Anda di halaman 1dari 12

KONSEP PEMBANGUNAN MAPAN/ LESTARI

Pembangunan mapan atau lestari bermaksud pembangunan yang memenuhi


keperluan semasa tanpa memusnahkan atau memperjudikan keperluan generasi
akan datang ( Bruntland Report, 1987). Kelestarian merupakan satu paradigma
pemikiran masa depan (futuristik) dengan aspek-aspek keseimbangan persekitaran,
sosial dan ekonomi diambil kira dalam merancang pembangunan dan penaik tarafan
kualiti kehidupan. Pembangunan Mapan adalah suatu pembangunan yang
dijalankan bagi memenuhi keperluan pada masa kini tanpa mengorbankan
keperluan pada masa akan datang.

Pembangunan bandar yang mampan harus dijalankan dengan mengambil


kira keupayaan menampungnya; pengambilan sumber, pengagihan bahan buangan
serta kadar pencemaran yang dicetuskan ke atas bandar dan kawasan
sekelilingnya.(White & Whitney, 1992) . Pembangunan bandar yang mampan
perlulah mengambil kira keadilan sosial, keperluan manusia asas, kesihatan awam,
kesedaran persekitaran dari segi ruang dan masa. Salah satu cara untuk mencapai
pembangunan mampan tersebut adalah melalui kesihatan ekonomi bandar. Justeru
itu, aktiviti ekonomi, peluang pekerjaan dan kemiskinan perlu diambil perhatian dan
daripadanya peranan aktiviti informal serta perdagangan skala kecil(petty commodity
sector) menjadi penting.(David Drakakis-Smith, 1995).

Pembangunan mapan juga merujuk kepada perangkaan langkah-langkah


yang perlu diambil perhatian dan tindakan hari ini demi memastikan supaya isu alam
sekitar yang bersifat global seperti tukaran cuaca, kesan rumah hijau, tekanan sosial
dan sebagainya yang dideritai hari ini tidak sesekali menjejas dan mengancam
kehidupan masa hadapan.

Menurut pandangan Dr. Jose Goldemberg iaitu Profesor di Universiti Saõ


Paulo, Brazil terdapat dua konsep penting yang diketengahkan dalam definisi
pembangunan lestari. Iaitu yang pertama ialah konsep ‘keperluan’ yang secara
khususnya merujuk kepada keperluan asas untuk kehidupan manusia pada masa
kini dan akan datang. Kedua ialah konsep atau idea mengenai keterbatasan atau
dalam bahasa inggeris dikenali sebagai ‘limitation’. Iaitu keterbatasan sesuatu
sumber yang dipengaruhi oleh teknologi, dan organisasi sosial serta kemampuanya
untuk memenuhi keperluan generasi kini dan akan datang.
Konklusinya, pembangunan mapan atau lestari mempunyai banyak konsep
dan pelbagai pandangan daripada pengkaji, pensyarah, dan sebagainya. Tetapi, kita
dapat gambarkan bahawa pembangunan lestari atau mapan adalah berkait rapat
dengan penjaga alam sekitar untuk pada masa kini dan akan datang. Hal ini kerana
kerajaan takut kita akan kehilangan sebuah Negara yang aman dan damai.

MATLAMAT PEMBANGUNAN MAPAN ATAU LESTARI

PEMULIHARAAN PEMBANGUNAN FIZIKAL


SUMBER

PEMBANGUNAN
MAPAN

KESAKSAMAAN
SOSIAL PENYERTAAN POLITIK

KUALITI ALAM SEKITAR

RAJAH 1: MATLAMAT PEMBANGUNAN MAPAN/ LESTARI

Rajah di atas menunjukkan beberapa matlamat pembangunan mapan yang


ingin dicapai oleh kerajaan. Matlamatnya ialah penyertaan politik, kesaksamaan
sosial, kualiti alam sekitar, pembangunan fizikal dan pemuliharaan sumber.
Pemuliharan sumber ialah memastikan penerusan penawaran sumber semulajadi
pada masa sekarang dan akan datang melalui penggunaan tanah yang efektif,
pengurangan sumber yang tidak boleh diperbaharui, pemuliharaan kepelbagaian
sumber semula jadi. Pemuliharan merangkumi penggantian sumber, perubahan
dalam cara penggunaan dan memberi perhatian kepada fakor ‘intangible’ seperti
nilai keselesaan dan nilai warisan.

Dari segi pembangunan fizikal pula ia memastikan pembangunan alam bina


akan berharmoni dengan alam semulajadi di mana hubungan mereka adalah
seimbang dan saling memanfaatkan. Membantu menyedarkan komuniti tentang
peluang yang terdapat di kawasan tersebut serta meminimumkan pembaziran
sumber dan keburukan yang akan dibawa kepada komuniti apabila sesetengah
kawasan perniagaan mengalami tekanan pembangunan yang melampau sedangkan
sesetengah kawasan mengalami kemerosotan perniagaan seperti penutupan kedai
dan kehilangan pekerjaan.

