Anda di halaman 1dari 7

PISMP SEM 2 SAINS (P 2K)

[KURIKULUM DAN PEDAGOGI SAINS SEKOLAH RENDAH]

BANDING BEZA DI ANTARA EKSPERIMEN, DEMONSTRASI DAN PERISTIWA BERCANGGAH

ASPEK

EKSPERIMEN

DEMONSTRASI

PERISTIWA BERCANGGAH

Satu kaedah yang dijalankan oleh Kaedah tunjuk cara di hadapan Merupakan salah faham yang boleh pelajar untuk menguji hipotesis kelas bagi menerangkan sesuatu dirujuk sebagai satu tanggapan Definisi secara penyiasatan untuk aktiviti, prosedur atau langkah prasangka atau salah faham

mendapatkan konsep atau idea pembelajaran. sains yang tertentu mengikut

konsep. Kes ini berlaku apabila seseorang pengetahuan itu yang mempunyai tidak selari

langkah-langkah tertentu.

dengan konsep sains yang betul. y Tujuan Untuk menguji hipotesis Melatih murid memerhati dan melakukan sesuatu aktiviti Untuk membetulkan miskonsep murid.

mengikut prosedur tertentu. y Bertindak sebagai model gerak balas. Guru menunjukkan

contoh, murid kemudiannya akan mengulangi dengan sendiri. y Membolehkan murid melihat

bahan maujud dan bagaimana bahan tersebut berfungsi.

PISMP SEM 2 SAINS (P 2K)

[KURIKULUM DAN PEDAGOGI SAINS SEKOLAH RENDAH]

Meransang minat murid untuk belajar.

Strategi pengajaran

Berpusatkan murid

Berpusatkan guru dan murid

Berpusatkan guru dan murid.

Pelaksanaan y y y Pelaksanaan Mengenal pasti masalah Membuat hipothesis Merancang eksperimen :

demonstrasi y Ramalan pelajar diberi situasi dan diminta membuat ramalan tentang apa yang akan terjadi.

melibatkan tiga komponen utama

iaitu sebelum demostrasi, semasa demonstrasi demonstrasi. y dan selepas

- mengawal pemboleh ubah. - menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan -menentulkan langkah menjalankan eksperimen

Sebelum demonstrasi

Pemerhatian Pelajar diminta untuk membuat pemerhatian perubahan. ke atas akibat

Guru hendaklah menentukan topik, objektif dan kandungan tunjuk cara

- kaedah mengumpulkan data dan terlebih dahulu.Alatan dan radas menganalisis data disediakan dan disusun mengikut Melakukan eksperimen Mengumpul data Menganalisis data langkah-langkah demonstrasi yang y ditentukan.Tempat demonstrasi hendaklah disediakan untuk

Penerangan Pelajar diminta memberi penerangan tentang perbezaan antara apa yang dijangka

y y y

memastikan semua

murid dapat

PISMP SEM 2 SAINS (P 2K)

[KURIKULUM DAN PEDAGOGI SAINS SEKOLAH RENDAH]

y y y

Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Membuat laporan

menyaksikannya

dengan

berlaku

dengan

apa

yang

jelas.Pastikan keselamatan sebelum menggunakan bahan yang alat, radas atau boleh

sebenarnya berlaku.

mungkin

mengakibatkan kemalangan.

Semasa demonstrasi

Guru harus memandang ke arah murid semasa memberi penerangan tentang aktiviti demonstrasi yang dijalankan.Sekiranya menunjukkan keraguan, murid guru

hendaklah menerangkan langkah itu sekali lagi. Pastikan semua murid dapat melihat demonstrasi serta mendengar dengan penerangan jelas. Jika guru masa

mengizinkan, guru boleh meminta seorang demonstrasi murid sekali membuat lagi untuk

memperkukuh pemahaman murid.

PISMP SEM 2 SAINS (P 2K)

[KURIKULUM DAN PEDAGOGI SAINS SEKOLAH RENDAH]

y Selepas demonstrasi Bincangkan dengan murid tentang bahagian-bahagian demonstrasi

yang penting. Ini akan memastikan murid-murid telah memerhatikan

langkah-langkah demonstrasi yang telah ditunjukkan dengan dengan murid

betul.Bincangkan

tujuan demonstrasi supaya mereka dapat membuat rumusan dengan tepat. Aktiviti pengukuhan harus dilakukan sama ada dengan cara murid membuat guru demonstrasi atau murid

mencontohi mencatat

langkah-langkah

demonstrasi dalam buku nota.

Penglibatan murid dan guru

Murid terlibat secara aktif

Melibatkan penglibatan semua murid dan guru secara aktif. Kaedah tunjuk cara ialah satu kaedah yang

Murid dan guru terlibat secara aktif

PISMP SEM 2 SAINS (P 2K)

[KURIKULUM DAN PEDAGOGI SAINS SEKOLAH RENDAH]

memerlukan penglibatan kedua-dua pihak iaitu guru dan pelajar melalui pengajaran yang disampaikan

secara praktikal. Guru dan pelajar akan sama-sama terlibat dalam

melakukan aktiviti sama.

Peranan guru Guru sebagai fasilitator

Guru sebagai fasilitator

Guru sebagai fasilitator

1) Kemahiran proses sains yang 1) Kemahiran proses sains Kemahiran yang terlibat y y y y y y y y y terlibat ialah: Memerhati Mengelas Membuat inferens Meramal Membuat hipotesis Mentafsir maklumat Mengeksperimen Mengendalikan alat radas Menyimpan alatan dengan 2) Kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis y y y y y Memerhati Membuat inferens Meramal Membuat hipotesis Mentafsir maklumat

1) Kemahiran proses sains yang terlibat ialah: y y y y y y Memerhati Mengelas Membuat inferens Meramal Membuat hipotesis Mentafsir maklumat

2) Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.


5

PISMP SEM 2 SAINS (P 2K)

[KURIKULUM DAN PEDAGOGI SAINS SEKOLAH RENDAH]

selamat

2) Kemahiran

berfikir

secara

kritis dan kreatif.

Teknik yang digunakan

y y

Penyiasatan Soal jawab

Tunjuk cara

y y

Soal jawab Meramal, menerangkan memerhati dan

PISMP SEM 2 SAINS (P 2K)

[KURIKULUM DAN PEDAGOGI SAINS SEKOLAH RENDAH]

RUJUKAN

INTERNET y Azizah Azirul (2009). Perbezaan Pendekatan, Kaedah dan Teknik. Dicapai daripada http://www.slideshare.net/army_gulz87/pendekatan-kaedah-teknik-danstrategi pada 20 September 2011

Experiment resources.com, dicapai daripada http://www.experimentresources.com/science-misconceptions.html pada 20 sepetember 2011.

Kaedah dan Teknik Pengajaran & Pembelajaran. Dicapai daripada http://www.classnetwork.net/foundations/drabdullah/nota4pf2216AAPP_8Sept.do c pada 20 September 2011.

Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran, dicapai daripada http://www.tutor.com.my/tutor/lada/tourism/menu_2_4.htm pada 24 September 2011.

Science misconception, dicapai daripada http://www.newyorkscienceteacher.com/sci/pages/miscon/index.php pada 23 September 2011.

What does misconception mean?, dicapai daripada http://wiki.answers.com/Q/What_does_misconception_mean#ixzz1ZW4c9yrg pada 23 september 2011.