat, ini bermakna harga input kereta Persona
meningkat. ...........(1 m)
▪ Keadaan ini mengakibatkan kos pengeluaran bagi kereta Persona naik. .........(1 m)
▪ Oleh itu, penawaran kereta Persona akan merosot ............(1 m)
( Maksimum 3 markah)

(b) ▪ Kereta import ialah pengganti kepada kereta Persona. .................(1 m)


▪ Apabila harga kereta import jatuh, harga kereta Persona secara relatifnya menjadi lebih
murah berbanding dengan harga kereta Persona. ................ (1 m)
▪ Keadaan ini menyebabkan permintaan kereta Persona merosot. ............. (1 m)
▪ Oleh itu, pengeluar kereta Persona akan mengurangkan pengeluaran menyebabkan
penawarannya jatuh. .............(1 m)
(Maksimum 3 markah)
944/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
4
SULIT*
3. “Seseorang pengeluar yang ingin menambah hasil jualan, perlu meningkatkan harga
keluarannya”. Bincangkan. [10m]

Skema jawapan

• Bergantung kepada nilai keanjalan permintaan 1m


(i) permintaan tidak anjal
o Kenaikan harga akan menyebabkan jumlah hasil pengeluar meningkat 1m
o Rajah permintaan tidak anjal 1m
o Huraian rajah 1m
(ii) permintaan anjal
o Kenaikan harga barang akan mengurangkan jumlah hasil pengeluar 1m
o Rajah permintaan anjal 1m
o Huraian rajah 1m
(iii) permintaan anjal satu
o Kenaikan harga tidak akan mengubah jumlah hasil pengeluar 1m
o Rajah permintaan anjal satu 1m
o Huraian rajah 1m

4 Dengan menggunakan contoh yang sesuai terangkan Hukum Pulangan Berkurangan. [6]

Skema pemarkahan

Hukum Pulangan Berkurangan menyatakan bahawa apabila suatu input berubah (contohnya buruh)
ditambah secara berterusan kepada satu input tetap (contahnya tanah), maka jumlah keluaran
semakin bertambah tetapi tambahannya adalah semakin berkurangan bagi setiap unit tambahan
input berubah.

(1 markah)

944/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
5
SULIT*
Keluaran/Output (Unit)

TPP

0 Kuantiti Buruh
3 4 9 (Unit)

Keluaran/Output (Unit)

APP
B
Kuantiti Buruh
0 3 4 9 (Unit)
MPP
Rajah – 2 markah

Kawasan hukum pulangan berkurangan ditunjukkan oleh keluk keluaran sut (MPP) yang menurun
tetapi tidak sampai bernilai negatif (1markah)
antara input berubah yang ke-3 hingga input berubah yang ke-9 (1 markah)

944/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
6
SULIT*
Hukum pulangan berkurangan hanya benar jika diandaikan
- Jangka pendek
- Tingkat teknologi tetap
- Semua input berubah bersifat homogen
- Terdapat sekurang-kurangnya satu input tetap
Salah satu sahaja yang tersenarai di atas (1 markah)

5. Dengan bantuan gambar rajah, terangkan bagaimana keseimbangan firma dalam pasaran
persaingan sempurna tercapai? (6)

Skema Jawapan:

• Firma memperoleh keuntungan maksimum apabila hasil sut sama dengan kos sut, MR =
MC (….1m)
• Lukis gambar rajah keseimbangan firma dalam pasaran persaingan sempurna (….1m)
• (Penjelasan gambar rajah) keseimbangan tercapai pada titik E di mana MC bersilang
dengan MR dari bawah pada output Q3 unit (….1m)
• Pada output kurang dari Q3 , MR>MC. Tambahan output firma ke Q3 unit akan
menambahkan keuntungan firma (…1m)
• Pada output firma lebih dari Q3, MC>MR. Tambahan output firma ke Q4 akan
menyebabkan firma mengalami kerugian (…1m).
• Kesimpulan: keseimbangan firma tercapai apabila MC bersilang dengan MR dari bawah
(…1m)

6.Terangkan perbezaan antara pasaran persaingan bermonopoli dengan pasaran monopoli ?


