Anda di halaman 1dari 5

1 . 1 P E N G E N A L A N M O R F O L O G I 1.1.1 TAKRIF MORFOLOGI Morfologi merupakan satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan.

(Abdullah Hassan, Morfologi , 2006)Mo r f o l o g i m e r u p a k a n b i d a n g i l m u b a h a s a y a n g m e n g k a j i s t r u k t u r , b e n t u k d a n golongan ayat.(Siti Hajar Abdullah, Bahasa Melayu 1 , 2008) 1.1.2 UNSUR-UNSUR MORFOLOGI 1.Secara umumnya, setiap struktur terbina dari unsur-unsur yang lebih kecil.2.Stru ktur bahasa juga mempunyai unsurnya yang dicantum agar men jadi satuperkataan.3.Kajian struktur perkataan dipanggil Morfologi manakala kajian mengenai binaanayat pula dipanggil Sintaksis .4.Ada 2 unsur yang terlibat dalam membina perkataan iaitu Morfem dan kata . MORFEM 1 . Mo r f e m i a l a h u n i t b a h a s a y a n g t e r k e c i l y a n g m e m p u n y a i m a k n a d a n f u n g s i bahasa.2.Antara unsur-unsur bahasa seperti ber-, ter-, ke-, me -, -nya, -kah , -lah, -pun, -an tidak boleh diperkecilkan lagi namun mempunyai fungsi seandainya digabungkandengan perkataan lain seperti bertanya, memaafkan .3.Oleh yang demikian, unsur-unsur di atas merupakan morfem. KATA 1.Unsur-unsur lain seperti rumah, kereta, pokok, udara, jalan dan duduk tidak bolehdiperkecilkan lagi kerana ianya tidak akan memberi makna.2.Jika kata itu tidak boleh diperkecilkan lagi dan akan menjadi tidak bermakna makaperkataan itu juga adalah unit yang terkecil dan morfem.3 . K a t a j u g a m e r u p a k a n u n s u r m o r f o l o g i y a n g d i g u n a k a n u n t u k m e m b e n t u k perkataan lain. 1.1.3 TEORI PEMBENTUKAN KATA 1.Proses pembentukan kata menerangkan bagaimana sesuatu kata itu dibina dandibentuk sehingga dapat menghasilkan ayat dan ujaran dalam sesuatu bahasa.2.Terdapat beberapa bentuk perkataan seperti : Perkataan tunggal seperti satu, baik, sekolah dan panjat . Perkataan terbentuk hasil proses pengimbuhan seperti berkawan, terjunam,

dan disarankan . Perkataan terbentuk hasil p emajmu kan dan penggandaan seperti buku tulis,gambar rajah, bahan, bukit-bukau dan bantu-membantu .1.Bahasa melayu merupaka n bahasa yang bersifa t aglutinatif iaitu bahasa yangk e b a n y a k a n p e r k a t a a n n y a t e r b e n t u k m e l a l u i p r o s e s p e n g i m b u h a n , i a i t u penggabungan morfem kata dasar dengan morfem imbuhan. Created by elaksamana@yahoo.com All Right Reserved Presented 2009

EDUCATION of ELAKSAMANA 2.Proses pembentukan yang bersifat derivative d a p a t m e n e r b i t k a n b a n y a k perkataan iaitu melalui percantuman kata dasar dengan pelbagai imbuhan yangterdapat di dalam bahasa melayu seperti serap yang ditukar kepada serapan, penyerap, diserap dan sebagainya.3 . K a e d a h p e m b e n t u k a n b a h a s a m e l a y u t i d a k s a m a d e n g a n b a h a s a a r a b y a n g bersifat fleksi iaitu pembentukan melalui perubahan fonem atau bunyi kata dasaritu sendiri, iaitu berdasarkan golongan kata dan kasusnya.4 . S e c a r a u m u m n y a , p e r k a t a a n b a h a s a m e l a y u w u j u d m e l a l u i 2 s u m b e r i a i t u pertama b ahasa melayu berasal dari ru mpun Austronesia dan kedua perkataanterbentuk dari proses tertentu seperti : a)Akronim Pembentukan melalui proses memendekkan dan meringkaskan perkataan yangk e b a n y a k a n t e r d i r i d a r i k a t a n a m a s u p a y a m e m u d a h k a n u n t u k d i t u l i s d a n dilafazkan sebagai contoh JAIS Jabatan Agama Islam Selangot IPG Institut Pendidikan Guru UPSI Universiti Pendidikan Sultan Idris a)Analogi Pembentukan melalui proses ini adalah dengan mengiaskan kata baharu denganbentuk kata yang telah sedia ada. Misalnya perkataan tatabahasa memang telahada, dan melalui proses ana logi diciptakan pula perkataan tatatertib, tatacara dan tatahias

