Anda di halaman 1dari 22

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES


MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION

SPA 507 : ISU-ISU EKONOMI MALAYSIA


DR. SAIDATULAKMAL MOHD

MASALAH PENGANGGURAN DI MALAYSIA: KESAN TERHADAP NEGARA DAN


LANGKAH-LANGKAH MENGATASINYA.

By :
MUHAMAD IZZWANDY BIN MAMAT (P-SM0081/09)
MASALAH PENGANGGURAN DI MALAYSIA AKIBAT KEJATUHAN EKONOMI
DUNIA: KESAN TERHADAP NEGARA DAN LANGKAH-LANGKAH
MENGATASINYA.

PENGENALAN

Dalam krisis ekonomi pada masa ini, pekerja dalam syarikat dan kilang akan mudah

diberhentikan oleh majikan apabila permintaan ke atas produk negara daripada rakan dagangan

utama seperti Amerika Syarikat (AS) dan Kesatuan Eropah (EU) mulai mengecil dan

menyebabkan kejatuhan eksport. Syarikat–syarikat besar juga akan merasai kesannya seperti

kekurangan modal dan pelaburan akan memaksa beberapa syarikat untuk mengurangkan operasi

atau muflis. Syarikat-syarikat seperti GM Motors, Citigroup, Intel, IBM dan banyak lagi syarikat

multinasional yang mengalami proses mengurangkan pekerja.

Implikasinya, nasib pekerja dalam syarikat dan kilang yang mudah terjejas dengan krisis

ekonomi khususnya syarikat dan kilang milik tempatan dan multinasional yang berorientasikan

eksport yang mana pasaran mereka tertumpu di luar negara. Kesan dari krisis ekonomi ini akan

menyebabkan menyebabkan puluhan ribu hilang pekerjaan dan sumber pendapatan.

Pengangguran dikategorikan sebagai tenaga buruh tetapi tidak menyumbang kepada

keluaran negara. Pengangguran boleh didefinisikan sebagai tenaga buruh yang tidak melakukan

sebarang aktiviti ekonomi tetapi giat mencari pekerjaan dalam ekonomi. Masalah pengangguran

di Malaysia masih rendah berbanding negara maju. Jerman misalnya, kadar penganggurannya

kira-kira 12 peratus, Perancis (9 peratus), Amerika Syarikat (5.5 peratus) dan Jepun antara 4

hingga 5 peratus pada 2004.


PERNYATAAN MASALAH

Sejak kebelakangan ini pengangguran yang semakin meningkat, oleh itu pelbagai usaha

telah diambil untuk menambah peluang latihan semula pekerja, antaranya adalah melalui

penggunaan lebih meluas Tabung Pembangunan Sumber Manusia. Pada masa yang sama, untuk

mengeluarkan tenaga buruh terlatih untuk jangka masa panjang terus diberi keutamaan selaras

dengan permintaan ekonomi baru.

Terdapat pelbagai langkah yang ditumpukan untuk mempercepatkan pertumbuhan

ekonomi, seperti perkembangan permintaan dalam negeri dan sebagainya telah dilaksanakan

oleh kerajaan. Justeru, prospek pekerjaan baru dijangka wujud dalam bidang berkaitan teknologi

maklumat, dengan bilangan jawatan yang kekal tinggi. (Sumber : Pelan atasi pengangguran,

Jabatan Tenaga kerja Malaysia 2010)

Biarpun masalah pengangguran negara ini masih dalam keadaan terkawal, sebagai

langkah persediaan, kerajaan perlu merangka pelan strategik bagi mengatasi kemungkinan yang

dijangka boleh berlaku. Pelan Tindakan Pekerjaan Nasional (NAPE) 2008-2010 yang

dilancarkan bakal menjadi landasan kepada kerajaan memberi tumpuan kepada usaha menangani

masalah pengangguran di negara kita. Pelan itu bertindak sebagai langkah persediaan awal bagi

menghadapi kemungkinan peningkatan dalam kadar pengangguran pada masa hadapan.

( Pelan Tindakan Pekerjaan Nasional (NAPE) 2008-2010)


OBJEKTIF KAJIAN

Kajian ini di jalankn untuk mengetahui dan memahami masalah pengangguran yang

sentiasa berlaku di malaysia. Selain itu kajian ini juga adalah untuk:

1. Mengatahui punca berlakunya pengangguran

2. Kajian ini juga adalah untuk mengatahui jenis-jenis penganguran yang wujud di

Malaysia.