(6)
Skema Jawapan:
• Bilangan firma
Bermonopoli – banyak firma / monopoli – satu firma (..2m)
• Keluaran.
Bermonopoli - keluaran yang berbeza sedikit dan pengganti yang hampir /
Monopoli – keluaran yang tiada pengganti hampir (…2m)
• Penentuan harga
Bermonopoli – sedikit kuasa menentukan harga / monopoli – berkuasa menentukan harga
dipasaran (…2m)
• Kebebasan keluaran masuk firma
Bermonopoli – bebas masuk dan keluar dari pasaran / wujud halangan kemasukan firma
baru ke pasaran (…2m)
• Keuntungan jangka panjang
Bermonopoli – untung normal dalam jangka panjang / monopoli – untung lebih normal
dalam jangka panjang (…2m)

*Pilih mana-mana tiga.


Max 6 m
944/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
7
SULIT*
7. Terangkan peranan untung dalam ekonomi[6]

skema:

Skema Pemarkahan

1. untung sebagai ganjaran atas risiko dan ketidakpastian [1M]


-usahawan perlu berhadapan dengan pelbagai risko dan ketidakpastian yang boleh membawa
keuntungan atau kerugian kepada perniagaan{1M]
-semakin tinggi risiko yang ditanggung, semakin besar keuntungan atau kerugian yang diperolehi
dan semakin rendah risiko yang di tanggung semakin sedikit keuntungan atau kerugian yang
diperolehi[1M]

2. untung sebagai ganjaran atas inovasi [1M]

-inovasi merupakan pembaharuan yang dilakukan oleh firma untuk mengeluarkan barang baru,
memperbaiki kualiti barang sedia ada, mencipta reka bentuk keluaran baru dan menggunakan
teknik pengeluaran yang baru[1M]
-melalui inovasi, kos pengeluaran dapat dijimatkan. Oleh itu hasil jualan dan keuntungan firma
meningkat akan menimngkat[1M]

3. untung sebagai ganjaran atas kuasa monopoli[1M]

-firma monopoli berupaya menghasilkan keluaran secara besar-besaran melalui keupayaan


monopoli dari segi kewangan dan penggunaan teknologi yang canggih[1M]
-kuasa monopoli yang ada memboleh firma mengawal penawaran dan menaikkan harga
keluaran.[1M]
Melalui cara ini, pengeluar dapat menikmati keuntungan.[1M]

Fakta 1M
Huraian 1M
markah mak 6 maksimum

944/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
8
SULIT*
8. “ Walaupuan harga di pasaran telah mencapai keseimbangan pasaran, namun ia tidak adil
kepada pengguna dan pengeluar.” Terangkan apakah yang dilakukan oleh kerajaan untuk
mengatasi masalah ini? [6]

Skema:
Kerajaan menjalankan
i. Dasar harga maksimum
– jika harga tidak adil kepada pengguna [1M]
– Definisi harga maksimum [1M]
– Rajah & huraian [2M]
[Maksimum 3M]
ii. Dasar harga minimum
– jika harga tidak adil kepada pengeluar [1M]
– Definisi harga minimum [1M]
– Rajah & huraian [2M]

[Maksimum 3M]

944/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
9
SULIT*
Bahagian C

Arahan : Jawab dua soalan sahaja. Anda dinasihatkan supaya memperuntukan masa 35 minit
bagi menjawab bahagian ini.

9. (a) Dengan menggunakan gambar rajah, bezakan antara perubahan kuantiti diminta dengan
perubahan permintaan. [ 4 markah ]
(b) Huraikan tiga faktor yang menyebabkan berlakunya perubahan permintaan
[ 6 markah ]
JAWAPAN :
1. (a) (i) ▪ Perubahan kuantiti diminta berlaku akibat perubahan tingkat harga barang itu
sendiri yang diwakili melalui pergerakan titik-titik di sepanjang keluk permintaan
(DoDo) yang sama seperti dalam Rajah (a). ........... (1 m)
Harga (RM)
Do

P1 B

Po A
Rajah = 1 m
P2 C
Do

0 Q1 Qo Q2 Kuantiti (Unit)
Rajah (a)
▪ Apabila tingkat harga naik daripada Po kepada P1 (ceteris paribus), kuantiti
diminta jatuh daripada Qo kepada Q1. Keadaan ini ditunjukkan oleh pergerakan
dari titik A ke titik B.
▪ Sebaliknya jika tingkat harga merosot daripada Po kepada P2, kuantiti diminta
naik daripada Qo kepada Q2. Keadaan ini diwakili oleh pergerakan dari titik A ke
titik C. .............(1 m)
(ii) ▪ Perubahan permintaan berlaku akibat perubahan faktor-faktor selain harga
barang itu sendiri yang dapat ditunjukkan melalui peralihan keluk permintaan
DoDo ke kanan (D1D1) atau ke kiri (D2D2) seperti dalam Rajah (b). ....(1 m)
Harga (RM)