Matlamat kesaksamaan sosial adalah untuk mengelakkan pembangunan


yang akan menambahkan jurang antara golongan kaya dan miskin serta
menggalakkan pembangunan yang dapat mengurangkan ketidaksamaan sosial. Ia
juga mengurangkan pembaziran tenaga manusia. Kesaksamaan sosial perlu
dipelihara dari segi peluang ekonomi di sesuatu kawasan. Dari segi kualiti alam
sekitar pula untuk megelakkan pencemaran alam, ,melindungi kapasiti ekosistem
dan mengelakkan pembangunan yang akan mengancam kesihatan manusia atau
menjejaskan kualiti kehidupan. Ia juga untuk mengurangkan atau mengubah proses
pengeluaran atau perniagaan yang akan menjejaskan kualiti hidup manusia. Cara
pembuangan dan pelupusan sampah juga harus dititikberatkan. Akhi.r sekali ialah
penyertaan politik yang menggalakkan penyertaan komuniti dalam membuat
keputusan
CIRI-CIRI PEMBANGUNAN MAPAN

Terdapat beberapa ciri tentang pembangunan mapan. Antaranya adalah


seperti berikut:

a) Alam Sekitar

Pembangunan yang benar-benar mengambilkira akibat kegiatan manusia


terhadap alam sekitar dan kesihatan.

b) Kesaksamaan Sosial

Pembangunan yang menyumbangkan kepada pemerolehan dan kawalan


sumber yang wajar.

c) Ekonomi Manusia

Pembangunan sosial dan ekonomi yang membantu masyarakat  memenuhi


keperluan asas.

d) Masa Hadapan

Memastikan keputusan yang diambil tidak menjejaskan kepentingan generasi


masa depan.

e) Penyertaan

Proses yang membolehkan seluruh masyarakat terlibat ; dan

f) Tindakan Tempatan Memberi Impak Global:

Pembangunan tempatan yang menyumbang kepada resolusi isu global


TIGA DASAR PEMBANGUNAN MAPAN

ALAM SEMULA JADI SOSIAL

PEMBANGUNAN MAPAN

EKONOMI

Pembangunan mapan menumpukan tiga dasar utama iaitu alam semula jadi,
ekonomi dan social. Dasar alam sekitar selalunya menumpukan perhatian kepada
beberapa isu seperti pencemaran tanah, pengedaran udara, pengeluaran gas dari
system rumah hijau dan sebagainya. Lazimnya, konsep ini dikaitkan dengan suatu
bentuk pembangunan seimbang. Ekonomi tumbuh segar bagi membina kekayaan.
Kekayaan pula digunakan untuk membangunkan jati diri masyarakat. Dalam masa
yang sama alam sekitar yang masih segar perlu dijaga dan dipelihara sementara
yang rosak dipulihara. Ini supaya nikmat kemajuan masa kini boleh pula dinikmati
oleh generasi akan datang.
Gambar rajah di atas menunjukkan perkaitaan antara tiga dasar utama
pembangunan mapan iaitu social, ekonomi dan alam semula jadi.
ASPEK EKONOMI

Kemajuan ekonomi sering dinilai dalam hal kesejahteraan yang diukur sebagai
kemahuan untuk membayar barangan dan perkhidmatan yang digunakan
(Munasinghe, 2007). Dengan demikian,banyak dasar ekonomi biasanya berusaha
untuk meningkatkan pendapatan, dan menggalakkan lebih cekap pengeluaran dan
pengambilan barang dan perkhidmatan. Konsep moden yang mendasari
keberlanjutan ekonomi berusaha untuk memaksimumkan aliran pendapatan yang
boleh dihasilkan sementara sekurang-kurangnya menjaga stok aset (atau modal)
yang menghasilkan ini bermanfaat output. Fisher (1965) telah mendefinisikan modal
sebagai instrumen saham yang ada pada masa kini, dan pendapatan sebagai aliran
perkhidmatan mengalir dari saham kekayaan. Pada tahun 1946, Hicks berpendapat
bahawa pengambilan maksimum lestari rakyat adalah jumlah bahawa mereka boleh
mengambil tanpa memiskinkan diri mereka sendiri. kecekapan ekonomi memainkan
peranan penting dalam memastikan pengambilan dan pengeluaran yang optimum.
Kecekapan ekonomi membantu memaksimumkan pendapatan. Hal ini memainkan
peranan penting dalam memastikan pengambilan optimum dan pengeluaran.
Masalah timbul dalam mengenalpasti jenis-jenis pengeluaran, alam, manusia dan
modal sosial yang harus dijaga dan substitusi mereka. Di Malaysia, di bawah
kerjasama antarabangsa pembangunan kapasiti, pendidikan, latihan dan program
peningkatan kesedaran sedang disusun oleh Program Kerjasama Teknik Malaysia
dan National Institute of Public Pentadbiran untuk melatih para pegawai dari negara-
negara membangun yang lain di ekonomi dan pengurusan alam sekitar. Kemudian,
Jabatan Alam Sekitar (DOE) adalah yang ditubuhkan untuk menangani masalah-
masalah persekitaran sebagai badan penyelarasan yang mengawasi pelaksanaan
Pilihan Kadar Efektif Common Scheme (CEPT).
ASPEK SOSIAL

