Anda di halaman 1dari 27

BAB 1: IRAMA

Hasil Pembelajaran : Selepas mempelajari tentang irama pelajar dapat:

1. Mendapat pengetahuan dan kefahaman tentang elemen muzik,


kosa kata dan istilah muzik,
2. Mengetahui dan memahami konsep bagi unsur-unsur asas dalam muzik dan
berkebolehan membaca, menulis dan menganalisis muzik.
3. Mengenal pasti detik lagu yang diperdengar dengan betul.
4. Mengenal pasti tempo lagu yang diperdengar dengan betul.
5. Mengecam nilai not yang dimainkan secara terasing dengan betul.

1.0 Pengenalan

Irama ialah kelainan penekanan bunyi-bunyi atau peristiwa-peristiwa lain


yang berkait dengan berlangsungnya masa. Irama melibatkan pola-pola jangka
masa yang wujud pada tahap yang luar biasa dalam muzik, dengan jangka masa
dikesani melalui jarak waktu interonset. Apabila ditentukan oleh peraturan ini,
irama dipanggil meter.
Irama wujud dalam mana-mana satu perantara bersandar masa, tetapi ia
paling berkait dengan muzik, tarian, dan kebanyakan puisi. Kajian irama, tekanan,
dan nada dalam pertuturan dipanggil prosodi. Irama adalah salah satu topik
dalam linguistik. Semua ahli muzik, pemain muzik, dan penyanyi menggunakan
irama, tetapi irama sering dianggap sebagai domain utama pemain dram dan
pemain genderang.Irama merangkumi faktor detik, meter, tekanan, tempoh masa
(duration) dan tempo. Irama terbentuk daripada sesuatu susunan bunyi.

1.1 Detik
Dalam muzik, detik adalah unit denyutan. Detik ialah unit ukuran masa dalam
muzik.Denyutan yang berulang dan berterusan adalah elemen yang fundamental
dan penting dalam seni muzik. Jangka masa dari satu detik ke satu detik diukur
dengan nilai not muzik. Detik muzik adalah sama dengan detik jam biasa. Detik
muzik adalah sekata iaitu tidak semakin cepat atau semakin lambat.Tempo
adalah istilah yang menunjukkan kecepatan detik.

1.2 Meter

Meter dicipta untuk mengira setiap detik satu persatu. Meter ialah detik-detik
yang dikumpulkan dengan bilangan tertentu. Meter duaan, tigaan dan empatan
menunjukkan bilangan detik dalam setiap kumpulan. Kumpulan-kumpulan detik
ini dinamakan bar. Dalam setiap bar terdapat tekanan bunyi yang berbeza-beza.
Detik pertama dimainkan lebih kuat daripada detik-detik yang lain. Secara
konvensionalnya, detik dihimpunkan dalam kumpulan 2, 3, 4 dan seterusnya.
Lazimnya jumlah detik adalah sama banyak dalam setiap bar. Pengumpulan
tersebut dikenali sebagai pembahagian meter dan dinyatakan dalam skor lagu
dalam bentuk tanda masa seperti berikut :

2 3 4 6 3 2 4
4 4 4 8 8 2 2

Angka di sebelah atas menyatakan bilangan detik dalam satu unit atau bar.
Angka di sebelah bawah pula menyatakan jenis not yang menjadi asas detik
berkenaan sama ada not krocet(4), minim(2), kuaver(8) dan sebagainya.
Meter diklasifikasikan meter lazim dan meter tak lazim.

(a) Meter lazim


Meter 2 3 dan 4 dikenali sebagai meter lazim.

4 4 4
Dalam meter lazim duaan 2 setiap bar mengandungi dua detik krocet.
4
Setiap detik krocet bersamaan dengan nilai dua kuaver.

