Anda di halaman 1dari 7

TEORI KEBERGANTUNGAN (dependency)

Menurut Theotonio Dos Santos, Kebergantungan (pergantungan) adalah keadaan di mana


kehidupan ekonomi negara - negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan pengembangan
dari kehidupan ekonomi negara - negara lain, di mana negara - negara tertentu ini hanya berperanan
sebagai penerima akibat saja. Negara - negara pinggiran yang pra-kapitalis merupakan Negara negara yang tidak dinamik, yang memakai cara pengeluaran Asia yang berlainan dengan cara
pengeluaran feudal Eropah yang menghasilkan kapitalisme. Negara - negara pinggiran ini, setelah
disentuh oleh kapitalis maju, akan bangun dan berkembang mengikuti jejak Negara - negara
kapitalis maju. Namun terdapat kritikan mengenai teori tersebut, bahawa negara-negara pinggiran
yang pra-kapitalis mempunyai dinamika sendiri yang bila disentuh oleh Negara - negara kapitalis
maju, akan berkembang secara mandiri. Justru kerana Negara - negara kapitalis maju ini
perkembangan Negara - negara pinggiran menjadi terbantut.
Dos Santos menghuraikan 3 bentuk pergantungan:
1. Pergantungan Penjajah
Berlaku penjajahan dari negara pusat ke negara pinggiran. Aktiviti ekonominya adalah eksport
barangan-barangan yang diperlukan negara pusat. Hubungan penjajah - penduduk sekitar bersifat
eksploitatif.
2. Pergantungan Kewangan-Industrial
Negara pinggiran merdeka tetapi kekuatan kewangannya masih dikuasai oleh negara-negara pusat.
Eksport masih berupa barang - barang yang diperlukan negara pusat. Negara pusat menanamkan
modalnya baik langsung maupun melalui kerjasama dengan pengusaha tempatan.
3. Pergantungan Teknologis-Industrial
Bentuk pergantungan baru. Kegiatan ekonomi di negara pinggiran tidak lagi berupa eksport bahan
mentah untuk negara pusat. Syarikat multinasional mula menanamkan modalnya di negara
pinggiran dengan tujuan untuk kepentingan negara pinggiran. Walaupun demikian teknologi dan
patennya masih dikuasai oleh negara pusat.
Dos Santos membincangkan juga struktur pengeluaran dari sebuah proses peniaga, bahawa:
1.

Gaji yang dibayar kepada pekerja rendah sehingga kuasa beli buruh rendah.

2.

Teknologi padat modal memunculkan industri moden, sehingga: Menghilangkan lapangan


kerja yang sudah ada. Menciptakan lapangan kerja baru yang jumlahnya lebih sedikit.

3.

Larinya keuntungan ke luar negeri membuat ketiadaan modal untuk membentuk industri
nasional sendiri. Oleh sebab itu, kapitalisme bukan kunci pemecahan masalah melainkan
penyebab munculnya masalah ini.

Henrique Cardoso dengan gagasannya "Associated-Dependent Development" menyatakan bahawa

pengeluaran boleh dilakukan di Negara - negara pinggiran kerana adanya perlindungan


sistem paten.

Selain itu dasar perlindungan dan duti import mendorong syarikat multinasional untuk
membina syarikat di negara pinggiran.

Walaupun demikian, perindustrian di negara pusat dan pinggiran tetap berbeza.


Sifat - sifat perindustrian di negara pinggiran adalah sebagai berikut:

Jurang pendapatan yang makin besar.

Menekankan pada pengeluaran barang - barang penggunaan mewah dan bukan barang barang yang diperlukan rakyat.

Menyebabkan hutang yang semakin tinggi jumlahnya dan menghasilkan kemiskinan.

Kurang terserapnya tenaga kerja.

Peter Evans dengan gagasannya "Dependent Development" menyatakan bahawa

pengeluaran sudah diserahkan ke negara pinggiran kerana adanya kemajuan teknologi dan
pengukuhan rasa nasionalisme negara pinggiran.

Dalam dependent development terjadi pembangunan perindustrian di negara pinggiran


dengan kerjasama borjuis tempatan, muncul syarikat multinasional, pusat syarikat tersebut
berada di negara pusat dan cabang - cabang yg ada di negara pinggiran hanya boleh
mengambil keputusan operasi di cawangan tersebut.

Kerjasama antara kerajaan tempatan dan modal asing bersifat kerjasama ekonomi sehingga
mendorong terjadinya proses perindustrian.

Sedangkan kerjasama antara kerajaan dengan borjuis local bersifat politik untuk
mendapatkan legitimasi politik, kaitannya dengan nasionalisme negara tersebut.

