Anda di halaman 1dari 9

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1.

Nama
Kursus/Modul

Sejarah Lisan dan Pendokumentasian


(Oral History and Documentation)

2.

Kod Kursus

SJHK3043

3.

Nama Staf
Akademik

BAHARUDDIN BIN AB. LATIF

4.

Rasional
Kursus/Modul
dalam Program

5.

Semester dan
Tahun ditawarkan

6.

Jumlah Jam
Pembelajaran

Kursus ini membolehkan pelajar mentafsirkan Sejarah lisan dan dokumen-dokumen Sejarah
untuk menentukan tahap keabsahan bagi mencapai kemahiran pemikiran kritis, kemahiran
berkomunikasi, kerja berpasukan , meningkatkan nilai profesionalisme dan pembelajaran
berterusan.
Semester 2 Tahun 1
Bersemuka

Jumlah Jam Pembelajaran


Bersemuka dan Tidak Bersemuka

Tidak Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial
A = Amali
P= Pentaksiran

30

15

3.75

35

18

18.25

7.

Nilai Kredit

8.

Prasyarat (jika ada)

Tiada

9.

Hasil Pembelajaran
Kursus (Course
Learning
Outcomes, CLO)

120

1.

Menjelaskan secara kritis konsep kaedah dan sumber lisan serta perkembangan
sejarah lisan di Malaysia melalui kerja berpasukan(C5,A3,PLO1,PLO3,PLO5)

2.

Menggunakan kaedah merancang projek dan proses rakaman untuk tujuan


penyimpanan rakaman sejarah dan meneroka peluang keusahawanan (C3,PLO3,
PLO7)

3.

Menghubungkait sumber lisan dengan pelbagai dokumen yang


lain bagi
mengukuhkan bukti-bukti sesuatu peristiwa sejarah bagi menyelesaikan tugasan
kumpulan (C5, P1, A4, PLO1, PLO3, PLO5)

4.

Menganalisis manuskrip lama ke arah peningkatan profesionalisme guru sejarah


(C4,A3.PLO6)
ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN

C
1

C
2

C
3

C
4

1
2

10. Kemahiran Boleh


Pindah
(Transferable
Skills, TS):

C
5

P
1

P
2

P
3

P
4

P
5

P
6

P
7

A
1

A
2

A
3

A
4

Menghayati nilai
A
5

x
x

x
x

Mengorganisasi

Menilai

Memberi maklum balas

Menerima

Lakuan tulen

Adaptasi

Respons ketara kompleks

Mekanisme

Respons berpandu

Set

Persepsi

Mencipta
C
6

DOMAIN AFEKTIF

x
x

3
4

DOMAIN PSIKOMOTOR

Menilai

Menganalisis

Mengapikasi

Memahami

CLO

Mengingat

DOMAIN KOGNITIF

x
x

Pengetahuan, Kemahiran saintifik, kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah, Kemahiran


Komunikasi, Kerja berpasukan, Kemahiran Pengurusan Maklumat dan Pengurusan dan Keusahawanan.

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


1

11. Strategi Pengajaran


Strategi pengajaran dan pembelajaran:
dan Pembelajaran
serta Pentaksiran
Kuliah dan tutorial
Strategi Pentaksiran:
Pentaksiran terbahagi kepada dua bahagian iaitu Kerja Kursus (50%) dan
Peperiksaan Akhir (50%). Kerja Kursus dilaksanakan sepanjang kursus manakala
Peperiksaan dijalankan di akhir semester.
Kerja kursus terdiri daripada penulisan akademik, kuiz dan pembentangan yang
dibina merujuk kepada Buku Panduan Penggubalan Kerja Kursus. Peperiksaan
berbentuk ujian bertulis yang digubal dengan merujuk kepada Buku Panduan
Penggubalan Kertas Peperiksaan.
Programme Learning
Outcome (PLO)

