Anda di halaman 1dari 13

“Keberkesanan Penggunaan Koswer Dalam Bentuk Flash Sebagai Bahan Alat Bantu Mengajar Dalam

Pengajaran Dan Pembelajaran Kepada Bakal Guru Di Kalangan Pelajar DPLI.”

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN


IDRIS
KPT 5033: TEKNOLOGI DAN INOVASI DALAM
PENDIDIKAN
(KUMPULAN D / MAKMAL)

DISEDIAKAN OLEH

NO. NAMA NO MATRIKS


1. JAMAL BIN MOHD YUNUS L20092005588
2. AMIR AZROS BIN ABDUL L20092005563
AZIZ
3. SU MOU JANG L20092005562

DISEDIAKAN UNTUK

ENCIK SHAMSUL ARRIEYA BIN ARIFFIN

1
“Keberkesanan Penggunaan Koswer Dalam Bentuk Flash Sebagai Bahan Alat Bantu Mengajar Dalam
Pengajaran Dan Pembelajaran Kepada Bakal Guru Di Kalangan Pelajar DPLI.”

“KEBERKESANAN PENGGUNAAN KOSWER DALAM BENTUK FLASH SEBAGAI


BAHAN ALAT BANTU MENGAJAR DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
KEPADA BAKAL GURU DI KALANGAN PELAJAR DPLI.”

10 Pengenalan

1.1 Pendahuluan
Penggunaan komputer pada masa kini semakin mendapat tempat dan
perhatian dalam apa jua bidang termasuklah bidang pendidikan. Dengan
perkembangan teknologi komputer juga, ia memberikan satu perubahan
dalam pendidikan dengan penggunaan pelbagai sistem Pembelajaran-
Pengajaran Berbantukan Komputer (PPBK) yang memberikan beberapa
kebaikan berbanding pendidikan tradisional.

Kajian ini dijalankan untuk mengkaji penggunaan aplikasi Flash sebagai


bahan alat bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran di
kalangan pelajar DPLI. Dalam kajian ini, kami telah memilih cerita rakyat
yang bertajuk “Sang Arnab dan Sang Kura-kura”. Penggunaan aplikasi ini
adalah bertujuan untuk menarik minat pelajar-pelajar tentang sesuatu
kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan menghilangkan
rasa kebosanan belajar dalam kelas semasa proses pengajaran dan
pembelajaran dijalankan.

2
“Keberkesanan Penggunaan Koswer Dalam Bentuk Flash Sebagai Bahan Alat Bantu Mengajar Dalam
Pengajaran Dan Pembelajaran Kepada Bakal Guru Di Kalangan Pelajar DPLI.”

REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALUAN

Sejak dahulu sehingga kini pelbagai teknologi di gunakan dalam


menyampaikan pengetahuan kepada pelajar. Kini teknologi maklumat dan
telekomunikasi sering dikaitkan dengan pendidikan, di mana teknologi ini
memberikan pelbagai kemudahan dalam melaksanakan proses
pengajaran dan pembelajaran serta meningkatkan minat pelajar terhadap
mata pelajaran yang diajar.
Kajian yang dijalankan oleh Funkhouser (1993), Henderson dan
Landersman (1992) serta Al Ghamdi (1978) telah memperolehi hasil
berikut:

a) Kumpulan yang belajar berbantukan komputer mempunyai


kemampuan mengekalkan maklumat dalam jangka masa yang
lebih lama dan dapat mengaitkan dengan bidang-bidang lain.

b) Pelajar yang menggunakan komputer mempunyai sikap yang


lebih positif terhadap dirinya sebagai ahli matematik dan
berkeupayaan menyelesaikan masalah yang lebih kompleks.

c) Perisian komputer yang digunakan dalam proses pengajaran


dan pembelajaran akan dapat membantu pelajar memahami
konsep dan prinsip matematik dengan lebih mudah dan
berkesan.

d) Pencapaian pelajar dalam peperiksaan akhir menunjukkan


peningkatan yang ketara.

3
“Keberkesanan Penggunaan Koswer Dalam Bentuk Flash Sebagai Bahan Alat Bantu Mengajar Dalam
Pengajaran Dan Pembelajaran Kepada Bakal Guru Di Kalangan Pelajar DPLI.”

