Anda di halaman 1dari 67

TAJUK: SUKATAN PELAJARAN STPM BAHARU PENGAJIAN AM (PENGGAL 1, 2, 3)

SUKATAN PELAJARAN STPM BAHARU

900 PENGAJIAN AM

Ringkasan Skop

Penggal 1
1. Kemahiran Belajar 2. Malaysia Kekal Berdaulat

Penggal 2
3. Alih Bentuk Komunikasi 4. Malaysia Maju dan Sejahtera 5. Kerja Projek

Penggal 3
6. Alih Bentuk Komunikasi 7. Malaysia dan Negara Luar

PENGGAL 1

1.
2.

Kemahiran Belajar Malaysia Kekal Berdaulat

1 . KEMAHIRAN BELAJAR

1. Kemahiran Belajar Hasil Pembelajaran

A
L O

dapat mengenal pasti dan mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber

dapat mengaplikasikan pelbagai kaedah asas untuk menganalisis maklumat : mengkategorikan, membanding, mentafsir, dan merumus

1. Kemahiran Belajar Hasil Pembelajaran

C A L O

dapat melaksanakan langkah menyelesaikan masalah kualitatif & kuantitatif

dapat memahami masalah, mencari & memilih alternatif, mengaplikasikan, menilai semula & menambah baik

dapat menyampaikan maklumat yang relevan melalui pelbagai bentuk komunikasi serta dapat berkomunikasi dengan menggunakan laras bahasa yang betul dan berkesan

1. Kemahiran Belajar ( 32 Waktu )

1.1 Kemahiran Mencari Maklumat

U
B T A J
1.4 Kemahiran Berfikir Secara Kritis 1. 2 Kemahiran Menyoal

1.3 Kemahiran Menganalisis Maklumat

U
K
1.5 Kemahiran Menyelesaikan Masalah

1.6 Kemahiran Komunikasi Berkesan

Catatan
Kemahiran belajar akan diaplikasikan semasa menjawab soalan (a) esei (b) alih bentuk komunikasi (c) kerja kursus (d) aneka pilihan (e) struktur

2. MALAYSIA KEKAL BERDAULAT

2. Malaysia Kekal Berdaulat ( 88 Waktu ) S


U

2.1 Negara Berdaulat

B
T A
2.2 Perlembagaan Persekutuan

J
U K

2.3 Tadbir Urus Negara

2.4 Kedaulatan Malaysia

Memahami dan menghayati sistem pemerintahan negara dan tadbir urus baik

2. Malaysia Kekal Berdaulat ( 88 Waktu )

S
U

B
T A

2.1 Negara Berdaulat ( 4 Waktu )

J
U

2.1 Negara Berdaulat

Hasil Pembelajaran

Calon dapat menghuraikan konsep & ciri negara berdaulat

Calon dapat menghuraikan pembentukan Malaysia

2.1 Negara Berdaulat (4 Waktu)

2.1.1 Konsep dan Ciri Negara Berdaulat


Konsep: Bersempadan, Sistem Pemerintahan, dan Rakyat Ciri Negara Berdaulat: Merdeka, Berkuasa sendiri, Berwibawa, dan Beridentiti

2.1.2 Pembentukan Malaysia


Sebab Proses

2. Malaysia Kekal Berdaulat ( 88 Waktu )


S

U
B

T
A J

2.2 Perlembagaan Persekutuan ( 28 Waktu)

U
K

2.2 Perlembagaan Persekutuan Hasil Pembelajaran

dapat menjelaskan konsep & peruntukan dalam perlembagaan persekutuan

C
A L
dapat menjelaskan kepentingan perlembagaan terhadap keamanan, perpaduan, kestabilan politik & sosial

O
N
dapat menerangkan sistem & struktur pemerintahan

dapat membincangkan amalan demokrasi serta sistem & proses pilihan raya

2.2.1 Peruntukan Perlembagaan Persekutuan ( 10 Waktu )

Pindaan

Kepentingan

Kandungan

Kewarganegaraan ( Bhg. 3) Kebebasan Asasi (Bhg. 2)