3. Selain itu kajian ini adalah bertujuan untuk mengetahui kesan-kesan

pengangguran terhadap negara dari segi ekonomi dan social.

4. Dan seterusnya mencari dan mencadangkan langkah-langkah yang sesuai untuk

mengatasinya.

DEFINISI PENGANGGURAN

Menurut Slamon, J. (1999) penganggur ialah mereka yang tidak bekerja walau pun

berusia di dalam lingkungan umur orang bekerja tetapi mereka sedia ada untuk bekerja mengikut

kadar gaji semasa.

Manakala di dalam Kamus Dewan (Edisi Empat), pula menyatakan perihal meng-

anggur adalah di mana keadaan seseorang itu tidak mempunyai pekerjaan disebabkan oleh

kesukaran untuk mendapat kerja ataupun akibat dari pengurangan pekerja oleh kerajaan dan

disebabkan keadaan cuaca yang tidak membolehkan sesuatu pekerjaan dilaksanakan.


Mengikut Lai (2000) didalam buku mikroekonominya menyatakan pengangguran

bergantung dan berkaitan dengan :

1. Jumlah penduduk dalam sesebuah negara boleh dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu:

a) Tenaga buruh – penduduk yang sanggup bekerja,

b) Bukan tenaga buruh – penduduk yang tidak sanggup bekerja.

2. Pengangguran berlaku apabila penduduk dalam kumpulan tenaga buruh gagal

mendapatkan pekerjaan.

3. Tenaga buruh adalah penduduk yang berumur di antara 15 – 64 tahun, sihat dari segi

mental dan fizikal serta bersedia mencari pekerjaan.

4. Penduduk dalam kumpulan bukan tenaga buruh merujuk kepada mereka yang berumur

kurang daripada 16 tahun atau lebih daripada 63 tahun, cacat, pelajar dan suri

rumahtangga adalah contoh-contoh penduduk bukan tenaga buruh.

5. Pendek kata, pengangguran merupakan satu masalah ekonomi yang merujuk kepada

sebilangan penduduk yang sanggup bekerja tetapi tidak mendapatkan pekerjaan.

6. Kadar pengangguran mengukur peratus tenaga buruh yang menganggur dalam Negara. Ia

dapat dihitung dengan rumusan berikut:

Kadar pengangguran = Jumlah Penganggur x 100%

Jumlah Tenaga Buruh


Menurut Jomo & Ishak (2003) pengangguran boleh di takrif sebagai keadaan apabila

sebahagian dari tenaga buruh yang ingin berkerja pada kadar upah yang tertentu dipasaran tetapi

tidak mendapat sebarang pekerjaan.

JENIS-JENIS PENGANGGURAN

Pengangguran dapat dibahagikan kepada beberapa jenis seperti pengangguran geseran

atau normal, pengangguran struktur, pengangguran kitaran, pengangguran teknologi,

Menurut Jomo (2003) Pengangguran normal/geseran berlaku apabila dalam suatu

ekonomi terdapat pengangguran sebanyak dua atau tiga peratus dari jumlah tenaga buruh maka

ekonomi itu sudah dipandang sebagai mencapai gunatenaga penuh. Pengangguran sebanyak dua

atau tiga peratus tersebut dinamakan pengangguran normal atau geseran. Para penganggur ini

tidak ada pekerjaan bukan kerana tidak dapat memperolehi kerja, tetapi kerana sedang mencari

kerja lain yang lebih baik. Dalam ekonomi yang melambung, pengangguran adalah rendah dan

pekerja susah diperoleh. Maka pengusaha menawarkan upah yang lebih tinggi. Ini akan

mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya yang lama dan mencari pekerjaan

baru yang lebih tinggi gajinya atau yang lebih sesuai dengan kemahirannya.

Boleh dikatakan juga Pengangguran geseran berlaku untuk sementara waktu sahaja.