1.2 Penyataan Masalah


a) Kegagalan guru dalam mencapai objektif menarik minat pelajar-
pelajar bagi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih
interaktif kerana mereka hanya menggunakan bahan pengajaran
buku teks iaitu kaedah tradisional.

b) Pelajar hanya menghafal fakta-fakta, teori-teori, soalan latihan dan


jawapan secara bulat-bulat daripada buku teks atau daripada guru
sahaja dan tidak cuba untuk berfikir sendiri secara inovatif dan
kreatif.

c) Pelajar tidak menumpukan perhatian di dalam kelas kerana tidak


memahami apa yang cuba disampaikan oleh guru dan
membosankan serta tidak menyeronokkan.

1.3 Objektif Kajian

4
“Keberkesanan Penggunaan Koswer Dalam Bentuk Flash Sebagai Bahan Alat Bantu Mengajar Dalam
Pengajaran Dan Pembelajaran Kepada Bakal Guru Di Kalangan Pelajar DPLI.”

Objektif Am
Kajian ini bertujuan untuk menjadikan Teknologi Maklumat dan
Komunikasi (ICT) iaitu aplikasi Flash sebagai alat bantu mengajar
dan meluaskan penggunaan aplikasi Flash dalam kaedah proses
pengajaran dan pembelajaran di kalangan pelajar DPLI.

Objektif Khusus

i. Guru dapat meluaskan penggunaan aplikasi Flash sebagai


bahan alat bantu mengajar dalam proses pengajaran &
pembelajaran.

ii. Pelajar akan lebih berminat dan tertarik dengan penggunaan


Aplikasi Flash dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

iii. Hasil daripada kaedah pengajaran & pembelajaran Aplikasi


Flash ia dapat melahirkan minda pelajar-pelajar DPLI untuk
berfikir secara lebih kreatif dan inovatif.

1.4 Soalan Kajian

5
“Keberkesanan Penggunaan Koswer Dalam Bentuk Flash Sebagai Bahan Alat Bantu Mengajar Dalam
Pengajaran Dan Pembelajaran Kepada Bakal Guru Di Kalangan Pelajar DPLI.”

i. Adakah guru dapat meluaskan penggunaan aplikasi Flash sebagai


bahan alat bantu mengajar dalam proses pengajaran dan
pembelajaran?

ii. Adakah penggunaan Aplikasi Flash dapat menarik minat pelajar


untuk belajar dan sama ada pelajar tertarik dengan penggunaan
Aplikasi Flash dalam proses pengajaran dan pembelajaran?

iii. Adakah Penggunaan Aplikasi Flash dapat melahirkan minda


pelajar-pelajar DPLI untuk berfikir secara lebih kreatif dan inovatif?

1.5 Definisi Konsep

i. Aplikasi Flash
Elemen visual seperti grafik dan ilustrasi digunakan bagi
menerangkan sesuatu konsep yang sukar untuk diterangkan
oleh teks. Ia dapat mempercepatkan penyampaian
maklumat di samping dapat memberi penerangan yang
jelas, tepat dan konsisten. Satu perisian yang digunakan
untuk menghasilkan sesuatu gambar atau grafik. Ia juga
boleh dipaparkan dalam bentuk animasi dalam bentuk siri.

ii. Cerita Rakyat


Cerita rakyat dapat didefinisikan sebagai ekspresi budaya
suatu masyarakat melalui bahasa tutur yang berhubungan

6
“Keberkesanan Penggunaan Koswer Dalam Bentuk Flash Sebagai Bahan Alat Bantu Mengajar Dalam
Pengajaran Dan Pembelajaran Kepada Bakal Guru Di Kalangan Pelajar DPLI.”

langsung dengan berbagai aspek budaya, seperti agama


dan kepercayaan, undang-undang, kegiatan ekonomi,
sistem kekeluargaan, dan susunan nilai sosial masyarakat
tersebut. Cerita rakyat diwariskan secara turun-
temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.

1.6 Kepentingan Kajian

Kepentingan Kajian Tindakan ini bertujuan untuk mengalakkan dan


meluaskan penggunaan Aplikasi Flash sebagai salah satu alat
bantu mengajar yang berkesan dan menjadikan proses pengajaran
dan pembelajaran lebih menarik secara tidak langsung ianya dapat
melahirkan pelajar yang kreatif dan inovatif.

