Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (Model Objektivisme)

NAMA NO. MATRIK Tarikh/ Hari Kelas Subjek Tema/tajuk Sub Tajuk : ZAKHAIRI BIN HAMZAH : L200122009464 : 7 Oktober 2013 (Isnin) : 1 Firdaus : Sejarah : Zaman Prasejarah di Malaysia : Zaman Prasejarah a) Paleolitik b) Neolitik c) Logam KUMPULAN Masa Bil. Murid : GROUP B :7.40 8.50 pagi (70 Minit) : 39/39

Hasil Pembelajaran: Selepas pengajaran, pelajar dapat: 1. Domain Kognitif 1. Pelajar dapat menerangkan konsep bagi kesemua zaman prasejarah di Malaysia . 2. Pelajar dapat menjelaskan tahap perkembangan dan ciri ciri Zaman Paleolitik. 3. Pelajar dapat menjelaskan tahap perkembangan dan ciri ciri Zaman Neolitik . 4. Pelajar dapat menjelaskan tahap perkembangan dan ciri ciri Zaman Logam. 5. Pelajar dapat membandingkan ciri-ciri zaman prasejarah dari segi kegiatan, lokasi dan peralatan. 2. Domain Afektif 1. Pelajar dapat menghargai peninggalan-peninggalan manusia pada setiap zaman prasejarah di negara kita. 3. Domain Psikomotor 1. Pelajar dapat mengasah kemahiran berkomunikasi dan bekerjasama dalam satu kumpulan. Media/ABM: 1. Komputer dan projector LCD 2. Slaid Power Point 3. Buku Teks Sejarah Tingkatan 1 4. Papan Putih/Pen Marker 5. Internet Nilai: 1. Bekerja keras dan yakin diri 2. Semangat gigih dan berdikari 3. Berdisiplin dan bekerjasama Kemahiran: 1. Kemahiran berkomunikasi 2. Kemahiran membezakan 3. Kemahiran mengolah Kaedah/Strategi: Strategi yang digunakan ialah strategi kolaboratif , koperatif dan soal jawab Pengetahuan Sedia Ada: Para pelajar diminta membaca tajuk tersebut di rumah sebelum proses Pengajaran dan Pembelajaran.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK): Teknologi: 1. Mempertingkatkan minat dalam pembelajaran sejarah dengan menggunakan menggunakan elemen teknologi maklumat. Keusahawanan: 2. Membentuk kesedaran diri untuk berusaha untuk menyara diri dan keluarga dalam kehidupan. KBKK: 1. Kemahiran menjana idea dan pendapat. 2. Kemahiran berkomunikasi dan bekerjasama dalam kumpulan.

AKTIVITI RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) Langkah & Masa


Set induksi (7 minit)

Isi Pelajaran/ Kandungan


1. Guru akan 1. memperkenalkan tajuk yang diajar dengan cara mempamerkan video klip berkaitan dengan tajuk Zaman Prasejarah di Malaysia menggunakan projektor LCD. Konsep Prasejarah

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid


Guru memulakan sesi 1. Pelajar memberi pengajaran dengan perhatian terhadap menerangkan secara video yang ringkas tentang ditayangkan. bentuk-bentuk zaman pra sejarah iaitu Zaman Paleolitik, Zaman Neolitik dan Zaman Logam dan membuat rumusan tentang video yang ditayangkan dari Youtube dengan tajuk pembelajaran. 1. Pelajar memberi kerjasama kepada guru dengan menjawab soalan yang disoal dan juga memberi perhatian terhadap penerangan guru. 2. Pelajar menumpukan perhatian terhadap penerangan yang ditanya oleh guru.

Catatan

Nilai Murni 1. Minat 2. Peka 3. Berdisiplin

Langkah 1 (10 minit)

Guru menerangkan beberapa konsep yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Konsep Zaman Paleolitik Zaman Neolitik Zaman Logam

1. Guru mengemukakan soalan kepada pelajar mengenai beberapa konsep semasa Zaman Prasejarah

Nilai murni 1. Kerjasama 2. Peka 3. Berdisiplin

2. Guru memberi
penerangan tentang konsep yang berkaitan dengan menggunakan contoh-contoh yang sesuai.

Langkah 2
(10 minit)

Menyatakan tahap perkembangan Zaman Paleolitik

1. Guru menerangkan 1. tentang tahap perkembangan Zaman Paleolitik di Malaysia dari segi kegiatan, peralatan dan juga 2. lokasi dengan menggunakan Bahan Bantu Mengajar. 2. Guru mengemukakan soalan kepada pelajar mengenai tahap perkembangan setiap Zaman Paleolitik. 3. Guru memilih beberapa orang pelajar untuk menjawab soalan secara rawak.

Pelajar memberi perhatian terhadap penerangan guru. Pelajar menumpukan perhatian pada soalan yang ditanya oleh guru.