12. Sinopsis

Strategi Pengajaran dan


Pembelajaran

Jenis Pentaksiran

PLO1 Pengetahuan

Kuliah
Tutorial

Ujian bertulis/esei

PLO3 Kemahiran saintifik,


kemahiran berfikir dan
menyelesaikan masalah

Kerja Kursus
Projek

Pembentangan/ujian
bertulis

PLO4 - Berkomunikasi

Kerja Kursus
Projek

Pembentangan

PLO5 Kerja berpasukan

Kerja berkumpulan
Projek

Pembentangan

PLO6- Kemahiran pengurusan


maklumat

Kerja berkumpulan
Projek

Projek/ ujian bertulis

PLO8 Pengurusan dan


keusahawanan

Kerja berkumpulan, projek

Pembentangan

Kursus ini memfokuskan kepada kaedah dan sumber sejarah, sejarah lisan di Malaysia,
kaedah merancang projek dan proses rakaman, proses rakaman (mentranskrip) dan
penyimpanan rekod sejarah, pengenalan penyelidikan bahan-bahan sejarah, kaedah
penggunaan bahan sejarah, dan penggunaan manuskrip lama.
This course focuses on the method and historical sources, oral history in Malaysia, history
project planning method, recording of the interviewsand transcription processes, keeping of
the historical records, introduction to historical research, the usage of historical documents
and old manuscripts.

13. Mod Penyampaian

Kuliah,Tutorial dan Penerokaan

14. Kaedah dan Jenis


Pentaksiran

Kerja Kursus

: 50% ( Penulisan akademik 30%, pembentangan 5%, Kuiz


15%)
Peperiksaan Akhir : 50%
Jenis Pentaksiran

Kaedah Pentaksiran

Peratusan

Ujian bertulis

Peperiksaan akhir

50

penulisan akademik

30

Tugasan

Pembentangan kumpulan

Kuiz

15

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


2

15. Pemetaan Hasil


Pembelajaran
Kursus (Course
Learning
Outcomes, CLO)
dengan
Objektif Pendidikan
Program
(Programme
Educational
Objectives, PEO)

PEO 1

PEO 3

PEO 4

PEO 5

PEO 6

CLO 1

CLO 2

CLO 3

CLO 4

PEO1
PEO2
PEO3
PEO4
PEO5

PEO6

16. Pemetaan Hasil


Pembelajaran
Kursus (Course
Learning
Outcomes, CLO)
dengan Hasil
Pembelajaran
Program
(Programme
Learning
Outcomes, PLO)

PEO 2

Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang


keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
pelbagai sumber (LO6)
Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)
PLO 1

CLO 1

CLO 2
CLO 3
CLO 4

PLO1
PLO2
PLO3
PLO4
PLO5
PLO6
PLO7
PLO8
PLO9

PLO 2

PLO 3
x

PLO 4

PLO 5

PLO 6

PLO 8

PLO 9

x
x

PLO 7

x
x
x

Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan teori


dan prinsip- prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Sejarah
Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaiakan masalah dalam
bidang Sejarah bagi membina pengalaman pembelajaran yang sesuai
dengan tahap perkembangan pelajar
Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
kemahiran saintifik ,dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan
Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif
dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan
komuniti.
Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan
tanggungjawab sebagai satu pasukan.
Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan
tentang keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang
hayat
Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta
bertindak balas kepada keperluan perubahan semasa.
Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
keguruan.
Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen
perubahan dalam bidang keguruan

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


3

Jumlah SLT
Pentaksiran

AmaliBukan BersemukaInteraksi

Tutorial

Kuliah

Pentaksiran

Interaksi
Bersemuka
Tutorial

Amali

Kuliah

Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran


17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

1.0 Kaedah dan sumber sejarah

Makna dan konsep sejarah lisan


Peranan orang sumber
Kepentingan sumber lisan
Sumber lisan sebagai sumber sejarah
Warisan yang harus dipelihara
Perbezaan antara sumber lisan dengan sumber
bertulis
Perdebatan antara aliran Ranke dan aliranThomson
(Aliran lisan)
Aliran Ranke hanya menganggap dokumen
sebagai sumber utama pengesahan sejarah
(tanpa dokumen tiada sejarah)
Thomson dalam konteks sejarah lisan
menyatakan ruang sejarah banyak berada di
kotak pemikiran manusia.

