Anda di halaman 1dari 36

MENTAKSIR

MATEMATIK
Kemahiran matematik
Masalah matematik
Cara pentaksiran

Matlamat pengajaran
KEMAHIRAN MATEMATIK

Kemahiran
Kemahiran asas Kemahiran
aplikasi dan
pra-nombor komputasi
penyelesaian
MASALAH MATEMATIK

Mengenal pasti
bentuk, pola

Penguasaan
konsep nombor

Penguasaan
operasi asas
matematik
CARA PENTAKSIRAN

Inventori
Senarai semak matematik Analisis ralat
tidak formal

Penyoalan Ujian rujukan


klinikal kriteria
KEPENTINGAN
 Tujuan utama pentaksiran dilakukan di dalam
bilik darjah adalah untuk mengumpul
maklumat bagi memudahkan proses
membuat sesuatu keputusan. Diantara
kepentingan pentaksiran dalam bilik darjah
matematik adalah :

MARIA MACDALIN ANAK NYOKIEN, PISMP PEMULIHAN (BM)/MT, AMBILAN


JANUARI 09
Mewujudkan bilik darjah yang seimbang.

 Guru mewujudkan suasana positif untuk


menggalakan iklim bagi pembelajaran
matematik. Peraturan dan kerjasama sentiasa
diutamakan di mana pelajar yang cerdas
membimbing pelajar yang lemah. Hubungan
di antara guru dan pelajar pula berada dalam
suasana harmoni dan saling membantu dalam
pelbagai perkara.
Merancang perancangan pengajaran dan pembelajaran.

 Seseorang guru memerlukan pentaksiran


tentang kesilapan pengajaran yang lepas
dalam menghubungkan kefahaman pelajar
dalam sesuatu topik matematik. Satu
perancangan pengajaran dan pembelajaran
dengan cara baru dapat diterapkan dalam
pengajaran guru malah lebih berinformasi
tentang keperluan pembelajaran pelajar dan
membolehkan guru membaiki kaedah
pengajaran sejajar dengan keperluan pelajar
Menyediakan maklum balas dan insentif.

 Maklumat pentaksiran dapat dibuat dengan


merujuk buku aktiviti dan latihan pelajar.
Disamping itu juga kuiz, ujian bulanan dan
polio matematik boleh digunakan untuk
melihat kemajuan dan kebolehan pelajar.
Maklum balas ini dapat mengubah dan
meningkatkan pembelajaran matematik
pelajar.
Mengenal pasti masalah pelajar.

 Apabila masalah pembelajaran pelajar sudah


dikenal pasti, program diagnostik boleh
dijalankan ke atas pelajar tersebut. Masalah
pembelajaran matematik dapat dikesan dan
tindakan segera dapat dilakukan bagi
mengurangkan masalah pelajar.
Membuat penilaian dan pengredan kemajuan pelajar.

 Penilaian seseorang pelajar dilakukan


berdasarkan kepada rekod kemajuan
pembelajarannya. Rujukan norma yang
melibatkan perbandingan kemajuan pelajar
digunakan bersama rujukan kriteria yang
tidak membandingkan perbezaan itu.
Pengredan juga dilakukan untuk membuat
keputusan tentang pemilihan pelajar yang
berbakat dan pelajar yang akan mengikuti
pendidikan khas
11
National Key Result Areas (NKRA’s) KPM telah
menyasarkan bahawa semua murid yang tidak
mempunyai masalah pembelajaran berkeupayaan
menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga
tahun mengikuti pendidikan rendah menjelang 2012.

Mula dilaksanakan pada tahun 2010 melibatkan murid


Tahun 1 di sekolah rendah (Kohort Pertama).

Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) telah


dipertanggungjawabkan untuk menerajui usaha
mengatasi masalah literasi dan numerasi di kalangan
murid sekolah rendah.
12
Program LINUS - Numerasi: operasi asas matematik digubal
khusus bagi menangani masalah yang dihadapi murid dalam
menguasai kemahiran asas mengira serta memahami idea
matematik yang mudah dan mengaplikasikan pengetahuan
serta kemahiran matematik dalam kehidupan harian.

Kandungan program telah dipilih dan disusun supaya dapat


memberi pengalaman yang cukup kepada murid untuk
membina asas yang kukuh dalam membuat pengiraan dan
seterusnya membolehkan mereka mengikuti pembelajaran
Matematik dengan lebih bermakna dan berkesan.