Pembangunan sosial biasanya merujuk pada perbaikan di kedua-dua


kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan dihasilkan dari
peningkatan modal sosial - biasanya, akumulasi kapasiti membolehkan individu dan
masyarakat untuk bekerja sama (Munasinghe, 2007). Kuantiti dan kualiti interaksi
sosial yang mendasari kewujudan manusia menentukan stok modal sosial. Dengan
demikian, modal sosial berkembang dengan menggunakan lebih besar dan
mengikis melalui tidak digunakan, dan ia tidak seperti modal ekonomi dan
persekitaran, yang disusutkan dengan menggunakan. Modal sosial merupakan
sumber daya yang orang memanfaatkan dalam mengejar aspirasi mereka dan
dikembangkan melalui rangkaian dan hubungan, keahlian kumpulan yang lebih
formal dan hubungan kepercayaan, timbal balik, dan pertukaran (Munasinghe,
2007).

ASPEK ALAM SEMULA JADI

Pembangunan dalam erti persekitaran menjadi perhatian baru yang berkaitan


dengan perlu menguruskan sumber daya alam yang langka secara bijaksana kerana
manusia kesejahteraan akhirnya bergantung pada perkhidmatan -perkhidmatan
ekologi. Mengabaikan batas ekologi dalam boleh merosakkan prospek jangka
panjang untuk pembangunan (Munasinghe, 2007). Keberlanjutan persekitaran
tertumpu pada viabilitas keseluruhan dan fungsi sistem alam. Untuk sistem ekologi,
keberlanjutan ditakrifkan dengan menyeluruh, multi-skala, dinamik mengukur, hirarki
ketahanan, keaktifan dan organisasi. Ketahanan adalah kemampuan ekosistem
untuk bertahan walaupun luaran goncangan atau gangguan, yakni, jumlah gangguan
yang akan menyebabkan ekosistem beralih dari satu keadaan sistem yang lain.
Sesuatu keadaan ekosistem ditakrifkan oleh struktur dalaman dan set proses saling
menguatkan. Keaktifan dikaitkan dengan primer produktiviti atau pertumbuhan suatu
ekosistem. Organisasi bergantung pada kompleksitas dan struktur sistem.
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MAPAN/LESTARI

Pembangunan mapan atau lestari dilaksanakan di pelbagai peringkat.


Antaranya di peringkat sekolah, industri, bandar, dan sebagainya.

PERINGKAT BANDAR

Pembangunan mapan dalam bentuk bandar lestari dilaksana dengan


meneliti melalui konsep bandar berdaya huni (livable city). Konsep daya huni
(livable) digembleng untuk meneliti aspek kelestarian bandar dalam konteks
pembangunan lestari memberi makna bahawa penduduknya sentiasa ceria, sibuk
dengan pelbagai aktiviti ekonomi, sosial dan fizikal yang segar, hening kehijauan,
selamat, menarik dan sihat. Maka tumpuan adalah terhadap masyarakat dan
kehidupan harian sebagaimana yang dijelmakan dalam aspek pemikiran urbanisme
baru. Ciri-ciri daya huni itu dirungkai menerusi kesan tindakan penduduk dalam
kawasan perbandaran yang menggunakan perkhidmatan bandar setiap hari.
Pendekatan itu membolehkan pemerhatian dibuat menerusi ruang dan masa dalam
jangka singkat seperti dalam satu putaran harian.

Kumpulan penyelidik yang menggelarkan kumpulannya sebagai Kumpulan


Penyelidikan Pembandaran Lestari (Sustainable Urbanization Research Group), di
Institut Alam Sekitar dan Pembangunan (LESTARI), Universiti Kebangsaan Malaysia
(UKM) kini secara berterusan dan aktif melihat isu-isu pembangunan dan
pembandaran mapan serta meneroka makna dan permasalahan yang berkait
dengannya melalui konsep bandar berdaya huni tadi. Konsep ini yang diartikulasikan
menerusi keberdayahuniannya yang menjadikan bandar itu lebih "hidup dan
menceriakan" penghuninya dari semua lapisan etnik dan peringkat umur. Sesuatu
bandar itu sewajarnya bersih, penuh kehijauan, sihat, selamat, mempunyai daya
tarikan sosioekonomi, wujud pertumbuhan ekonomi dan sebagainya.