Nasionalisme yg ada di negara pinggiran tidak bertujuan untuk membuat negara tersebut
menjadi mandiri tetapi sebagai alat untuk memeras syarikat multinasional tersebut.

Robert A. Packenham (1974), mengajukan kritik atas teori pergantungan dengan menyebutkan
kekuatan teori pergantungan dan kelemahan teori pergantungan.
Menurut Packenham, kekuatan teori pergantungan antara lain:

Menekankan pada aspek antarabangsa.

Mempersoalkan akibat dari politik luar negeri (industri terhadap pinggir).

Mengkaitkan perubahan dalaman negara pinggiran dengan politik luar negeri negara maju.

Mengaitkan antara analisis ekonomi dengan analisis politik.

Berbincang kelas-kelas dalam negeri dan hubungan kelas antara negeri dalam konteks
antarabangsa.

Memberikan definisi yang berbeza tentang pembangunan ekonomi (tentang kelas - kelas
sosial, antardaerah dan antara negeri).

Sedangkan kelemahan teori kebergantungan antara lain:

Hanya menyalahkan kapitalisme.

Konsep kunci yang kurang jelas termasuk istilah "pergantungan".

Pergantungan dianggap sebagai konsep yang sempit.

Tidak ada kemungkinan lepas dari pergantungan.

Pergantungan dianggap sebagai sesuatu yang negatif.

Pergantungan tidak melihat aspek psikologi.

Pergantungan memperlekeh konsep nasionalisme.

Teori Pergantungan sangat normatif dan subjektif.

Hubungan antara negeri dalam teori pergantungan bersifat zero-sum game (kalau yang satu
untung, yang lain rugi), padahal sebenarnya tidak ada hubungan yang bersifat seperti itu.

Kerana konsepnya tidak jelas maka tidak dapat diuji kebenarannya, sehingga teori ini
menjadi tautologies (selalu benar).

Menganggap pelakon politik sebagai boneka dari kepentingan modal asing.

Kajian yang kurang terperinci dan tajam akibatnya teori ini kurang dapat dipergunakan
untuk menganalisis dengan tajam.

Teori pergantungan dari John A Hobson. menjelaskan imperialisme dan kolonialisme


melalui motivasi keuntungan ekonomi. Teori ini merupakan kumpulan teori Gold, yang
menjelaskan, bahawa terjadinya imperialisme kerana adanya dorongan untuk mencari pasaran dan
pelaburan yang lebih menguntungkan. Apabila pasaran dalam negeri telah tepu atau pasaran dalam
negeri terhad, maka mereka mencari pasaran baru di Negara - negara lain. Menurut Vladimir Ilich
Lenin, imperialisme merupakan puncak kapitalisme. Kapitalisme yang semula berkembang dari
persaingan pasaran bebas, mematikan syarikat - syarikat lain dan memunculkan kapitalisme yang
menguasai pasaran. Walaupun bentuknya pada zaman sekarang ini tidak menggunakan armada
tentera, namun kesannya tetap saja merugikan negara yang menjadi objek penanaman pelaburan
mereka.
Teori pergantungan pada dasarnya bersetuju, bahawa yang menjadi penyebab pergantungan
adalah kekurangan modal dan kekurangan tenaga pakar. Tetapi faktor penyebabnya adalah proses
imperialisme dan neo imperialisme yang menyedut lebihan modal yang terjadi di negara pinggiran
ke negara pusat. Akibat pengalihan lebihan ini, negara pinggiran kehilangan lebihan utama yang
diperlukan untuk membina negerinya. Maka, pembangunan dan kemunduran merupakan dua aspek
dari sebuah proses global yang sama. Proses global ini merupakan proses kapitalisme dunia. Di
kawasan yang satu, proses itu melahirkan pembangunan, di kawasan yang lain, menyebabkan
lahirnya kemunduran.
Kemunduran yang dialami oleh negara-negara membangun yang telah secara intensif
mendapat bantuan daripada negara-negara maju menyebabkan rasa tidak puas hati terhadap andaian
- andaian yang dikemukakan oleh teori pemodenan. Keadaan ini menimbulkan reaksi keras dari
para pemerhati masalah - masalah sosial yang kemudian mendorong timbulnya teori
kebergantungan. Teori ini menyatakan bahawa kerana sentuhan pemodenan itulah Negara - negara
dunia ke-tiga kemudian mengalami kemunduran, secara melampau dikatakan bahawa kemajuan
atau kemakmuran dari negara-negara maju pada kenyataannya menyebabkan kemunduran dari
Negara - negara lain (the development of underdevelopment); siapa sebenarnya yang menolong dan
siapa yang ditolong?. Andre Gunter Frank (1967) dianggap sebagai salah seorang tokoh pencetus
teori Kebergantungan ini mengatakan bahawa kemunduran justru merupakan hasil dari kenalan
yang diadakan oleh Negara - negara berkembang dengan Negara - negara maju.