13
Masalah murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran yang
masih belum menguasai kemahiran asas 3M dengan baik belum dapat
diatasi sepenuhnya walaupun KPM telah melaksanakan pelbagai
program pemulihan. Antaranya:
Program KIA2M untuk murid Tahun I yang mula dilaksanakan pada tahun
2006.
Program pemulihan untuk murid Tahun 2 dan 3 yang dikendalikan oleh guru
pemulihan khas di sekolah masing-masing.
Program Pemulihan Asas Kemahiran Membaca, Menulis dan Mengira
(PROTIM) untuk murid Tahap II.
PROTIM selepas UPSR.
Program-program yang dilaksanakan tidak gagal tetapi tidak
dapat memenuhi kehendak NKRA.

14
KPM berpendapat suatu pendekatan yang bersepadu perlu
dilaksanakan supaya masalah literasi dan numerasi dapat dikesan
dan dipulihkan seawal Tahap I. Perkara ini perlu diberi perhatian
yang serius kerana murid yang tidak menguasai kemahiran asas
3M merupakan kumpulan yang berisiko keciciran dan berhadapan
dengan kesukaran memenuhi keperluan melanjutkan pelajaran dan
kerjaya.

Program alternatif yang dirangka merupakan suatu program yang


bersepadu untuk murid yang tidak mempunyai masalah
pembelajaran Tahun 1, 2 dan 3 (Tahap I) menguasai kemahiran
asas literasi dan numerasi. Program ini dinamakan Program
Literasi dan Numerasi (LINUS).

15
Literasi
Celik huruf

Numerasi
Celik nombor

16
Semua murid berkeupayaan untuk
menguasai asas numerasi kecuali murid
berkeperluan khas selepas tiga tahun
mengikuti pendidikan sekolah rendah
menjelang 2012.

17
Kebolehan untuk melakukan operasi asas
matematik dan memahami idea matematik
yang mudah serta mengaplikasikan
pengetahuan dan kemahiran matematik
dalam kehidupan harian.

18
Mengira (M3) merupakan aktiviti kognitif
yang meliputi beberapa proses dan
pemeringkatan.
Dalam konteks kurikulum negara kita,
proses M3 ditakrifkan sebagai:
◦ Tambah
◦ Tolak
◦ Darab
◦ Bahagi
Empat proses tersebut disebut sebagai
operasi asas aritmetik.

19
Pemeringkatan tahap kebolehan M3 murid
ditetapkan berdasarkan kandungan kurikulum
Matematik KBSR.

Operasiasas aritmetik dilakukan dihadkan


kepada nombor bulat sahaja.

Skop kebolehan Numerasi yang perlu dikuasai


oleh murid ditetapkan kepada operasi asas
aritmetik terhadap nombor bulat dalam
lingkungan 20 sahaja.
20
Kecekapan M3 ditaksir dalam bentuk ujian.

21
Tahun
Tahun11

Tidak Saringan 1 Ya
Saringan 1
(Mac)
(Mac)

Tidak

PraNumerasi
PraNumerasi11

Tidak Saringan 2 Ya
Saringan 2
(Jun)
Arus
Arus
(Jun)
Perdana
Perdana
Tidak

PraNumerasi
PraNumerasi22

Tidak Saringan
Saringan33 Ya
(Sept)
(Sept)
Murid
Murid Ya Tidak
Berkeperluan
Berkeperluan
Pemeriksaan
Pemeriksaan
Perubatan
Khas
Khas
Perubatan Tahun
Tahun22

22
Tahun
Tahun22

Saringan 1
Saringan 1
(Mac)
(Mac)

PraNumerasi
PraNumerasi

Saringan
Saringan22
(Jun)
(Jun) Arus
Arus
Perdana
Perdana
Numerasi
Numerasi

Saringan 3
Saringan 3
(Sept)
(Sept)

Tahun
Tahun33

23
Tahun
Tahun33

Saringan 1
Saringan 1
(Mac)
(Mac)

Numerasi
Numerasi

Saringan
Saringan22
(Jun)
(Jun) Arus
Arus
Perdana
Perdana

Numerasi
Numerasi

Saringan 3
Saringan 3
(Sept)
(Sept)

24
TAHUN PERINGKA SARINGAN BULAN SASARAN
T (S) Mac 2010
S1 Semua Murid

TAHUN 1 PRA S2 Jun 2010


NUMERAS Murid
I S3 Sept. 2010
PraNumerasi
S1 Mac 2011
TAHUN 2 S2 Jun 2011 *Semua
Murid
S3 Sept 2011
NUMERAS S1 Mac 2012
Murid
TAHUN 3 I Numerasi
S2 Jun 2012
S3 Sept 2012
Nota: Tahun 2 - *Semua murid akan menduduki
Saringan 2 kecuali murid yang telah memperolehi A dan
B dalam peperiksaan Semester 1 (akan diperincikan
25
lagi).
Proses Cadangan Penempatan Ke Program
Pendidikan Khas
Tahun
Tahun11