Howard Gardner (1983) ada mengatakan ketidakserasian antara


kaedah mengajar dengan profil kecerdasan pelajar boleh
menyebabkan seseorang murid itu gagal atau hilang minat
terhadap sesuatu mata pelajaran.

Kajian ini amat penting dari sudut pembelajaran kerana ianya


memberikan peluang kepada murid untuk lebih memahami dan
meminati mata pelajaran ini. Bagi guru pula, kaedah ini dapat
membantu dalam proses pengajaran kerana kaedah ini memberi
peluang untuk murid berinteraksi antara satu sama lain. Lantaran
itu, kaedah ini dapat menarik perhatian murid ketika proses
Pengajaran dan Pembelajaran dijalankan.

1.7 Fokus Kajian


Pelajar DPLI Sesi 2009 Kelas Teknologi dalam Pendidikan Universiti
Pendidikan Sultan Idris

7
“Keberkesanan Penggunaan Koswer Dalam Bentuk Flash Sebagai Bahan Alat Bantu Mengajar Dalam
Pengajaran Dan Pembelajaran Kepada Bakal Guru Di Kalangan Pelajar DPLI.”

1.8 Sasaran Kajian


Sasaran kajian ini adalah di kalangan pelajar-pelajar DPLI tahun Julai
2009. Manakala sampel kajian yang dipilih adalah seramai 20 orang
pelajar DPLI.

1.8 Batasan Kajian


Keputusan hasil kajian ini tidak dapat mencukupi semua perkara atau
boleh memberi penyelesaian kepada semua perkara atau boleh memberi
penyelesaian kepada semua soalan berkaitan. Batasan-batasan yang
wujud adalah seperti instrumen, metodologi, pelaksanaan, masa, logistik,
kewangan, sampel dan kaedah analisis. Selepas melalui proses kajian ini,
kami mendapati beberapa batasan-batasan yang tidak dapat dielakkan.
Antara batasannya adalah:

1) Masa
Dalam tempoh masa yang terhad, kami tidak dapat menyempurnakan
kepada sample yang lebih ramai.

2) Pengalaman
Oleh kerana kami tidak mempunyai pengalaman dalam membuat
kajian, menjadikan ianya batasan terhadap kajian ini.

1.1 Kaedah Kajian

Kaedah kajian yang telah kami gunakan bagi mengenalpasti penggunaan


aplikasi ini di kalangan bakal-bakal guru.

8
“Keberkesanan Penggunaan Koswer Dalam Bentuk Flash Sebagai Bahan Alat Bantu Mengajar Dalam
Pengajaran Dan Pembelajaran Kepada Bakal Guru Di Kalangan Pelajar DPLI.”

Borang Soal Selidik


Soal Selidik digunakan bagi mendapatkan persetujuan responden
terhadap pernyataan minat dengan menggunakan skala pengukur “Ya”
dan “Tidak”. Borang soal selidik telah disediakan dan diedarkan kepada
pelajar DPLI untuk mendapatkan maklum balas tentang penggunaan
Aplikasi Flash dalam Proses pembelajaran dan pengajaran.

20 Dapatan Kajian

2.1 Latar Belakang/ Demografi sampel


Kami telah memilih 20 orang daripada pelajar DPLI ambilan Julai 2009,
Universiti Perguruan Sutan Idris, Tanjung Malim.

2.2 Tindakan yang dijalankan


Soal Selidik
Skala Likert digunakan dalam soal selidik bagi mendapatkan persetujuan
responden terhadap pernyataan minat responden terhadap aktiviti
Penggunaan Aplikasi Flash dengan menggunakan skala pengukur “Ya”
dan “Tidak”. Borang soal selidik disediakan dan diedarkan kepada
pelajar-pelajar DPLI Sesi 2009 untuk mendapatkan maklum balas mereka
terhadap penggunaan aplikasi Flash sebagai alat bantu mengajar ketika
proses pengajaran dan pembelajaran.

2.3 Data-data kajian

i. Analisa Soal Selidik

NO SOALAN YA TIDAK

9
“Keberkesanan Penggunaan Koswer Dalam Bentuk Flash Sebagai Bahan Alat Bantu Mengajar Dalam
Pengajaran Dan Pembelajaran Kepada Bakal Guru Di Kalangan Pelajar DPLI.”

1 Adakah penggunaan aplikasi flash ini dapat


membantu anda sebagai salah satu alat bantu
mengajar selepas anda ditugaskan menjadi guru
kelak?