(b) Meter Tak Lazim

Meter 6 merupakan meter tak lazim duaan. Setiap detik mempunyai


8
persamaan nilai masa tiga kuaver. Dalam sesuatu bar terdapat dua detik
asas yang dinotasikan sebagai krocet bertitik. Setiap krocet bertitik mewakili tiga
kuaver. Contoh:

1.3 Tekanan

Semasa menyanyi atau memainkan sesuatu corak irama seringkali


Terdapat detik yang dirasakan lebih kuat atau lebih diberi penegasan
yang lebih daripada detik-detik lain. Menguatkan detik tertentu
diertikan sebagai memberi tekanan. Simbol ( ^ dan > ) digunakan
sebagai tanda tekanan pada detik yang berkenaan.
Contoh;
1.4 Tempo

Tempo adalah unsur yang berkaitan dengan kelajuan detik dalam


sesebuah lagu. Sesetengah lagu boleh dicipta dalam tempo cepat, lambat atau
sederhana. Tempo boleh dinyatakan dengan menggunakan istilah seperti
Allegro, Andante dan Moderato. Tempo juga boleh dinyatakan dalam bentuk
digit mengikut sukatan metronome. Tempo yang cepat mempunyai detik yang
cepat. Tempo lambat mempunyai detik yang lambat. Panjang atau pendeknya
sesuatu bunyi diukur menggunakan detik. Lambang yang menunjukkan panjang
atau pendeknya bunyi bunyi itu dapat dikenali dengan merujuk kapada bentuk-
bentuk not.

1.5 Corak Irama

Corak irama terbentuk apabila bunyi dan senyap ( rehat ) disusun


menggunakan berlainan nilai masa untuk menjadikan satu corak yang nyata.
Semasa menulis corak irama, pembahagian meter adalah penting sebagai
panduan dan sukatan nilai not dalam setiap bar agar menepati bilangan detik
yang ditetapkan mengikut meter yang digunakan.

Contoh:
( a ) Corak Irama Rentak

Rentak merupakan corak irama tertentu yang digunakan untuk


mengiringi lagu. Corak irama rentak memberi identiti kepada sesebuah
lagu sebagai lagu berentak Mac, Waltz, Inang, Masri, Asli, Sumazau
dan Joget. Beberapa contoh corak irama rentak tersebut adalah seperti
berikut :

i) Rentak Mac
ii) Rentak Waltz
iii) Rentak Inang
iv) Rentak Masri
v) Rentak Zapin
vi) Rentak Joget
vii) Rentak Sumazau

( b ) Corak Irama Ostinato

Satu corak irama yang dinyanyikan atau dimainkan secara instrumental


berulang-ulang dalam sesebuah lagu lazimnya sebagai iringan dan
harmoni.
1.6 Tempoh Masa Dan Nilai Not

Panjang atau pendek bunyi dilambangkan dengan not dalam pelbagai


bentuk. Nilai sesuatu not dapat dipanjangkan dengan meletakkan satu titik di tepi
not tersebut. Titik tersebut mewakili separuh daripada not asal.

BAB 2: MELODI
Hasil pembelajaran : Selepas mempelajari tentang melodi pelajar dapat:

1. Mengenal pasti aras pic tinggi dan rendah pada bunyi yang diperdengar
secara terasing dengan betul.
2. Mengenal pasti jenis suara yang terdapat dalam muzik nyanyian yang
diperdengar dengan betul.
3. Dapat menghargai dan menikmati estetika muzik dan dapat mengamalkan nilai
murni.
2.0 Pengenalan

Melodi adalah turutan pic yang disusun sama ada secara menaik, menurun
atau mendatar. Susunan pic ini terdiri daripada bunyi panjang atau pendek yang
membentuk irama melodi yang berkontur. Melodi berubah apabila pic dan not
diubah. Dalam muzik, melodi juga alunan, suara, atau baris merupakan siri
turutan yang menghidupkan keharmonian kod. Walau bagaimanapun, turutan
tersebut haruslah berubah dan kelihatan sebagai satu entiti yang dipanggil
melodi.
Secara khususnya, ia merangkumi corak perubahan nada dan tempoh,
manakala secara umumnya ia merangkumi sebarang corak perubahan peristiwa
dan mutu.Melodi boleh dikatakan hasil yang terdapatnya perhubungan corak
yang berubah mengikut masa. Perubahan adalah perlu bagi difahami sebagai
terhubung atau tak terhubung. Melodi sering mengandungi satu atau lebih frasa
muzik, motif dan sering diulangi dalam lagu atau pelbagai bentuk lain. Melodi juga
boleh diterangkan dengan pergerakan melodi atau nada atau selang antara nada,
jurang nada, ketegangan dan pelepasan, sambungan dan koheren, kadens, dan
bentuk.