Pekerja tidak puas hati dengan pekerjaan sekarang dan sedang berusaha untuk mencari pekerjaan

lain yang lebih baik. Penganguran bermusim pula hanya berlaku pada masa-masa tertentu sahaja

dan cenderung wujud dalam sektor utama seperti sektor pertanian dan sektor perikanan.
Pengangguran struktur berlaku disebabkan perubahan struktur ekonomi dalam

sesebuah negara. Pada masa dahulu sektor pertanian memainkan peranan penting dalam

menyediakan peluang pekerjaan yang banyak kepada tenaga buruh. Dengan perkembangan

sektor industri dan pembinaan, penyumbang terbesar dalam penyediaan peluang pekerjaan telah

beralih ke sektor tersebut. Oleh kerana sebilangan tenaga buruh tidak mempunyai kelayakan dan

kemahiran maka berlakulah pengangguran. Perubahan sektor ini juga berlaku kerana kurangnya

penawaran dari sektor pertanian atau terdapat kekurangan permintaan terhadap keluarannya.

Kekurangan permintaan ini adalah disebabkan berlakunya peningkatan kos pengeluaran,

persaingan, terdapatnya keluaran baru dalam pasaran dan sebagainya. ( Ooi, 1996)

Manakala pengangguran kitaran wujud akibat daripada ekonomi tidak selalu

berkembang dengan teguh. Ada kalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong

pengusaha menaikkan pengeluaran. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran

berkurang. Akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat merosot dengan banyaknya.

Misalnya, dalam kes Malaysia, ini boleh berpunca dari kejatuhan harga-harga komoditi eksport.

Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja

atau menutup perusahaannya, maka pengangguran akan bertambah

Pengangguran teknologi boleh pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga

manusia oleh jentera-jentera dan bahan kimia. Racun lalang dan rumpai, misalnya, telah

mengurangi penggunaan tenaga buruh untuk membersihkan ladang. Begitu juga jentera telah

mengurangi keperluan tenaga buruh untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan

kawasan, dan memungut hasil. Manakala di kilang-kilang, adakalanya robot telah menggantikan

kerja-kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan jentera dan kemajuan

teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi juga berlaku


apabila penggunaan tenaga buruh dalam proses pengeluaran telah diambil alih oleh mesin dan

robot. Ini disebabkan berlakunya perkembangan teknologi yang telah berjaya mencipta alatan

yang lebih baik untuk meningkatkan pengeluaran dengan kos pengeluaran yang semakin

berkurangan.   (Jomo & Ishak, 2003)

Berasaskan ciri-ciri pengangguran yang berlaku, Jomo & Ishak (2003) mengatakan

pengangguran dibezakan pula menjadi: pengangguran terbuka, pengangguran tak ketara

(tersembunyi),dan pengangguran bermusim,

Pengangguran sukarela atau terbuka berlaku apabila tenaga buruh secara sukarela enggan

bekerja apabila ditawarkan pekerjaan. Ini disebabkan oleh pekerjaan yang ditawarkan tidak

sesuai dengan kelulusan, kemahiran, pengalaman dan sebagainya dengan tenaga buruh. 

Pengangguran ini juga mungkin wujud sebagai akibat pertambahan peluang pekerjaan yang lebih

rendah daripada pertambahan tenaga buruh.

Sebagai akibatnya dalam ekonomi akan terdapat tenaga buruh yang tidak dapat memperolehi

pekerjaan. Maka di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan

sebarang pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan sepenuh masa, dan oleh

kerananya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka boleh wujud sebagai akibat

dari kegiatan ekonomi yang merosot, dari kemajuan teknologi yang menjimat penggunaan tenaga

buruh, atau sebagai akibat dari kemerosotan perkembangan sesuatu industri.

Pengangguran tersembunyi atau ketara berlaku apabila terdapatnya lebihan penggunaan

tenaga buruh dalam sesuatu ekonomi.. Kehadiran tenaga buruh yang berlebihan ini tidak akan

menambahkan pengeluaran dan ketiadaan tenaga buruh ini juga tidak akan menjejaskan

pengeluaran.  Pengangguran ini kebanyakan wujud disektor pertanian atau perkhidmatan. Setiap
kegiatan ekonomi memerlukan tenaga buruh, dan jumlah tenaga buruh yang digunakan

bergantung kepada banyak faktor. Antara lain faktor yang perlu dipertimbangkan adalah: saiz

perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, jentera yang digunakan (sama ada intensif buruh atau

intensif modal) dan tingkat pengeluaran yang dicapai.