Andaian asas dari teori Kebergantungan termasuk:


(1)

Keadaan pergantungan dilihat sebagai suatu gejala yang sangat umum, berlaku bagi seluruh
negara dunia Ketiga;

(2)

Pergantungan dilihat sebagai keadaan yang disebabkan oleh 'faktor luar';

(3)

Permasalah pergantungan lebih dilihat sebagai masalah ekonomi, yang berlaku akibat
mengalirnya lebihan ekonomi dari negara dunia ketiga ke negara maju;

(4)

Keadaan pergantungan merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses
polarisasi serantau ekonomi global; dan

(5)

Keadaan pergantungan dilihatnya sebagai suatu hal yang mutlak bertolak belakang dengan
pembangunan.
Teori Kebergantungan ini bukannya tanpa kekurangan, bahkan balas yang dilontarkan

mungkin lebih banyak daripada sanggahan terhadap teori Pemodenan (Suwarsono-So, 1991: 137).
Salah satu persoalan yang luput dari perhatian teori Kebergantungan adalah kurangnya perbahasan
tentang kolonialisme yang pernah tumbuh subur dikebanyakan negara-negara membangun. Menurut
perspeksif Kebergantungan, pemerintahan kolonial ditubuhkan dengan tujuan menjaga kestabilan
pemerintahan jajahan, dan pemerintahan ini tidak akan pernah dibentuk dengan tujuan untuk
membina negara pinggiran.
Dua orang pemerhati masalah pembangunan di Indonesia, Sritua Arief da Adi Sasono (1984)
berusaha melihat masalah pembangunan ini dari sisi yang berbeza dengan apa yang dibangunkan
Koentjaraningrat sebelumnya; mereka menggunakan teori Kebergantungan untuk menjelaskan
persoalan pembangunan politikonomi Indonesia. Kajiannya bermula dengan menguji kembali
warisan kolonial Belanda yang ditinggalkan; seperti kebanyakan analisa sejarah yang lain tentang
Indonesia, rentang weaktu kajian bermula sejak diberlakukannya sistem tanam paksa. Bagi mereka,
pelaksanaan tanam paksa dijadikan sebagai 'pangkal tolak untuk melihat banguan struktur yang
diwarisi Indonesia pada masa negara ini merdeka' (Suwarsono-So, 1991: 131).
Abdullah dan Sasono berpendapat bahawa sistem tanam paksa merupakan salah satu faktor
terpenting yang bertanggungjawab terhadap berkembang suburnya kemunduran dan kemiskinan di
Indonesia; selama masa tanam paksa tersebut telah terjadi pengalihan lebihan ekonomi dari
Indonesia ke Belanda dalam jumlah yang sangat besar. Disamping itu tanam paksa juga telah
menjadikan semakin kecilnya jumlah petani yang berkemampuan, yang dengan kata lain telah
membantu memperbanyak kaum 'proletariat desa'. Dalam proses tanam paksa itu ternyata, pihak
kolonial tidak 'bekerja sendirian', disini ada penglibatan kerajaan tempatan dalam membantu