Sistem Pemerintahan

2.2.2 Sistem Dan Struktur Pemerintahan Malaysia (10 Waktu)


Kerajaan Malaysia
Raja Berperlembagaan

Demokrasi Berparlimen

Yang di-Pertuan Agong Majlis Raja-Raja Ketua Audit Negara

Teori Pengasingan Kuasa

Yang di-Pertuan Agong Dewan Negara Dewan Rakyat

Pentadbiran

Kehakiman

Perundangan

2.2.3 Demokrasi dan Pilihan Raya- Bahagian 8 ( 8 Waktu )


Pilihan raya

Bahagian Pilihan Raya Proses Pilih Raya

Pemilih/Pengundi Calon

Suruhanjaya Pilihan Raya

Personel SPR

Tugas-tugas SPR

2. Malaysia Kekal Berdaulat ( 88 Waktu )

U
B T

A
J U K

2.3 Tadbir Urus Negara

( 34 Waktu )

2.3 TADBIR URUS NEGARA (34 WAKTU)

2.3.1 TAKRIF DAN CIRI -CIRI ( 4 WAKTU )

HASIL PEMBELAJARAN: CALON DAPAT: - MENERANGKAN TAKRIF & CIRI TADBIR URUS NEGARA

2.3.2 Sistem Dan Struktur Pentadbiran (8 W) 2.3.3. Pelaksanaan (6 W ) Hasil Pembelajaran

C
A L

dapat menghuraikan sistem & struktur Kerajaan Persekutuan

O
N

dapat menghuraikan sistem pentadbiran Kerajaan Persekutuan

dapat menghuraikan hubungan & penyelarasan pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Negeri, & Tempatan (Pihak Berkuasa Tempatan)

2.3.2 Sistem Dan Struktur Pentadbiran

Persekutuan Malaysia Sistem dan Struktur

Kerajaan Pusat

Kerajaan Negeri

Kerajaan Tempatan

2.3.2 Sistem Dan Struktur Pentadbiran

Kewangan

Kerajaan Pusat- Bahagian 4

Fungsi

Bahagian 7

Bahagian 4 Jadual 9
Struktur

Bahagian 4/Bab 1-3

Sistem dan Struktur Pentadbiran Kerajaan Pusat


Yang di-Pertuan Agong

Perdana Menteri Suruhanjaya & Majlis

Kabinet Majlis Ekonomi Negara


Kementerian

Majlis Tindakan Negara

Majlis Keselamatan Negara

Agensi-agensi Awam

Perbadanan Awam

Pusat

Pelaksana

Berkanun

B.Berkanun

Tadbir Urus

Kewangan

Kerajaan Negeri Bahagian 5

Fungsi

Bahagian 7 Struktur

Bahagian 5 Jadual 9

Jadual 8

Sistem Dan Struktur Pentadbiran Kerajaan Negeri


Sultan / Yang Dipertua Negeri

Kabinet Negeri Sabah Majlis Tertinggi Sarawak

M.M.K( exco )

Jawatankuasa Tindakan Negeri Jawatankuasa Ekonomi Negeri Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri

Jawatankuasa Keselamatan Negeri

Agensi-agensi Negeri

Pejabat Daerah

Cawangan Agensi Pusat

Tadbir Urus

Kewangan

Kerajaan Tempatan (akta 171)

Fungsi

Jenis

Dewan Bandaraya Perbandaran Majlis Daerah

Penyelarasan

Kewangan

Perhubungan Antara Persekutuan & Negeri Bahagian 6

Pentadbiran

Badan Terlibat Contoh Peranan

2.3.4 Kepentingan Dan Cabaran Tadbir Urus ( 16 Waktu )

Hasil Pembelajaran

Calon dapat membincangkan kepentingan &


cabaran yang dihadapi negara dalam melaksanakan tadbir urus baik

2.3.4 Kepentingan Dan Cabaran Tadbir Urus ( 16 Waktu )

Kepentingan

Dasar & Agensi


Pelan Integriti Nasional

Cabaran

Daya saing Globalisasi

Sistem Penyampaian Integriti Modal Insan Teknologi Maklumat

2. Malaysia Kekal Berdaulat


S

U
B T

2.4 Kedaulatan Malaysia ( 22 Waktu )

A
J U K

2.4.1 Cabaran, Punca & Penyelesaian

Hasil pembelajaran:
Calon dapat:

menjelaskan kepentingan keamanan negara & antarabangsa menilai jenis cabaran yang dihadapi negara
membincangkan punca dan cara mengatasi cabaran