Semua komponen ini apabila wujudnya akan membawa kepada


kesejahteraan bandar. Dalam mengartikulasikan bandar berdaya huni ini,
kepentingan pelbagai pihak diambil kira untuk membolehkan pengumpulan
maklumat dan data yang lebih menyeluruh dari alam sekitar tabii, alam sekitar
binaan, aktiviti ekonomi, dan aspek sosio-budaya masyarakatnya. Konsep daya huni
bandar ini juga cuba melewati aras antara disiplin dan transdisiplin dalam
penghayatan dan pengukuran bandar berdaya huni dan memenuhi hasrat besar
negara untuk mencapai kesejahteraan yang diidamkan.

PERINGKAT SEKOLAH

(i) PENDIDIKAN UNTUK PEMBANGUNAN MAPAN

Pendidikan untuk pembangunan lestari merujuk kepada pembelajaran yang


diperlukan untuk mengekalkan dan memperbaiki kualiti hidup untuk generasi masa
depan. Menurut Rohaty (2005),

“ Education for sustainable development is a way of ensuring a better


quality of life for everyone now and the future generation to come. It is a
dynamic process which enables all people to realize their potential and
improve their quality of life un ways which simultaneously protect and
enhances the earth’s support systems”

Pendidikan untuk pembangunan lestari ialah satu misi pendidikan untuk


mencari keseimbangan antara kesejahteraan manusia dan perkembangan ekonomi
bersama tradisi budaya serta penghormatan terhadap sumber semula jadi. Amalan –
amalan dalam pendidikan untuk pembangunan lestari ialah penyertaan awam dalam
membuat keputusan secara berkesan, kolabaratif, dan rakan kongsi secara silang
sector.

Pendidikan lestari bermaksud satu proses pembelajaran seumur hidup yang


dapat menghasilkan masyarakat bermaklumat dan mengambil bahagian dalam ciri-
ciri kemahiran dalam penyelesaian masalah dan sebagainya. Pendidikan lestari
dapat membantu pelajar dari segi mendapat pengetahuan dan makna tentang
perkembangan lestari secara umum dan dalam bidang profesion mereka. Di
samping itu, mereka juga melatih dalam kemahiran-kemahiran, cara-cara dan teknik-
teknik untuk membantu pekerjaan dan bidang profesion mereka dan
mengembangkan sikap positif mereka ke arah kepentingan pembangunan lestari.
Secara amnya, pendidikan dan kesedaran yang mendalam tentang konsep
kesejahteraan alam sekitar dan pembangunan lestari bertujuan untuk membentuk
dan memupuk sikap keperihatian terhadap alam sekitar. Alam sekitar dan
pembangunan akan diintegrasikan dalam aktiviti pendidikan di pelbagai peringkat
pendidikan iaitu peringkat rendah hingga peringkat tinggi.

(ii) SEKOLAH LESTARI

Sekolah Lestari-Anugerah Alam Sekitar berkonsepkan pendekatan


menyeluruh yang melibatkan semua lapisan warga sekolah bersama keluarga,
komuniti setempat, kerajaan, pihak swasta dan badan bukan kerajaan. Konsep ini
juga menitikberatkan pendekatan bersepadu dalam pengurusan, kurikulum,
kokurikulum dan penghijauan di sekolah. Sekolah Lestari-Anugerah Alam Sekitar
adalah payung kepada aktiviti-aktiviti alam sekitar yang sedang dan akan
dilaksanakan. Sekolah Lestari-Anugerah Alam Sekitar merupakan pusat
pembelajaran dan pengajaran yang dapat mempengaruhi warga sekolah dan
masyarakat ke arah kehidupan yang lestari.
Antara objektif sekolah lestari ialah memupuk nilai murni alam sekitar di
kalangan warga sekolah. Meningkatkan tahap kesedaran warga sekolah tentang
kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Menggalakkan warga
sekolah melaksanakan aktiviti mesra alam dengan berkesan. Meningkatkan
kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dalam menjayakan pendidikan alam
sekitar dan mewujudkan suasana sekolah yang kondusif bagi melahirkan warga
sekolah yang mempraktikkan amalan hidup lestari.
Pelaksanaan sekolah lestari ini juga akan menganugerahkan sijil sekolah
lestari kepada mana-mana sekolah yang mematuhi kriteria-kriteria atau cirri-ciri
sekolah lestari. Semua sekolah digalakkan untuk menyertai pertandingan sekolah
lestari ini.
RAJAH 1

RAJAH 2