Di banyak negara membangun kerapkali didapati bahawa jumlah pekerja dalam suatu

kegiatan ekonomi adalah lebih banyak daripada yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat

menjalankan kegiatannya dengan cekap. Kelebihan tenaga buruh yang digunakan digolongkan

dalam pengangguran tersembunyi. Contoh-contohnya ialah pelayan restoran yang lebih banyak

daripada yang diperlukan dan keluarga petani yang mengerjakan saiz tanah yang sangat kecil.

Pengangguran bermusim pula jarang berlaku dan kebanyakannya berlaku di sektor

pertanian dan perikanan. Pada musim hujan penoreh getah dan nelayan tidak dapat melakukan

pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula para pesawah tidak

dapat mengerjakan tanahnya. Di samping itu pada umumnya para pesawah tidak begitu aktif di

antara masa di atas para penoreh getah, nelayan dan pesawah tidak melakukan pekerjaan lain

maka mereka terpaksa menganggur.


STATISTIK GUNA TENAGA, TENAGA BURUH DAN PENGANGGURAN DI

MALAYSIA PADA TAHUN 1996-2000

Butir 1996 1997 1998 1999 2000


Jumlah tenaga buruh
8 641.4 9 038.2 8 880.9 9 010.0 9 194.0
(‘000)
Jumlah guna tenaga
8 426.5 8 817.4 8 596.9 8 741.0 8 928.0
(‘000)
Jumlah pengangguran
214.9 220.8 284 269 266
(‘000)
Kadar pengangguran
2.5 2.4 3.2 3.0 2.9
(%)

Berdasarkan jadual di atas Kadar pengangguran dapat dihitung seperti berikut;

Dari jadual jelas menunjukkan kadar pengangguran dari tahun 1996 hingga tahun 2000

adalah turun naik. Pada tahun 1996 dan 1997, kadar pengangguran turun dari 2.5% kepada 2.4%.

Pada tahun 1998, kadar pengangguran semakin meningkat kepada 3.2% dan kemudiannya terus

menurun dari 3.0% dalam tahun 1998 ke 2.9% dalam tahun 2000. (Sumber: Laporan Ekonomi

Tahun 2000, kementerian kewangan Malaysia)

BILANGAN DAN KADAR PENGANGGURAN MENGIKUT NEGERI BAGI SUKU

TAHUN KEDUA 2009 (Q2 2009)


NO NEGERI BILL (,000) KADAR PENGANGGURAN

(%)
0 MALAYSIA 415.7 3.6
1 PULAU PINANG 16.6 2.3
2 MELAKA 7.5 2.5
3 KELANTAN 13.2 2.5
4 WP. KUALA LUMPUR 19.6 2.8
5 PAHANG 17.9 2.9
6 PERLIS 2.8 3.2
7 JOHOR 43.5 3.2
8 SELANGOR 78.0 3.6
9 TERENGGANU 15.1 3.7
10 N.SEMBILAN 15.2 3.7
11 PERAK 39.7 4.1
12 KEDAH 31.9 4.3
13 SARAWAK 47.1 4.5
14 SABAH / LABUAN 67.5 4.8

 Melaka mencatatkan kadar pengangguran sebanyak 2.5% bagi suku tahun kedua 2009;

meningkat berbanding 0.9% pada suku tahun kedua 2008.

 Malaysia pula mencatatkan kadar pengangguran sebanyak 3.6% bagi suku tahun kedua

2009; lebih tinggi berbanding 3.5% pada suku tahun kedua 2008.

 Kadar pengangguran tahunan terendah telah dicatatkan pada tahun 1999 – 2001 dan 2004

– 2006; pada tahun 2002-2003 Pulau Pinang telah mengatasi Melaka dan pada tahun

2007 diatasi oleh Johor.

 Melaka kembali mencatatkan kadar pengangguran tahunan terendah pada tahun 2008.

Bilangan penganggur Melaka pada suku tahun kedua 2009 adalah seramai 7,500 orang;

lelaki = 5,200 orang, perempuan = 2,300 orang


 Bilangan penganggur teramai: dari segi umur ialah 15 – 24 tahun : 5,000 orang (66.7%);

dan dari segi pendidikan ialah lepasan menengah : 5,700 orang (76%)

( Sumber: Direktorat Pelaksanaan Negeri (DPN), Jabatan Ketua Menteri Melaka

20 Oktober 2009 dan Penyiasatan Tenaga Buruh, Jabatan Perangkaan Malaysia )

PUNCA-PUNCA PENGANGGURAN

Pengangguran yang berlaku sekarang juga berpunca daripada penggantian buruh dengan

mesin, kemunduran dalam industri, kemelesetan ekonomi dunia dimana dan sebab sebab lain.