Nilai murni 1. Kerjasama 2. Peka 3. Berdisiplin Konsep Animisme Sara Diri KBKK Menjana idea/ pendapat

3. Pelajar memberi
kerjasama kepada guru dengan menjawab soalan yang disoal.

Langkah 3
(20 minit)

Menyatakan tahap perkembangan Zaman Neolitik dan Zaman Logam Konsep Peralatan Beliung, kapak, kendi

1. Guru menunjukan klip video bagi menunjukan penempatan Zaman Neolitik dan Zaman Logam 2. Guru menerangkan tahap perkembangan Zaman Neolitik dan Zaman Logam dengan menunjukkan gambar berkaitan dengan zaman tersebut menggunakan slaid powerpoint.

1. Pelajar menunjukkan minat dan memberi perhatian terhadap penjelasan menggunakan klip video. 2. Pelajar menunjukkan minat dan memberi perhatian terhadap penjelasan menggunakan slaid powerpoint.

Nilai Murni 1. Memberi perhatian 2. Minat 3. Berdisiplin 4. Bekerjasama

3. Guru menerangkan
tahap perkembangan Zaman Neolitik dan Zaman Logam dan menunjukkan jenisjenis peralatan serta menjelaskan fungsi peralatan tersebut 3. Pelajar memberi kerjasama apabila disoal oleh guru.

bagi masyarakat Zaman Logam dan Zaman Neolitik.

4. Guru memilih pelajar


secara rawak untuk menjawab soalansoalan yang diajukan oleh guru. 1. Guru mengedarkan kertas dan mengarahkan setiap pelajar cuba menjawab soalan yang diberikan tanpa merujuk buku ataupun nota. 2. Guru akan memilih wakil setiap kumpulan secara rawak untuk membacakan jawapan mereka. 3. Guru memberi pelajar lembaran latihan diminta membuat latihan di rumah.

Penilaian
(20 minit)

Membandingkan ciri ciri zaman prasejarah di Malaysia

1. Pelajar memerhati dan mengenal pasti ciri-ciri, kegiatan, peralatan, kepercayaan dan lokasi Zaman Prasejarah 2. Pelajar memberi kerjasama apabila disoal oleh guru. 3. Pelajar diminta untuk menghantar tugasan yang diberikan pada hari Rabu, 9 Oktober 2013. 1. Pelajar bangun dan sukarela merumuskan apa yang telah dipelajari.

KBKK Menjana idea/ pendapat

Penutup
(3 minit)

1. Guru meminta pelajar secara sukarela untuk merumuskan apa yang telah dipelajari. 2. Rumusan dari guru.

Catatan Guru/Refleksi:
Perancangan P& P dapat dijalankan sepenuhnya dengan sedikit penambahbaikan. Murid-murid didapati begitu seronok belajar mungkin kesan daripada penggunaan alat multimedia (powerpoint). Murid- murid melibatkan diri dengan aktif untuk menjawab tugasan yang telah diberikan menggunakan kemudahan ICT yang disediakan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (Model Konstruktivisme) NAMA NO. MATRIK Tarikh/ Hari Kelas Subjek Tema/tajuk Sub Tajuk : ZAKHAIRI BIN HAMZAH : L200122009464 : 7 Oktober 2013 (Isnin) : 1 Firdaus : Sejarah : Zaman Prasejarah di Malaysia : Zaman Prasejarah a) Paleolitik b) Neolitik c) Logam

KUMPULAN Masa Bil. Murid

: GROUP B :7.40 8.50 pagi (70 Minit) : 39/39

Hasil Pembelajaran:

Selepas pengajaran, pelajar dapat:

1. Domain Kognitif 1. Pelajar dapat menerangkan konsep bagi kesemua zaman prasejarah di Malaysia . 2. Pelajar dapat menjelaskan tahap perkembangan dan ciri ciri Zaman Paleolitik. 3. Pelajar dapat menjelaskan tahap perkembangan dan ciri ciri Zaman Neolitik . 4. Pelajar dapat menjelaskan tahap perkembangan dan ciri ciri Zaman Logam. 5. Pelajar dapat membandingkan ciri-ciri zaman prasejarah dari segi kegiatan, lokasi dan peralatan. 2. Domain Afektif 1. Pelajar dapat menghargai peninggalan-peninggalan manusia pada setiap zaman prasejarah di negara kita. 3. Domain Psikomotor 1. Pelajar dapat mengasah kemahiran berkomunikasi dan bekerjasama dalam satu kumpulan. Media/ABM: 1. Komputer dan projector LCD 2. Slaid Power Point 3. Buku Teks Sejarah Tingkatan 1 4. Papan Putih/Pen Marker 5. Internet Nilai: 1. Bekerja keras dan yakin diri 2. Semangat gigih dan berdikari 3. Berdisiplin dan bekerjasama Kemahiran: 1. Kemahiran berkomunikasi 2. Kemahiran membezakan 3. Kemahiran mengolah Kaedah/Strategi: Strategi yang digunakan ialah strategi kolaboratif , koperatif dan soal jawab Pengetahuan Sedia Ada: Para pelajar diminta membaca tajuk tersebut di rumah sebelum proses Pengajaran dan Pembelajaran.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK): Teknologi: 1. Mempertingkatkan minat dalam pembelajaran sejarah dengan menggunakan menggunakan elemen teknologi maklumat. Keusahawanan: 2. Membentuk kesedaran diri untuk berusaha untuk menyara diri dan keluarga dalam kehidupan. KBKK: 1. Kemahiran menjana idea dan pendapat. 2. Kemahiran berkomunikasi dan bekerjasama dalam kumpulan.