2 Adakah anda memahami jalan cerita aplikasi flash


yang kami bina?

3 Sekiranya diberi peluang, adakah anda ingin


mempelajari lebih mendalam tentang penggunaan
aplikasi flash?

4 Jika anda seorang murid atau pelajar, adakah


anda mahukan guru anda menggunakan kaedah
pembelajaran yang lebih interaktif agar proses
pembelajaran dan pengajaran lebih menarik?

5 Anda lebih berminat menggunakan kaedah


pengajaran interaktif berbanding kaedah
pengajaran tradisional.

30 Perbincangan

Kajian tindakan ini telah dilaksanakan dalam tempoh 1 minggu, iaitu pada awal
bulan Oktober 2009 sebelum peperiksaan akhir pelajar DPLI. Semasa kami
menjalankan kajian ini kami telah memasukkan beberapa unsur motivasi dan
pengajaran agar maklumat yang ingin disampaikan dapat di selami oleh
murid-murid.

10
“Keberkesanan Penggunaan Koswer Dalam Bentuk Flash Sebagai Bahan Alat Bantu Mengajar Dalam
Pengajaran Dan Pembelajaran Kepada Bakal Guru Di Kalangan Pelajar DPLI.”

Hasil dapatan kajian menunjukkan 85 peratus menyatakan bahawa pengunaan


Aplikasi Flash dapat dijadikan sebagai alat bantu mengajar dalam proses
pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti ini dapat membantu murid meningkatkan
kefahaman terhadap apa yang dipelajari di samping menjadikan suasana
Pengajaran dan Pembelajaran (P & P) lebih ceria dan menyeronokkan.
Penggunaan Audacity dalam jalan cerita juga dapat menarik minat murid dengan
wujudnya beberapa suara binatang.

40 Kesimpulan dan Cadangan

Kami berharap agar penggunaan aplikasi Flash dengan memasukkan Cerita


Rakyat dapat membantu murid serta guru yang lain untuk meneruskan kreativiti
mereka di dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran (P & P) di dalam kelas.

Kami mencadangan untuk kajian seterusnya adalah seperti berikut :-

11
“Keberkesanan Penggunaan Koswer Dalam Bentuk Flash Sebagai Bahan Alat Bantu Mengajar Dalam
Pengajaran Dan Pembelajaran Kepada Bakal Guru Di Kalangan Pelajar DPLI.”

i. Guru-guru digalakkan mengubahsuai kaedah pengajaran didalam


kelas dengan penggunaan ICT, dalam pendekatan proses
Pengajaran dan Pembelajaran (P & P) di dalam kelas - kelas
tertentu terutamanya kelas sederhana.

ii. Menggunakan teknologi-teknologi seperti gambar yang menarik.

iii. Guru-guru boleh menggunakan kaedah yang tidak membosankan


seperti penggunaan laman web dan sebagainya.

Hasil dari kajian yang dijalankan, kami dapati terdapat perubahan yang positif
dari segi minat guru dan minat murid dalam proses Pengajaran dan
Pembelajaran (P & P). Semoga minat pelajar dan guru dalam aktiviti ini boleh
menjadikan titik tolak kepada pendekatan proses Pengajaran dan Pembelajaran
(P & P) yang lebih menyeronokkan dan berkesan, seterusnya menjadikan
peningkatan prestasi akademik yang amat memberangsangkan.

Perisian ini hanya menawarkan bentuk stand alone, maka bentuk penggunaan
dalam teknologi web juga boleh dicadangkan pada masa akan datang untuk
member kemudahan kepada sesiapa sahaja untuk menggunakannya dan di
mana-mana sahaja.

Perisian Flash ini juga ingin dilihat keberkesanannya pada peringkat pengajian
lebih tinggi pada mata pelajaran lain dan peringkat di sekolah menengah dan
juga universiti. Dengan sumber kewangan yang terbatas dan tenaga kerja yang

12
“Keberkesanan Penggunaan Koswer Dalam Bentuk Flash Sebagai Bahan Alat Bantu Mengajar Dalam
Pengajaran Dan Pembelajaran Kepada Bakal Guru Di Kalangan Pelajar DPLI.”

terhad perisian ini tentu ada kekurangannya. Bagaimanapun, ini boleh dianggap
sebagai pembuka jalan untuk pembangunan perisian yang lebih canggih pada
masa akan datang.

13