Mencapai 2 atau kurang Saringan 1/2/3


Saringan 1/2/3
konstruk Saringan (Mac/Jun/Sept)
(Mac/Jun/Sept)

Perlu Melalui Proses:


Tidak
IPP: Instrumen Penentu Penempatan
Borang Cadangan Penenpatan Pelajar
Berkeperluan Khas.
(Diperolehi daripada Pegawai Khas, Pendidikan Khas,
PPD)

Murid
Murid Ya Pemeriksaan Tidak
Berkeperluan
Berkeperluan
Pemeriksaan
Perubatan LINUS
LINUS
Perubatan
Khas
Khas

26
Numerasi Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3
Nombor Membaca, menulis, Membaca, menulis, Membaca, menulis,
Bulat membilang dan membilang dan menyusun membilang dan menyusun
menyusun nombor nombor hingga 100. nombor hingga 1000.
hingga 20.
Operasi asas Menyatakan fakta asas Menyatakan fakta asas Menyatakan fakta asas
tambah dan tolak. tambah dan tolak, darab dan tambah dan tolak, darab dan
bahagi (2, 10, 5 dan 4). bahagi (3, 6, 7, 8 dan 9).
Aplikasi Mata wang Malaysia Mata wang Malaysia hingga Mata wang Malaysia hingga
hingga RM10 RM50 RM100
Menyatakan bahagian Menyatakan waktu dalam Menyatakan waktu dalam
dalam sehari. jam. jam dan minit.
Mengenal bentuk Mengelas bentuk 3-dimensi Menamakan bentuk 3-
3-dimensi dan 2- dan 2-dimensi. dimensi dan 2-dimensi.
dimensi.

27
Unit 1 Unit 6
Nombor bulat 0 Tolak dalam
hingga 10 lingkungan 18
Unit 2 Unit 7
Nombor bulat 11 Wang hingga RM10
hingga 20
Unit 3 Unit 8
Tambah hingga Pengenalan masa
jumlah 10 dan waktu
Unit 4 Unit 9
Tambah hingga Bentuk 3-Dimensi
jumlah 18
Unit 5 Unit 10
Tolak dalam Bentuk 2-Dimensi
lingkungan 10

28
Definisi
Numerasi
Keupayaan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik
yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan serta kefahaman matematik dalam
kehidupan harian mengikut bahasa pengantar di sekolah
Konstruk 1 Keupayaan pranombor dan mengenal angka
Konstruk 2 Keupayaan membilang
Konstruk 3 Keupayaan memahami nilai nombor
Konstruk 4 Keupayaan membuat seriasi
Konstruk 5 Keupayaan mengenal mata wang Malaysia
Konstruk 6 Keupayaan menyatakan waktu
Konstruk 7 Keupayaan mengendalikan operasi asas
Konstruk 8 Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia
Konstruk 9 Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu
Konstruk 10 Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya
Konstruk 11 Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan
harian terhad kepada nombor bulat
Konstruk 12 Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan
harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang

29
Program LINUS ini wajib dilaksanakan di semua SK, SJKC,
SJKT dan SABK.
Terdapat 3 peringkat saringan bagi setiap tahun:
Saringan 1 (Mac)
Saringan 2 (Jun)
Saringan 3 (September)
Semua murid Tahun 1 akan menduduki ujian LINUS Saringan 1 untuk
menilai tahap penguasaan kemahiran asas mereka pada awal tahun
setiap tahun.
Dikendalikan oleh guru BM/Matematik/Pemulihan.
Instrumen dibina dalam dwi bahasa iaitu BM-BI, BC-BI, BT-BI.

30
Organisasi Kandungan:
Hierarki dari mudah ke lebih
kompleks.
Setiap kemahiran disusun dengan
lebih terperinci dan saling berkaitan
dengan kemahiran lain.
Skop dan kedalaman dikurangkan.
31
Tumpuan:
Gaya pembelajaran murid.
Menepati skop soalan dan cara
penyoalan.

32
Gaya Pembelajaran:
Cara murid memproses maklumat
dari konkrit kepada abstrak.
Cara murid memproses maklumat
dari pasif kepada aktif.

33
Pelbagai cadangan strategi
penyelesaian masalah.
Aktiviti pembelajaran yang
melibatkan murid secara aktif.
Melibatkan seluruhan Hasil
Pembelajaran dan Unit.
Diadakan juga lembaran kerja.

34
Proses
Membuat perkaitan
Membuat pena’akulan
Komunikasi
Menyelesaikan masalah
Membuat perwakilan.

35
Seronok
Bermakna
Berguna
Mencabar

36

Anda mungkin juga menyukai