AgroekoteknoIogi

Universitas Pembangunan Panca Budi
Medan - Sumatera Utara
disusun oleh

tika = 10%
Quis = 10%
Tugas = 10%
Mid semester = 30%
Akhir semester = 40%
mahasiswa yang tidak
memenuhi 75% kehadiran &
mahasiswa dengan niIai
wajib mengikuti Semester Pendek
seIama mengikuti jam perkuIiahan
- HP dimatikan
- menjaga ketertiban
- terIambat maksimaI 15 menit
- diIarang merokok
tidak diperkenankan memakai
kaos obIong T-Shirt sendaI jepit
mahasiswa wajib memiIiki e-maiI
BOTANI
MORFOLOGI
ANATOMI
TAKSONOMI
FISIOLOGI
1AkAR (RADIX)
ZßATANS (CAULIS)
3DAUN (FOLIUM)
4ßUNSA (FLOS)
bßUAH (FRUCTUS)
ßIJI (SEMEN)
1
2
4
5
3
Skemu Orqun utumu pudu
tunumun berbunqu
MORFOLOGI TANAMAN
MORFOLOGI - AKAR ( RADIX )
Tidak berbuku-buku dan
tidak beruas-ruas
Umumnya tidak
berchIorophyI sehingga
biasanya tidak berwarna hijau
Geotropisme positif
Hydrotropisme positif
Fototropisme negatif
AkAR TUNSSANS (TAP ROOT)
Tumbuh dari radikuIa dan terus
berkembang menjadi 1 akar
primer dengan beberapa cabang
(akar sekunder)
Umum ditemukan pada tanaman
dikotiI
Kuat menyokong tanaman
Mampu menyerap air jauh kedaIam
tanah
AkAR SERAßUT (FIßROUS ROOT)
Tidak memiIiki akar primer
Serabut-serabut yang haIus
Umum dijumpai pada tanaman monokotiI
Lemah menyokong tanaman
Menyerap air pada permukaan tanah tidak sampai jauh kedaIam
MODIFIkASI AkAR
AkAR TUNJANS
A. SBAGAI PKG
AkAR LILIT
AkAR SANTUNS/UDARA
ßUTTRESS
ROOT
B. SBAGAI FUGSI PTIG
MODIFIkASI AkAR
Akar parasit
Akar nafas (pneumatophora)
MODIFIkASI AkAR TUNSSANS
aucus carota
(worteI)
#aphanus sativus
(Iobak)
Beta vulgaris
(Bit)
C. SBAGAI PIMPA
CADAGA MAKAA
-.... .·...·....
^~.· ´.·.`