. Antara contoh lain ialah : Prasangka Prasarana, prasekolah, prauniversiti Jurunikah juruwang, juruaudit, juruacara Lelabah gegelang, jejari, rerambut a)Peleburan Fonem Peleburan kata melalui p roses ini adalah dengan menggabungkan perkataanagar kelihatan satu kata dengan menggugurkan fonem-fonem tertentu. Misalnyaperkataan benda + alir menjadi bendalir , terbentuk setelah satu fonem vokal /a/digugurkan. b)Perluasan Makna Pembentukan perkataan dengan ca ra ini adalah dengan men gambil katakatayang telah sedia ada dan kemudiannya diperluaskan maknanya dengan halhallain. Sepe rti pe rkataan Family yang diperluas maknanya menjadi famili yangboleh digunakan kepada manusia termasuk haiwan. c)Pemberian Makna Khusus Perkataan itu dibentuk dengan men gambil kata-kata yang telah sedia ada lalud i b e r i m a k n a k h u s u s a t a u d i j a d i k a n i s t i l a h . Mi s a l n y a perkataan surih padaasalnya bermaksud beka s atau ke san yan g dilalui siput di atas daun . Na munsetelah dilakukan proses ini surih juga bermaksud meniru atau melukis peta . d)Peminjaman Kata Proses ini sangat luas digunakan dalam bahasa melayu malah bahasa lain juga.Bahasa melayu banyak meminjam perkataan dari bahasa ara b dan ingge riss e h i n g g a p e r k a t a a n t e r s e b u t t e l a h s e b a t i d e n g a n p e n u t u r bahasa melayu.Prose s ini disebabkan oleh ketiadaan p e m b e n d a h a r a a n k a t a u n t u k s e s u a t u makna tersebut. Antara contohnya ialah : Element elemen Magistrate majistret

Diplomat diplomat Created by elaksamana@yahoo.com All Right Reserved Presented 2009

EDUCATION of ELAKSAMANA a)Penambahan Proses ini adalah melalui penambahan kepada kata akar satu suku kata denganperkataan yang lain yang terdiri dari satu suku kata juga. Bentuk perkataan initelah sebati dengan penutur bahasa melayu. Antara contohnya ialah : Bu + kit = bukit Bu + lan = bulan Bu + luh = buluh a)Penciptaan Pemben tu kan kata melalui p roses ini bermaksud pencip taan perkataan barut a n p a d i s a n d a r k a n k e p a d a p e r b e n d a h a r a a n k a t a y a n g s e d i a a d a . S e p e r t i perkataan kiwi iaitu sejenis burung di Australia tetapi diciptakan pula perkataan mengiwi yang bermaksud mengilapkan kasut menggunakan bahan khas. b)Penggemblengan Perkataan ini dicipta dengan menggabungkan dua perkataan atau lebih, namundigugurkan bahagian lain dalam perkataan tersebut. Sebagai contohnya ialah : BERNAMA Berita Nasional Malaysia PROTON Perusahaan Otomobil Malaysia a)Penyempitan Makna P emb en t u ka n me l a l ui me n g a mb i l p e r ka t a an ya n g te l a h se d ia ad a n a m u n dise mpitkan maknanya kepada sesuatu yang lebih umum. Seperti perkataan tuan puteri yang me r uj u k kepa da wan ita be rketu ru nan r aja na mu n k i n i perkataan tuan telah diambil dan disempitkan makna merujuk kepada seoranglelaki yang patut dihormati malah boleh digunakan kepada kedua jantina. b)Penyingkatan Melalui proses ini, perkataan tersebut dipendekkan apabila ditulis namun seringdianggap 1 perkataan sahaja seperti :

Dr Doktor Tv Televisyen Prof Professor1 . S e t i a p b e n t u k p e r k a t a a n m e m p u n y a i c a r a p e n g e j a a n y a n g t e r s e n d i r i d a n membawa makna yang khusus.2.Sebagai contoh perkataan gelung, golong dan gulung tidak boleh disalahgunadalam struktur ayat kerana sudah member makna yang berbeza.3.Perkataan gelung bermaksud benda yang berlingkar, lengkung atau ikal sepertirotan, tali dan rambut.4.Perkataan golong pula bermaksud pengasingan ke dalam kumpulan tertentu.5.Perkataan gulung pula b enda yang melembar-lembar atau berutas-utas yangdilipat hingga berbentuk bulat atau bulat panjang.