2.1 Pic

Pic adalah unsur asas dalam elemen melodi. Pic adalah tinggi rendah dalam
muzik. Pic tinggi ialah bunyi yang kecil atau nyaring. Pic rendah ialah bunyi besar.
Pic ditandakan dengan huruf-huruf ABCDEF dan G. Pic adalah berkaitan dengan
aras sesuatu bunyi sama ada bunyi tinggi atau bunyi rendah. Pic dapat dikenali
dengan melihat kedudukan kepala not di garisan baluk. Garisan lejer ditulis pada
bahagian atas atau bawah baluk. Ia digunakan apabila perlu sahaja bagi
menunjukkan pic yang terlalu tinggi atau terlalu rendah.
2.2 Skel

Not-not yang disusun dengan struktur tertentu dinamakan skel. Ia juga disebut
sebagai tangga nada.Skel adalah suatu siri pic yang disusun secara menaik atau
menurun mengikut jeda tertentu dan mewujudkan kesan nada atau tonaliti. Dalam
muzik KBSR, hanya dua jenis skel sahaja yang ditegaskan iaitu skel major dan
skel minor (harmonik).
Ciri-ciri skel major adalah mempunyai turutan menaik atau menurun. Skel
major mempunyai 8 not yang disusun secara berturutan.Ia juga bermula dan
berakhir dengan not yang sama dengan nama skel itu (misalnya skel C major
mesti bermula dan berakhir dengan not C ).

Skel minor dalam teori muzik boleh dilihat sebagai mod muzik keenam
dalam skel major. Skel minor kadangkala dianggap sebagai mempunyai bunyi
yang lebih menarik, berkemungkinan sedih berbanding skel major. Seperti skel
utama, minor dinamakan menurut bunyi not ton pertama. Bagaimanapun,
berbeza dengan utama, skel minor tidak mempunyai set key signature tersendiri.
Sebaliknya ia perlu menggunakan key signature minor relative major scale.
Perbandingan major didapati dengan menaikan not ton minor setinggi 3 semiton
(jangkauan minor ketiga); sebagai contoh perbandingan major E minor adalah G
major. Sebagaimana diketahui key signature G major mempunyai satu sharp.
Oleh itu, E minor juga mempunyai satu sharp dalam key signature.

(a)Skel minor melodi menurun


Skel dihasilkan dari hanya key signature perbandingan major kadang kala
dikenali sebagai natural minor. Skel natural minor teringkas adalah A natural
minor.

A B C D E F G A'

Perbezaan ini kadang kala dikenali sebagai skel minor melodi menurun kerana ia
sering digunakan secara menurun dari ton.

(b) Skel minor melodi meningkat

Skel minor melodi meningkat dibentuk dengan meningkatkan skel ke tahap


ke 6 dan ke 7 (atau, sama juga, meratakan tahap ketiga dari skel utama).
Perbezaan ini digunakan terutamanya untuk garis meningkat, kerana ia
mempunyai kecenderungan kepada muzik tonik. Sebagai contoh, dalam key A
minor, melodi skel minor meningkat:

A B C D E F# G# A'

(c) Skel minor harmonik


Minor harmonik dibentuk dengan meningkatkan skel minor kepada tahap
ke 7. Sebagai contoh, dalam key A minor, harmonik skel minor adalah:

A B C D E F G# A'
Skel ini digunakan untuk menghasilkan harmoni kerana ia mengandungi
kod dominan utama dan sub-dominan minor.