Keperluan Sejarah lisan


Sumber lisan sebagai bahan sejarah tempatan
Kesukaran memperoleh bahan-bahan bertulis
Cerita yang benar-benar dilalui oleh individu
dan kumpulan
Kekuatan sejarah lisan adalah sebagai
pengukuh kepada pelbagai bahan bertulis
Memperbanyakkan penulisan sejarah tempatan
dalam pelbagai tema
Memperkaya tradisi sejarah

12

12
2

2.0 Sejarah Lisan di Malaysia

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


4

3.0 Kaedah merancang projek dan proses


rakaman

Perancangan awal
Tema yang hendak diketahui
Proses mendapatkan maklumat
atau fakta
Membina kerangka atau
pemetaan
-

Mengenalpasti orang sumber


Latar belakang
Pengalaman
Motif
Pendidikan
Umur
Hubungan dengan komuniti
atau institusi

22

15

Proses pengumpulan sumber


Bahan-bahan bantu yang
membantu sesuatu cerita (gambar, peta
dan sebagainya)

Tajuk, kaedah menemubual


responden dan kategori saksi.

Cadangan Kajian Sebuah sekolah


Latar belakang penubuhan
sekolah
Tokoh-Tokoh
Kejayaan
Orang sumber
Dokumen
Tempoh masa

4.0 Proses Rakaman (mentranskrip) dan


penyimpanan rekod sejarah

Proses penyalinan bahan rakaman


Menyusun semula dalam laras ayat
yang menepati pelbagai konsep sejarah

Membuat semakan melalui


pelbagai bahan bertulis yang lain

Menulis semula sesuatu peristiwa


dengan memasukkan pelbagai konsep
sejarah

Keperluan keterangan saksi melalui


banding silang seseorang saksi

Memubual lebih daripada seorang


saksi

Menggunakan fail/dokumen asli


dari arkib, muzium atau mana- mana
sumber lain

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


5

5.0 Pengenalan penyelidikan bahan-bahan sejarah

Prosedur membaca bahan di arkib


Mengenali katalog, indeks,
gambar,mikrofilem dan sebagainya

Sumber pertama dan kedua

Tafsiran sesuatu peristiwa berasaskan


sumber dan dokumen

Sumber arkeologi

13

12

12

6.0 Kaedah penggunaan bahan sejarah

Kritikan Luar
Kritikan dalaman
Fail-fail kerajaan dan swasta
Akhbar dan majalah
Surat-surat peribadi
Diari
Perjanjian-perjanjian kerajaan
Tulisan asal dan yang telah disalin
Rekod yang masih ditutup
Bahan-bahan sulit
Bahan bergambar

7.0 Penggunaan manuskrip lama

Syair Raja Ali Haji danHikayat


Muhammad Ali Hanafiah
Bahasa yang digunakan
Tafsiran terhadap makna
Mengenali zaman tersebut
Sejarah Melayu dalam tulisan
Melayu lama

Kerja Kursus

1.25

10.75

Ulangkaji Peperiksaan

7.5

Peperiksaan
Jumlah

2.5
30 15

3.75 35

18

18.25

120

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


6

JUMLAH JAM PEMBELAJARAN


BERSEMUKA DAN TIDAK BERSEMUKA

18. Rujukan Asas

Bersemuka

Tidak Bersemuka

Kuliah

30

35

Tutorial

15

18

Satu pelaporan
tugasan 1000 patah
perkataan

Satu pembentangan
kumpulan (1 kali
pembentangan 15
minit

0.25

0.75

Kuiz

Peperiksaan Akhir

2.5

7.5

Jumlah

48.75

71.25

Jumlah Jam
Pembelajaran
Pelajar (SLT)

120

Jam Kredit

Ahmad Abd. Kadir. (1987). Sejarah lisan:Satu kaedah penyelidikan sejarah. Bulletin No. 16.
Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia.
Ishak Saat. (2010). Penulisan Sejarah. Kuala Lumpur: Utusan Publications.
Nadzan Haron. (2012). Panduan penyelidikan & pendokumentasian Sejarah Lisan.
Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia.