AKTIVITI RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) Fasa Orientasi Pelajar (10 Minit) Isi Pelajaran/ Kandungan 1. Guru akan memperkenalkan tajuk yang diajar dengan cara mempamerkan video klip berkaitan dengan tajuk Zaman Prasejarah di Malaysia menggunakan projektor LCD. Konsep Prasejarah Cetusan Idea (15 Minit) 1. Sesi soal jawab dan sumbang saran di antara Guru dengan pelajar. Guru mencetuskan idea dan pendapat pelajar tentang topik yang akan dipelajari melalui tayangan kartun Flinstone mengenai kehidupan zaman prasejarah. 1. Zaman Prasejarah memberi Aktiviti Guru 1. Guru menerangkan objektif dan hasil pembelajaran yang akan diperolehi pelajar. 2. Guru menanyakan pemahaman pelajar tentang topik pembelajaran. Aktiviti Pelajar 3. Pelajar memberi jawapan kepada guru. Strategi Penyoalan secara keseluruhan BBM Buku teks, tayangan video Nilai murni Berkongsi pendapat, sedia bekerjasama, berani Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Aktiviti Guru 1. Guru memulakan sesi pengajaran dengan menerangkan secara ringkas tentang bentuk-bentuk zaman pra sejarah iaitu Zaman Paleolitik, Zaman Neolitik dan Zaman Logam dan membuat rumusan tentang video yang ditayangkan dari Youtube dengan tajuk pembelajaran. Aktiviti Murid 1. Pelajar memberi perhatian terhadap video yang ditayangkan. Catatan Nilai Murni 1. Minat 2. Peka 3. Berdisiplin

Penstrukturan idea (20 Minit)

Aktiviti Guru 1. Guru menerangkan maksud Zaman Prasejarah.

Strategi Penyoalan dan perbincangan

maklumat dan bukti yang benar mengenai sesuatu peristiwa dan peralihan. 2. Ada 3 zaman prasejarah yang berlaku di Malaysia iaitu: i) Zaman Paleolitik ii) Zaman Neolitik iii) Zaman Logam 3. Zaman Prasejarah: Bukti kewujudan zaman prasejarah dan ciri-ciri zaman prasejarah. Contoh: Ciri-ciri Zaman Prasejarah (Tugasan 1) 1. Guru memberi pengukuhan melalui soalan pengkayaan daripada internet. Guru memberi soalan latihan berbentuk objektif dan subjektif (struktur) yang akan dijawab oleh pelajar dan dibincangkan di dalam kelas. (Tugasan 2) Kepentingan memahami ciri-ciri setiap zaman prasejarah yang telah dipelajari.

2. Guru juga memberi penerangan mengenai zaman paleolitik, zaman mesolitik, zaman neolitik dan zaman logam menggunakan power point. Aktiviti Pelajar 1. Pelajar dikehendaki menjawab soalan latihan yang ditunjukkan di power point. 2. Pelajar melibatkan diri secara aktif dalam menjawab soalan yang diberikan guru.

BBM Power Point, Buku Teks, Internet Nilai Murni Berkongsi pendapat, Penglibatan pelajar dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Aplikasi Idea (20 Minit)

Aktiviti Pelajar 1. Pelajar menjawab soalan dan menjawab di komputer dan dipaparkan terus di layar projektor. 2. Pelajar menjawab soalan subjektif melalui soalan yang diedarkan. Aktiviti Guru 1. Guru akan memberi penerangan dan rumusan tentang soalan yang diberikan.

BBM Internet

Penutup (5 Minit)

Aktiviti Guru dan Pelajar Pelajar merumuskan idea utama dan konsep berdasarkan pemahaman yang telah mereka pelajari.

Strategi Penyoalan

Catatan Guru/Refleksi: Perancangan P& P dapat dijalankan sepenuhnya dengan sedikit penambahbaikan. Murid-murid didapati begitu seronok belajar mungkin kesan daripada penggunaan alat multimedia (powerpoint). Murid- murid melibatkan diri dengan aktif untuk menjawab tugasan yang telah diberikan menggunakan kemudahan ICT yang disediakan.