2.3 Warna ton

Warna ton merupakan karekter atau kualiti bunyi yang dihasilkan oleh
sesuatu alat muzik atau suara, sama ada bunyi berat atau bunyi ringan.
Contoh :
i) Dram bes - bunyi berat
ii) Kastanet - bunyi ringan
B

BAB 3: BENTUK

Hasil Pembelajaran: Selepas mempelajari tentang bentuk, pelajar dapat;


i) Mengenali konsep bentuk dalam muzik

ii) Mengaplikasikan dalam pembelajaran


3.0 Konsep

3.0 Pengenalan

Bentuk dalam muzik ialah gabungan dan susunan unsur-unsur muzik yang
lain kepada rupa dan struktur yang dapat dikenali. Penemuan bentuk dalam
muzik terletak kepada kesedaran dan pengenalan melodi. Bentuk adalah elemen
yang merujuk kepada gaya atau genre muzik. Bentuk ditentukan berdasarkan
bahasa harmonik, irama yang digunakan, lirik, instrumen, dan lain-lain. Bentuk
juga ditentukan oleh wilayah geografi, atau era sejarah, di mana tempat tinggal,
contohnya, muzik klasik India. Seperti namanya, muzik klasik India berasal dari
India pada zaman purba. Ini dikembangkan di India kuno berdasarkan aliran
suara yang muncul di alam. Kadang-kadang format lirik juga digunakan untuk
mengklasifikasikan bentuk muzik.

Bentuk muzik istilah ini sering digunakan secara longgar untuk merujuk pada
genre muzik tertentu atau gaya (Scholes 1977), yang boleh ditentukan oleh
faktor-faktor seperti bahasa harmonik, irama khas, jenis alat muzik yang
digunakan serta asal-usul sejarah dan geografi. Scholes (1977) menjelaskan
bentuk muzik sebagai serangkaian strategi yang dirancang untuk mencari bererti
berjaya antara ekstrem kebalikan dari ulangan tak henti-henti dan perubahan tak
henti-henti.

Middleton (hal. 145) juga menggambarkan bentuk, mungkin selepas Gilles


Deleuze's Perbezaan dan Pengulangan (1968, diterjemahkan 1994), melalui
pengulangan dan perbezaan. Perbezaan adalah jarak pindah dari mengulang,
mengulang menjadi perbezaan terkecil. Perbezaan kuantitatif dan kualitatif -
seberapa jauh berbeza dan apa perbezaan jenis.
bentuk muzik mungkin kontras dengan kandungan (bahagian) atau dengan
permukaan (detail), tetapi tidak ada garis jelas membahagikan mereka. "Borang
merangkumi bentuk atau struktur pekerjaan, isi bahan, makna, idea, atau kesan
ekspresif" (Middleton 1999).

3.1 Jenis Bentuk

Scholes (1977) menyarankan bahawa muzik klasik Eropah hanya enam bentuk
iaitu stand-alone utama; simple binary, simple ternary, compound binary, rondo,
air with variations, and fugue, walaupun ia dibenarkan untuk beberapa sub-
kategori dan hibrida. Mann (1958), menyatakan bahawa fugue telah diambil pada
konvensyen struktur tertentu pada saat-saat, menekankank a e d a h
komposisi.
Keil (1966) dikelaskan dan detail bentuk formal sebagai sectional, perkembangan
atau variasional.

Sectional form dibina dari sebuah susunan yang jelas unit (DeLone 1975) yang
mungkin disebut oleh huruf sebagaimana diterangkan di atas, tetapi juga sering
mempunyai nama generik seperti Pengantar dan Coda, dan sebagainya.
Sectional bentuk meliputi:

(a) Strophic bentuk (AAAA. ..) tanpa batas waktu - pengulangan "tak henti-henti"
yang merupakan salah satu ekstrim dari spektrum bentuk muzik.

(b) Medley, atau bentuk Rantai: ini adalah ekstrem kebalikan dari "variasi tak
henti-henti": itu hanya suatu susunan terhad bahagian yang mandiri (ABCD. ..),
kadang-kadang dengan mengulangi (AABBCCDD. ..). tawaran Orchestral,
misalnya, kadang-kadang tidak lebih dari serangkaian lagu-lagu terbaik acara
yang akan datang, mungkin, seperti Johann Strauss 'waltz Blue Danube, berakhir
dengan Reprise dari tema utama; ((intro) ABCD ... A1 (koda)).