2.4 Kedaulatan Malaysia

2.4.1 Cabaran, Punca & Penyelesaian ( 22 Waktu)

Cabaran

Punca

Penyelesaian

Pertahan , Ekonomi , Politik , Sosial & Budaya , Sains & Teknologi ,


Integrasi dan Perpaduan.

Perbincangan tajuk-

tajuk tertentu yang

NOTA

relevan hendaklah

menyentuh
Semenanjung, Sabah,

dan Sarawak.

PENGGAL 2

3.

Alih Bentuk Komunikasi

4. Malaysia Maju dan Sejahtera 5. Kertas Projek

3. Alih Bentuk Komunikasi Linear Kepada Bukan Linear (8 Waktu)

Alih Bentuk Komunikasi (Linear Kepada Bukan Linear)


Hasil Pembelajaran

C
A L seharusnya dapat: mengetahui jenis teks bukan linear yang lazim, dan memindahkan data/maklumat kepada teks bukan linear

O
N

Teks Linear

Teks Bukan Linear

Deskriptif

Jadual

Naratif

Graf

Informatif

Carta
Penghujahan

Gambar Rajah Penilaian

4.Malaysia Maju Dan Sejahtera ( 97 Waktu )

4. Malaysia Maju Dan Sejahtera ( 97 Waktu ) S U B T


4.2 Ideologi, Wawasan & Dasar Pembangunan Negara (30 W) 4.1 Petunjuk Negara Maju & Sejahtera (24 W)

A
J U
4.3

Cabaran dan Penyelesaian ( 43 W )

Memahami dan peka dasar pembangunan dan cabaran semasa

4.1

Petunjuk Negara Maju & Sejahtera ( 24 W )

Hasil Pembelajaran

C
A L

dapat menjelaskan kepentingan membina negara maju dan sejahtera

O
N

dapat menjelaskan petunjuk negara maju & sejahtera

dapat menghuraikan langkah bagi membina negara maju & sejahtera

4.1 Petunjuk Negara Maju & Sejahtera ( 24 Waktu )

Ciri Ciri

Kepentingan

Langkah

Agama & Kepercayaan , Ekonomi , Politik , Prasarana. Sosial & Budaya , Ekologi , Sains & Teknologi

4.2

Ideologi, Wawasan & Dasar Pembangunan


( 30 W ) Hasil Pembelajaran
dapat menjelaskan latar belakang, objektif, dan prinsip rukun negara dapat menjelaskan latar belakang, objektif, dan prinsip Wawasan 2020
dapat menjelaskan dasar-dasar pembangunan negara dapat menerangkan peranan dasar-dasar pembangunan dalam menjana kemajuan dan kesejahteraan negara dapat menilai implikasi pelaksanaan dasar-dasar awam dalam pembangunan negara

A
L O

4.2 Ideologi , Wawasan & Dasar Pembangunan ( 30 Waktu )

4.2.1 Rukun Negara

4.2.2 Wawasan 2020

4.2.3 Dasar Pembangunan Negara

Dasar Ekonomi Dasar Sosial & Budaya


Latar Belakang Objektif Cabaran Objektif Strategi Penilaian

Dasar Dalam Negara

Dasar Ekonomi Baru


1971-1990

Dasar Pembangunan Negara


1991-2000

Dasar Wawasan Negara

Model Baru Ekonomi


2010 2020

2001-2010

Objektif

Strategi

4.3 Cabaran Dan Penyelesaian ( 43 Waktu ) Hasil Pembelajaran

dapat mengenal pasti dan membincangkan pelbagai cabaran dalam pembangunan negara.