D2 Do D1

Po

D2 Do D1 Rajah = 1 m

0 Q2 Qo Q1 Kuantiti (Unit)
Rajah (b)
944/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
10
SULIT*
▪ Ceteris paribus, apabila tingkat pendapatan naik dan barang yang diminta ialah
barang biasa, maka permintaan bertambah menyebabkan keluk permintaan beralih
ke kanan dari DoDo ke D1D1 dan pada tingkat harga yang sama iaitu Po, kuantiti
diminta naik daripada Qo kepada Q1.
▪ Sebaliknya, apabila pendapatan merosot, permintaan merosot menyebabkan keluk
permintaan beralih ke kiri dari DoDo ke D2D2 dan kuantiti diminta jatuh daripada
Qo kepada Q2 pada tingkat harga Po. ......................(1 m)
(Maksimum 4 markah)

(b) Faktor yang menyebabkan perubahan permintaan:


(i) Perubahan tingkat pendapatan ...............(1 m)
▪ Huraian .............. (1 m)
(ii) Dasar kerajaan ...............(1 m)
▪ Huraian .................(1 m)
(iii) Musim .................(1 m)
▪ Huraian ..................(1 m)

10. Dengan menggunakan keanjalan permintaan silang, bezakan barang yang berikut :
(a) kereta dengan petrol [5m]
(b) minyak sawit dengan minyak kacang tanah [5m]

Skema jawapan

(a) kereta dengan petrol


• Barang penggenap dan digunakan bersama 1m
• Nilai keanjalan silang yang negatif 1m
• Lukiskan keluk permintaan (hubungan antara harga kereta dengan kuantiti petrol yang
diminta. 1m
• Huraian 2m

Max 5m

(b) minyak sawit dengan minyak kacang tanah


• Barang pengganti 1m
• Nilai keanjalan silang yang positif 1m
• Lukiskan rajah (hubungan antara harga minyak sawit dengan kuantiti kacang tanah yang
diminta. 1m
• Huraian 2m

Max 5 m
944/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
11
SULIT*
11. (a) Apakah perbezaan antara ekonomi bidangan dalaman dan ekonomi bidangan luaran.
[2]

(b) Terangkan bagaimana tak ekonomi bidangan dalaman dan tak ekonomi bidangan luaran
mempengaruhi keluk kos purata jangka panjang. [8]

Skema pemarkahan

(a) Ekonomi bidangan dalaman - faedah-faedah atau keuntungan yang dinikmati oleh sesebuah
firma yang menjalankan pengelurannya secara besar-besaran akibat daripada perkembangan firma
itu sendiri manakala Ekonomi bidangan luaran – faedah- faedah atau keuntungan yang
menjalankan pengeluaran secara besar-besaran akibat daripada perkembangan dan kemajuan
seluruh industri itu
(2 markah)

(b)

Tak ekonomi bidangan dalaman dan kos purata jangka panjang (LAC)

Kos (RM)

B LAC

0 Q Keluaran/Output (unit)
Rajah – 1 markah

Akibat tak ekonomi bidangan dalaman, produktiviti menurun dan kos bertambah seperti
pengurusan tidak cekap, mesin rosak, kadar faedah pasaran meningkat dan iklan yang tidak
berkesan (1 markah)
akan meningkatkan kos purata jangka panjang (1 markah)
akan menyebabkan pergerakan kos purata jangka panjang di sepanjang keluk LAC iaitu dari titik
A ke titik B. (1 markah)

944/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
12
SULIT*
Tak ekonomi bidangan luaran dan kos purata jangka panjang (LAC)
Kos (RM)

LAC2

LAC1

0 Keluaran/Output (unit)
Rajah - 1 markah

Akibat tak ekonomi bidangan luaran seperti pencemaran, kesesakan, kenaikan upah industri dan
kenaikan harga input pasaran (1 markah)
akan menaikan kos purata jangka panjang (1 markah)
dan keluk kos purata jangka panjang beranjak naik ke atas dari LAC1 ke LAC2. (1 markah)