Selain itu, masalah pengangguran selalu berlaku dalam ekonomi kerana permintaan agregat

adalah kurang daripada penawaran agregat yang dihasilkan oleh faktor-faktor pengeluaran. Oleh

itu, pada sebarang masa tertentu, terdapat faktor-faktor pengeluaran yang tidak digunakan oleh

ekonomi. Ada kalanya, kegiatan ekonomi mencapai tingkat yang sangat tinggi sehingga semua

tenaga buruh di dalam ekonomi digunakan sepenuhnya. Keadaan ini dikatakan sebagai guna

tenaga penuh ( Sodono, 1992).


Kitaran ini berulang lagi apabila dunia mengalami resesi pada awal tahun 90-an dan

disusuli dengan perkembangan ekonomi dunia pada pertengahan 90-an. Krisis matawang Asia

pada akhir tahun 90-an yang mengakibatkan ekonomi Asia jatuh dengan teruknya. Kini, pada

awal abad ke-20 ini, kita kembali pula kepada fasa perkembangan ekonomi yang pesat.

Menurut Slamon, J. (1999) Isu pengangguran mengikut satu kitaran (cyclical) turun-

naik persis seperti ekonomi dunia dan kedua-duanya saling berhubung kait di antara satu sama

lain. Pada awal 80-an, kadar pengangguran meningkat akibat resesi (recession) yang melanda

dunia ketika itu. Tetapi pada pertengahan 80-an, kadar pengangguran kembali turun, hasil

daripada perkembangan (expansion) ekonomi dunia. Kitaran ini berulang lagi apabila dunia

mengalami resesi pada awal tahun 90-an dan disusuli dengan perkembangan ekonomi dunia pada

pertengahan 90-an.

Secara am juga Sikap rakyat tempatan yang tidak mahu bekerja dalam persekitaran kotor

merupakan antara sebab utama belia menganggur dan kekosongan itu direbut oleh warga asing.

Sikap memilih kerja dikalangan belia tempatan itu menyebabkan mereka sukar mencari

pekerjaan dan mendorong pertambahan jumlah warga asing di negara ini. Gaji yang berpatutan

dibayar kepada pekerja tempatan berbanding pekerja asing, namun mereka hanya bertahan

sehingga dua atau tiga minggu dalam perkhidmatan seperti hospitaliti, pelancongan dan

penyediaan serta penjualan makanan. Peluang pekerjaan yang terdapat dalam sektor ini tidak

dihargai oleh belia tempatan dan mereka rela menjadi penganggur sehingga mendapat kerjaya

yang diminatirakyat tempatan menganggur kerana tidak mahu bekerja dalam sektor yang

menjadi tumpuan warga asing.


Pekerja yang gemar menukar tempat kerja, mereka ini tidak bertanggungjawab dan

mementingkan diri sendiri. Pekerja sekarang mudah jemu dengan apa yang dilakukan. Mereka

ingin mencari pekerjaan baru. Oleh itu mereka akan menukar tempat kerja. Sebab atau alasan

yang sering mereka gunakan ialah ingin menukar angin ataupun suasana. Antara alasan yang

sering mereka gunakan ialah majikan tidak mengambil berat tentang pekerja dan peluang untuk

mereka memajukan diri di tempat kerja tersebut adalah terhad.

KESAN-KESAN PENGANGGURAN

Kesan Negatif Ekonomi

1. Pengangguran bermakna tenaga buruh tidak digunakan dengan sepenuhnya dan faktor-

faktor pengeluaran lain iaitu modal tetap seperti kilang serta faktor tanah seperti tanah

pertanian dibazirkan. Keadaan ini akan mengurangkan KNK benar yang dicapai dan

seterusnya ini akan mengurangkan KNK benar < KNK potensi.

2. Pengangguran menyebabkan pembaziran faktor-faktor pengeluaran. Kesannya ialah firma

mengalami ketidakcekapan dalam pengeluaran. Had kemungkinan pengeluaran tidak

tercapai dalam ekonomi.


3. Pengangguran menyebabkan pembaziran faktor-faktor pengeluaran. Keadaan ini juga

merendahkan keupayaan pengeluaran semasa dan seteusnya menghalang pertumbuhan

ekonomi pada masa hadapan.