(c) Bentuk binari menggunakan dua bahagian (AB. ..); setiap bahagian sering
diulang (AABB. ..). Pada abad ke-18 muzik klasik barat bentuk binari mudah
sering digunakan untuk tarian dan membawa dengan itu konvensyen bahawa
kedua-dua bahagian perlu dalam kunci muzik berbeza tetapi mengekalkan ritme
yang sama, tempoh dan nada. Silih bergantinya memberikan dua lagu yang
cukup untuk membolehkan pelbagai tarian yang akan dilanjutkan selama mungkin
diperlukan.

(d) Terner bentuk, mempunyai tiga bahagian. Dalam muzik klasik Barat bentuk
terner mudah mempunyai bahagian ketiga yang merupakan recapitulation dari
yang pertama (ABA). Seringkali bahagian pertama diulang (aaba) Pendekatan ini
sangat popular di aria opera abad ke-18 dan disebut da capo (iaitu "ulangi dari
bentuk" atas): kemudian melahirkan lagu 32-Bar, bahagian B kemudian sering
disebut sebagai "tengah lapan". Sebuah lagu yang memerlukan lebih dari satu
tarian bentuk mandiri dengan awal dan akhir.
(e) Bentuk Rondo mempunyai tema berulang bolak dengan berbeza (biasanya
kontras) bahagian yang disebut episod. Ini mungkin asimetris (ABACADAEA)
atau simetri (ABACABA). Bahagian berulang, terutama tema utama, kadang-
kadang lebih teliti bervariasi, atau satu episod mungkin perkembangan itu. Suatu
tatacara yang sama adalah bentuk ritornello dari Grosso konser barok. borang
Arch (ABCBA) menyerupai Rondo simetri tanpa pengulangan menengah tema
utama.
(f) Bentuk Variasional adalah di mana variasi merupakan unsur formatif penting.

(g) Bentuk Sonata (juga dikenali sebagai bentuk sonata allegro, bentuk gerakan
pertama, sebatian binari, terner dan pelbagai nama lain, yang semuanya telah
dijumpai ingin dalam satu atau cara lain (Scholes 1977). Ini dikembangkan dari
tari-binari dibentuk gerakan yang dinyatakan di atas, tetapi hampir selalu dikemas
dalam bentuk terner yang lebih besar mempunyai sub bahagian nominal
Pameran, Pembangunan dan Rekapitulasi Biasanya,. tapi tidak selalu, "A"
bahagian (Pameran dan Rekapitulasi, masing-masing) boleh dibahagikan menjadi
dua atau tiga tema atau tema yang diambil kumpulan terbelah dan rekombinasi
untuk membentuk "B" bahagian (Pembangunan) - sehingga misalnya (aabb dev [.
a dan / atau b] A1ab1 koda).
Chester (1970) membezakan muzik ini sebagai ekstensional, bahawa "dihasilkan
dengan bahagian-bahagian kecil - berirama atau motif melodi, dan kemudian
'mengembangkan' melalui teknik pengubahsuaian dan kombinasi."
pada teks-teks mereka dan fungsi istiadat.
Rajah 1

3.3 Penglabelan bentuk dengan huruf

Huruf boleh digunakan untuk menandakan apa jenis muzik daripada yang
mudah kepada yang susah. Setiap bahagian utama ditandakan dengan huruf,
contohnya bahagian pertama ditandakan sebagai A. Sekiranya bahagian
seterusnya sama dengan bahagian A maka ia boleh dilabelkan sebagai A. Jika
bahagian kedua tidak sama dengan bahagian A maka ia dilabelkan sebagai B.
Some Familiar Forms
Rajah 2

BAB 4: HARMONI
Hasil Pembelajaran: Selepas belajar tentang harmoni murid dapat:
i) Mengenali maksud harmoni
ii) Mengaplikasikan harmoni dalam pengajaran dan pembelajaran

4.0 Konsep

Harmoni ialah bunyi yang dihasilkan melalui gabungan ton-ton muzik.