Rujukan Tambahan David K. Dunaway. (1984). The interdiciplinary of oral history. interdiciplinary anthology. (2nd
edition). London: Altamira Press.
James H. Morrison. (1998). A global perspective of oral history in Southeast Asia, Oral history
in Southeast Asia: Theory and method.(ed). Singapore: Stamford Press Pte.Ltd.
Mohd. Taib Osman. (1982). Cultural history and the documentation of folk culture. Purba.
Bil.1. Jurnal Persatuan Muzium Malaysia, Persatuan Muzium Malaysia.Kuala
Lumpur: United Selangor Press Sdn.Bhd.
Moss, W.M. (1975) Oral History Program Manual. New York: Praeger Publishers.
Mohd Amin Hassan, Tradisi Lisan-Sejarah Lisan Dalam Usaha Mengkaji Sejarah Malaysia.
Akademika, Bil 4, Januari 1974. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
19.

Maklumat
Tambahan

MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM


SJHK3043 Sejarah Lisan (3 Kredit)
(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)
7

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS

Kaedah
Pengajaran dan
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO
Pembelajaran
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Menjelaskan secara kritis konsep kaedah


dan sumber lisan serta perkembangan
sejarah lisan di Malaysia melalui kerja
berpasukan

Menggunakan kaedah merancang projek


dan proses rakaman untuk tujuan
penyimpanan rakaman sejarah dan
meneroka peluang perniagaan.

Menghubungkait sumber lisan dengan


pelbagai dokumen yang
lain bagi
mengukuhkan bukti-bukti sesuatu peristiwa
sejarah bagi menyelesaikan tugasan
kumpulan

Menganalisis manuskrip lama ke arah


peningkatan profesionalisme guru sejarah

Pentaksiran

Kuliah
Tutorial
Kerja kursus
Kerja kumpulan

Ujian bertulis/esei
pembentangan

Kerja Kursus
Projek
Kerja kumpulan

Pembentangan/ujian
bertulis
Pembentangan

Kuliah
Tutorial
Kerja kursus
Kerja kumpulan

Ujian bertulis/esei
pembentangan

Kerja
berkumpulan
Projek

Projek/ ujian bertulis

KESELURUHAN

Nama Panel Penggubal:


Bil.

Nama Penggubal

Kelayakan dan Pengalaman Mengajar

Hj.Mahayuddin bin Mohd Noor

M.A (Pengurusan Pendidikan}


B.A (Hons) Sejarah & Komunikasi Massa
Diploma Pendidikan (Sejarah & Geografi)
Diploma Pengurusan Pendidikan
Guru Akademik dari 1991 hingga 2000
Pensyarah Akademik IPG Kampus Perlis dari 2001 hingga sekarang
Mengajar Pengajian Sosial, Hubungan Etnik, Pendidikan Negara
Bangsa dan Sejarah di IPG.

Dr.Hjh.Haminah binti Suhaibo

PhD,Sarjana,Ijazah Sarjana Muda


Diploma Pendidikan
Pensyarah Jabatan Sains Sosial, IPG Batu Lintang, Sarawak

Nama Pakar Rujuk:


Bil.

Nama

Jawatan

Universiti/Bahagian

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


8

1
2
3
4
5
6

Prof. Madya Datin Dr. Mahani Binti


Musa
Dr. Sah Hadiyatan Bin Ismail
Cik Umi Salamah binti A.Manaf
En. Azman Bin Sharif
Pn. Norhatini Binti Abd. Hamid
Pn. Zanariah Binti Yoep Ahmad

Pensyarah

Pusat Ilmu Kemanusiaan USM

Pengerusi Rancangan Sejarah


PJJ
Ketua Unit Sejarah dan
Kewarganegaraan
Pen. Peng Kanan Unit Kajian
Kemasyarakatan JPN Selangor
Setiausaha Panitia Sejarah
PPD Kubang Pasu
Pen. Setiausaha Panitia
Sejarah PPD Kubang Pasu.

Pusat Pengajian Pendidikan


Jarak Jauh, USM
Bahagian Pembangunan
Kurikulum, KPM
Pen. Peng Kanan Unit Kajian
Kemasyarakatan JPN Selangor
PPD Kubang Pasu
PPD Kubang Pasu.

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


9