4. Pengangguran mengurangkan KNK benar dan seterusnya mengurangkan pendapatan

negara. Apabila bilangan penduduk bertambah, pendapatan per kapita negara berkenaan

akan jatuh. Kesannya ialah taraf hidup rakyat menurun.

5. Pengangguran menambahkan kadar kemiskinan dalam negara. Kenaikan kadar

pengangguran menjejaskan usaha kerajaan untuk meninggikan kemajuan ekonomi

(Jomo & Ishak, 2003)

Masalah pengangguran amat membimbangkan kerana kadar pengangguran tinggi boleh

mengurangkan pendapatan negara dan memberi kesan yang langsung kepada Negara. kerajaan

akan kekurangan dana dan sumber pendapatan. Ia akan melambatkan proses pembangunan

negara apabila kerajaan tidak dapat menyediakan pelbagai kemudahan infrastruktur untuk

menjana pertumbuhan ekonomi di samping menambahkan lagi jurang kemiskinan dalam

masyarakat.

Kesan Negatif Sosial

1. Pengangguran menyebabkan penganggur kehilangan pendapatan. Ini seterusnya

menyulitkan penganggur membuat perbelanjaan ke atas barang-barang keperluan serta

perkhidmatan penting seperti pendidikan. Kesulitan tersebut mungkin memaksa

penganggur melakukan jenayah seperti merompak dan mencuri. Keadaan ini akan

menjejaskan ketenteraman social dalam negara.


2. Kehilangan pendapatan dan kemampuan berbelanja akan mengakibatkan masalah

kewangan dalam keluarga penganggur. Ini seterusnya memburukkan perhubungan

kekeluargaan.

3. Pengangguran menambahkan bilangan keluarga miskin dalam masyarakat. Pengangguran

juga menyebabkan penganggur kehilangan keyakinan diri, malahan mengalami tekanan

jiwa. Oleh itu, pertambahan bilangan penganggur akan mengancam kesejahteraan sosial

(Jomo & Ishak, 2003).

Dengan kata lain masalah pengangguran amat membimbangkan kerana kadar

pengangguran tinggi boleh mengurangkan pendapatan negara dan memberi kesan langsung

kepada jumlah pungutan cukai pendapatan dan cukai keuntungan syarikat. Kerajaan akan

kekurangan dana dan sumber pendapatan. Ia akan melambatkan proses pembangunan negara

apabila kerajaan tidak dapat menyediakan pelbagai kemudahan infrastruktur untuk menjana

pertumbuhan ekonomi di samping menambahkan lagi jurang kemiskinan dalam masyarakat.

Pengangguran jika tidak dikawal dan ditangani secara holistik akan memberi kesan

kepada struktur sosial dan budaya yang boleh mewujudkan suasana tidak tenteram dalam

keluarga dan masyarakat di samping meningkatkan kejadian antisosial. Ini akibat masalah

kewangan daripada pengangguran yang teruk. Penganggur sanggup merompak, culik, bunuh dan

sebagainya untuk mendapatkan wang serta meningkatkan masalah tekanan jiwa dan tiada

keyakinan diri seseorang.

LANGKAH-LANGKAH MENGATASI
Rancangan menggalakkan penyesuaian dan mobiliti dalam pasaran pekerjaan sangat

perlu bagi memastikan komitmen dan pengekalan sumber tenaga kerja serta menggalakkan

pembangunan modal insan dan pembelajaran berterusan. Pekerja berpengalaman dan berusia

sangat penting diberi perhatian serta layanan agar kepakaran dan kemahiran mereka dapat

dimaksimumkan dan menjadi aset utama kepada sesebuah organisasi. Usaha mengukuhkan lagi

kesamaan gender dalam setiap bidang pekerjaan yang bersesuaian hendaklah dilaksanakan

agar tidak wujud rasa tidak puas hati kepada mana-mana individu.