A
L O
dapat membincangkan langkah-langkah untuk menangani cabaran yang dihadapi oleh negara

N
dapat mempersembahkan maklumat berkaitan cabaran dan penyelesaian ke dalam bentuk bukan linear

4.3 Cabaran Dan Penyelesaian ( 43 Waktu )

Kenal pasti cabaran

Langkah penyelesaian

Agama & Kepercayaan , Ekonomi , Politik , Prasarana. Sosial & Budaya , Ekologi , Sains & Teknologi , Integrasi dan Perpaduan.

Catatan:

Semua dasar dan pembangunan negara adalah bagi mewujudkan integrasi & perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk, antara wilayah, bandar, dan luar bandar di negara ini

Dasar pembangunan negara merangkumi dasar-dasar yang diperkenalkan dari semasa ke semasa

Catatan
Perbincangan tajuk-tajuk yang relevan hendaklah menyentuh Semenanjung, Sabah, dan Sarawak

5. Kertas Projek ( 15 Waktu )

Hasil Pembelajaran

C
A L

dapat mengaplikasikan kemahiran belajar bagi menghasilkan satu tugasan bertulis yang asli dan berkualiti

O
N
dapat menyampaikan hasil tugasan secara lisan dengan cara yang berkesan

5. Kertas Projek ( 15 Waktu )

Tugasan Bertulis

Pembentangan

Tema kajian akan dmaklumkan oleh MPM

PENGGAL 3

55

6. Alih Bentuk Komunikasi 7. Malaysia dan Dasar Luar

56

6. Alih Bentuk Komunikasi (Bukan Linear Kepada Linear) (8 Waktu)

57

Alih Bentuk Komunikasi (Bukan Linear Kepada Linear) Hasil Pembelajaran

C A L O

Dapat :

Menganalisis data dan fakta Membuat penghitungan, pengiraan dan penaakulan

Mentafsir teks bukan linear yang berasaskan isu dan cabaran kepada bentuk linear

58

7. Malaysia Dan Negara Luar (112 Waktu)

59

7. Malaysia Dan Negara Luar


S
U

7.1 Hubungan Diplomatik ( 8 W)

B
T A

7.2 Penglibatan, Peranan, & Sumbangan (32 W )

J
U K 7.3 Isu & Cabaran ( 72 W )

Memahami dan peka dasar luar dan cabaran semasa


60

7.1 Hubungan Diplomatik ( 8 Waktu ) 7.2 Penglibatan, Peranan, & Sumbangan ( 32 Waktu ) Hasil Pembelajaran
dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi penentu dasar luar Malaysia

C
A L

O
N

dapat menghuraikan kepentingan hubungan serantau dan antarabangsa

dapat menjelaskan peranan dan sumbangan Malaysia di peringkat serantau dan global
61

7.1 Hubungan Diplomatik ( 8 Waktu )

7.2 Penglibatan, Peranan, & Sumbangan ( 32 Waktu )

Badan-badan Dunia Lain (16 Waktu)

Dasar Luar

Serantau (16 Waktu)

Keanggotaan Peranan Penilaian

Faktor/Sejarah (8 Waktu)

Keanggotaan Peranan Penilaian

62

7.3 Isu-isu Dan Cabaran ( 72 Waktu )

Politik Ekonomi

Sains & Teknologi Sosial & Budaya

Penglibatan Malaysia secara langsung atau tidak langsung dalam dan luar negara
63

7.3.1 Sosial & Budaya


Waktu Pengajaran: 16 Waktu

Waktu Pengajaran: 22 Waktu

7.3.4 Sains & Teknologi

Subtajuk: 7.3 Isu & Cabaran

7.3.2 Politik

Waktu Pengajaran: 14 Waktu Waktu Pengajaran: 20 Waktu 7.3.3 Ekonomi


64

CATATAN

Subtajuk 7.3 (Isu & Cabaran) juga akan menggunakan kemahiran yang diperoleh dalam tajuk 6 (Alih Bentuk Komunikasi)

65

Catatan

Perbincangan tajuktajuk yang tertentu hendaklah menyentuh Semenanjung, Sabah, dan Sarawak

66

SEKIAN, TERIMA KASIH.

Anda mungkin juga menyukai