'kejayaan' sistem tanam paksa. 'Dalam proses eksploitasi ini telah terjalin perikatan antara kerajaan
kolonial Belanda di Indonesia .... Dan pihak - pihak penguasa feudal di Indonesia .... '; pertalian
kerja sama yang demikian tidak sukar untuk berlaku, keadaan mana membuat kaum bangsawan dan
kaum feudal Indonesia memperoleh keuntungan ekonomi 'sekalipun jika dicermati, amat jauh lebih
kecil bila dibandingkan dengan yang diterima oleh kerajaan kolonial.
Dalam kajian kurun waktu yang berbeza Abdullah dan Sasono cuba menguji proses
pembangunan Indonesia selepas era kemerdekaan, khususnya pada masa pembangunan ekonomi
pemerintahan orde baru; objek kajiannya menggunakan lima penanda aras, yang akhirnya pada
suatu kesimpulan bahawa keadaan pergantungan dan kemunduran sebahagian besar telah atau
sedang wujud di Indonesia.
Lima penanda aras yang digunakan iaitu:
1. pertumbuhan ekonomi, pada masa ini ditandai dengan semakin lebar perbezaan antara
kumpulan yang mampu dan kumpulan yang tidak mampu dengan ciri golongan miskin
ternyata menjadi semakin miskin; keadaan ini boleh terjadi kerana hancurnya industri kecil
di luar bandar diserta dengan pengurangan peluang kerja di sektor pertanian dengan tidak
diimbangi oleh timbulnya peluang kerja di sektor industri di bandar;
2. penyerapan tenaga kerja, Industri yang dibangunkan dengan semangat teknologi padat
modal ternyata 'tidak banyak menyerap tenaga kerja', sementara sektor pertanian yang telah
mengalami derasnya proses mekanisasi tidak lagi mampu menampung tenaga kerja
sebanyak yang pernah dimiliki pada masa sebelumnya. Dalam keadaan yang demikian,
maka tenaga kerja tidak mempunyai pilihan lain yang tersedia, kecuali tterjun dalam pasaran
tenaga kerja sektor perkhidmatan;
3. proses perindustrian, proses perindustrian yang berlaku di Indonesia merupakan proses
industri subtitusi import yang dibangunkan mempunyai sifat pergantungan modal dan
teknologi asing yang tinggi, dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang berlaku bukan
merupakan pertumbuhan ekonomi yang bersentrum kedalam negeri, dan tidak berdasar pada
dinamika yang ada ;
4. pembiayaan pembangunan, kerana sifat pertumbuhan ekonomi yang dimiliki dan model
perindustrian yang dipilih, mau tidak mau, hanya mempunyai satu pilihan iaitu keperluan
untuk sentiasa memperoleh modal asing, fenomena yang jelas menggambarkan suatu
pergantungan kepada pihak lain;
5. persediaan bahan makanan, bahawa sampai akhir tahun 1970 ternyata bangsa Indonesia
belum mempunyai kemampuan sara diri pangan, sehingga tidk menghairankan bila banyak
dijumpai kebijaksanaan yang mengarah pada pencapaian tujuan ini.

Satu perkara yang menarik dalam kajian dari masalah - masalah sosial adalah terbukanya
kemungkinan pelbagai disiplin ilmu yang ternaung dalam rumpun ilmu - ilmu sosial untuk
melakukan kajian terhadap satu persoalan yang sama menurut kerangka pendekatan masing masing objek perhatiannya. Terjadinya dinamik dalam masyarakat membuka dan mendorong
masing-masing disiplin ilmu untuk mendinamisir teori - teori yang telah dikembangkannya,
fenomena ini sebenarnya secara tidak lengsung sebagai tanggapan dari pandangan Thomas Khun
(1966) tentang paradigma ilmu pengetahuan dalam "The Structure Of Scientific Revolution".
Banyaknya pendekatan terhadap satu masalah yang selama ini sebenarnya memberikan keuntungan
bagi perkembangan ilmu sosial secara umum kerana:
(a) masalah itu boleh diletakkan dan diterangkan secara berkadar dan objektif;
(b) setiap bidang ilmu saling menyumbang dan melengkapkan kekurangannya masing - masing;
(c) teori-teori yang berkembang dalam ilmu sosial menjadi semakin kukuh.
Bangsa Indonesia tidak boleh luput dari fenomena pembangunan, cepat atau lambat, besar
atau kecil, mudah atau sukar, proses pembangunan ini perlu untuk dilakukan. Pelbagai cara untuk
mencapainya diusahakan, iaitu dengan penggunaan secara optimum segala aspek sumber manusia
dan sumber alam yang ada, sehingga mempunyai peranan penting dalam lingkup tempatan
mahupun global; sedemikian jauh jarak antara perbezaan tahap kehidupan antara masyarakat
Indonesia dengan masyarakat negara maju yang lain, sehingga 'harus' dilakukan semacam 'pecutan'
perubahan.
Bahkan Alisyahbana menekankan secara tegas, bahawa perubahan masyarakat Indonesia itu
harus merujuk pada nilai - nilai intelektualisme, individuliasme, egoisme, dan materialisme seperti
yang hidup pada masyarakat Barat, nilai - nilai mana yang dianggap melampau atau bahkan tabu
oleh sebahagian besar warga masyarakat Indonesia. Analisa tentang proses pembangunan itu tidak
semudah mutu di belakang meja dan mengikut aliran logik saja, kerana proses ini mengandungi
pelbagai nilai - nilai dan perkembangan yang sukar untuk diambil kira; fenomena mana yang
menjadikan kajian tentang masalah - masalah sosial tidak kering dan mati.