Dalam keadaan ekonomi global yang tidak menentu sekarang dan peluang pekerjaan

semakin terbatas, kerajaan bakal berdepan dua cabaran besar iaitu memastikan rakyat

mempunyai pekerjaan dan mengekalkan pekerjaan mereka serta lepasan universiti mempunyai

tempat dalam pasaran. Masalah kedua pula mengekalkan aliran kredit bagi memastikan pemilik

perniagaan dapat meneruskan operasi perniagaan dengan dana latihan yang diperuntukkan

kerajaan. Oleh itu, masalah pengangguran rakyat diyakini dapat dikurangkan seminimum

mungkin pada masa hadapan. (Siti Rohani, 1990)

Pada masa kini, terdapat ahli ekonomi di setengah-setengah negara yang mencadangkan

supaya kerajaan melaksanakan dasar perlindungan untuk mengatasi pengangguran di negara

mereka. Menurut mereka, dengan menyekat kemasukan barang-barang import, industri tempatan

dapat dilindungi dan seterusnya menjamin peluang kerajaan kepada rakyat tempatan. Secara

amnya, ahli ekonomi tidak bersetuju dengan dasar perlindungan kerana ia mengehadkan

perkembangan perdagangan antarabangsa dan seterusnya. Di samping itu, apabila sebuah Negara

mengamalkan dasar perlindungan, negara lain juga akan turut berbuat demikian sebagai tindakan

balas. Akibatnya, semua pihak akan mengalami kerugian.


Dari segi praktiknya, sesebuah kerajaan itu patut berhati-hati apabila melaksanakan

dasar-dasar tertentu untuk mengatasi masalah pengangguran dengan berkesan. Misalnya,

masalah pengangguran di sesebuah negara itu mungkin bukan disebabkan oleh faktor-faktor

yang lain seperti dalam kes pengangguran struktur. Oleh yang demikian, dasar yang dibentuk

harus sesuai dalam menghadapi jenis pengangguran yang wujud. Dengan mengetahui sifat

pengangguran tersebut, kerajaan boleh mengelakkan daripada membuat dasar yang tidak sesuai

atau yang kurang berkesan. (Jomo & Ishak, 2003).

Mengikut Lai (2000), Bagi menambahkan permintaan untuk buruh, pelaburan perlu

ditambahkan. Penggunaaan intensif buruh perlu digalakkan. Kerajaan boleh menarik pelaburan

dari negara asing dengan member insentif seperti taraf perintis (pengecualian cukai syarikat) dan

dengan penyediaan kawasan industri. Kerajaan boleh menambahkan mobiliti pekerja. Kerajaan

boleh menambahkan mobiliti geografi dan mobiliti pekerjaan dengan member kemudahan

pengangkutan dan kediaman serta latihan semula. Mobiliti buruh juga boleh ditambah melalui

pendidikan terutama sekolah vokasional dan teknik untuk menyesuaikan mereka yang ada

kemahiran.

Di samping itu juga, kerajaan juga memainkan peranan penting untuk menambahkan

maklumat tentang peluang pekerjaan dengan mendirikan lebih pejabat pendaftaran buruh di

merata-rata tempat. Kerajaan juga perlu menyediakan pelajar-pelajar yang sesuai dengan

kehendak ekonomi masa depan. Misalnya untuk mencapai wawasan 2020 kerajaan telah

menyusun semula mata pelajaran sains dan matematik dari peringkar rendah. Pelan untuk

mengurangkan kadar pertambahan penduduk adalah cara yang berkesan sekali untuk

mengurangkan pengangguran dalam jangka panjang.


Kerajaan telah mengambil langkah bijak untuk mengatasi masalah pegangguran dengan

pelbagai cara yang berkesan. Misalnya baru-baru ini kerajaan memperbanyakan jawatan kontrak

di sektor awam untuk mengatasi masalah ini. Jikalau tahap kerja yang baik dan stabil kakitangan

kontrak tadi akan diserap terus ke jawatan tetap sektor awam. Selain itu kerajaan menggalakan

siswazah yang menganggur menyambung pengajian di IPTA dan IPTS ke peringkat Sarjana dan

Phd. Yuran pengajian ditanggung penuh oleh kerajaan untuk setiap yang Berjaya menyambung

pelajaran. Dana yang terlibat ialah sebahagian daripada Bajet mini 2009. Dengan cara ini

dapatlah masalah pengangguran dikalangan siswazah.

Dasar fiskal melibatkan perubahan perbelanjaan kerajaan dan cukai yang diamalkan.

Kekurangan perbelanjaan agregat menyebabkan ekonomi tidak dapat berkembang dengan cepat.