Kewujudan harmoni dicapai melalui pengumpulan ton-ton muzik menjadi kord.
Harmoni merujuk pada nota yang berbeza bermain di lapangan berbeza, tetapi
dalam skala yang sama, dan digunakan untuk membuat kord. Harmoni sering
disebut sebagai harmonik dalam muzik moden. Ini dikatakan aspek menegak
muzik. Harmoni melibatkan termasuk nota bahawa harmonik suara untuk setiap
notasi iaitu lain dalam skala yang sama.
Menurut penggubah Arnold Whitall, "Itu bukan lagu lain yang digantikan oleh
harmoni (counterpoint tonal Bach itu pasti tidak kurang polifonik daripada menulis
modal Palestrina's), tetapi jenis yang lebih tua kedua counterpoint dan teknik
menegak digantikan oleh jenis yang lebih baru. Dan harmoni tidak hanya terdiri
daripada ('menegak') struktur akord, tetapi juga (mereka 'horizontal') gerakan.
Secara keseluruhan, harmoni adalah sebuah proses. " Harmoni merupakan
faktor yang membuat tekstur kompleks, namun indah dalam muzik. Ini juga
merupakan bentuk inovasi dan eksperimen.
Dapat ditegaskan juga bahawa harmoni dan melodi adalah pelengkap dan
diperlukan antara satu sama lain.

Rajah 1

Rajah 2

4.1 Jenis Harmoni

(a) Triad
Triad adalah binaan triad tonik dalam kedudukan perdu. Terdapat dua jenis triad
iaitu triad major dan triad minor. Triad tonik major : C, G, F, D, Bb, A, Eb dan Triad
tonik minor : A, E, D, B, G, C, F#. Contoh:
(b) Pergerakan Kord
Kaedah pergerakan kord dalam lagu. Terdapat dua kord iaitu Kord primer I - IV -
V dalam nada major: C, G, F, D, Bb, A, Eb dan Kord primer i - iv - V dalam nada
minor: Am, Dm, Em, Bm, Gm.

(c) Kaden:
Terdapat dua kaden iaitu kaden plagal dan kaden autentik. Kaden auentik pula
dibahagikan kepada autentik perfek dan autentik imperfek.
BAB 5: TEKSTUR

Hasil pembelajaran. Selepas mempelajari tentang tekstur, pelajar dapat;


1. Mengetahui dan memahami jenis-jenis Tekstur

2. Mengaplikasikan dalam pembelajaran

5.0 Pengenalan

Tekstur adalah berkaitan dengan jalinan lapisan-lapisan suara yang


terdapat dalam sesebuah lagu. Tekstur lagu boleh jadi nipis atau tebal dan ia
bergantung kepada bilangan lapisan suara atau bunyi yang terdapat dalam
sesebuah gubahan. Lagu yang mempunyai satu suara sahaja disebut sebagai
mempunyai tekstur yang nipis. Sekiranya lagu itu terdapat alat muzik gitar,piano,
suara manusia dan dram dikatakan teksturnya tebal.

5.1 Jenis tekstur

Terdapat 3 jenis Tekstur:-


1. Polifonik Tekstur

Memiliki suara lebih banyak dalam sesebuah kumpulan. Bunyi yang


terhasil dari kumpulan akan bersaing untuk mendapatkan perhatian. Ia
biasanya digabungkan dengan bunyi peralatan muzik bagi menghasilkan
melodi. Contoh:

2. Homofonik Tekstur

Dalam satu melodi utama disertai dengan bilangan notes dan dimainkan
bersama.
Contoh:

3. Monofonik Tekstur

Mendengar satu melodi utama tanpa iringan muzik. Contoh:

Imitative tekstur

-Imitative adalah satu jenis dalam teksur yang istimewa.


BAB 6: EKSPRESI

Di akhir pembelajaran, murid-murid akan mendapat:

• Membezakan dan mengenal pasti di antara bunyi pada sesebuah lagu dan
muzik
yang kuat dan lembut.

• Memahami bahawa pada tempat-tempat yang tertentu dalam sesebuah


lagu/muzik boleh beransur-ansur menjadi kuat atau perlahan.

• Memahami bahawa sesetengah lagu / muzik boleh dipelbagaikan dengan


bunyi pendek, lembut, panjang, terputus-putus dan lain-lain lagi.