12. Mengapakah sesebuah firma monopoli masih meneruskan operasinya walaupun firma itu
mengalami kerugian? (10)

Skema Jawapan:
• Firma monopoli mengalami kerugian dalam jangka pendek apabila TR<TC (…1m)
• Jika TR > TVC firma meneruskan pengeluaran untuk mengelak kerugian lebih besar (..1m)
• Merujuk gambar rajah (..2m) keseimbangan pada titik E di mana MC bersilang dengan MR
dengan tingkat output Q dan harga Po. Jumlah hasil firma OPoAQ dan kos sebesar
OP1BQ. Firma mengalami kerugian sebesar PoP1BA(..1m)
• Walaupun mengalami kerugian – firma harus meneruskan operasi kerana jumlah kos dapat
menutup semua kos berubah dan sebahagian kos tetap. Jika firma menutup operasi,
kerugian akan bertambah – kerana firma terpaksa menanggung semua kos tetap (..1m)
• Factor lain yang mendorong firma terpaksa meneruskan operasi walaupun rugi:
- pasaran dapat dikekalkan / tidak kehilangan semua pelanggan (..1m)
- kemahiran tenaga buruh semakin meningkat – menaikkan produktiviti (..1m)
- jika frima berhenti – kelengakapan firma akan mengalami kerosakan (..1m)
- menjaga nama baik firma supaya tidak mengalami kesukaran kemudia hari (..1m)

944/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
13
SULIT*
Bahagian D

Arahan : Jawab Dua Soalan sahaja. Anda dinasihatkan supaya memperuntukan masa 35 minit
bagi menjawab bahagian ini.

13. Jadual di bawah menunjukkan permintaan bagi pasaran barang x.

Harga (RM) 12 10 8 6 4 2
Kuantiti diminta (Unit) 0 10 20 30 40 50

(a) Bentukkan persamaan permintaan bagi barang x. [ 3 markah ]


(b) Dengan menggunakan kertas graf, lukis keluk permintaan berdasarkan jadual permintaan di
atas. [ 3 markah ]
(c) Jika persamaan permintaan berubah menjadi Qd = 40 – 5P, lukis keluk permintaan yang baru
pada graf yang sama. [ 2 markah ]
(d) Nyatakan dua faktor yang menyebabkan perubahan keluk permintaan tersebut.
[ 2 markah ]

JAWAPAN :

1. (a) Qdx = a - bP
Px = RM12.00 , Qdx = 0 unit
0 = a – 12b .............. (1)
Px = RM10.00 , Qdx = 10 unit
10 = a – 10b ………...(2)

(2) – (1)
10 = 2b
5 =b .................................................................. (1 m)
masukkan b = 5 ke dalam persamaan (1) atau (2) untuk menentukan nilai a
0 = a – 12 (5)
60 = a .................................................................. (1 m)
Oleh itu, persamaan permintaan bagi barang x ialah
Qdx = 60 – 5P .................................................................. (1 m)

944/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
14
SULIT*
(b) & (c)

Harga (RM)

12 *

10

8*

2 * Qd = 40 – 5P * Qdx = 60 – 5P

0 Kuantiti (Unit)
10 20 30 40 50

Tiada titik asalan = 0 markah


Tiada RM/Unit = 0 markah
Skala dan paksi tepat :
Keluk Qdx dilukis tepat = 3 markah
Keluk Qd dilukis tepat = 2 markah

(d) Dua faktor yang menyebabkan keluk permintaan beralih ke kiri ialah
▪ cita rasa pengguna berkurang .............................. (1 m)
▪ jumlah penduduk berkurang .............................. (1 m)

944/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
15
SULIT*
14. Fungsi penawaran suatu barang adalah seperti berikut :
Qs = 200 + 25P
Dimana Qs = kuantiti ditawar
P = harga barang

(a) Jika harga barang naik daripada RM5 kepada RM8


(i) hitung keanjalan penawaran barang tersebut [2m]
(ii) tafsirkan jawapan (a)(i) [2m]

(b) Nyatakan dua faktor yang dapat mempengaruhi nilai keanjalan penawaran tersebut.
[2m]

(c) Kenaikan cukai RM2 per unit atas barang tersebut telah menyebabkan harga barang
naik daripada RM8 kepada RM10.
(i) Tentukan fungsi penawaran baru [2m]
(ii) Hitung keanjalan penawaran barang yang baru [2m]

Sekema jawapan

(a) (i) Pada RM5


Qs1 = 200 + 25 (5)
= 200 + 125
= 325
[1m]
Qs2 = 200 + 25(8)
= 200 + 200
= 400

= 0.38 [1m]

(ii) Penawaran tidak anjal [1m]


Kenaikan 1% dalam harga akan menyebabkan penawaran bertambah sebanyak 0.38%
sahaja.
[1m]

944/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
16
SULIT*

(b) (i) Perubahan kos pengeluaran [1m]


(ii) Masa [1m]

(c) (i) Fungsi penawaran yang baru


Qs = 200 + 25 (P – 2) [1m]
= 200 + 25P - 50
Qs = 150 + 25P [1m]

(ii) Pada RM8


Qs1 = 150 + 25(8)
= 150 + 200
= 350
[1m]
Pada RM10
Qs2= 150 + 25(10)
= 150 + 250
= 400

= 0.57 [1m]

944/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
17
SULIT*
15 Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara penggunaan buruh dengan keluaran sebuah
firma.