Ini menyebabkan peluang pekerjaan tidak dapat disediakan. Perbelanjaan agregat yang rendah

juga mungkin disebabkan masalah deflasi yang berlaku. Oleh sebab itu kerajaan boleh

meningkatkan perbelanjaannya, mengurangkan cukai di kalangan masyarakat atau melaksanakan

kedua-dua instrument ini secara serentak.

Tindakan ini akan meningkatkan pendapatan boleh guna. Oleh itu penggunaan akan

meningkat. Oleh sebab penggunaan ialah salah satu komponen perbelanjaan agregat maka

perbelanjaan agregat akan meningkat. Oleh itu jumlah barang dan perkhidmatan yang

diurusniaga dapat ditingkatkan. Keluaran negara akan meningkat dan ini sekaligus akan

menghapuskan masalah deflasi yang wujud. (Abdul Kadir, M. Y. ,2003)

Dasar kewangan melibatkan perubahan bekalan wang dan perubahan kadar bunga dalam

ekonomi. Sewaktu deflasi, perbelanjaan agregat adalah rendah, oleh itu fenomena pengangguran
akan wujud dalam ekonomi. Oleh itu dasar kewangan perlu dilonggarkan supaya perbelanjaan

agregat dapat ditingkatkan. Kerajaan melalui bank pusat akan menambahkan bekalan wang

dalam ekonomi dan menurunkan kadar bunga supaya pelaburan menjadi lebih kos efektif. Oleh

itu perbelanjaan di kalangan pengguna akan meningkat, keluaran negara akan meningkat

sekaligus dapat menghapuskan masalah pengangguran dan deflasi. . (Jomo & Ishak, 2003).

Secara umumnya peranan dasar kewangan boleh diterangkan dengan menggunakan

mekanisme transmisi Keynes. Iaitu apabila bekalan wang ditambah, kadar bunga jatuh, oleh itu

pelaburan naik. Oleh sebab pelaburan adalah salah satu komponen perbelanjaan agregat maka,

jumlah perbelanjaan agregat akan meningkat. Ini akan meningkatkan pendapatan negara dan

menghapuskan lompang deflasi yang wujud dalam ekonomi.

KESIMPULAN

Kadar pengangguran global sangat membimbangkan banyak negara, termasuk negara

maju ketika dunia berhadapan dengan krisis ekonomi kronik yang menyebabkan puluhan ribu

hilang pekerjaan dan sumber pendapatan. Biarpun begitu, walaupun masalah pengangguran

negara ini masih dalam keadaan terkawal, sebagai langkah persediaan. Kerajaan  perlu merangka

pelan strategik bagi mengatasi kemungkinan yang boleh berlaku.


REFERENCES

 Abdul Kadir, M. Y. (2003). Ekonomi Makro. Pearson Malaysia Sdn. Bhd.

 Ghazali, M. (2002). Politik Malaysia: Perspektif Teori dan Praktik. Penerbit Universiti

Kebangsaan Malaysia.

 Jamal, A. (2003). Ekonomi Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka dan

Kementerian Pendidikan Malaysia.

 Jomo, K. S., & Ishak, S. (2003). Makroekonomi. Utusan Publications & Distributions

Sdn. Bhd.
 Slamon, J. (1999) di dalam buku Economics (Edisi Keempat),

 Lai, M. C. (2000). Siri Teks STPM Makroekonomi. Pearson Education Malaysia Sdn.

Bhd.

 Ooi, K. L. (1995). Ekonomi Lengkap Makroekonomi STPM. Fajar Bakti Sdn. Bhd.

 Sadono, S. (1992). Makroekonomi (Edisi ke-3). Aneka Publishing.

 Siti Khadijah, C. M., Fauzi, H., & Mohd Razani, M. J. (2003). Ekonomi Malaysia. PTS

Publications & Distributions Sdn. Bhd.

 Siti Rohani, Y. (1990). Kemelesetan Ekonomi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan

Pustaka dan Kementerian Pendidikan Malaysia.

 Laporan Ekonomi Tahun 2000, KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA,

http://www.treasury.gov.my.

 Pelan atasi pengangguran, Mohamad Sofee Razak.JTK http://jtksm.mohr.gov.my/

 Direktorat Pelaksanaan Negeri (DPN), Jabatan Ketua Menteri Melaka

20 Oktober 2009 dan Penyiasatan Tenaga Buruh, Jabatan Perangkaan Malaysia )

 ( Pelan Tindakan Pekerjaan Nasional (NAPE) 2008-2010)