6.0 EKSPRESI (EKSPRESSION)

Satu gabungan semua elemen deskriptif termasuk tempo, dinamik yang


mengandungi satu ekspresi idea muzik. Ekspresi turut disifatkan sebagai;

 Sesuatu bunyi yang boleh dilanjutkan, dilicinkan dan dipendekkan atau


dilembutkan secara beransur-ansur.
 Sesuatu siri/ bunyi boleh dicepatkan atau dilambatkan
 Sesebuah lagu/ muzik mempunyai ciri-ciri tersendiri-mud

Ekspresi juga turut dikaitan dengan pernyataan perasaan dan fikiran yang
ditonjolkan oleh sesebuah lagu atau karya muzik. Pernyataan perasaan dan
fikiran ini dapat disampaikan melalui mud dan dinamik apabila muzik
diperdengarkan.

6.1 ELEMEN DINAMIK


Dalam muzik, dinamik biasanya merujuk kepada kelembutan atau
kenyaringan dari sesuatu suara. Dinamik adalah volume sesuatu bunyi muzik.
Ada muzik yang kuat dan ada muzik yang perlahan. Dalam muzik istilah perlahan
tidak digunakan kerana ia boleh mengelirukan samada dinamik atau pun tempo.
Bunyi yang perlahan disebut sebagai bunyi lembut.
Dalam skor lagu, dinamik dinyatakan dalam bentuk tanda isyarat dan istilah
seperti berunsur lembut ( ) dan dan berunsur kuat ( ).
Selain itu, bunyi yang kuat dan lembut turut ditandakan dengan simbol iaitu:
 Bunyi yang kuat ditandakan dengan simbol f yang bermaksud forte.

 Bunyi yang lembut ditandakan dengan simbol p yang bermaksud piano.


Tanda-tanda ini ditulis di bahagian bawah not pada baluk.

6.2 Mud
Mud membentuk sifat atau suasana sesebuah karya muzik. Ia selalu
dilahirkan dalam bentuk perasaan ketika karya muzik dipersembahkan. Mud
lazimnya dinyatakan sebagai riang, sedih, bersemangat dan sebagainya

BAB 7: WARNA TON


Di akhir pembelajaran, murid-murid akan mendapat:

• Mengenal pasti bunyi-bunyian yang didengar di sekeliling.


• Membezakan dan mengenal pasti bunyi-bunyian yang lembut, kasar, tinggi,
rendah dll.
• Mengenal pelbagai jenis alat muzik seperti piano, rekoder, dram, trumpet,
violin dll.

7.0 WARNA TON (TONE)

Bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh pelbagai sumber dan mempunyai ciri-


ciri yang tersendiri dinamakan warna ton. Warna ton juga sesuatu bunyi-bunyian,
mempunyai mutu yang berlainan dan memberi satu gambaran atau idea yang
tersendiri. Misalnya, bunyi suara lelaki dewasa adalah lebih kasar dan garau,
manakala bunyi suara wanita adalah nyaring dan lembut. Contohnya, dapat
bezakan suara Siti Nurhaliza dan suara nyanyian Ning Baizura. Sifat-sifat suara
penyanyi-penyanyi tersebut adalah berbeza. Perbezaan ini dinamakan warna ton.
Selain itu, warna ton juga merupakan karekter atau kualiti bunyi yang dihasilkan
oleh sesuatu alat muzik, badan manusia dan vokal.
Perkusi alatan muzik ialah, yang dimainkan dengan cara mengetuk,
memukul atau mamalu. Misalnya, tamborin, kerincing dan lain-lain.
Contoh :
i) Dram bes - bunyi berat
ii) Kastanet - bunyi ringan
Perkusi badan ialah bahagian badan manusia yang ditepuk atau pukul supaya
menghasilkan bunyi. Misalnya, bertepuk tangan, tepuk peha, hentak kaki, petik
jari dan sebagainya. Manakala perkusi vokal pula bunyi tiruan yang dihasilkan
dengan mulut. Misalnya, bila kita menyebut “Dum…”, “Bum…” , “Cing…”, “Tak...”
dan sebagainya.