Buruh (unit) Jumlah Keluaran (unit)


1 5
2 13
3 23
4 29
5 33
6 35
7 35
8 33

(a) Hitung satu jadual yang menunjukkan keluaran purata dan keluaran sut [2]

(b) Tentukan bilangan buruh pada tingkat keluaran purata yang maksimum [1]

(c) Dengan menggunakan kertas graf , lukis keluk jumlah keluaran, keluaran purata dan
keluaran sut. Pada penggunaan buruh yang ke berapakah hukum pulangan berkurangan bermula?
[5]
(d) Jika daya pengeluaran buruh meningkat 50%, hitungkan keluaran purata selepas
peningkatan daya pengeluaran buruh tersebut. [2]

Skema pemarkahan

(a)
Jumlah Keluaran
Keluaran Purata = ----------------------
Kuantiti Buruh

Perubahan Jumlah Keluaran


Keluaran Sut = -------------------------------------
Perubahan Kuantiti Buruh

Buruh (unit) Keluaran Purata(unit) Keluaran sut (unit)


1 5
2 6.5 8
3 7.67 10
4 7.25 6
5 6.6 4
6 5.83 2
7 5 0
8 4.13 -2
(2 markah)
(b) 3 unit buruh (1 markah)

944/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
18
SULIT*

(c)

Keluaran/Output (Unit)

35

TPP

10
7.67

APP
Kuantiti Buruh
0 2.5 3 6.5 (Unit)
MPP

Hukum Pulangan Berkurangan bermula pada penggunaan buruh ke 2.5 unit (1 markah)

944/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
19
SULIT*
(d) Peningkatan daya pengeluaran buruh 50%
(100% + 50%)
Jumlah Keluaran Baru = Jumlah Keluaran Asal x ---------------
100%

Buruh (unit) Jumlah Keluaran Baru (unit) Keluaran Purata Baru (unit)
1 7.5 7.5
2 19.5 9.75
3 34.5 11.5
4 43.5 10.88
5 49.5 9.9
6 52.5 8.75
7 52.5 7.5
8 49.5 6.19
(2 markah)

944/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
20
SULIT*
16. Jadual di bawah menunjukkan jumlah kos pada pelbagai tingkat output sebuah firm
monopoli.

Output (unit) 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Kos (RM) 10 18 23 25 27 28 32 40 50

Fungsi permintaan firma itu adalah seperti berikut:


P = 17 – Q
Dengan P = Harga (RM)
Q = Kuantiti (unit)

a). Hitung kos purata, kos sut, hasil sut, dan hasil sut bagi setiap keluaran. [4]
b). Untuk memaksimumkan keuntungan tentukan harga dan kuantiti yang harus
dikeluarkan. [2]
c). Pada output kesimbangan, hitung
(i) jumlah keuntungan firma [2]
(ii) lebihan pengguna [2]

SKEMA JAWAPAN:

a).
Output Kos Purata Kos Sut Jumlah Hasil Hasil Purata Hasil Sut
(unit) =Jumlah = kos / =P X Q =Jumlah = Hasil /
Kos/ output Hasil / output output
output
0 - 0 -
18 – 10 / 1-0 16 – 0 / 1 – 0
= 18 = 16
1 18 / 1 = 18 16 16
5 14
2 11.50 30 15
2 12
3 8.30 42 14
2 10
4 6.75 52 13
1 8
5 5.60 60 12
4 6
6 5.30 66 11
8 4
7 5.70 70 10
10 2
8 6.25 72 9

( 4 markah = 1 markah bagi setiap lajur yang betul – kos purata, kos sut, hasil purata dan
hasil sut)

b). Pada unit ke 5, MR > MC, manakala pada unit ke 7, MC > MR. Maka ouput keseimbangan

944/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
21
SULIT*
ialah 6 unit dengan harga RM11 seunit. (2m)

c). (i) Jumlah keuntungan firma = Jumlah hasil – Jumlah kos


= RM66 – Rm32
= RM34 (2m)

d). (ii) Lebihan pengguna pada tingkat keseimbangan

(17 – 11) X6
----------------
2
= RM18 (2m)

944/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*

Anda mungkin juga menyukai